Hotărârea nr. 503/2019

Hotărârea nr. 503 - privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2019 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 503

din data de 20.12.2019

- privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând Referatul de aprobare și Raportul de specialitate înregistrate sub nr.Ad.22243 din data de 11.12.2019 întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget, prin care se propune validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin diminuarea capitolului "Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, cu suma de 306,00 mii lei;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 7 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.751/06.12.2019, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Luând în considerare prevederile Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin.(2) și art.82, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.173 și art.191 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE .        .

Adrian- Ioț/rUVeștea ///^


Contrasemnează,

Secretar genera/al județului Maria Dj/nrorăveanu

ANEXA nr. 1Secretar Generalul/Județului, Maria Dum eanu


A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE TRIM. IV

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

280,012.00

-306.00

279,706.00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1,588.00

-306.00

1,282.00

TOTAL CHELTUIELI

280,012.00

-306.00

279,706.00

Titlul- Ajutoare sociale

57

20,178.33

-306.00

19,872.33

CAP 68.02 - Asigurări și asistență socială

87,536.53

-306.00

87,230.53

Titlul - Ajutoare sociale

57

2,621.33

-306.00

2,315.33

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

83,804.25

-306.00

83,498.25

Titlul - Ajutoare sociale

57

2,621.33

-306.00

2,315.33

68.02.05.02 - Asistență Sociala în caz de Invaliditate

20,994.81

-306.00

20,688.81

Titlul - Ajutoare sociale

57

1,755.63

-306.00

1,449.63

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚEj

Vizat: Șef Serviciu:

7

Săndor lldiko   J