Hotărârea nr. 516/2019

Hotărârea nr. 516 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința minim protejată “Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 516

din data de 20.12.2019

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința minim protejată “Casa Adrian ” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

-Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 19589 din data de 11.12.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 19589 din data de 11.12.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința minim protejată “Casa Adrian ” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 89133/26.11.2019 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin.

 • (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Hotărârea nr. 49/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 321/29.08.2019 privind aprobarea înființării serviciului social: Locuință Minim Protejată “Casa Adrian” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, precum și de prevederile H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Locuința minim protejată “Casa Adrian ” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 6 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția GenejalăjJe Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generali de Asistenți Sociali șl Protecția Copilului Brașov

atr. lullu Maniu nr. B, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tolofon/fom 0289.417.1OG, omaili wabaitec www.gg99pebv.ro Cod fiscali 9*70339

Complexul de Servicii Tărlungeni


Aprobat prin H.C.J. Brașov nr.^/.^


Director executiv DSAM

Adelina Văsioiu


C'REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Locuință minim Protejată “CASA ADRIAN” din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

AVIZAT, Colegiul Director Hotărârea nr. 49/09.08.2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Brașov<tr. lutlu Manlu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tolofon/faxi 026S.417.1OOi irtnailt «r?j..:«,

wabsitoi avarMr.c/jprașpeSr.rw Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Iaduugem

ART.l

DEFINIȚIE:

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social al Locuinței minim protejată “Casa Adrian”, în continuare L.m.P. “Casa Adrian” sau L.m.P. din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni, aprobat prin hotărâre de Consiliu Județean, în vederea asigurării funcționării L.m.P. cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare, la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații L.m.P. “ Casa Adrian” și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART, 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL:

 • (1) Serviciul social L.m.P “Casa Adrian”, cu sediul în comuna Tărlungeni, str. Principală nr. 795, județul Brașov, cod serviciu social: 8790 CR-D-VII, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa l).

 • (2) Serviciul social L.m.P “Casa Adrian” a fost acreditat prin Certificat de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și înființat prin HCJ nr.32l/29.08.20l9

 • (3) Serviciul social L.m.P “Casa Adrian” funcționează ca unitate fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform regulamentului de ordine interioară, care are la bază regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • (4) L.m.P “Casa Adrian”, funcționează la adresa str. Principală nr. 795, comuna Tărlungeni, jud.Brașov, conform prevederilor legale, cu o capacitate de 6 locuri.

ART. 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL:

 • (l) Scopul serviciului social L.m.P “Casa Adrian" Tărlungeni este de asigura activități menite să răspundă nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții, creșterea gradului de independență si autodeterminare pentru tinerii cu dizabilități prin activități de educație civică, consiliere socială și psihologică, promovare relații sociale (socializare), promovare și cooperare socială, socializare și resocializare de petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activitățile zilnice, servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, reintegrare familială și comunitară, alte activități, după caz: terapYi de' - ., recuperare fizică psihică/mintală, terapie ocupațională, psihopedagogie, logopedie/Țerabti A) complementare și alte asemenea, alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate etc jCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Brașov


«tr. lullu Manlu tir. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 6OOOS1

Tetefon/faxt O?6t.417.1OO, «Miialli                   >«•

websitet wtrw.tigaapctov.ro Cod fiscali MT0339

Complexul de Servicii LirluHgeni

 • (2) Serviciul social L.m.P “Casa Adrian11 are ca principală atribuție furnizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, abilitare/ reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă , precum și pentru inserția socio-profesională.

 • (3) Beneficiarii serviciilor sociale oferite de L.m.P “Casa Adrian11 sunt tinerii cu dizabilități și cerințe educative speciale.

 • (4) Tinerilor li se asigură un mediu primitor, în care li se respectă identitatea cu toate aspectele ei și unde sunt încurajați să-și exprime sentimentele. în cazul unor probleme personale, tinerii pot să apeleze la oricare dintre membrii personalului pe toată durata șederii în locuința minim protejată. Personalul este pregătit să acorde sprijin personalizat.

ART. 4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE :

 • (1) Serviciul social L.m.P. “Casa Adrian11 funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa 1.

 • (2) Serviciul social L.m.P. “Casa Adrian11 este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.321/29.08.2019 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social L.m.P. “Casa Adrian11 în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) DGASPC Brașov, prin serviciul social L.m.P. “Casa Adrian11, în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (5) L.m.P. “Casa Adrian11 are avizul de înființare emis de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și are o capacitate maximă de 6 locuri.

 • (6) L.m.P. “Casa Adrian11 deține autorizațiile și avizele de funcționare în termen de valabilitate: autorizația sanitară de funcționare sau, după caz, documentul prevăzut de procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcționarea activităților cu risc pentru starea de sănătate a populației; autorizația sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activități de preparare și distribuție a hranei; autorizația de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării de securitate la incendiu

 • (7) Furnizorul de servicii sociale public face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului L.m.P.cel puțin o dată pe an; tabelul cu participanții la sesiunile de informare și semnăturile acestora constituie anexă la ROF

 • (8) Furnizorul de servicii sociale respectă prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de calitate, referitoare la structura, calificarea și responsabilizarea personalului față de serviciile și activitățile din locuința minim protejată

 • (9) FSS are și respectă planul anual de instruire și formare profesională pentru personalul angăjat >

 • (10)   Planul anual de instruire și formare profesională cuprinde module de instruire /privind: egalitatea de șanse; prevenirea , recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, vîolențăi șj, abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală-\§ij


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


■tr. luliu Maniu nr. 6, Brațov, jud. Brașov, cod SOOOA1 Tolafon/fa»! 039i.417.100, omaih

wabaltw www.ttffoopctov.re Cod flacalt 9B70339

Complexul de Servicii Târluugcni

independența persoanelor cu dizabilități

 • (11)   Personalul locuinței mimim protejate este instruit cu privire la: egalitatea de șanse; prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități; dovada instruirilor /formărilor se include în dosarul de personal

 • (12)   FSS/LP consemnează sesiunile de instruire în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului, în care se menționează: data și tema instruirii, numele și semnătura participanților , numele și semnătura persoanei care a realizat instruirea

 • (13)   FSS asigură comunicarea și colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu locuința protejată, cu serviciul public de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu alte instituții publice locale și centrale

 • (14)   FSS/LP încurajează activitatea voluntarilor și folosește serviciile acestora în interesul beneficiarilor , în condițiile legii; activitatea voluntarilor este coordonată de coordonatorul locuinței protejate

 • (15)   FSS/LP promovează parteneriatul în îngrijirea și protecția persoanelor adulte cu dizabilități, prin identificarea și implicarea de organisme guvernamentale sau neguvemamentale, specialiști sau alte persoane resursă din diferite domenii de activitate.

ART.5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

(1) Serviciul social Locuința minim Protejată ”Casa Adrian” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu, la care a aderat România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile generale care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul L.m.P. „Casa Adrian” sunt următoarele:

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii

de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în

condițiile prevăzute de lege;

 • d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau

economic;

 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate  situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și  cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mejhtală.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov

atr. luilu Maniu nr. 6, Brașovf jud. Brașov, cod SOOO01 Tolafon/faxt 0268.417,100, etnaili

wabaltai www,<iffttpcbv.M Cod flacalt 0*70339precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f) parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvemamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență sociala, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

 • q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate Jși să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


•ir. lutiu Maniu nr. 5, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Talafon/faxi 0388.417.100, «maiit

wabaftet www.dffcopclrv.ro Cod fiscale 0070339

Complexul de Servicii TArlungeni

 • r) egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile si bunurile acestora;

 • v) dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului social L.m.P. ”Casa Adrian”, sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării, neglijării, violenței, torturii, tratamentelor crude, inumane sau degradante a persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor

lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model cât mai apropiat de cel familial de îngrijire a persoanei

beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și

abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a

acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;                                              j?

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe mul ti disciplinare; /


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


•tr. luliu Wtanlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tofofon/faxi O28i.4f7,100, amalli webaltai www.tifi»pcbv.ro Cod fiscali 0*70339

Complexul de Servicii Târlungeni

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea cu serviciul public de asistență socială;

r) respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului;

s) adaptarea societății la persoana cu handicap;

t) abordarea integrată;

u) libertatea opțiunii și controlul sau decizia asupra propriei vieți, a serviciilor și formelor de suport de care beneficiază;

 • v) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;

 • x) alegerea alternativei celei mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței necesare;

y) integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi și obligații egale ca toți ceilalți membri ai societății.

ART.6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE:

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în L.m.P. ”Casa Adrian” sunt persoane adulte cu handicap, care nu au întreținători legali, posibilități materiale de asigurare a întreținerii în propria familie, sunt dependenți de servicii sociale de baza și care au domiciliu sau reședința pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov, nu suferă de schizofrenie/tulburări mari de comportament și nu au o patologie neurologică/locomotorie gravă - cu un grad mare de dependență.

 • (2) Admiterea în locuința minim protejată se realizează pe baza unui dosar de admitere, întocmit de Primăria unde persoana cu handicap are domiciliul, dosar transmis spre analizare și soluționare către D.G.A.S.P.C.Brașov la Serviciul de Evaluare Complexă, care propune Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți instituționalizarea persoanei cu handicap.

 • (3) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) Dosarul de admitere este evaluat si aprobat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (în continuare CEP AH) Brașov și trebuie să cuprindă următoarele documente :

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >


cerere de admitere în locuința minim protejată, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal;

copie de pe actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului;

copie certificatul de încadrarea în grad de handicap, în termen de valabilitate;

PIS, PIRIS;

ultimul talon de pensie sau adeverință de venit;

copie acte de identitate reprezentant legal;

raportul de anchetă socială privind situația persoanei asistate și a familiei sale;

 • b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


atr. lutlu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOS1

Tolefon/faxi Q288.417.1OQ, emaili ethc*'’^dyR».%<pcbv.io wabsltot www.tfgaapctov.ro Cod fiscali BB7033®

Complexul de Servicii Târlungeni

 • > să aibă certificat de încadrare în grad de handicap valabil, PIS, PIRIS;

 • > să nu i se poată acorda servicii în comunitatea din care provine;

 • > să aibă domiciliul în județul Brașov;

 • > să nu sufere de schizofrenie/ tulburări mari de comportament;

 • > să nu aibă boli care se pot transmite în colectivitate;

 • > să nu aibă o patologie neurologică/locomotorie gravă - cu un grad mare de dependență;

 • c) Admiterea în locuința minim protejată;

 • > măsura de internare în L.m.P. se stabilește de către CEP AH Brașov, la solicitarea beneficiarului/reprezentantului legal al acestuia;

 • > aprobarea admiterii în L.m.P. se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii și a unui angajament de plată, între furnizor și beneficiar sau reprezentantul legal, care se obligă la plata contribuției de întreținere. Angajamentul de plată este parte integrantă din contract; beneficiarii admiși în L.m.P. sunt evaluați din punct de vedere al statusului bio-psiho-social, stării de sănătate și gradului de autonomie păstrată, capacității de comunicare, relațiilor familiale și sociale, nivelului de educație, situației socio-economice, nevoilor speciale de tratament și de recuperare/reabilitare, nevoilor educaționale, culturale și spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun, șa), precum și a evaluării vocaționale;

 • d) Contractul de furnizare de servicii

 • > contractul de furnizare servicii se încheie în 3 exemplare între Directorul General al DGASPC Brașov, șeful centrului din partea furnizorului de servicii și beneficiar/reprezentantul legal /tutore /curator al acestuia; contractul se întocmește de asistentul social, pentru o perioadă de un an de zile, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional

 • > contractul de furnizare servicii se întocmește în maxim 7 zile de la data instituționalizării persoanei asistate;

 • > beneficiarului și după caz aparținătorului acestuia i se aduc la cunoștință toate prevederile contractului de furnizări servicii, toate actele normative care stau la baza contractului de furnizări servicii și i se asigură, după caz, asistență privind înțelegerea tuturor prevederilor din contractul de furnizări servicii, înainte ca acesta să îl semneze;

 • > aparținătorii prevăzuți în Ordinul nr. 623/.2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, au obligația ca în termen maxim de 6 luni de la data instituționalizării beneficiarului să definitiveze actele de curatelă/ tutelă, după caz, în vederea reprezentării interesului persoanei instituționalizate.

 • e) Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului este detaliată în Anexa 3

 • (4)Condiții de încetare a serviciilor:

A. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul

acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;                                          ;   /

 • b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


•tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Talafontfaxi O2S8.417.1QQy «rnaiii            pebv.ru>

wabaltoi wvrw.dgtapctov.ro Cod flocăit 0070339

Complexul de Servicii Târlungeni

acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale realizată de personalul din cadrul L.m.P.;

 • c) în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;

 • d) în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

B. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării serviciului; în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul va notifica serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul.

 • b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, furnizorul de servicii să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;

 • c) transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituției respective;

 • d) L.m.P. nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau își închide activitatea, cu obligația de a soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor la alte instituții rezidențiale

 • e) la expirarea termenului prevăzut în contract;

 • f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate de voturi a unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al DGASPC Brașov, managerul de caz sau un reprezentant al personalului L.m.P.

 • g) în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea licenței de funcționare, altele); în aceste situații DGASPC Brașov va asigura, în condiții de siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare

 • h) în caz de deces al benefîciarului-L.m.P. întocmește fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului, în maxim 12 ore.

Fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului cuprinde informații despre condițiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situația care a determinat suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrăcămintea și mijloacele de transport folosite, însoțitori, bagaj, precum și destinația comunicată.

în situația încetării acordării serviciului, L.m.P. ”Casa Adrian” transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către DGASPC Brașov, în baza unui proces-verbal de predare - primire.

Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea - primirea documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu DGASPC Brașov. A Procesele verbale de predare - primire sunt semnate de părți și arhivate.                /CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


•tr. (uliu Manlu nr. 6, Brațov, jud. Brașov, cod 500001 Tolofon/faxt 0269.417.100^ emaili wabalta: www.ttgtspcbv.ro Cod flocăit 9870330

Complexul de Servicii Târlungcni

Locuința minim Protejată Casa Adrian Tărlungeni deține un registru de evidență a intrărilor/ieșirilor beneficiarilor, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor și destinatarii acestora, data predării dosarului personal și semnături.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în serviciul social L.m.P. "Casa Adrian” au următoarele drepturi:

 • > să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale fără discriminare, pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • > să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;

 • > să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale

 • > să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

 • > să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, în raport cu gradul de înțelegere;

 • > să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • > să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • > să fie protejate de lege atât ele, cât și bunurile lor atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • > să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • > să participe la evaluarea serviciilor sociale primite, ținând cont de dizabilitate și de gradul acestora de înțelegere;

 • > să fie informate, ele și reprezentanții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai centrului rezidențial și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • > să-și desfășoare viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • > să decidă și să-și asume riscurile în mod direct sau prin reprezentanți legali în toate aspectele vieții lor și să-și exprime liber opțiunile;

 • > să gândească și acționeze autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • > să fie informați cu privire la starea lor de sănătate;

 • > să consimtă asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

 • > să beneficieze de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii;

 • > să li se păstreze datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • > să nu fie abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • > să facă sugestii și reclamații, ei sau reprezentanții legali lor legali, fără teamă de consecințe;

 • > să nu fie exploatați economic cu privire la banii sau proprietățile lor, sau să li se pretindă sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;

 • > să nu li se impună restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

 • > să fie tratați și să aibă acces la servicii, fără discriminare;

 • > să-și manifeste și exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • > să-și utilizeze așa cum doresc lucrurile personale;                                         /

 • > să-și gestioneze așa cum doresc resursele financiare, cu excepția cazurilor de restricții


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generali de Asistenți Sociali șl Protecția Copilului Brașov


•tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tdofon/faMi 0288.417,100, atnaili wabsliet www.t/ff»»pcltv.ro Cod flacalt 9970339

Complexul de Servicii Târlungcni

legală sau a acordurilor scrise între beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor și bunurilor;

 • > să practice cultul religios dorit;

 • > să nu desfășoare activități lucrative, aducătoare de venituri pentru serviciul social, împotriva voinței lor;

 • > să acceseze toate spațiile și echipamentele comune;

 • > să aibă acces la toate informațiile financiare care îi privesc, deținute de serviciul social;

să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate și să-și poată exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

 • > să fie informați cu privire la activitățile desfășurate :

 • > să fie consultați cu privire la serviciile furnizate,având inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanțe stabilite prin contractul de furnizare servicii;

 • > să fie tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

 • > ocrotirea sănătății - prevenire, tratament și recuperare;

 • > asistență sociala, respectiv servicii sociale și prestații sociale; amenajarea mediului de viață personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informațional și comunicațional;

 • > petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

 • > asistență juridică;

 • > facilități fiscale;

 • > evaluare și reevaluare prin examinarea la centru a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare.

 • (6)Persoanele beneficiare de servicii sociale ( aparținătorii acestora după caz) în cadrul serviciului social L.m.P. ”Casa Adrian” au următoarele obligații:

 • > să coopereze cu personalul angajat în rezolvarea problemelor personale.

 • > să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • > să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • > să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • > să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • > să respecte prevederile prezentului regulament și legislația care a stat la baza întocmirii lui.

 • > să nu consume băuturi alcoolice în incinta unității, să nu introducă băuturi alcoolice în unitate, să nu intre în centru în stare de ebrietate;

 • > să nu fumeze decât în locuri special amenajate;

 • > să nu părăsească unitatea fără aprobarea/înștiințarea conducerii unității sau, după caz, a ofițerului de serviciu (asistentul medical de serviciu);

 • > să respecte demnitatea personalului, indiferent de postul pe care îl ocupă, și a celorlalți beneficiari printr-un comportament adecvat; în acest sens, este interzisă folosirea cuvintelor și a gesturilor obscene, a injuriilor, a tonului ridicat, precum și a abuzului fizic sau psihic;

 • > să nu manifeste gesturi cu conotații sexuale față de beneficiarii cu debilitate mintală sau cu alte probleme psihice, să nu întrețină relații sexuale cu aceștia;

 • > aparținătorii, curatorii/tutorii au obligația de a se ocupa de procedurile funerare ale beneficiarilor, în cazul decesului.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


atr. «uliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Telafon/faxi 028i.417.10Qt amaili

wabsttai wywr.dga»țtctov.ro Cod flăcăii 0*70339

Complexul de Servicii Târlungenî

ART. 7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

 • (l) Principalele funcții ale Locuinței minim Protejate ”Casa Adrian” sunt:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local prin asigurarea următoarelor activități:

 • > reprezentarea DGASPC Brașov, în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • > găzduirea beneficiarilor pe perioadă de un an de zile cu posibilitatea de prelungire a contractului de furnizare servicii sociale;

 • > îngrijire personală: se asigură îngrijirea de bază ( hrană, cazare, îmbrăcăminte, igiena, etc);

 • > îngrijire medicală asigurată de medic, medicul de familie, asistente medicale;

 • > supravegherea stării de sănătate, administrare de medicamente;

 • >  supreveghere: asigurarea desfășurării de către beneficiari a activităților în deplină siguranță;

 • > suport emoțional: oferă beneficiarilor și familiei acestuia sprijin concret și încurajează menținerea legăturilor cu familia lărgită și alte persoane importante sau apropiate față de ei;

 • > asigurarea unui mediu securizant: asigură măsuri de siguranță și securitate legale necesare pentru asigurarea protecției beneficiarilor, personalului și a vizitatorilor împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător,

 • >  asigurarea hranei: beneficiarilor le este asigurată o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârstă, nevoile și preferințele acestora, în conformitate cu legislația în vigoare prin preparea și distribuirea de 3 mese principale/zi și după caz gustări; se încurajează consumul a minim de 3 ori/săptămână, de fructe proaspete/deserturi preparate;

 • > L.m.P. alocă timp suficient, conform unui program afișat, pentru servirea mesei:

 • > L.m.P. afișează meniul la loc vizibil;

 • > L.m.P. elaborează și aplică un Program de curățenie și întreținere pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare în toate spațiile în care funcționează serviciul social, conform legislației în vigoare;

 • > menținerea legăturilor cu familia extinsă și alte persoane importante pentru beneficiari: se asigură sprijin concret și sunt incurajați să mențină legaturi cu familia extinsă și alte persoane importante sau apropiate față de ei, iar familia și alte persoane apropiate față de beneficiar sunt implicate, pe cât posibil, în viața acestuia pe perioada șederii în cadrul centrului, astfel încât reintegrarea/ integrarea sa familială și socială să se pregătească și să se realizeze în cele mai bune condiții,

 • > reintegrare familială si comunitară: asigură pregătirea corespunzătoare pentru externarea beneficiarului din centru, în vederea reintegrării familiale și/sau sociale;

 • >  socializare si activități culturale: asigură beneficiarilor oportunități de petrecere a timpului liber și socializare;

 • > asigură un sistem de primire, înregistrare soluționare a sesizărilor reclamațiilor cu privire la serviciile oferite;

colaborează permanent cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru beneficiar și familie din comunitate;

 • > asigură paza serviciului social;

 • > elaborarea Planului Personalizat de către o echipă multidisciplinară și revizuirea acestuia;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice,-, și publicului larg despre domeniul său de activitate prin asigurarea următoarelor activități:

 • >  L.m.P. inițiază și organizează acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciileCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov

•tr. ivtlu Manii» nr. 6, Brațov, jud. Brașov, cod 50000t

Toiofon/faxi0399.417.100, omaili offic^tiyaisiicbv.iu wabaltat                  Cod fiscali 9070339

Complexul de Servicii Târlungeni


oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare precum și despre importanța existenței acestor servicii în comunitate și pentru familiile beneficiarilor;

cel puțin o dată pe an, locuința protejată organizează campanii de sensibilizare a comunității vis-ă- vis de persoanele cu dizabilități;

L.m.P. publică date relevante despre activitatea sa, în mod periodic;

L.m.P. colaborează cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primării, unități sanitare, biserică, poliție, etc.);

L.m.P. desfășoară activități de recrutare de voluntari din comunitate; elaborează rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și persoanelor cu dizabilități privind problematica socială;

intervine în combaterea și prevenirea instituționalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;

intervine în sensibilizarea comunităților la nevoile specifice persoanelor cu dizabilități.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

evaluarea și monitorizarea calității în domeniul serviciilor sociale se realizează în baza unor standarde, criterii și indicatori;

acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;

în relația dintre furnizori și beneficiarii acestora se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile

se va asigura confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic sau psihic asupra beneficiarului; participarea beneficiarilor: implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor acestora în planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor sociale (chestionare);

dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale umane prin realizarea următoarelor activității:

realizarea demersurilor necesare pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare pentru desfășurarea activității serviciului social în conformitate cu standardele minime de calitate;

asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului (clădiri, dotări, instalații, aparatură, etc);

identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului serviciului social; întocmirea fișelor de post și evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului; finanțarea serviciului se face de DGASPC Brașov din fonduri de la bugetul de stat și-.MgetUl Consiliului Județean Brașov .                                                      <  /  .


CONSILIUL JUDEJEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov■tr. lutlu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod &OOOB1

Toiafon/faxt 038i.417.10Q, «malh ofttc'aK&tfyaa&pcfov.io wobsltei mrw'.rffwpcfrt'./v Cod flocăit 9870339

Complexul de Servicii Târîungenî

ART.8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL:

(1) Serviciul social L.m.P. "Casa Adrian" funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2;

( 2) Structura de personal din cadrul serviciului social L.m.P.”Casa Adrian” este compusă din:

 • a) personal de conducere

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar

 • c) personal adminsitrativ, gospodărie, întreținere-reparații,deservire

 • d) voluntari

ART. 9

PERSONAL DE CONDUCERE

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către șeful de complex ( pentru Complexul de Servicii Tărlungeni)

 • (2) Atribuțiile șefului de complex/locuință protejată sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) elaborează planuri și proiecte, cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile, în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii locuinței protejate în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și prevederilor

regulamentului de organizare și funcționare;                                             -    /

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu alte autorități; /

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială deț ia


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Brașov

Rtr. luliu M«niu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOS1 Tolefon/fam O2»».417.100, emallt .

webaltoi wvrw.rigjtapcbv.ro Cod fiscali BB7O33O

C omplexul de Servicii l .ii luu<jtui

nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură întocmirea proiectului de buget propriu al unității și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

rjasigură instruirea personalului din subordine, pe linie de SU și SSM, în conformitate cu normele legale;

s) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de complex se face respectând prevederile legale în vigoare

ART. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ.PERSONAL DE SPECIALITATE AUXILIAR

 • (1) Personalul de specialitate, auxiliar de îngrijire și asistență este:

 • a)  asistent medical PL (222101);

 • b)  asistent social practicant S (263501);

 • c)  psiholog practicant S (263411)

 • d) psiholog debutant S (263411)

 • e) îngrijitoare G (513205).

 • f)  infirmieră G (513204).

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate, auxiliar de îngrijire și asistență:

 • a) Asistent medical PL (222101)

> Monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor și se implică direct în rezolvarea

problemelor de ordin medical ale beneficiarilor.

> îndeplinește prescripțiile de ordin igienico-sanitar ale medicului;

> Realizează controlul periodic al beneficiarilor: cântărire, termometrizare, înregistrarea pulsului, a respirației, recoltări de probe biologice; să calculeze indicii ponderali și caloriile, pentru fiecare beneficiar și să consemneze aceste date într-o fișă specială;

Urmărește cu atenție dezvoltarea somato-motorie a beneficiarilor și starea sănătății lor; Ajută medicul la efectuarea examenului medical al beneficiarilor și semnalizea^ orice semn de boală sau orice alt eveniment posibil;


Aplică tratamentul prescris de medic și administreză medicamentele conform medicale;


■tr. lutiu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091

Taiofon/faxi028i.417.100, amailt

wobaltoi www.tiga9peliv.r0 Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Tărlungeni

 • > Participă la activitatea organizată a perioadei de veghe;

 • > Instruiește personalul cu privire la aplicarea tratamentului medicamentos și a regimului alimentar al beneficiarilor din centru.

 • > Realizează controlul igienico-sanitar al alimentelor;

 • > însoțește beneficiarii la examenele medicale efectuate în afara L.m.P.,, Casa Adrian41 (examene efectuate de către medicul de familie sau de către un alt specialist);

 • > Realizează demersurile de intemare/extemare a beneficiarilor din L.m.P.,, Casa Adrian”;

 • > Realizează sterilizarea instrumentelor la locul de muncă, după normele în vigoare;

 • > Supraveghează permanent, din punct de vedere medical, beneficiarii internați în locuința protejată;

 • > Gestionează corespunzător medicamentele de care dispune;

 • > Recoltează probe pentru analize;

 • > Programează beneficiarii pentru anumite consultații medicale;

 • > Calculează caloriile pentru meniul de a doua zi, împreună cu personalul; se îngrijește ca acesta să corespundă din punct de vedere cantitativ și calitativ

 • > Controlează modul în care se face curățenia în locuința minim protejată, aducându-i la cunoștință șefului de complex, dacă din punct de vedere igienico-sanitar sunt deficiențe;

 • > Are obligația, împreună cu asistentul social al Complexului și cu managerul de caz, ca în primele 3-5 zile de la internarea beneficiarului, să intre în posesia fișei medicale de la medicul de familie al acestuia;

 • > Face demersuri pentru reînnoire certificate handicap;

 • > Se implică in evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului și în întocmirea planului individual de intervenție;

 • > Deservește întreg Complexul.

b)Asistent social practicant S (263501)

 • > Aduce la cunoștință beneficiarilor drepturile și obligațiile acestora, precum și ROI și ROF ale locuinței minim protejate;

 • > Păstrează legătura cu serviciile DGASPC, pentru intemarea/extemarea beneficiarilor L.m.P„Casa Adrian”;

 • > Redactează contracte de servicii în momentul în care beneficiarii sunt instituționalizați și acte adiționale la acestea, dacă este cazul;

 • > Face evaluări, reevaluări, documente necesare beneficiarilor, conform procedurilor existente în L.m.P„Casa Adrian”, astfel încât dosarele acestora să fie complete;

 • > Este membru al echipei în lucrul cu beneficiarii și discută despre problemele beneficiarilor, pentru a le soluționa;

 • > Efectuează anchete sociale ori de câte ori este cazul;

 • > Colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz; (face parte din echipa pluridisciplinară)

 • > Are un rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale beneficiarului, a

eventualelor situații de abuz (fizic,emoțional,sexual), neglijare, intimidare, pe care le semnalează șefului de Complex;                                                 /


CONSILIUL JUDEJEAN BRAȘOV Direcția Generali de Asistenți Sociali șl Protecția Copilului Brașov

 • > stimulează prin acțiunile sale, menținerea legăturii dintre aparținători și beneficiari și reintegrarea beneficiarului în familie cât mai curând posibil; creează o atitudine pozitivă a beneficiarilor față de aparținători;

 • > întocmește rapoarte la solicitarea DGASPC Brașov, poliției, primăriilor sau instituțiilor din alte județe, cu informarea prealabilă a șefului de Complex;

 • > Consemnează informațiile obținute prin intervențiile realizate (evaluări, întâlniri, vizite) în documente specifice;

 • > înaintează șefului ierarhic documentele întocmite (rapoarte de vizită, evaluări etc.) spre avizare;

 • > Asigură conlucrarea cu alte servicii/instituții, solicitând încheierea contractelor de colaborare- după caz;

 • > Urmărește, verifică modul de aplicare al prevederilor planurilor individualizate / de servicii;

 • > Este numit responsabil de caz pentru beneficiarii Centrului, daca nu există altă persoană desemnată în acest sens;

 • > Elaborează planul individual de intervenție pentru beneficiari;

 • > Se implică în realizarea tuturor activităților aferente planului individual de intervenție pentru beneficiari;

 • > Deservește întreg Complexul;

 • > Cunoaște și respectă legislația în vigoare privind drepturile persoanelor cu dizabilități

c)Psiholog practicant S (263411)

 • >  Se implică în evaluarea beneficiarilor de la L.m.P. „Casa Adrian”;

 • >  Participă la reevaluarea beneficiarilor atunci când situația o impune, cu respectarea calendarului prestabilit privind reevaluările. Reevaluarea beneficiarului se realizează semestrial, precum și atunci când situația o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate și ale statusului funcțional fizic și/sau psihic al beneficiarului. Rezultatele reevaluării se înscriu în fișa de reevaluare a beneficiarului;

 • >  Realizează consilierea psihologică a beneficiarilor aparținând L.m.P. „Casa Adrian”;

 • >  Se implică în diverse activități întreprinse în cadrul L.m.P. „Casa Adrian” care necesită prezența personalului de specialitate - sesiuni de informare ale beneficiarilor etc;

 • >  Colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz;

 • >  Are un rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale beneficiarului, a eventualelor situații de abuz (fizic, emoțional, sexual) - pe care le semnalează șefului de Complex;

 • >  însoțește ori de cate ori este nevoie, asistentul social pentru evaluarea situațiilor familiilor (anchete sociale);

 • >  Cunoaște și respectă legislația în vigoare privind drepturile persoanelor cu dizabilități;

 • >  Deservește întreg Complexul.


■tr. luilu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod &OOOS1

Toiafon/faxc0288.417,100, omaih

wabsltot                  Cod flocăit 9BT0339

Complexul de Servicii Târlungeni


 • d) îngrijitoare G (513205)

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >


Realizează activitatea zilnică cu respectarea procedurilor specifice existente în cadrul L.m.P. „Casa Adrian”, cu respectarea misiunii locuinței minim protejate;

Pregătește/sprijină beneficiarii în pregătirea mesei beneficiarilor, conform meniului prestabilit, cu respectarea condițiilor igienico-sanitare, cantitative și calitative;

îndrumă beneficiarii în vederea servirii mesei în mod adecvat;

Supraveghează beneficiarii în activitățile lor, oferindu-le indicații în vederea dezvoltării deprinderilor de viață independentă;

Sprijină și îndrumă beneficiarii la spălarea veselei și efectuarea curățeniei în sala de mese, asigurând efectuarea curățeniei în bucătărie și în sala de servire a meselor, cu respectarea standardelor igienico-sanitare (spălarea pardoselii, faianței, ușilor, meselor etc);

Păstrează în bune condiții obiectele din bucătărie și sala de mese și răspunde de deteriorarea și lipsa acestora;

Folosește echipamentul de lucru și de protecție din dotare (halat, șorț, bonetă etc), aflate permanent în perfectă stare de curățenie;

Efectuează la termenele stabilite analizele și controlul medical, impuse de reglementările legale în vigoare;

îndrumă și sprijină beneficiarii în întreținerea curățeniei zilnice a oficiilor, holurilor, grupurilor sanitare și a camerelor (pardoseli, pereți, geamuri, mobilier, inclusiv obiectele personale ale asistaților);

Oferă ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice, îndrumând/sprijinind beneficiarii în a le efectua;

Asigură evacuarea resturilor menajere din locuința minim protejată la finalul turei (pentru a se evita înfundarea fosei septice);

Acționează pentru asigurarea unui mediu securizant beneficiarilor;

Răspunde de respectarea programului de spălare a hainelor, completând tabelul aferent acestei activități;

Recepționează marfa pentru locuința minim protejată, așezând-o cu respectarea condițiilor de depozitare;

Participă la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui și implică pe beneficiari în această activitate;

Supraveghează beneficiarii cu care își desfășoară activitatea pentru ca aceștia să nu se accidenteze, să nu provoace daune materiale;

Supraveghează beneficiarii, participând activ la programul zilnic al acestora, la formarea deprinderilor de bază;

Monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor (semnalând orice problemă personalului de specialitate);

Completează registrele existente în locuința minim protejată, conform procedurilor - abuz, sesizări/reclamații etc.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială țl Protecția Copilului Brașov


■tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tolafon/faxi O26t.417.1Q0, omaiii wabaltoi www.tlgatpc6v.lv Cod Șacali 9BT0339

Complexul de Servicii Târluugeni

e) Infirmieră G (513204):

 • > asigură supravegherea și îngrijirea beneficiarilor în locuința protejată și în timpul ieșirilor din aceasta;

 • >  sprijină beneficiarii la efectuarea igienei personale;

 • > efectuează și supraveghează curățenia în locuința protejată;

 • > participă împreună cu beneficiarii la activitățile care sunt inițiate de psiholog;

 • > asigură buna desfășurare a activității în locuința protejată prin implicarea direct și responsabilizarea beneficiarilor în funcție de vârstă și capacități în activitățile gospodărești;

 • > ajută și sprijină beneficiarii în crearea deprinderilor de igienă personală (spălat, îmbrăcat) în funcție de capacitatea acestora și de nevoile lor;

 • > supravegheză și sprijină beneficiarii în timpul servirii mesei, avand un rol activ, în scopul însușirii deprinderilor de a mânca civilizat;

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz,

 • >  sprijină persoanele asistate în eforturile lor de a-și identifica și clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai bune opțiuni;

 • > preia, verifică și întocmește notele de recepție pentru produsele primite de la agenții economici și păstrează legătura în permanență cu administratorul Complexului;

 • > completează toate documentele și registrele necesare bunei desfășurare a activităților, în conformitate cu legislația în vigoare.

ART. 11

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

 • (1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare L.m.P.„Casa Adrian” și este alcătuit din:

 • a)  economist S I (263102)

 • b)  administrator MI (515104)

 • c)  șofer G 1 (832201)

 • d)  muncitor calificat G III (7549)

 • (2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire:

a) Economist S I (263102)

 • > realizează evidența operativ-contabilă, întocmește și operează documentele specifice, conform legislației în vigoare și normelor interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > întocmește periodic balanțele analitice și sintetice, precum și contul de execuție bugetară a complexului de servicii, înregistrează cronologic și sistematic documentele justificative ale complexului de servicii., le arhivează și păstrează corespunzător;

  contplcxul/de


 • > efectuează periodic verificări cantitativ-valorice ale bunurilor existente în servicii, conform normelor și prevederilor legale;


•tr. lullu Maniu nr. 6, Brațav, jud. Brașov, cod 5OOOB4

Tolofon/faxi 0288.417.100, «maili *>Hw«£d&a&pe:fcrv.Fa wabsltat wvrvr.dgaapcbv.ro Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Trtrlungcni

 • > întocmește și răspunde pentru propunerile de buget transmise pentru anul următor, împreună cu șeful de centru;

 • > primește și execută formele de poprire, asigură ducerea la îndeplinire a titlurilor executorii, prin elaborarea cu Serviciul Juridic-Contencios și Serviciul CSPBMF din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > arhivează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișele, balanțele de verificare, conform normelor în vigoare;

 • > verifică corectitudinea și modul de întocmire, centralizează și contabilizează bonurile de consum și listele de alimente;

 • > urmărește respectarea baremelor stabilite de legislația în vigoare privind drepturile beneficiarilor (hrană și echipament cazarmament, transport și materiale igienico-sanitare, etc.);

 • > verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul unității;

 • > vizează calculul foilor de alimentație zilnică și a alimentelor eliberate de la magazie pentru pregătirea hranei copiilor;

 • > verifică periodic registrul de evidență a meselor servite la cantină;

 • > răspunde de aplicarea legislației, care reglementează activitatea financiar - contabilă a unității (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucțiuni etc.);

 • > răspunde pentru înregistrările contabile efectuate, pe baza documentelor justificative care stau la baza acestor înregistrări si pentru păstrarea acestora pe suport magnetic;

 • > îndeplinește orice sarcină trasată de directorul economic, șeful serviciului contabilitate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov și șeful de centru.

 • >   întocmește lunar balanțele de verificare și contul de execuție, le transmite serviciului contabilitate-buget până în data de IO a fiecărei luni;

 • >   ia măsuri de transpunere a prevederilor conținute de notele interne și dispoziții primite de la conducerea DGASPC Brașov;

 • > răspunde de modul de întocmire și de prezentarea la termen a documentelor oficiale, a situațiilor economico-financiare lunare, trimestriale și anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată (balanța de verificare, cont de execuție, buget de venituri și cheltuieli)

 • > colaborează cu colegii de serviciu pentru remedierea defecțiunilor, în limita competenței;

 • > întocmește/elaborează diferite situații/documente financiare solicitate de DGASPC Brașov;

 • > răspunde de păstrarea și arhivarea registrelor obligatorii precum și a documetelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

 • > urmărește și răspunde pentru trimiterea la plată a tuturor facturilor la sediul D.G.A.S.P.C.Brașov în termenul scadent și a celorlalte documente cu privire la somații, popriri, anunțuri, etc.

b)Administratorul MI (515104)

 • a) gestionează, administrează și răspunde de întregul patrimoniu al C.S. Tărlungeni;

 • b) se îngrijește de aprovizionarea cu toate materialele necesare bunei funcționări a locuinței minim protejate;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


•tr. Ictllu Maniu nr. O, Brașov» Jud. Brașov, cod 500091

Tolcfon/faxa 0389.417.100, omalli

wabtltc www.dga9pebv.ro Cod fiscali 9970339

Complexul de Servicii TArluugeni

 • c) asigură păstrarea și utlizarea economică a bunurilor complexului;

 • d) organizează activitatea din compartimentele subordonate;

 • e) supraveghează lucrările de reparații curente și investiții din complex;

 • f)  se preocupă de păstrarea bunurilor mobile și imobile din complex;

 • g) repartizează pe locurile de muncă obiectele de inventar si mijloacele fixe, controlând periodic modul cum acestea sunt îngrijite și păstrate;

 • h) ia măsuri de asigurare a pazei și securității întregului patrimoniu;

 • i)  ia măsuri de prevenire a incendiilor;

 • j)  verifică instruirea de P.M. și P.S.I. efectuată de persoana desemnată să se ocupe de această sarcină;

 • k) desemnează formarea comisiilor de inventariere și de recepție a mărfurilor;

 • l)  verifică perioada de folosință a echipamentelor beneficiarilor și personalului;

 • m) participă la întocmirea listei zilnice de alimente, după care o prezintă spre aprobare șefului de complex și contabilității cu o zi înainte de eliberarea alimentelor din magazie;

 • n) controlează zilnic calitatea mâncării și repectarea rețetarului;

 • o) vizează eliberarea materialelor consumabile și este responsabil de folosirea judicioasă a acestora;

 • p) asigură condiții favorabile pentru realizarea inventarierii anuale;

 • q) ia măsuri pentru prevenirea accidentării beneficiarilor, a incendiilor sau a altor pagube colaterale care ar putea periclita integritatea beneficiarilor sau a personalului;

 • r)  eliberează, controlează și evidențiază datele înscrise în foile de parcurs prezentate de conducătorul auto;

 • s) urmărește și respectă prevederile din contractele cu furnizorii, precum și cantitatea, calitatea și prețul produselor achiziționate;

 • t)  testează piața liberă pentru cumpărarea directă a materialelor și produselor și declară pe propria răspundere avantajele achizițiilor făcute;

 • u) întocmește pentru fiecare beneficiar fișele de evidență pentru materialele consumabile și obiectele de inventar primite (îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.).

(c) Șofer G I (832201):

> conduce autovehiculul pentru deplasare/transport beneficiari;

 • > răspunde de buna funcționare și întreținere a autovehiculului, executând și reparații care intră în competența sa;

 • > gestionează și răspunde de carburanții și materialele primite pentru buna funcționare a autovehicului;

 • > menține permanent curățenia garajului și a vecinătății acestuia

 • > se îngrijește ca starea tehnică, estetică și de curățenie a mașinii, să fie conform normelor

acceptate.

ia toate măsurilor ce se impun pentru prevenirea producerii accidentelor cauzate de apariția unor defecțiuni(conducătorul va opri mijlocul de transport la sesizarea unor zgomote anomlale < sau ori de câte ori va considera că este necesar să efectueze controlul tehnic și dâcă este


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


■tr. IuIIm Maniu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 TataforVfaMi 0289.417,100, «molii «jffica'i’duws.fiefov.io w»bs!t«t wvnv.tiff49pcbv.ro Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii TArlungeni

va anunța conducerea centrului pentru luarea măsurilor ce se impun);

 • > are obligația să participe la supravegherea desfășurării operațiunilor de încărcare-descărcare în condiții de securitate

 • >  întocmește referat de necesitate , pe care îl înaintează inspectorului de specialitate, pentru piesele/materialele/serviciile ce trebuie achiziționate pentru buna funcționare a autovehiculului

d)Muncitor calificat G III (7549):

 • >  la intrarea în serviciu are obligația de a verifica toate instalațiile de utilități ( de alimentare cu apa rece și caldă, precum și toate instalațiile și canalele colectoare și de scurgere, panoul electric, aducțiunea de gaz metan) și de a nota în caietul de serviciu starea acestora, de a înștiința administratorul despre defecțiunea constatată și de a remedia cu promptitudine toate defecțiunile ivite, în limita competențelor, de a consemna modul, data remedierii, contrasemnat de cel/cei care au făcut recepția lucrării;

 • > efectuează toate reparațiile curente ale instalațiilor de alimentare cu apă -canal, zidărie, dotări(mobilier, aparatură), întreține spațiile exterioare ale L.mP.;

 • > întocmește necesarul de materiale și îl prezintă în timp util inspectorului de specialitate în vederea achiziționării acestora, evitând crearea golurilor în stoc, sau întreruperea derulării lucrărilor din cauza lipsei de materiale;

 • > aduce la cunoștința inspectorului de specialitate orice stricăciune constatată și ia măsuri de remediere cât mai urgente;

 • >  efectuează, la nevoie, paza unității, în general pe timp de zi, având toate responsabilitățile și obligațiile impuse de fișa acestui post și de consemn (înregistrări, curățenie, purtarea dotărilor și a însemnelor etc.);

 • >  efectuează toaletarea, văruirea pomilor/copacilor, tuns iarba, vopsirea bordurilor, săparea plantelor, înfrumusețarea locuinței minim protejate, activități de reparații și întreținere în cadrul complexului

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL L.m.P. ”Casa Adrian”

 • (1)  Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu.

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2)  Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială, Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția General* de Asistența Social* și Protecția Copilului Brașov


■tr. tullu Mantia nr. fi, Brașov, jud. Brașov, cod £00091 Teiafon/faxi 0299.417.1OO, amaih wabaltm                  Cod fiscali 9BT0339

Complexul de Servicii Târlungeni

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu,

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă,

a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice,

 • > echipamentul individual de protecție acordat;

 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

> respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul C.S. Tărlungeni.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • >  personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • >  personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în

timpul programului de lucru;                                       <


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generali de Asistenți Sociali fl Protecția Copilului Brașov


•tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091

Toiafon/faxt (H9i.417.1OQ, amdii

wabsltat n/MW.ctyrovpcbr./v Cod fiscali 9B70339Complexul de Servicii Tărlungeni • >  personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul


ART.13

Finanțarea L.m.P. ”Casa Adrian”


(l) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere


asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale către Locuința minim Protejată „Casa Adrian”, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

(2) Finanțarea cheltuielilor L.m.P. „Casa Adrian” se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:


 • > bugetul de stat;

 • > bugetul local al județului Brașov;

 • > donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice, din țară și/sau străinătate;

 • > fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile, alte surse de finanțare, în condițiile legii.ieral,

Jul             jîrbacea


' director General Adjunct Economic,

//         Mariana Acsinte


Avizat


Șef Serviciu MRU. Raluca Hașu


Avizat

Serviciul Juridic Contencios

Gabriela Babeș


Avizat


ȘefBMCAMS

Cristina Simion


*tr. lullu Manitt nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod SOOOB1

Tddon/fcxi 0299.417,100, omalli

wobdtot wwiv.ciff*»pcbv.ro Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Târlungeni

ANEXAI

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE:

 • 1. Codul Civil

 • 2. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

 • 3. Legea nr. 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • 4. OUG nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • 5. OUG 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • 6. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal

 • 7. HOTĂRÂRE Nr. 1017/2018 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

 • 8. HOTĂRÂRE nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice

 • 9. HOTĂRÂRE nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • 10. STANDARDUL MINIM DE CALITATE APLICABIL: Ordinul MMJS Nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 • 11. Anexa Ordinului Nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 • 12. HG 867/2015 cu completările și modificările ulterioare

 • 13. Ordinul nr.29-2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate , serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale

 • 14. ORDIN Nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuției lunare de

întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora $i aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu<handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau /de susținătorii acestora                                                                    /


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generali de Asistenți Sociali șl Protecția Copilului Brașov•tr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001

Tolofon/faNt               omalti t>nica^dia>Kpck>v.i»

wabsHoi www.dgttpctov.ro Cod flăcăii 9970339

Complexul de Servicii Târlungcni

 • 15. ORDIN Nr. 623/2017 din 2 mai 2017 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora si aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora

 • 16. Decizia nr. 877/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap

 • 17. HCJ.Nr.253/20.06.2019 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 18. Hotărârea nr.476/03.07.2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și a Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial, partea I, Nr.581/16.07.2019

 • 19. Legea asistenței sociale nr.292/2011


Director General Adjunct Economic.

Mariana Acsinte

Avizat


AvizatAvizat


Șef Serviciul MRU

Raluca Hașu


Serviciul Juridic Contencios

Gabridja Babeș


ȘefBMCAMSS

Cristina Simion
Șef Complex,

Gabriela Burulean


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luliu Maniu r»r. 0, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO01 Totcfon/faMi 026g.4ir.100, wnalli           pctw.™

wabaltai www.dgtipcbv.ro Cod fiscali 6070339

Complexul de Servicii 1 ârluugeui


ANEXA 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL:

în conformitate cu Ordinul 82/2019, personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi ”Casa Soarelui”, asigură activități de specialitate beneficiarilor Locuințelor Protejate din structura DGASPC Brașov.

în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social L.m.P. Casa Adrian Tărlungeni aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.253/20.06.2019 au următoarea componență:

 • a) Personal de conducere (pentru Complexul de Servicii Tărlungeni):

-1 post- șef centru

 • b)   Personal de specialitate, de îngrijire și asistență și personal auxiliar (deservește intreg Complexul de Servicii Tărlungeni):

  • - asistent medical PL(222101) - 2 posturi;

  • - asistent social practicant S (263501) - 2 posturi;

  • - psiholog practicant S (263411) - 1 post

  • - psiholog debutant S (263411) - 1 post

  b) Personal de specialitate, de îngrijire și asistență și personal auxiliar (deservește doar


L.m.P.„Casa Adrian”:

 • - îngrijitoare G (513205) -1 posturi;

 • - infirmieră G (513204) - 3 post;

 • c)Personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere- reparații, deservire:

 • - economist S I (263102) - lpost;

 • - administrator M I (515104) - 1 post;

 • - șofer G 1(832201)- 1 post;

 • - muncitor calificat G III (7549) - 3 posturi

  Avizat


  Șef Serviciu MRU, Raluca Hașu
  Avizat

  Serviciul Juridic Co


  ^Director General Adjunct Economic,

  /         Mariana Acsinte  Avizat


  ȘefBMCAMSS


  imion


  Șef Complex,

  Gabriela Burulean■tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOS1

Tolafon/faMt 088i,417,100^ omalh nftww&dgm&pcfov.io wabaltet www.ttffccpdfv.r9 Cod fiscali 0870339

Complexul de Servicii Tărlungenî

ANEXA 3 LA ARTICOLUL NUMĂRUL 6 ALINIATUL (3) LITERA e) MODALITĂȚI DE STABILIRE A CONTRIBUȚIEI BENEFICIARULUI:

 • -  angajamentul de plată este parte integrantă din contractul de prestări servicii;

 • -  angajamentul de plată se întocmește în conformitate cu Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora $i aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, modificat și completat prin Ordinul Nr. 623/ din 2 mai 2017

 • -  angajamentul de plată se întocmește după obținerea Deciziei de instituțional izare, conform prevederilor Art. 6. Alin. (1) din Ordinul 1887/2016,,/nflznfeq admiterii în centru rezidențial public a persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează un angajament de plată, care costituie titlu executoriu, în condițiile legii. Modelul este prevăzut în anexa care face parte din prezenta metodologie.

 • -  în cazul în care persoana realizează venituri și/sau are susținători legali, se semnează angajamentul de plată de către persoana asistată și susținătorul legal, în care se specifică cuantumul contribuției de întreținere pe care aceștia sunt obligați să o plătească;

 • -  pentru persoanele obligate la plata contribuției lunare de întreținere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii, din alte drepturi salariale, din pensii, precum și din alte surse cu caracter permanent;

 • -  în cazul în care de plata contribuției lunare de întreținere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plătită și numai de una dintre acestea, care își asumă obligația de întreținere;

La stabilirea nivelului contribuției lunare de întreținere nu se iau în calcul:

 • -  indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

 • -  indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 alocației de stat pentru copii;

 • -  indemnizația de creștere a copilului.

La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel, conform ORDINULUI Nr. 623/2017 din 2 mai 2017 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției, sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întrețipQfd datorate-


CONSILIUL JUDEJEAN BRAȘOV Direcția Generali de Asistenți Sociali șl Protecția Copilului Brașov

de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora:

 • -   din veniturile proprii lunare se deduc obligațiile legale de întreținere ale persoanei asistate, aflate în executare;

 • -  din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziția persoanei asistate, pentru cheltuieli personale, dar nu mai puțin de 300 lei în cazul persoanelor asistate care realizează venituri salariale;

 • -  suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreține efectiv - soț, soție, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceștia nu au venituri proprii și nu beneficiază de asistență socială în instituții rezidențiale de asistență socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei și se ia în calcul la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată este obligată la plată.

 • -  la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru persoana asistată care realizează venituri salariale, la suma rezultată la alin.(l) lit.c) ( Ordin 1887/2016 cu completare Ordinul Nr. 623/ din 2 mai 2017), numai după ce s-a lăsat la dispoziția acestora cel puțin suma de 300 lei, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. în tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidențial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităților de viață independentă, precum și a unui plan de locuire în comunitate.

 • -   cuantumul contribuției lunare de întreținere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăși contribuția lunară de întreținere reglementată la art. 1 “Contribuția lunara de intreținere datorată de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persone adulte cu handicap sau de susținătorii acestora,denumit în continuare contribuție lunară de intreținere, se stabilește la suma de 900 lei”.

 • -  în cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuția lunară de întreținere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parțial, după caz, de către: soțul sau soția, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și celelalte

 • -  persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare (Codul civil).

 • -  la stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, în situația în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are simt insuficiente pentru plata integrală a contribuției și plata contribuției cade în sarcina altor persoane decât cea asistată, respectiv în sarcina susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:

 • -  din veniturile nete medii lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în intreținere.

 • -  în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o

persoană, se Stabilește cuantumul contribuției lunare de întreținere datorat de susținătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri, conform Ordinului 623/2017

| Venitul mediu net | Contribuția lunară |

| lunar/o persoană | (% din contribuția |                                   ;
■ir. luliu IWanlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO01 Telafon/faxt O26i,4f7.100, omalli wabsitoi www.ctfftapctov.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Târluugeni


1 (lei)

| lunară calculată)

Sub 1.450     |

0% |

1 !

11.451 - 1.550   |

10% |

1 1

11.551 - 1.650   |

20% |

1 1

11.651 - 1.750   |

30% |

11.751 - 1.850   |

40% |

11.851 - 1.950   |

50% |

11.951 -2.050   |

60% |

12.051 -2.150   |

70% |

1 1

2.151 -2.250   |

80% |

1 1

12.251 -2.350   |

90% |

1 1

| peste 2.350     |

100%" 1

1 1

"(2) Intervalele de venituri prevăzute în ORDINUL Nr. 623/ din 2 mai 2017 la alin. (1) lit.

 • c) se actualizează prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale."

- Venitul mediu net lunar pe membru de familie de la care susținătorii legali ai persoanelor adulte cu dizabilitați au obligația să plătească diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere este salariul minim brut pe tară stabilit prin Hotărâre a Guvernului.

La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, se procedează la reținerea sumei, în ordinea de obligație la plată, până la completarea sumei corespunzătoare. Când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuția lunară de întreținere datorată, se stabilește la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.

în cazul susținătorilor legali ai persoanei asistate, persoane singure, cuantumul contribuției de întreținere datorate se stabilește potrivit alin. (1) lit. c), conf orm Ordinului 623/2017, fără a depăși 25% din venitul mediu net lunar.

In situația în care, persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată, soțul/soția, copiii sau părinții, nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreținerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea recalculării contribuției lunare de întreținere.

în cazul în care susținătorii legali nu își asumă sau nu își pot asuma obligația de plată a contribuției de întreținere stabilită, instanța de tutelă îi poate obliga să o completeze în condițiile Codului civil.

Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidențial public alpersOanei cu handicap, fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează angajamentul de plată.                                                           :«tr. Iul iu Maniu nr. St Brașov» jud. Brașov, co<i SOOO01

Tolafon/faxi 0389.417.100, amaih

wabaltof                  Cad ftacali 9BT033©

Complexul de Servicii Târlungeni

 • -   Dacă persoana asistată și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri și nici diferențele între sumele ce pot fi încasate de la persoanele obligate la plată și nivelul contribuției lunare de întreținere, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere se suporta din bugetul Consiliul Județean Brașov.

Atunci când persoanele asistate lipsesc motivat din centrul rezidențial public pentru persoane adulte cu dizabilități pe perioade mai mari de 5 zile, contribuția lunară de întreținere datorată se recalculează scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective.

 • -   Cuantumul contribuției lunare de întreținere ce urmează a fi plătit de beneficiar se comunică de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Brașov și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

 • -  Recalcularea contribuției lunare de întreținere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se efectuează de L.m.P.


Avizat

Șef Serviciu MRU,

Raluca Hașu


Avizat

Serviciul Juridic Contencios

Gabriel^/Babeș


Avizat

ȘefBMCAMSS

Cristina SimionȘef Complex,

Gabriela Burulean