Hotărârea nr. 513/2019

Hotărârea nr. 513 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef de secție din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și aprobarea componenței comisiei de concurs/examen


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov. România, 500007 Telefon: +■ 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.513

din data de 20.12.2019

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef de secție din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și aprobarea componenței comisiei de concurs/examen

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad.22505/12.12.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.22505/12.12.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef de secție din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și aprobarea componenței comisiei de concurs/examen;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.626/15.10.2019 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.471/28.11.2019;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic Județean de Pneumoftiziologie Brașov nr.12412/06.12.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și prevederile art. 13, art.18 și art.19 din Ordinului Ministerului Sănătății nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și dispozițiile art.173, alin.(l), lit.a și d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se desemnează următorul reprezentant al Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere Șef Secție Pneumologie I Ștejăriș, Șef Secție Clinică Pneumologie II Ștejăriș și Șef Secție Pneumologie Copii Ștejăriș din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov: dl. consilier județean Kadas Huna Andrei-Marius.

Art.2.~ Se aprobă componența comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere Șef Secție Pneumologie I Ștejăriș, Șef Secție Clinică Pneumologie II Ștejăriș și Șef Secție Pneumologie Copii Ștejăriș din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, după cum urmează:

Comisia de concurs/examen: Președinte:

Membri:


Dr.Leașu Florin-Gabriel               - Director medical - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Șef lucrări Dr.Alexandrescu Dana-Cristina - Medic primar, Specialitatea pneumologie

Dr.Barbu Elena                   - Medic primar, specialitatea pneumologie Reprezentant Colegiul

Medicilor Brașov

Dr. Dobri Alina                   - Medic specialist, specialitatea pneumologie

Dl. Kadas Iluna Andrei-Marius - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Dr. Godri Ana-Dora              - Medic primar, specialitatea epidemiologie

Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic


Secretar:

Art.3.-


de Pneumoftiziologie Brașov și membrii comisiei