Hotărârea nr. 496/2019

Hotărârea nr. 496 - privind aprobarea încheierii Acordului de asociere cu Asociația Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor ”Brașov- Decembrie 1989” în vederea organizării programului comemorativ și aniversar cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Victoria revoluției Române din Decembrie 1989


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Bdul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.496

din data de 28 noiembrie 2019

- privind aprobarea încheierii Acordului de asociere cu Asociația Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor "Brașov- Decembrie 1989” în vederea organizării programului comemorativ și aniversar cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Victoria revoluției Române din Decembrie 1989

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.21156.1/21.11.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.21156.2/21.11.2019, întocmit de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea încheierii Acordului de asociere cu Asociația Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor "Brașov- Decembrie 1989" în vederea organizării programului comemorativ și aniversar cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Victoria revoluției Române din Decembrie 1989;

Luând în considerare adresa Asociației Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor "Brașov-Decembrie 1989” nr.21156/21.11.2019 prin care se solicită spijin material sau financiar în vederea organizării unui program comemorativ și aniversar cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Victoria Revoluției Române din decembrie 1989;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.5 și nr.6, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art.173, alin.(l), lit.e și alin.(7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea Acordului de asociere cu Asociația Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor "Brașov- Decembrie 1989” în vederea organizării programului comemorativ și aniversar cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Victoria revoluției Române din Decembrie 1989, conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasem nează,


Secretar Gene; Maria Imi


al Județului răveanuSecretar gotQral al județului, Maria Durnibrăveanu


Nr.


ACORD DE ASOCIERE ......./........................


CAP, I. PĂRȚILE

ASOCIAȚIA LUPTĂTORILOR, RĂNIȚILOR ȘI URMAȘII EROILOR „BRAȘOV -

DECEMBRIE 1989” (ALRUE „Brașov - Decembrie 1989”) cu sediul social în Municipiul Brașov, str. Gheorghe Barițiu, nr. IA, reprezentată prin președinte Vasile MARDARE, în calitate de Organizator al Programului comemorativ și aniversar cu ocazia împlinirii a 30 de ani de Ia Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pe de o parte și,

JUDEȚUL BRAȘOV cu sediul în municipiul Brașov, b-dul. Eroilor nr. 5, cod fiscal 4384150, având contul RO43 TREZ 24A5 1010 3203 030X deschis la Trezoreria Brașov, reprezentat prin dl. Adrian - Ioan Veștea - în calitate de Partener, pe de altă parte.

CAP. II. OBIECTUL

Obiectul acestui acord este asocierea în vederea organizării în condiții optime a Programului comemorativ și aniversar cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.

CAP. III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. ASOCIAȚIA LUPTĂTORILOR, RĂNIȚILOR ȘI URMAȘII EROILOR BRAȘOV-DECEMBRIE 1989”

21


ALRUE „Brașov - Decembrie 1989” asigură desfășurarea unui număr de 8 activități din cele 10 enumerate în Anexa ce însoțește solicitarea primită.

Suportă în limita bugetului alocat de 25.308 lei la acoperirea parțială a cheltuielilor de organizare a evenimentului, astfel:

Cheltuieli de promovare

12.078 lei

9.230 lei

4.000 lei


Cheltuieli materiale diverse

Cheltuieli tipărire volum „Un pas spre libertate”

Total 25.308 lei.

La finalizarea evenimentului va pune la dispoziția partenerului un raport privind desfășurarea acestuia, însoțit de fotografii relevante.

3.2. JUDEȚUL BRAȘOV

Suportă în limita bugetului alocat de 8.600 lei la acoperirea parțială a cheltuielilor de organizare a evenimentului, astfel:

Cheltuieli foc de artificii „1989 = Trasoare - 2019 = Artificii”                   5.000 lei

Cheltuieli masă participanți (40 participanți)                                     3.600 lei

Total 8.600 Iei.

Suma reprezentând contribuția Județului Brașov va fi virată în contul organizatorului Asociația Luptătorilor, Rănirilor și Urmașii Eroilor „Brașov - Decembrie 1989”, după prezentarea de documente justificative privind cheltuielile efectuate, în baza facturii emise de acesta.

CAP. IV. DURATA

Prezentul acord de asociere intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează la data de 27 decembrie 2019 sau la data executării de către părți a tuturor obligațiilor de la Cap. III.

Prezentul acord se încheie în 3 exemplare cu egală forță probantă, astăzi ..................,

din care 1 exemplar pentru organizator și 2 pentru partener.


Organizator,

Asociația Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor „Brașov - Decembrie 1989”

Partener,

Județul Brașov

Președinte, Mardare Vasile

Președinte,

Veștea Adrian - Ioan

Secretar,

Dumbrăveanu Maria

Director Executiv Economic, Agafiței Gabriela

Director Direcția Juridică,

Crăciun Claudia

Director Executiv DMP, Săcuiu Nicolae

Serviciul Juridic Contencios, Zanfir Adriana

A întocmit, Gliga Ionuț

Viza CFPP,

Șef Serviciu S.Î.C.T.S.C.R.E.,

Nicoleta Iureș^^