Hotărârea nr. 51/2019

Hotărârea nr.51– aprobarea constituirii comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului comisiilor pentru evaluarea managementului instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 51

din data de 20.02.2019

privind aprobarea constituirii comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiilor pentru evaluarea managementului instituțiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând Expunerea de motive nr. ad. 2458 din data de 13.02.2019 și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 2458 din 13.02.2019 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propun spre aprobare comisiile de evaluare anuală, comisiile de soluționare a contestațiilor și secretariatul pentru managementul instituțiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov în anul 2019; potrivit Raportului de specialitate evaluarea anuală se va desfășura în perioada 18.02.2019-03.04.2019.

Având în vedere prevederile OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.6, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 10 din Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului -cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului -cadru al caietului de obiective, a modelului cadru al raportului de activitate, precum și a modelului -cadru al contractului de management;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se constituie comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și secretariatul comisiei de evaluare pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Etnografie Brașov și Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, în anul 2019, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se constituie comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și secretariatul comisiei de evaluare pentru managementul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, în anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se constituie comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și secretariatul comisiei de evaluare pentru managementul Școlii Populare de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov și Centrului Cultural “Reduta” Brașov, în anul 2019, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Evaluarea anuală a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, se va desfășura în perioada 18.02.2019-03.04.2019.

Art.5.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Aprobat

AprobatSecretar,

Maria Dumbrăveicenu

cP

Comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentn managementul: Muzeului Județean de Istorie Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov, Muzeului Cas: Mureșenilor Brașov, în anul 2019:

Comisia de evaluare:

Președinte:

Manea Ion, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Supleant: Veștea Mihail, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov.

Membrii:

Băjenaru Mirela, Manager, Muzeul Țării Făgărașului Vaier Literat Făgăraș;

Dr. Gorgoi Mihail Ion, consilier Ministerul Culturii, Director General Muzeul Național Bran;

Secretariat:

Agafiței Gabriela, Director executiv, Direcția Economică;

Iuga Loredana, Director executiv adjunct, Direcția Juridică;

Duicu Claudia, Șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Iureș Nicoleta, Șef serviciu, Serviciul, învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:

Wittstock Eberhard-Wolfgang, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Membrii:

Florin Sicoe, Director, Muzeul Județean de Artă Ion Ionescu Quintus Ploiești;

Crețu Mirela, Director, Complexul Național Muzeal Astra - Muzeul Civilizației Transilvane Astr; Sibiu;

Secretariat:

Agafiței Gabriela, Director executiv, Direcția Economică;

Iuga Loredana, Director executiv adjunct, Direcția Juridică;

Duicu Claudia, Șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Iureș Nicoleta, Șef serviciu, Serviciul, învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe.

Vizat: Șef serviciu, Duicu Claudia


Aprobat

Aprobat

Președinte,


Secretar, Maria DumbrăComisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilo și a secretariatului pentr managementul Bibliotecii Județene ”George Barițiu ” Brașov în anul 2019:

Comisia de evaluare:

Președinte:

Drăguțu Ionuț, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;.

Supleant:   Donțu Mihai Aurel, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Membrii:

Doboș Dan-Nicolae, Director, Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași; Radu Mihaela, Director, Biblioteca Județeană Nicolae Iorga Prahova;

Secretariat:

Olteanu Viorica, Șef serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate;

Săpunaru Alina, Consilier juridic, Serviciul Juridic Contencios;

Neamțu Paula, consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare; Săcuiu Nicolae, Director executiv, Direcția Management Proiecte;

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:

Nicoară Lucian Florin, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Membrii:

Dindirică Lucian, Director, Biblioteca Județeană Dolj;

Neagu Dragoș Adrian, Director, Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila;

Secretariat:

Olteanu Viorica, Șef serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate;

Săpunaru Alina, Consilier juridic, Serviciul Juridic Contencios;

Neamțu Paula, consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare; Săcuiu Nicolae, Director executiv, Direcția Management Proiecte;

Vizat: Șef serviciu, Duicu Claudia^


Vizat juridic SJC, Șef serviciu MarianĂ Mone

Aprobat

Secretar, Maria Dumbrăveanu

Aprobat

Președinte,


Adrian-IoariS^Sa-Comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru managementul Școlii Populare de Arte și Meserii ” Tiberiu Brediceanu Brașov ” și Centrului Cultural "Reduta” Brașov în anul 2019:

Comisia de evaluare:

Președinte:

Szakal Andras-Zsolt, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Supleant: Noaghea Nelu Petre, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov; Membrii:

Cristian Șofron, Manager, Teatrul Odeon, București; Soloceanu Mihaela, manager, Teatrul Arlechino Brașov.

Secretariat:

Șandor Ildiko, Șef serviciu, Serviciul Buget;

Mitroi Cristina, consilier juridic, Serviciul Juridic Contencios;

Belu Gabriela, consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Prahoveanu Daniela, consilier,Serviciul, învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:

Tănase Ionuț, Consilier județean Consiliul Județean Brașov;

Membrii:

Niculescu Grigore, Director General, Filarmonica Brașov;

Iuliu Praja, Manager, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș;

Secretariat:

Șandor Ildiko, Șef serviciu, Serviciul Buget;

Mitroi Cristina, consilier juridic, Serviciul Juridic Contencios;

Belu Gabriela, consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Prahoveanu Daniela, consilier,Serviciul, învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe.

Vizat: Șef serviciu, Duicu Claudia


Vizat juridic SJC, Șef serviciu Mariana'Mone