Hotărârea nr. 505/2019

Hotărârea nr. 505 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 505

din data de 20.12.2019

privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând Referatul de aprobare inițiat de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian-Ioan Veștea, înregistrat sub nr.18459/12.12.2019, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, înregistrat sub nr. Ad. 18459/12.12.2019, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, după cum urmează:

- funcția publică de execuție de consilier, nivel studii superioare, gradul profesional principal din cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului/Direcția Arhitect Șef, în funcția publică de execuție de consilier, nivel studii superioare, gradul profesional superior;

- funcțiapublică de execuție de consilier, nivel studii superioare, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Protecția Mediului/Direcția Arhitect Șef, în funcția publică de execuție de consilier, nivel studii superioare, gradul profesional principal;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 8 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 477/28.11.2019 privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „c"’, art. 194, art. 242, alin. (1), art. 405, art. 407, art. 409, alin. (1) și alin. (3), art. 539, art. 544 alin. (1), art. 546, lit.”j”, art. 548, art. 610, și art. 611, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Nr.crt

Funcția da conducere

Nival Studii

Nr. porturi

Func

ii de demnitate publică

3

1

Președinte

S

1

2

Vicepreședinte

S

2

Aparat de Specialitate

3 lAdministrator public

s

1

Total funcții publice

169

4

Secretar General al Județului

II

s

1

5

Manaqer Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Sef serviciu

II

s

10

10

Sef birou Audit

II

s

1

11

Sef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

143

12

Consilier

superior

s

102

13

Consilier achiziții publice

superior

s

8

14

Consilier

principal

s

3

15

Consilier achiziții publice

principal

s

3

16

Consilier

asistent

s

5

17

Consilier

debutant

s

1

18

Auditor

superior

s

4

19

Auditor

principal

s

1

20

Consilier juridic

superior

s

12

21

Referent de specialitate

superior

SSD

2

22

Referent

superior

M

1

23

Referent

principal

M

1

Posturi in regim contractual

57

24

Director

II

S

1

25

Sef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

26

Sef Birou

II

S

1

27

Consilier

IA

S

10

28

Consilier

I

s

6

29

Consilier

II

s

3

30

Consilier

D

s

2

31

Inspector de specialitate

IA

s

1

32

Inspector de specialitate

I

s

1

33

Inspector de specialitate

II

s

1

34

Referent

IA

M

2

35

Casier

M/G

1

36

Șofer

I

M/G

5

37

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

38

Muncitor calificat (leqator manual)

II

M/G

1

39

Muncitor calificat

II

M/G

1

40

Funcționar

M/G

1

41

Salvator montan

I

M

9

42

Salvator montan

III

G

2

43

Inqrijitor

M/G

4

44

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

227

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

230

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,


Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia Elena


întocmit: Consilier, Neamțu Paula Alexandrina