Hotărârea nr. 509/2019

Hotărârea nr. 509 - privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.509

din data de 20.12.2019

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 22329/10.12.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.22329/10.12.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, ca urmare a transformării unor posturi vacante și a suplimentării numărului de posturi aprobate precum și reorganizarea unor servicii;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, precum și Ordinul Ministrului Sănătății nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 180 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și art. 5 alin. (1) pct. 1 din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.475/28.11.2019, își încetează aplicabilitatea.

Art.4, - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și celorlalte sporuri, revine conducerii Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția


de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clipiide*Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”Brașov. f ',-' ->! > i i r > '
Contrasemnează, Secretar general/al județului Maria Du^ibrăveanu

ISO 9001

LL-C (Ccrtification)ANMCS


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA"

BRAȘOV, 500025, Str. G.Barițiu Nr.36

C.U.I. 4443183

E-mail: secretariat@maternitatea.ro

Tel. 0368 202012

Fax: 0368 202055

Opeartor de date cu caracter personal nr. 15158


Consiliul Județean

Brașov


un itate aflată în

PROCES OE ACREDITARE


Director Executiv

Adelina VsioiuSTAT DE FUNCȚII


Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad

profesional/grad

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6


A. Finanțare din venituri proprii1

MANAGER

MEDIC

PRIMAR/II

OG

S

1

2

DIRECTOR MEDICAL

MEDIC

PRIMAR! II

OG

S

1

3

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

II

s

1

4

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR / II

OG

s

1

5

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

OG

s

3

6

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/II

NEONATOLOGIE

s

1

7

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

PEDIATRIE

s

1

8

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

ATI

s

1

9

SEF FARMACIE

FARMACIST

PRIMAR /1

FARMACIE

s

1

10

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

LABORATOR

s

1

11

SEF SERVICIU

MEDIC

PRIMAR/I

BOLI INFECTIOASE

s

1

12

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

1

13

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

PL

2

14

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

S

6

15

SEF SERVICIU

ECONOMIST

IA/II

s

2

16

SEF SERVICIU

INGINER

IA/II

s

2

17

SEF SERVICIU

REFERENT DE SPECIALITATE

II/II

s

1

18

MEDIC

PRIMAR

OG

s

20.5

19

MEDIC

SPECIALIST

OG

s

4.5

20

MEDIC

PRIMAR

PED.

s

3

21

MEDIC

PRIMAR

NEONATOLOGIE

s

8

22

MEDIC

SPECIALIST

NEONATOLOGIE

s

4

23

MEDIC

PRIMAR

ATI

s

7

24

MEDIC

SPECIALIST

ATI

s

1

25

FARMACIST

PRIMAR

FARMACIE

s

1

26

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1


Page 127

MEDIC

------2------

SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1

28

MEDIC

PRIMAR

RADIOLOGIE

s

1

29

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

1

30

MEDIC

PRIMAR

LABORATOR

s

4

31

PSIHOLOG

PRIMAR

s

1

32

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

s

47

33

ASISTENT MEDICAL

MG

s

21

34

MOAȘA

PRINCIPAL

OG

s

1

35

MOAȘA

PRINCIPAL

MG

s

2

36

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

s

1

37

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

s

3

38

ASISTENT

SOCIAL

s

1

39

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

SSD

5

40

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

7

41

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

PL

92

42

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

3

43

ASISTENT MEDICAL

MG

PL

75

44

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

FARMACIE

PL

4

45

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

ANATOMIE PATOLOGICA

PL

3

46

ASISTENT MEDICAL

ANATOMIE PATOLOGICA

PL

1

47

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

3

48

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

PL

1

49

ASISTENT MEDICAL

RADIOLOGIE

PL

1

50

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

51

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

1

52

ASISTENT MEDICAL

DIETETICA

s

2

53

KINETOTERAPEUT

PRINCIPALA

s

1

54

AUTOPSIER

M

0.5

55

INFIRMIERA

G

81

56

ÎNGRIJITOARE

G

86.5

57

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

3

58

STATISTICIAN PR.

M

1

59

REGISTRATOR MEDICAL

M

4

60

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

1

61

REFERENT DE SPECIALITATE DEB.

S

2

62

ECONOMIST IA

S

4

63

ECONOMIST I

S

2

64

ECONOMIST II

S

1

65

CONSILIER JURIDIC IA

S

1

66

INGINER IA

s

1

67

INGINER SISTEM II

s

1

68

REFERENT IA

M

1

69

CONTABIL IA

M

I

70

REFERENT DE SPECIALITATE I- ECONOMIST

s

1

71

REFERENT DE SPECIALITATE I-CONSILIER JURIDIC

s

1

72

REFERENT DE SPECIALITATE II

s

1

73

SEF DEPOZIT I

M

1

74

CASIER

M

1

75

MAGAZINER

M

2

76

TEHNICIAN IA

M

1

77

ARHIVAR

M

I

78

SPALATOREASA

G

8

79

MUNCITOR CALIFICAT 1

â

G

10
80

ȘOFERI

-----Z-------

G

1

81

MUNCITOR CALIFICAT II

G

1

82

MUNCITOR CALIFICAT III

G

3

83

MUNCITOR CALIFICAT IV

G

4

84

MUNCITOR NECALIFICAT

G

9

85

AGENT DDD

G

2

Total venituri proprii

600

1

MEDIC

REZIDENT I

PSIHIATRIE

S

2

2

MEDIC

REZIDENT I

LABORATOR

S

1

3

MEDIC

REZIDENT I

OG

S

3

4

MEDIC

REZIDENT II

PSIHIATRIE

s

1

5

MEDIC

REZIDENT II

OG

s

2

6

MEDIC

REZIDENT III

OTORINOFARINGOLOGIE

s

1

7

MEDIC

REZIDENT III

OG

s

3

8

MEDIC

REZIDENT IV

OG

s

2

9

MEDIC

REZIDENT V

OG

s

2

Total Buget de stat

17

TOTAL GENERAL

617

Total posturi aprobate:


617       din care:     Conducere: 27

Execuție: 590

venituri proprii: 600 bugetul de stat :17

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

MANAGER,

DR. PREDA MIRGEA/

i/

Director executiv, Adelinâ VasioiuORGANIGRAMA
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE " DR.I.A.SBARCEA 11 BRAȘOV