Hotărârea nr. 510/2019

Hotărârea nr. 510 - privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție – Secția ATI din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 510

din data de 20.12.2019

- privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție -Secția ATI din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad.21976/10.12.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 21976/10.12.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție - Secția ATI din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov ;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 6, art. 7, art. 9 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 164/16.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean, nr.311/29.08.2019 privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Anestezie Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov și nr.442/31.10.2019 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs;

Ținând cont de rezultatul examenului consemnat în procesul-verbal nr. 10716/29.11.2019;

Având în vedere prevederile art. 173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr.I.A.Sbârcea” Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție - Secția ATI, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.2. - Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de Șef Secție - Secția ATI, pentru doamna dr. Mihai Elena, medic primar, specialitatea ATI, urmând ca aceasta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.3.


- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov.