Hotărârea nr. 5/2019

Hotărârea nr.5 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 ianuarie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA

iva-îaiti: sAtnUroHiM ÎMootLWĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 5 din data de 29.01.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de

29 ianuarie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 33/23.01.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 7 puncte la punctul nr. 19 - „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 29 ianuarie 2019.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 33/23.01.2019, cu propunerile formulate.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan Veștea,

Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dj


brăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

România

191B-201B | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.33

din data de 23.01.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

In temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.12.2018.

9                         9

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 16.01.2019.

9                         9

 • 3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.10 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.3.

 • 4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.26.

 • 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.15 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr. 1.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea negocierii chiriei, întocmirii și semnării contractului de închiriere cu actualul proprietar, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr. 18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție - Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 10.  Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov și în comisia de soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 167/03.04.2017 privind bugetul alocat pentru obiectivul de investiții "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km’ 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării proiectului “Cooperarea actorilor din turismul rural V4 + prin inovare socială și digitală finanțat din Fondul Internațional Vișegrad V4+”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a preluării unor posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, în baza H.G.R. nr. 1019/2018, precum și a modificării structurii unui serviciu funcțional al acesteia.

9

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2019.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

5                         9

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Pază si Ordine a Județului Brașov.

9                                           9                       9

 • 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază prin majorarea cu % din diferența dintre salariul de bază prevăzută pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018, domnului Sfreja Nicolae, director al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 19. Diverse.