Hotărârea nr. 497/2019

Hotărârea nr. 497 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.497

din data de 28 noiembrie 2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.21224 din data de 21.11.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 21224 din data de 21.11.2019 întocmit de către Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.25/31.01.2017, nr.26/31.01.2017 și nr. 133/23.04.2019;

Ținând cont de dispozițiile art.597, alin.(2), lit.e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, art.31 din Legea nr.215/2001, republicată, a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.5 și nr.6, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.e din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ precum și propunerea formulată de domnul Mitric Radu-Teodor, consilier județean, privind alegerea domnului Vocilă George, membru în în Comisia de validare a mandatelor consilierilor în Consiliul Județean Brașov.

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, după cum urmează:

”Art.l - Se alege domnul consilier județean, Vocilă George membru în Comisia de validare a mandatelor consilierilor în Consiliul Județean Brașov.

Art.2 - Comisia de validare a mandatelor consilierilor în Consiliul Județean Brașov va avea următoarea componență:

Președinte: Ungureanu Vasile

Membri: Vocilă George

Mareș Ioan Iatan Adrian

Secretar:   Dragoman Aurora."

Art. 2 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.1/24.06.2016 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul.


Contrasemnează, Secretar Gemeftil al Județului Maria jHnnbrăveanu