Hotărârea nr. 502/2019

Hotărarea nr. 502 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 noiembrie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 502

din data de 20.12.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 noiembrie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 noiembrie 2019;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 4 și 8 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 noiembrie 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează, Secretar generaLal județului, Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 28 noiembrie 2019

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară pentru astăzi, joi, data de 28 noiembrie 2019. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei ședințe ordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora 1100.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 34 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2019 absentează d-na Mihaela Șoneriu. în cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi, bun venit la ședința ordinară din luna noiembrie. înainte de a intra în ordinea de zi dați-mi voie să va fac un anunț. Județul Brașov și România a pierdut o valoare inestimabilă. A trecut în neființă meșterul cojocar Dumitru Sofonea din Drăguș, distins cu titlul de Tezaur Uman Viu al Patrimoniului Mondial UNESCO, pentru modul în care a păstrat și a transmis generațiilor viitoare valorile culturii tradiționale românești. Continuator al tradiției locale și înzestrat cu calitățile unui foarte iscusit și îndemânatic meșteșugar, Dumitru Sofonea a realizat produse cojocărești caracterizate prin originalitatea ornamentelor și frumusețea broderiei. Fiecare dintre cojoace, pieptare, reprezintă o adevărată lucrare de artă populară. Produsele sale de cojocărie au dus faima meșteșugului său pe toate meridianele globului. Dumnezeu să-l odihnească. Aș dori să păstrăm un moment de reculegere.

Vă mulțumesc mult. Ședința este statutară, din 35 de consilieri județeni suntem prezenți 34. Vom trece la aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.10.2019. Avem puncte de vedere cu privire la acest proces-verbal?

A

Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere vom vota secret. Culegem voturile, cu 30 de voturi pentru și o abținere s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/ examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. ” Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/ examenelor de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Vă ascult.

Dl. Noaghea Nelu Petru

Comisia de sănătate propune amânarea acestui punct deoarece dorim mai multe informații.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Propun amânarea. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezvoltare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru perioada 2019-2023. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei modificată a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere?

Dl. Drăguțu Ionuț

Domnul președinte eu nu voi vota la punctul 12 și 13.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bun, mai sunt persoane care nu vor vota? Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru și 3 abțineri s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Aceeași situație. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru și 3 abțineri s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind modificarea programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă pe anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului cu nr. cad.100868 cu suprafața de 6943 mp, din proprietatea UAT Comuna Sâmbăta de Sus, în domeniul public al Județului Brașov, reprezentând parțial drumul județean DJ105B (Sâmbăta de Jos (DN1) - Sâmbăta de Sus - Stațiunea Sâmbăta). Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 462/2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr. 102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr. 102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov.) Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 458/2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 11307 mp., înscris în CF nr. 156070 Brașov, cu număr cadastral 156060, cu terenul în suprafață de 1031 mp., înscris în CF nr. 118357 Brașov, cu nr. cadastral 118357 - domeniul public al județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilelor cu nr. cad 101743 cu suprafața de 3 mp, cu nr. cad 101747 cu suprafața de 837 mp și cu nr. cad 101751 cu suprafața de 90 mp, din domeniul public al UAT comuna Bunești, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000-15+065”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 7523 mp, înscris în CF nr. 101416 Brașov cu nr. cadastral 101416. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, în vederea înființării Centrului de Criză Phoenix. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind schimbarea contribuției proprii a Comunei Viștea de 10% din valoarea proiectului din „natură” în contribuție „financiară” pentru obiectivul de investiție „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor Cața, Ticuș, Viștea - Lot III Viștea”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, spre finanțare, Ministerului Sănătății pentru anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport județean și a graficului de circulație pe traseul Budila - Brașov cuprins în Programul de Transport Județean de Persoane contra cost prin curse regulate la nivel județean, în județul Brașov, valabil până la data de 30.06.2023. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, în județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al SC Metrom

Industrial Parc SA Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Vot secret, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru și două abțineri s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al SC Metrom Industrial Parc SA Brașov, care stă la baza întocmirii declarației de intenție a candidaților conform art. 2 pct. 6 și 7 din OUG nr.109/2011. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind propunerea unui candidat la funcția de administrator provizoriu al SC Metrom Industrial Parc SA Brașov. Avem puncte de vedere?

Dl. Adrian Gabor

II propun pe domnul Constantin Grosu. Mai ales dacă am reluat și procedura de concurs, nu are rost să-1 schimbăm și rămâne tot domnul Constantin Grosu.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Vot secret. Culegem voturile, cu 23 de voturi, 5 abțineri, un vot împotrivă și 7 persoane care nu au votat, s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapele internaționale și naționale ale olimpiadelor școlare acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”. Avem puncte de vedere? Neavând, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul competițional 2018 - 2019, individual și pe echipe”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecând aceste două puncte vreau să vă anunț că pe data de 11 decembrie vor exista două gale, atât o gală a sporturilor cât și o gală a educației, a elevilor merituoși care au obținut rezultate foarte bune la olimpiade naționale sau internaționale, iar cu această ocazie vă fac invitația de a participa și dumneavoastră. Vom desfășura, ca și anul trecut, la Reduta, practic este pentru al treilea an consecutiv, când Consiliul Județean Brașov premiază excelența atât la nivel de educație cât și la nivel de sport. Mulțumesc.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României 2019, a cheltuielilor ocazionate de aceste manifestări și a listei invitaților la dineul oferit cu acest prilej. Cine este pentru? Voturi împotrivă? A

Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere cu Asociația Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor Brașov Decembrie 1989 în vederea organizării programului comemorativ și aniversar cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 1/2016 a Consiliului Județean Brașov, cu modificările ulterioare, privind alegerea comisiei de validare. Este vot secret. Propunerea vă rog.

Dl. Mitric -Radu Teodor

în calitate de președinte al Comisiei nr.5 îl propun pe colegul meu George Vocilă, de la Comisia juridică, ca membru în această comisie. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom vota secret. Cu 28 de voturi pentru, două obțineri și cinci persoane care nu au votat, George Vocilă va face parte din Comisia de validare.

Vom trece la cele trei puncte suplimentare, punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării sustenabilității cheltuielilor neeligibile ale proiectului “VENUS - împreună pentru o viață în siguranță” din cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4 pe o perioadă de 48 luni de implementare și asigurarea sustenabilității serviciilor înființate după încheierea perioadei de implementare, pentru o perioadă obligatorie de minim 3 ani, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de partener. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.2 proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a terenului aferent drumului de acces, înscris în CF nr. 107121 Râșnov, nr. top. 1708/1/2/8. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.3 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 266/20 iunie 2019 privind prelungirea valabilității programului de transport județean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Aceasta a fost ședința ordinară, vreau să vă mai fac un anunț în final. Astăzi am onoarea și bucuria de a participa la depunerea jurământului Președintelui României, eveniment care se va desfășura la ora 16 la Curtea Constituțională. Vă mulțumesc.

9

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței. Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar generakal județului, ariaDumbrăveaiiu