Hotărârea nr. 501/2019

Hotararea nr. 501 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-du! Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 501 din data de 20.12.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 767/13.12.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019, ora 1100, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de cinci puncte la punctul nr. 24 -„Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 20 decembrie 2019.

Art. 2. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de amânare a punctului nr. 4 , din cadrul punctului nr. 24 -„Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 20 decembrie 2019.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 767/13.12.2019.


•«A AN

• A

; t -

O \'

cn <c

. q \\.         )

* '•'Z JL-"-/'/ '


Contrasemnează,

Secretar genețâț/al județului răveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.767

din data de 13.12.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2019 ora 1100 sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit.a) și ale art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2019, ora 1100, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.11.2019.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție ATI din cadrul unității sanitare publice Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de șef de secție Psihiatrie Pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea”.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție ATI din cadrul unității sanitare publice Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: Locuință maxim protejată “Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului Cultural REDUTA Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorilor interimari din Consiliul de administrație interimar al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov R.A.

 • 18. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc SA.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Județului Brașov, asupra tronsoanelor din drumul județean DJ 106B Vulcan (DJ 112A) - Holbav, având lungimea de L=6,505 km.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren în suprafață de 45.662 mp, înscris în CF nr.100808, număr cadastral 100808.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcții situat în Făgăraș, str. Hurezului nr. 1.

 • 22. Proiect de hotărâre privind încetarea Hotărârii Consiliului Județean nr.188/2019 privind preluarea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov.

 • 23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.2A din imobilul - monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr.24.

 • 24. Diverse.


Contrasemnează,