Hotărârea nr. 495/2019

Hotărârea nr. 495 - privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Braşov, Instituţia Prefectului Judeţul Braşov şi Primăria Municipiului Braşov, cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României şi aprobarea alocării sumei de 20.400 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate de acestea


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office (Sjudbrasov. ro, www.j udbrasov. ro

HOTĂRÂREA NR.495

din data de 28.11.2019

- privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov, Instituția Prefectului Județul Brașov și Primăria Municipiului Brașov, cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României și aprobarea alocării sumei de 20.400 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate de acestea

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28.11.2019

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.21322/22.11.2019, întocmit de către Direcția Management Proiecte și Referatul de aprobare nr.21322/22.11.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov, Instituția Prefectului Județul Brașov și Primăria Municipiului Brașov, cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României și aprobarea alocării sumei de 20.400 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate de decontarea dineului oficial pentru un număr estimativ de 300 persoane, respectiv: (300 persoane x 120 lei/persoană : 2, total 18.000 lei), pentru tipărirea invitațiilor oficiale, respectiv 300 invitații x 8 lei/buc, total 2.400 lei;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr.5,6 și nr. 9 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Având în vedere dispozițiile art. 13-14 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. I, lit. „A”, pct.l din Anexa 2 la O.G.R. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

In conformitate cu prevederile art.173, alin.(l), lit.c și f din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Protocolul de colaborare între Consiliul Județean Brașov, Instituția Prefectului Județul Brașov și Primăria Municipiului Brașov, cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României. în data de 01 decembrie 2019, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 20.400 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, aprobat pe anul 2019, Cap.51.01.03 - Autorități Publice. Art..20.30.02 - Protocol și reprezentare, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate de decontarea dineului oficial pentru un număr estimativ de 300 de invitați ce urmează a fi stabiliți de comun acord cu intituțiile partenere, respectiv: (300 persoane x 120 lei/persoană : 2, total 18.000 lei), pentru tipărirea invitațiilor oficiale, respectiv 300 invitații x 8 lei/buc, total 2.400 lei.

Art.3. - Se aprobă lista invitaților la eveniment (300 de reprezentanți de instituții, unități de cult și organizații din județul Brașov), care vor participa la manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României, conform anexei nr. 2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează,

Secretar GeițvFal al Județului

Maria DuinbrăveanuMINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI -JUDEȚUL BRAȘOVcuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 decembrie -Ziua Națională a României (2019)

Acest protocol este încheiat între Instituția Prefectului Județul Brașov, Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov, în temeiul arf 129, alin. (2), lit. e), art. 155, alin. (1), lit. c) și e), art. 173 alin.(l) lit.e și art. 191, alin.(l) lit.c) șifi) din Codul administrativ (O.G. nr. 57/2019), precum și în temeiul art.4 și Anexei nr.2 la O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop stabilirea responsabilităților legate de buna desfășurare a manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie -Ziua Națională a României.

Instituția Prefectului Județul Brașov - responsabilități:

 • •  Organizarea și reprezentarea la ceremonialul militar și religios care se va desfășura pe Bulevardul Eroilor în data de 01.12.2019, începând cu ora 13.00.

 • •  Participarea la organizare și reprezentarea în cadrul manifestărilor prilejuite de Sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României care se vor desfășura în data de 01.12.2019, începând cu ora 19.00, la Cercul Militar Brașov (Casa Armatei).

 • •  întocmirea listei de invitați la dineul oficial împreună cu Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov.

 • •  Transmiterea invitațiilor comune de participare și înregistrarea confirmărilor de primire pentru primăriile din județ, personalul propriu și instituțiile deconcentrate.

 • •  Primirea invitaților în data de 01.12.2019, începând cu ora 19.00.

Consiliul Județean Brașov - responsabilități:

Participarea la ceremonialul militar și religios care se va desfășura pe Bulevardul Eroilor în data de 01.12.2019, începând cu ora 13.00.

 • •  Participarea la organizare și reprezentarea în cadrul manifestărilor prilejuite de Sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României care se vor desfășura în data de 01.12.2019, începând cu ora 19.00, la Cercul Militar Brașov (Casa Armatei).

 • •  întocmirea listei de invitați la dineul oficial împreună cu Instituția Prefectului Județul Brașov și Primăria Municipiului Brașov.

 • •  Tipărirea invitațiilor oficiale pentru participanții la eveniment și alocarea sumei necesare.

 • •  Transmiterea invitațiilor comune de participare și înregistrarea confirmărilor de primire pentru personalul propriu, consilieri județeni, instituții subordonate, alți invitați nominalizați.

 • •  Alocarea sumelor necesare acoperirii parțiale a costurilor prilejuite de organizarea dineului oficial oferit cu acest prilej pentru 300 invitați; aceste cheltuieli vor fi suportate în mod egal de către Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov.

 • •  Primirea invitaților în data de 01.12.2019, începând cu ora 19.00.

Primăria Municipiului Brașov

 • •  Participarea la ceremonialul militar si religios ce se va desfășura care se va desfășura pe Bulevardul Eroilor în data de 01.12.2019, începând cu ora 13.00.

 • •  Participarea la organizare și reprezentarea în cadrul manifestărilor prilejuite de Sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României care se vor desfășura în data de 01.12.2019, începând cu ora 19.00, la Cercul Militar Brașov (Casa Armatei). Organizează procedura de achiziție pentru dineul oficial.

 • •  întocmirea listei de invitați la dineul oficial împreună cu Consiliul Județean Brașov și Instituția Prefectului Județul Brașov.

 • •  Transmiterea invitațiilor comune de participare și înregistrarea confirmărilor de primire pentru personalul propriu, consilieri locali, instituții subordonate, alți invitați nominalizați.

 • •  Alocarea sumelor necesare acoperirii parțiale a costurilor prilejuite de organizarea dineului oficial oferit cu acest prilej pentru 300 invitați; aceste cheltuieli vor fi suportate în mod egal de către Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov.

 • •  Primirea invitaților în data de 01.12.2019, începând cu ora 19.00.

Instituția Prefectului Județul

Brașov

Marian - Iulian RASALIU


Consiliul Județean

Brașov

Adrian - Ioan VEȘTEA

Primăria Municipiului Brașov

George SCRIPCARULista invitaților Ia manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei De 1 Decembrie - Ziua Națională a României

-   2019 -

1.

Primari UAT

58 pers

2.

Instituția Prefectului

7 pers

3.

Instituții deconcentrate

63 pers

4.

Consiliul Județean Brașov

10 pers

5.

Instituții subordonate CJBV

16 pers

6.

Primăria Municipiului Brașov

10 pers

7.

Servicii publice - Municipiul Brașov

15 pers

8.

Societăți/regii cu acționar/asociat Municipiul Brașov

3 pers

9.

Consilieri județeni

35 pers

10. Consilieri locali

27 pers

11.

Reprezentanți culte

4 pers

12.

Parlamentari

13 pers

13.

Partide politice

26 pers

14.

Alte persoane (instituții media)

13 pers

TOTAL

300 pers

Consiliul Județean Brașov Președinte, Adrian-Ioan Veștea


Primăria Municipiului Brașov Instituția Prefectului Primar,                      Prefect,

George Scripcaru            Marian Rasaliu


Director executiv,

NicolajȘef serviciu, Nicoleta Iureș