Hotărârea nr. 499/2019

Hotărârea nr. 499 - privind declararea de utilitate publică de interes local a terenului aferent drumului de acces, înscris în CF nr. 107121 Râşnov, nr. Top. 1708/1/2/8


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.499

din data de 28.11.2019

privind declararea de utilitate publică de interes local a terenului aferent drumului de acces, înscris în CF nr. 107121 Râșnov, nr. Top. 1708/1/2/8

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Arhitect Șef - Serviciul Autorizări Avize și Disciplina în Construcții, înregistrat sub nr. Ad. 20669/21.11.2019, precum și Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. Ad. 20669/25.11.2019, inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind declararea de utilitate publică, conform Legii nr. 33/1994 a terenului aferent drumului de acces, înscris în CF nr. 107121 Râșnov Nr. Top. 1708/1/2/8, situat pe str. Orhideelor din orașul Râșnov, expropriator fiind orașul Râșnov;

Ținând cont că prin Decizia civilă nr. 1140/Ap/25.07.2018 pronunțată de Curtea de Apel Brașov în dos.nr. 3967/62/2016, a fost admis apelul formulat de reclamanții Lazăr Constantin Nicolae și Lazăr Alina; Orașul Râșnov și Consiliul Județean Brașov, în calitate de pârâți, fiind obligați să efectueze demersurile pentru declararea utilității publice a drumului de acces, înscris în CF nr. 107121 Râșnov Nr. Top. 1708/1/2/8, asupra căruia reclamanții sunt coproprietari, așa cum rezultă din referatul de aprobare și din raportul de specialitate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 351/29.08.2019, Procesul verbal de ședință nr. Ad. 20669/21.11.2019 al Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice, precum și Hotărârile Consiliului Local Râșnov nr. 42/17.07.1997, nr. 275/29.11.2018 și, respectiv, nr. 3/2000;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 33/1994, republicată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările și comletările ulterioare, precum și H.G.R. nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, precum și dispozițiile art. 173 alin.l lit. ”f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se declară de utilitate publică de interes local, terenul aferent drumului de acces, înscris în CF nr. 107121 Râșnov, Nr. Top. 1708/1/2/8, situat pe str. Orhideelor din orașul Râșnov, județul Brașov, expropriator fiind orașul Râșnov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect Șef- Serviciul Autorizări Avize și Disciplina în Construcții și Primăria Orașului Râșnov.

PREȘEDINTE Adrian- Iqan-Vcș;


Contrasemnează,

Secretar genera) al Județului Maria Emtibrăveanu