Hotărârea nr. 514/2019

Hotărârea nr. 514 - privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.514

din data de 20.12.2019

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 22239/10.12.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.22239/10.12.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, ca urmare a transformării unor posturi și a promovării unor angajați;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, precum și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 180 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și art. 5 alin. (1) pct. 1 din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.473/28.11.2019, își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.


Contrasemnează, Secretar genenu/al județului Maria Lmmbrăveanu

Consiliul Județean Brașov

Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tel.422490 Nr. paturi 107Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

MANAGER

II

medic boli infectioasae

S

1

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

II

economist

S

1

3

DIRECTOR MEDICAL

II

boli infectioase

S

1

4

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

II

boli infectioase

S

1

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

I

boli infectioase

S

1

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

1

medicina de laborator

S

1

k ?

FARMACIST SEF

farmacie

S

1

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

S

1

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

PL

1

10

MEDIC

PRIMAR

boli infectioase

S

8,5

11

MEDIC

PRIMAR

medicina de laborator

S

1

12

MEDIC

PRIMAR

radiologie si imagistica medicala

S

1

13

MEDIC

PRIMAR

epidemiologie

S

1

14

MEDIC

SPECIALIST

boli infectioase

S

5,5

15

MEDIC

SPECIALIST

medicina de laborator

S

1

16

PSIHOLOG

PRINCIPAL

S

1

17

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

S

1

18

BIOLOG

PRINCIPAL

biologie medicala

S

1

19

CHIMIST

PRINCIPAL

biochimie medicala

S

1

20

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

S

14

21

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

S

2

22

ASISTENT MEDICAL

medicina de laborator

S

1

t 23

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

S

2

24

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

medicina generala

S

2

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

PL

24

26

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

PL

7

27

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

medicina generala

PL

1

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

farmacie

PL

1

29

ASISTENT MEDICAL

farmacie

PL

1

30

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

PL

1

31

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

radiologie si imagistica medicala

PL

1

32

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

dietetica

PL

1

33

STATISTICIAN MEDICAL

PRINCIPAL

M

1

34

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

2

35

REGISTRATOR MEDICAL

M

1

36

INFIRMIERA

M

22

37

ÎNGRIJITOARE

G

13

38

SPALATOREASA

G

3

39

BRANCARDIERI

G

1

40

ECONOMIST

IA

economice

S

4

41

REFERENT DE SPECIALITATE

I

medicale

S

1

42

REFERENT DE SPECIALITATE

I

tehnice

s

3

43

REFERENT DE SPECIALITATE

I

economice

s

2

44

REFERENT DE SPECIALITATE

I

administrație publica

s

1

45

REFERENT DE SPECIALITATE

III

economice

s

1

46

REFERENT DE SPECIALITATE

III

științele comunicării

s

1

47

CONSILIER JURIDIC

IA

juridice

s

1

48

REFERENT

IA

M

1

49

REFERENT

II

M

1

1 50

MAGAZINER

I

G

1

51

ȘOFER

I

M

1

52

MUNCITOR CALIFICAT

I

fochist

M

1

53

MUNCITOR CALIFICAT

II

fochist

M

1

54

MUNCITOR CALFICAT

I

zidar

M

1

55

MUNCITOR CALIFICAT

III

instalator

M

1

56

PORTAR

M

1

TOTAL FINANȚARE VENITURI--------------------------------------

PROPRII                                                            155


B. Finanțare de la Bugetul de Stat

57

MEDIC REZIDENT AN IV

boli infectioase

S

2

58

MEDIC REZIDENT AN III

boli infectioase

s

1

59

MEDIC REZIDENT AN II

boli infectioase

s

2

60

MEDIC REZIDENT AN I

boli infectioase

s

3

TOTAL FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT                         8


TOTAL GENERAL

Total posturi aprobate, din care:


163


-funcții de conducere:

9

-funcții de execuție:

154

-venituri proprii

155

-bugetul de stat

8DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,RUNOS


Ref. Bogoi Corina