Hotărârea nr. 512/2019

Hotărârea nr. 512 - privind aprobarea statului de funcții şi a organigramei Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Brașov

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice @j ud brașov, ro, www.j ud brasov. roHOTĂRÂREA NR.512

din data de 20.12.2019

- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 22231/09.12.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, precum și Referatul de aprobare nr. ad. 22231/09.12.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 426/31.10.2019 se propun unele modificări ca urmare a transformării unor posturi vacante și a promovării în grad superior pentru personalul contractual;

Văzând adresa nr. 12237/04.12.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 22231/05.12.2019, precum și faptul că modificările solicitate se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019 -capitolul cheltuieli de personal;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și OGR nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1), lit. „a”și lit. „d”, alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 180 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și art. 5 alin. (1) din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și a celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.3, - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 426/31.10.2019 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


Oonsiliut Județean Brașov


Director executiv


Adelina VăsioiuML


ANMCS


unitate aflat* în

PROCES DE ACREDITARE


SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.roAnexa la HCJBV nr


Secretar general alTjudețului,

Maria Dumnrăveanu


Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

medic primar/gradul II

sănătate publică și management

S

1

2

Director medical

sănătate publică și management

S

13

Director financiar contabil

gradul II

economice

S

1

4

Șef secție

medic primar

pneumologie

s

3

5

Șef laborator

medic primar

medicină de laborator

s

1

6

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

s

1

7

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

PL

2

8

Șef serviciu

economist

economice

s

1

9

Medic

primar

pneumologie

s

10

10

Medic

primar

medicină de laborator

s

2

11

Medic

primar

epidemiologie

s

1

12

Medic

primar

sănătate publică și management

s

1

13

Medic

primar

boli infecțioase cu studii complementare îngrijiri paliative

S

1

14

Medic

primar

pediatrie

S

1

15

Medic

primar

radiologie și imagistică medicală

S

1

16

Medic

specialist

cardiologie

S

1

17

Medic

specialist

boli infecțioase

S

1

18

Medic

specialist

recuperare, medicină fizică si balneologie

S

1

19

F iziokinetoterapeut

balneofizio kinetoterapie și recuperare

s

1

20

Farmacist

primar

farmacie

s

1

21

Asistent social

sociologie

s

1

22

Chimist

principal

chimie

s

1

23

Asistent medical

principal

medicină generală

s

424

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative

S

3

25

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

30

26

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

27

Asistent medical

principal

igienă

PL

1

28

Asistent medical

principal

radiologie si imagistica medicala

PL

2

29

Asistent medical

debutant

radiologie si imagistica medicala

PL

1

30

Asistent medical

principal

medicină de laborator

PL

5

31

Asistent medical

principal

medicină de laborator

M

1

32

Asistent medical

principal

dietetică

PL

1
33

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative

PL

1

34

Asistent medical

medicină generală

PL

9

35

Asistent medical

debutant

medicină generală

PL

1

36

Asistent medical

medicină generală; studii aprofundate/ specializate îngrijiri paliative

PL

2

37

Asistent medical

principal

farmacie

PL

2

38

Asistent medical

farmacie

PL

1

39

Registrator medical

M

1

40

Infirmieră

G

25

41

Infirmieră

debutantă

G

2

42

îngrijitoare

G

1543

Analist programator ajutor

I

M/PL

1

44

Consilier juridic

IA

juridice

S

1

45

Referent de specialitate

I

economice

S

1

46

Referent de specialitate

I

juridice

s

1

47

Referent de specialitate

I

economice

s

1

48

Referent de specialitate

I

științele comunicării, economice, tehnice

s

1

49

Referent de specialitate

II

științele comunicării

s

1

50

Referent de specialitate

in

inginerești

s

1

51

Referent

debutant

M

1

52

Economist

IA

economice

s

4

53

Economist

I

economice

s

1

54

Economist

II

economice

s

255

Inginer

IA

știinte inginerești

S

1

56

Contabil

II

contabilitate

M

1

57

Casier

M

1

58

Magaziner

M

1

59

Șofer

I

M

1

60

Muncitor calificat -șofer

I

M

1

61

Muncitor calificat -electrician

I

M

1

62

Muncitor calificat -lăcătuș

I

M

1

63

Muncitor calificat -instalator

I

G

1

64

Muncitor calificat -bucătar

I

M

3

65

Muncitor calificat -bucătar

IV

M

1

66

Muncitor calificat -zugrav

I

M

1

67

Muncitor necalificat

I

M

1
68

Spălătoreasă

2

Total Venituri Proprii

176

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Medic

primar

pneumologie

S

2.5

2

Medic

primar

radiologie

S

1

3

Medic

specialist

pneumologie

S

3

4

Asistent medical

principal

medicină generală

s

2

5

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

13

6

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

7

Asistent medical

principal

radiologie

PL

3

8

Asistent medical

radiologie

PL

1

9

Statistician medical

principal

M

1

10

Registrator medical

principal

M

111

îngrijitoare

G

3

Total Buget de Stat

31.5

TOTAL GENERAL

207.5

Total posturi aprobate:207,5


din care:


conducere      11

execuție        196,5 venituri proprii 176 bugetul de stat 31,5

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


DIRECTOR FINANCIAR CONTAI3I

Ec. BREBEANU Gabriela Ioaria/

COMP. RUNOS

Ref. de spec. POPESCU Marta

Vizat Sindicat Sanitas Medisan Brașov