Hotărârea nr. 511/2019

Hotărârea nr. 511 - privind aprobarea statului de funcții şi a organigramei Spitalului Clinic Judeţean de Urgență BrașovB-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud brasov. ro, www.judbrasov.ro

Județul Brașov

» >

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 511

din data de 20.12.2019

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 22301/10.12.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 22301/10.12.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Față de statul de funcții și organigrama, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 423/31.10.2019 se propun unele modificări față de statul aprobat: prin transformări de posturi de vacante, promovări, suplimentări de posturi și diminuări de posturi, iar față de organigrama aprobată, noua organigramă va avea 2221 posturi, prin suplimentarea numărului de medici rezidenți cu 3. Din Laboratorul de radioterapie, Blocul operator și Unitatea de transfuzie sanguină vor fi redistribuite 7 posturi vacante către secțiile și compartimentele cu paturi în vederea eficientizării activității spitalului;

Văzând adresa nr. 37831/05.12.2019 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 22301/05.12.2019, precum și faptul că modificările solicitate se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Văzând prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și OGR nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1), lit. „a”și lit. „d”, alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 180 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și art. 5 alin. (1) din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și a celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art,4. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 423/31.10.2019 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează, Secretar general ăl județului Maria Dumbrăveanu

- SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV ZUiV MANAGER COBELSCHI CĂLIN-PAVEL


COMPARTIMENT JURIDIC


SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE SI EXTERNARE A BOLNAVILOR


BIROUL DE INFORMATICA


SECRETARIAT RELAȚII CU PUBLICUL


COMPARTIMENT CULTE


COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE


DIRECTOR MEDICAL Fc=l

I----------------------


Fc=l

Fe=209

UPU-SMURD CU PUNCT DE LUCRU LA VICTORIA -CABINET MEDICINĂ DENTARĂ DE URGENȚĂ

Fc=23

Fe=1033,5

SECȚII/COMPARTIMENTECU PATURI (VEZI ANEXA LA ORGANIGRAMA)

Fc=4

Fe=27

Farmacii cu punct de lucru:central, Mârzescu, Tractorul,Astra

Fe=5

Explorări funcționale

Fe=74

Bloc Operator II-pavilion Tractorul Bloc Onerator î-central

Fe=6

Săli de operații - Oftalmologie, ORL

Fc=l

Fe=45

Laborator clinic de Analize Medicale

Fc=l

Fe=50

Laborator Radiologie și Imagistică Mpdirală

Fc=l Fe=22

Serviciu de Anatomie Patologică -Compartiment Citologie -Compartiment Histopatologie -Compartiment Prosectură

Fe=27

Baze de tratament

Fe=ll

Compartiment endoscopie

Fc=l

Fe=26

Serviciul Județean de Medicină Legală

Fe=l

Cabinet Psihologic

Fe=3

Laborator Radioterapie

Anexă la HCJBV nr....5X

Președinte, Adrian-loMANAGER

.......din data de ...Z.Q/'.S Secretar general al județului, Maria DuniDrăveanu


COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ SI SITUAȚII DE URGENȚĂ

Fe=2

UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA CU PUNCTE DE LUCRU

Fe=14

SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR

Fc=l

ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Fe=ll

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Fe=2

SERVICIU R.U.N.O.S

Fc=l Fe=8

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL

Fc=l

CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Fe=5


1 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

Fc=l

Fc=l


Serviciul Financiar Fc= 1 Fe=5


Serviciul Contabilitate

Fc=l

Fe=10


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBL.

APROVI. SI CONTRACTARE Fc=1 Fe=9


Coordonează activitatea de ingrijiri la nivelul intregului spital


  • - Comp.Dietetică

  • - Garderobă

  • - Compartimentul gestionare lenjerie spital

  • - Statia de sterilizare

Fe=39


SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV FC=1


_______v

BIROUL APARATURA MEDICALA FC=1 Fe =3


AMBULATORIUL INTEGRAT

Fe=58.5

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

Fe=5

CABINETE MEDICINA MUNCII

Fe=2

CABINETE PLANIFICARE FAMILIALĂ

Fe=4

Cabinete Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice

Fe=8

Ambul. pentru Sportivi Astra -Cabinete de Medicină Sportivă -ComD.Rec.Med.Fiz. si Balneoloe.

Fe=

15


TOTAL POSTURI= 2.221

FUNCȚII CONDUCERE = 49

FUNCȚII executie= 2172 din care

MEDICI REZIDENTI = 262


Consiliul Județean Brașov

Dir. executiv Adelina Văsioiu


BIROUL ADMINISTRATIV, . TRANSPORTURI

Fc=l Fe=8


ATELIER NR.l DE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII A INSTALAȚIILOR SI UTILAJELOR Fc=l Fe=40


ATELIER NR.2 DE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII CLĂDIRI

Fc=l Fe =43


1X2

MUNCITORI ADMINISTRATIV, TRANSPORTURI Fe=29


Personal auxiliar Fe=i3


ANEXĂ LA ORGANIGRAMĂ

SECȚll/COMPARTIMENTE CU PATURI

I        Pavilion Central        I


Pavilion Marzescu

Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni Fe=37

Laborator angiografie si cardiologie interventionala Fe=17


Secția Medicină Internă II Fc=l, Fe=27, -Compartiment geriatrie și gerontologie Fe=6


Comp. Cardiologie Intervențională Fe=30


Secția clinică ORL Fc=l Fe=29 ATI oftalmologie ORL Fe=4


Secția Chirurgie generală I, Fc=l, Fe=30,5


Compartiment clinic Oftalmologie Fe=l5.5


I ^PavilionTracțorul^^|

Secția clinică Medicină Internă III Fc=l Fe=38.5

- Compartiment Alergologie și imunologie Fe=7 Secția clinica Urologie Fc=l, Fe=33.5 -Compartiment ATI Fe=19

-Compartiment transplant renal Fe=12

Secția Recuperare, Med Fizică si Balneologie II Fc=l Fe=21


Secția Chirurgie generală II Fc=l, Fe=31.5 -Compartiment Chirurgie vasculară Fe=18 -Compartiment Chirurgie maxilo-facială Fe=7 Compartiment Chirurgie toracică Fe=14

Compartiment Nefrologie Fe=14

Secția clinică Oncologie Medicală Fc=l, Fe=37

Compartiment Medicina Muncii, Fe=8

Secția clinică Chirurgie Generală III Fc=l

Fe-27.5

Secția clinică Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă Fc=l Fe=43 Comp, arși Fe=4

Secția Neurochirurgie Fc=l, Fe=44

Secția clinică Ortopedie și Traumatologie

Fc=l, Fe=49.5

Centrul de Hemodializă Fc=l Fe=16

Secția clinică Medicină internă I Fc=l, Fe=50.5

Secția Hematologie Fc=l, Fe=23

Compartiment Dializa Peritoneala Fe=4

>1          Pavilion Astra         ~1

Compartiment Endocrinologie Fe=12

Secția Reumatologie Fc=l, Fe=19

Secția Recuperare, Med.Fizică și Balneologie I Fc=l, Fe=22

Secția Clinică ATI Fc=l, Fe=98


Secția Gastroenterologie Fc=l, Fe=27.5Compartiment Dermatovenerologie Fe=15.5

Secția clinică Cardiologie I Fc=l, Fe=32

Secția clinică Cardiologie II Fc=l, Fe=32

Secția clinică Neurologie Fc=l, Fe=37.5

Secția Diabet zaharat, nutriție și Boli Metabolice Fc=l, Fe=2O

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexă la HCJBV nr.....//.......din data deSecretar gene/ăl al județului, Maria Inimbrăveanu


SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

Str. Calea București Nr. 25 - 27

NR paturi 883

Nivel de competenta: II Categoria unitatii: II

Director Executiv, Adelina Vasioiu

STAT DE FUNCȚII

Nr.

Cri

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuant um post

A. FIN4

.NTARE din venituri proprii

1

MANAGER

ii

s

1.0

2

DIRECTOR FINANCIAR-CONTAB1L

ii

s

1.0

3

DIRECTOR MEDICAL

ii

s

1.0

4

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

ii

s

1.0

5

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

1.0

6

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC SPECIALIST

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

7

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

8

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

CARDIOLOGIE

S

2.0

9

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

10

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

1.0

II

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

1.0

12

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i                      \

GASTROENTEROLOGIE

s

1.0

13

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

1           i a                        i

HEMATOLOGIE

s

1.0

14

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i         i* %   1               )

MEDICINA INTERNA

S

1.0

15

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

■    Wy/

NEUROCHIRURGIE

S

1.0

16

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

s

1.0

17

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

1

O.R.L

S

1.0

18

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

I

REUMATOLOGIE

S

1.0

19

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

UROLOGIE

S

1.0

20

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

CHIRURGIE GENERALA

S

1.0

21

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA INTERNA

s

2.0

22

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

ONCOLOGIE MEDICALA

s

1.0

23

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

1.0

24

MEDIC SEF CENTRU

MEDIC PRIMAR

I

NEFROLOGIE

s

1.0

25

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA DE LABORATOR

s

1.0

26

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

II

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

1.0

27

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

II

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

28

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

I

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

29

MEDIC

PRIMAR

ALERGOLOG1E, IMUNOLOGIE

s

1.0

30

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

4.0

31

MEDIC

PRIMAR

ANESTEZIE, TERAP. INTENSIVA

s

10.0

32

MEDIC

PRIMAR

CARDIOLOGIE

s

10.5

33

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

s

14.5

34

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE TORACICA

s

2.0

35

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE VASCULARA

s

3.0

36

MEDIC

PRIMAR

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

s

1.0

37

MEDIC

PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

2.0

38

MEDIC

PRIMAR

DERMATO-VENEROLOGIE

s

4.5

39

MEDIC

PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

4.0

40

MEDIC

PRIMAR

ENDOCRINOLOGIE

s

2.0

41

MEDIC

PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

s

4.5

42

MEDIC

PRIMAR

GERIATRIE, GERONTOLOGIE

s

1.0

43

MEDIC

PRIMAR

HEMATOLOGIE

s

1.0

44

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

s

6.5

45

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

11.0

46

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA MUNCII

s

1.0

47

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA NUCLEARA

s

1.0

48

MEDIC

PRIMAR

NEFROLOGIE

s

3.0

49

MEDIC

PRIMAR

NEUROLOGIE

s

1.5

50

MEDIC

PRIMAR          --

NEUROCHIRURGIE

s

2.0

51

MEDIC

PRIMAR

O.R.L.

s

7.0

52

MEDIC

PRIMAR    f* £ V

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

2.0

53

MEDIC

PRIMAR

OFTALMOLOGIE

s

2.5

54

MEDIC

PRIMAR     < %             ,

ONCOLOGIE MEDICALA

s

4.0

55

MEDIC

PRIMAR    \   W'ALJ //

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

5.5

56

MEDIC

PRIMAR

RAD. SI 1MAG. MEDICALA

S

8.0

57

MEDIC

PRIMAR

UROLOGIE

S

4.0

58

MEDIC

PRIMAR

REUMATOLOGIE

S

1.0

59

MEDIC

PRIMAR

PNEUMOLOG1E

S

1.0

60

MEDIC

PRIMAR

EPIDEMIOLOGIE

S

1.0

61

MEDIC

PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

62

MEDIC

SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

63

MEDIC

SPECIALIST

ANESTEZIE, TERAP.INTENSIVA

S

8.0

64

MEDIC

SPECIALIST

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

65

MEDIC

SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

3.0

66

MEDIC

SPECIALIST

CARDIOLOGIE

S

9.5

67

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE GENERALA

S

3.0

68

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE TORACICA

S

1.0

69

MEDIC

SPECIALIST

CHIR.PLASTICA, REPARATORIE

S

2.0

70

MEDIC

SPECIALIST

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

S

2.0

71

MEDIC

SPECIALIST

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

1.0

72

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

1.0

73

MEDIC

SPECIALIST

ENDOCRINOLOGIE

S

1.5

74

MEDIC

SPECIALIST

HEMATOLOGIE

S

2.0

75

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA INTERNA

S

8.0

76

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA MUNCII

S

1.0

77

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE LABORATOR

S

3.0

78

MEDIC

SPECIALIST

NEUROCHIRURGIE

S

2.0

79

MEDIC

SPECIALIST

NEUROLOGIE

S

5.0

80

MEDIC

SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

S

1.0

81

MEDIC

SPECIALIST

ONCOLOGIE MEDICALA

s

4.0

82

MEDIC

SPECIALIST

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

4.0

83

MEDIC

SPECIALIST

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

1.0

84

MEDIC

SPECIALIST

RADIOTERAPIE

s

1.0

85

MEDIC

SPECIALIST

UROLOGIE

S

1.5

86

MEDIC

SPECIALIST

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

s

8.0

87

MEDIC

SPECIALIST

REUMATOLOGIE

s

1.0

88

FARMACIST SEF

FARMACIST PRIMAR

FARMACIE GENERALA

S

2.0

89

FARMACIST SEF

FARMACIST

FARMACIE GENERALA

S

1.0

90

BIOCHIMIST

PRINCIPAL

s

1.0

91

BIOLOG

PRINCIPAL    /&        X

CITOLOG1E

S

1.0

92

BIOLOG

PRINCIPAL                    \

s

2.5

93

CHIMIST

PRINCIPAL   f * 9             »

s

2.0

94

FARMACIST

PRIMAR    \ \ NMWf/ k "/

FARMACIE GENERALA

s

1.0

95

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE CLINICA

S

2.0

96

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE GENERALA

D

1.0

97

FARMACIST SEF SECȚIE

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE CLINICA/GENERALA

S

1.0

98

FIZICIAN

SPECIALIST

S

1.0

99

FIZICIAN

PRINCIPAL

FIZICA

S

1.0

100

F1Z1OKINETOTERAPEUT

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

5.0

101

FIZ1OKJNETOTERAPEUT

S

2.0

102

PSIHOLOG

SPECIALIST

S

1.0

103

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

3.0

104

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

3.0

105

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

s

9.0

106

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

1.0

107

ASISTENT MEDICAL SEF

LABORATOR

PL

1.0

108

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

9.0

109

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

1.0

110

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

12.0

111

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

PL

1.0

112

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

FARMACIE

PL

16.0

113

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

IGIENA

PL

3.0

114

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

18.0

115

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

S

7.0

116

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

s

142.0

117

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

10.0

118

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

245.0

119

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

M

2.0

120

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OBSTETR1CA-GINECOLOGIE

PL

2.0

121

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

122

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

16.0

123

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICO-SOCLAL

PL

1.0

124

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

125

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

1.0

126

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

3.0

127

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

74.0

128

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

129

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

97.0

130

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

8.0

131

ASISTENT MEDICAL

/?zj?uv

PNEUMOLOG1E

PL

1.0

132

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

S

9.0

133

ASIS TEN T MEDICAL

DEBUTANT   \          j/ °!

LABORATOR

s

1.0

134

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

19.0

135

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

17.0

136

ASISTENT MEDICAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

S

1.0

137

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

BALNEOFIZIOTERAPIE

S

3.0

138

ASISTENT MEDICAL

BALNEOFIZIOTERAPIE

S

1.0

139

AUTOPSIER

M

3.0

140

AGENT DDD

M

2.0

141

BRANCARDIER

G

37.0

142

INFIRMIERA

G

263.0

143

INFIRMIERA

DEBUTANTA

G

50.0

144

ÎNGRIJITOARE

G

104.0

145

OFICIANT MEDICAL-MASAJ

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

M

1.0

146

REGISTRATOR MEDICAL

M

6.0

147

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

10.0

148

REGISTRATOR MEDICAL

DEBUTANT

M

8.0

149

STATISTICIAN MEDICAL

PRINCIPAL

M

3.0

150

SORA MEDICALA

PRINCIPALA

MEDICINA GENERALA

M

3.0

151

MANIPULANT BUNURI

G

11.0

152

GARDEROBIER

G

9.0

153

SEF SERVICIU

CONSILIER I

S

1.0

154

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

155

SEF SERVICIU

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

156

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

s

1.0

157

SEF SERVICIU

ANALIST IA

s

1.0

158

SEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC IA

s

1.0

159

SEF SERVICIU ACHIZIȚII

ECONOMIST SPEC. IA

s

1.0

160

SEF BIROU ADMINISTRATIV, TRANSPORTURI

INGINER SPECIALIST IA

s

1.0

161

SEF BIROU APARATURA MEDICALA

INGINER SPECIALIST IA

s

1.0

162

SEF BIROU INFORMATICA

INGINER DE SISTEM I

s

1.0

163

SEF ATELIER NR.l

SUBING1NER I

IS3

1.0

164

SEF ATELIER NR.2

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

165

ANALIST IA

S

5.0

166

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR IA

M

1.0

167

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR DEBUTANT

M

1.0

168

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR I

”’r X

X-

M

1.0

169

CONSILIER JURIDIC IA

s

3.0

170

CONTABIL IA

Io 2

« 9

6 x « o

M

1.0

171

ECONOMIS T 1

/ //

S

5.0

172

ECONOMIST II

- //

S

3.0

X

1

173

ECONOMIST SPECIALIST IA

S

7.0

174

AUDITOR II

S

2.0

175

INGINER DE SISTEM IA

S

1.0

176

INGINER SPECIALIST IA

s

1.0

177

INGINER II

s

2.0

178

CASIER

M

1.0

179

FUNCȚIONAR

M

5.0

180

FUNCȚIONAR DE SECURITATE

S

1.0

181

MAGAZINER

M

3.0

182

OPERATOR I

M

5.0

183

OPERATOR II

M

2.0

184

PREOT GRAD II

S

2.0

185

REFERENT DE SPECIALITATE I

S

4.0

186

REFERENT DE SPECIALITATE III

S

3.0

187

REFERENT DE SPECIALITATE II

S

2.0

188

REFERENT I

M

1.0

189

REFERENT LA

M

2.0

190

ȘOFER AUTOSANITARA II

ȘOFER

2.0

191

ȘOFER AUTOSANITARA III

ȘOFER

6.0

192

ȘOFER II

ȘOFER

2.0

193

SUBINGINERI

IS3

1.0

194

TEHNICIAN IA

M

1.0

195

TEHNICIAN IA

INFORMATICA

M

1.0

196

ARHIVAR

M

1.0

197

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

8.0

198

MUNCITOR CALIFICAT I

FOCHIST

9.0

199

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR

3.0

200

MUNCITOR CALIFICAT I

LACATUS

3.0

201

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

202

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR APA DISTILATA

1.0

203

MUNCITOR CALIFICAT IV

SUDOR

1.0

204

MUNCITOR CALIFICAT I

TAMPLAR

1.0

205

MUNCITOR CALIFICAT I

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

206

MUNCITOR CALIFICAT II

CROITOREASA

2.0

207

MUNCITOR CALIFICAT II

FOCHIST

9.0

208

MUNCITOR CALIFICAT II

INSTALATOR

1.0

209

MUNCITOR CALIFICAI 11

(< M

ELECTRICIAN

1.0

210

MUNCITOR CALIFICAT 11

LIFTIERA

7.0

211

MUNCITOR CALIFICAT III

1/

ELECTRICIAN

1.0

212

MUNCITOR CALIFICAT III

FOCHIST

4.0

213

MUNCITOR CALIFICAT III

LIFTIERA

7.0

214

MUNCITOR CALIFICAT III

TELEFONIST

4.0

215

MUNCITOR CALIFICAT III

INSTALATOR

1.0

216

MUNCITOR CALIFICAT III

TAMPLAR

2.0

217

MUNCITOR CALIFICAT III

ZUGRAV-VOPSITOR

1.0

218

MUNCITOR CALIFICAT III

FRIZER

1.0

219

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZIDAR

1.0

220

MUNCITOR CALIFICAT IV

FOCHIST

3.0

221

MUNCITOR CALIFICAT IV

LIFTIERA

5.0

222

MUNCITOR CALIFICAT IV

TELEFONIST

1.0

223

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

224

MUNCITOR CALIFICAT IV

ELECTRICIAN

2.0

225

MUNCITOR CALIFICAT IV

INSTALATOR

3.0

226

MUNCITOR CALIFICAT IV

LACATUS

1.0

227

MUNCITOR NECALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

228

MUNCITOR NECALIFICAT I

11.0

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1703.0

B. FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

1

MEDIC SEF UPU-SMURD

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA DE URGENTA

S

1.0

2

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA LEGALA

S

1.0

3

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

4

MEDIC

PRIMAR

ATI

S

1.0

5

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE FAMILIE

S

2.0

6

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA

S

6.0

7

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA GENERALA

S

1.0

8

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA LEGALA

S

4.0

9

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA SPORTIVA

S

2.5

10

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE FAMILIE

S

2.0

11

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

S

20.0

12

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DENTARA

S

3.0

13

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA GENERALA

S

1.0

14

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA LEGALA

S

3.0

15

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA SPORTIVA

S

0.5

16

MEDIC

MEDICINA GENERALA

S

2.0

17

BIOCH1M1ST

PRINCIPAL                 \

S

1.0

18

ASISTEN T MEDICAL SEF

/rzy. yy

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

19

ASISTENT SOCIAL

ASISTENTA SOCIALA

S

2.0

20

ASISTENT MEDICAL

\ * nSSuvi s o/

MEDICINA GENERALA

S

12.0
21

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

8.0

22

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

PL

1.0

23

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

S

2.0

24

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

2.0

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.0

26

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

17.0

27

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

43.0

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI 1MAG. MEDICALA

PL

11.0

29

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

7.0

30

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

3.0

31

AUTOPSIER

M

1.0

32

AUTOPSIER

G

1.0

33

AUTOPSIER

DEBUTANT

G

2.0

34

BRANCARDIER

PL

1.0

35

BRANCARDIER

G

28.0

36

INFIRMIERA

G

35.0

37

INFIRMIERA

DEBUTANTA

G

8.0

38

ÎNGRIJITOARE

G

5.0

39

OPERATOR I

M

1.0

40

REGISTRATOR MEDICAL

M

4.0

41

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

3.0

42

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

4.0

43

STAT1STICIAN MEDICAL

M

1.0

44

MEDIC REZIDENT ANUL I

UROLOGIE

S

7.0

45

MEDIC REZIDENT ANUL I

CARDIOLOGIE

S

6.0

46

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE GENERALA

S

4.0

47

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE PLASTICA

S

2.0

48

MEDIC REZIDENT ANUL I

DERMATO-VENEROLOG1E

s

2.0

49

MEDIC REZIDENT ANUL I

EPIDEMIOLOGIE

s

6.0

50

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE FAMILIE

s

26.0

51

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE LABORATOR

s

6.0

52

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE URGENTA

s

7.0

53

MEDIC REZIDENT ANUL 1

MEDICINA INTERNA

s

6.0

54

MEDIC REZIDENT ANUL 1

NEUROLOGIE

s

3.0

55

MEDIC REZIDENT ANUL I

OFTALMOLOGIE

s

2.0

56

MEDIC REZIDENT ANUL 1

O.R.L.

s

3.0

57

MEDIC REZIDENT ANUL 1

* 9              ? !•

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

6.0

58

MEDIC REZIDENT ANUL 1

i M */?

ATI

s

6.0

59

MEDIC REZIDENT ANUL 1

\ /

NEUROLOGIE

s

1.0

60

MEDIC REZIDENT ANUL 1

SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT

S

2.0

61

MEDIC REZIDENT ANUL I

BOLI INFECTIOASE

S

2.0

62

MEDIC REZIDENT ANUL I

PSIHIATRIE

s

2.0

63

MEDIC REZIDENT ANUL II

PSIHIATRIE

S

1.0

64

MEDIC REZIDENT ANUL II

BOLI INFECTIOASE

s

1.0

65

MEDIC REZIDENT ANUL II

ATI

s

2.0

66

MEDIC REZIDENT ANUL II

CARDIOLOGIE

s

4.0

67

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

68

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE FAMILIE

s

13.0

69

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE LABORATOR

s

3.0

70

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE URGENTA

s

8.0

71

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA INTERNA

s

5.0

72

MEDIC REZIDENT ANUL II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

73

MEDIC REZIDENT ANUL II

O.R.L.

s

4.0

74

MEDIC REZIDENT ANUL II

UROLOGIE

s

1.0

75

MEDIC REZIDENT ANUL II

OFTALMOLOGIE

s

2.0

76

MEDIC REZIDENT ANUL II

EPIDEMIOLOGIE

s

3.0

77

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA SPORTIVA

s

1.0

78

MEDIC REZIDENT ANUL II

NEUROLOGIE

s

3.0

79

MEDIC REZIDENT ANUL III

ATI

s

3.0

80

MEDIC REZIDENT ANUL III

CARDIOLOGIE

s

4.0

81

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

82

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE PLASTICA

s

3.0

83

MEDIC REZIDENT ANUL 111

MEDICINA DE FAMILIE

s

10.0

84

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE LABORATOR

s

1.0

85

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA INTERNA

s

4.0

86

MEDIC REZIDENT ANUL III

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

1.0

87

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE URGENTA

s

4.0

88

MEDIC REZIDENT ANUL III

O.R.L.

s

1.0

89

MEDIC REZIDENT ANUL III

OFTALMOLOGIE

s

2.0

90

MEDIC REZIDENT ANUL III

UROLOGIE

s

2.0

91

MEDIC REZIDENT ANUL III

EPIDEMIOLOGIE

s

2.0

92

MEDIC REZIDENT ANUL III

BOLI INFECTIOASE

s

1.0

93

MEDIC REZIDENT ANUL III

_

NEUROLOGIE

s

1.0

94

MEDIC REZIDENT ANUL III

/A      X

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

3.0

95

MEDIC REZIDENT ANUL IV

/țy < VĂ

PSIHIATRIE

s

1.0

96

MEDIC REZIDENT ANUL IV

Mi

ATI

s

2.0

97

MEDIC REZIDENT ANUL IV

l /iisfe *?..

CARDIOLOGIE

s

4.0

98

MEDIC REZIDENT ANUL IV

\ gW.Z /

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE PLASTICA

S

2.0

100

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE LABORATOR

S

2.0

101

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA INTERNA

s

6.0

102

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

103

MEDIC REZIDENT ANUL IV

OFTALMOLOGIE

s

1.0

104

MEDIC REZIDENT ANUL IV

UROLOGIE

s

2.0

105

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORL

s

3.0

106

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE URGENTA

s

2.0

107

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

108

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE URGENTA

s

3.0

109

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA INTERNA

s

8.0

110

MEDIC REZIDENT ANUL V

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

2.0

111

MEDIC REZIDENT ANUL V

CARDIOLOGIE

s

5.0

112

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE PLASTICA

s

2.0

113

MEDIC REZIDENT ANUL V

UROLOGIE

s

1.0

114

MEDIC REZIDENT ANUL V

ATI

s

2.0

115

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CHIRURGIE GENERALA

s

5.0

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

518.0

Total unitate sanitara (A+B)

2221.0

Total posturi aprobate :

2221.0

din care

din care

  • - conducere

  • - execuție

Total posturi aprobate :

2221.0

din care

din care

  • - venituri proprii

  • - buget de stat


49.0

2,172.0

1,703.0

518.0


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise Manager, / •r. COBELSCm CĂLI


rr^-EAYEi.


DIRECTOR FINANCIAR-CONTA] Ec. BARRA FLOARE

Șef Serv. I

Consilier I

UNOS, /

NITĂ MIHAELA


întocmit