Hotărârea nr. 504/2019

Hotărârea nr. 504 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.504

din data de 20.12.2019

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 22828 din data de 12.12.2019 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 22828 din data de 12.12.2019 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019;

Văzând Nota, întocmită de către Direcția Economică, înregistrată cu nr. Ad. 22828/16.12.2019, la referatul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr.2, nr.3, nr. 4 și nr. 8 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2)) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014 -2020 pe anul 2019, bugetul local - sursa 02, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Președinte, Adrian-loan VesteaSecretar GeneralțX Județului, Maria Dumbră/eanu

A) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONA

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

279,706.00

-115.78

279,590.22

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

1,497.00

-336.51

1,160.49

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

1,544.62

21.41

1,566.03

Venituri din prestări servicii

33.02.08

118.16

2.20

120.36

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

13.13

0.77

13.90

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

17.00

3.00

20.00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

12.93

0.56

13.49

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-60,152.65

192.79

-59,959.86

TOTAL CHELTUIELI

279,706.00

-115.78

279,590.22

Titlul - Dobânzi

30

3,448.30

-104.38

3,343.92

Titlul - Transferuri între unităti ale administrației publice

51

37,937.19

-11.40

37,925.79

CAP. 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

3,472.30

-104.38

3,367.92

Titlul - Dobânzi

30

3,448.30

-104.38

3,343.92

CAP. 67.02 - CULTURA, RECREERE Șl RELIGIE

37,274.83

-11.40

37,263.43

Titlul - Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

14,682.13

-11.40

14,670.73

Județul Brașov, din care:

30,503.13

-11.40

30,491.73

Titlul - Transferuri către instituțiile publice

51

14,682.13

-11.40

14,670.73

67.02.03.03 - Muzee

8,987.74

-11.40

8,976.34

Titlul - Transferuri către instituțiile publice, din care:

51

8,993.04

-11.40

8,981.64

Muzeul Casa Mureșenilor

1,480.71

-11.40

1,469.31

DEFICIT

0.00

0.00

0.00

B) SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

234,046.86

5.95

234,052.81

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

60,152.65

-192.79

59,959.86

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

199.68

192.90

392.58

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

14,810.49

1.67

14,812.16

Alte sume primite din fonduri de la UE pt programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

1,368.46

960.48

2,328.94

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

104,802.78

-956.31

103,846.47

Fondul European de Dezvoltare Reqională (FEDR)

48.02.01

101,834.44

4.17

101,838.61

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

91,023.05

4.17

91,027.22

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2,968.34

-960.48

2,007.86

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

2,967.51

-960.48

2,007.03

TOTAL CHELTUIELI

349,089.16

5.95

349,095.11

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

118,112.53

5.95

118,118.48

Cap. 66.02 - SĂNĂTATE

66,616.04

5.95

66,621.99

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

19,623.28

5.95

19,629.23

66.02.06.01 - Spitale generale (Județul Brașov)

66,616.04

5.95

66,621.99

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

19,623.28

5.95

19,629.23

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI Șl ASISTENTĂ SOCIALĂ

12,285.09

0.00

12,285.09

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

6,735.58

0.00

6,735.58

Titlul - Active nefinanciare

71

5,574.03

0.00

5,574.03

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

3,844.89

0.00

3,844.89

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

1,310.73

0.00

1,310.73

Titlul - Active nefinanciare

71

2,534.16

0.00

2,534.16

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

1,872.29

0.00

1,872.29

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

1,310.73

0.00

1,310.73

Titlul - Active nefinanciare

71

561.56

0.00

561.56

DEFICIT

-115,042.30

0.00

-115,042.30

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influente.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

“”7

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldikâ

ANEXA nr. 2

Președinte, Adrian-loanVB!Secretar General al Județului, Mariaroumbrăveanu

BUGETUL INSTITdȚnfOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

581,450.79

0.00

581,450.79

Alte venituri din care:

36.10.50

409.87

11.40

421.27

Muzeul Casa Mureșenilor

217.90

11.40

229.30

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

24,372.41

-11.40

24,361.01

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

1,480.71

-11.40

1,469.31

TOTAL CHELTUIELI

594,428.49

0.00

594,428.49

Titlul - Bunuri și servicii

20

165,182.99

0.00

165,182.99

CAP. 67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

16,375.15

0.00

16,375.15

Titlul - Bunuri și servicii

20

4,816.55

0.00

4,816.55

Muzeul Casa Mureșenilor

1,711.11

0.00

1,711.11

Titlul - Bunuri si servicii

20

687.13

0.00

687.13

DEFICIT

-12,977.70

0.00

-12,977.70

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate la partea de cheltuieli, în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFITEI


Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldikd

Președinte Adrian Ioan Vestea


Secretar General


Maria Dumbrăveanu cX7

Programul de investiții cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2019, bugetul local - sursa 02

Anexa 3

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 28.11.2019

Valoarea propusă decembrie 2019

Influente

5

+/-

Capitolul 66

0,00

5,95

5,95

B - Obiective noi

0,00

5,95

5,95

1

Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov", cod SMIS 126488 , contract de finanțare nr. 4872/ 15.11 2019

0,00

5,95

5,95

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare


întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona


Secretar General Maria Dun/brăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2019

> »

Anexa 4

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 31.10.2019

Valoarea propusă noiembrie 2019

Influențe +/-

Capitolul 68 TOTAL

45,00

45,00

0,00

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

45,00

45,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

45,00

45,00

0,00

1

Mașină de spălat industrială 15 kg - CP Ghiocelul - Brădet 1 buc

25,00

0,00

-25,00

2

Mașină de spălat industrială 13,6 kg - CP Ghiocelul - Brădet 1 buc

0,00

25,00

25,00

3

Uscător de rufe industrial 15 kg - CP Ghiocelul -Brădet 1 buc

20,00

0,00

-20,00

4

Uscător de rufe industrial 11,3 kg - CP Ghiocelul - Brădet 1 buc

0,00

20,00

20,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona