Hotărârea nr. 494/2019

Hotărârea nr. 494 - privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, în anul competițional 2018 - 2019, individual și pe echipe”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.494

din data de 28 noiembrie 2019

- privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul competițional 2018-2019, individual și pe echipe”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.21236/21.11.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.21235/21.11.2019, întocmit de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea „Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul competițional 2018 -2019, individual și pe echipe”;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art.36, alin.(3) și (4), art.181, alin.(2), lit.f din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulteriore și art.173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.8, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă „Regulamentul privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul competițional 2018-2019, individual și pe echipe” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, Secretar General al Județului Maria Dăml/răveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: r 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Direcția Management Proiecte


Serviciul învățământ, Cultură. Turism, Sport,

Culte, Relații Externe

REGULAMENT

privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la

acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul competițional 2018 -2019, individual și pe echipe

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1. Promovarea, susținerea performanței în educație și sport și recunoașterea valorilor județene constituie un obiectiv important pentru Consiliul Județean Brașov.

Art. 2. Prezentul regulament are drept scop stabilirea criteriilor și a procedurii pentru premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale/ naționale oficiale, în anul competițional 2018 - 2019, de către:

  • - sportivii legitimați la structurile sportive din județul Brașov,

  • - sportivii brașoveni care își desfășoară activitatea la alte cluburi din țară,

în cadrul ramurilor sportive olimpice ale căror federații sunt afiliate la Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Art. 3. Prin perfomanță deosebită obținută la competiții sportive oficiale se înțelege:

  • a)     locurile I - III obținute la: Jocurile Olimpice; Campionate mondiale; Campionate europene; Festivalul Olimpic al Tineretului European; Jocurile INVICTUS.

  • b)     locurile I - III obținute la Campionate naționale.

Art. 4. Sumele aferente premierii se vor aloca din bugetul propriu al județului Brașov.

Capitolul 2. Cadrul legal

Art.5. La baza elaborării acestui regulament stau următoarele prevederi legislative: Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Capitolul 3. Criterii de acordare a premiilor pentru sportivii și antrenorii principali care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale/ naționale

Art. 6. U.A.T. Județul Brașov premiază sportivii și antrenorii principali care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale/ naționale oficiale în anul competițional 2018 - 2019, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției și de contribuția personală, astfel:

  • a) Se vor premia cele mai bune performanțe obținute la concursurile de seniori la competițiile individuale/ pe echipe.

  • b) Se vor premia cele mai bune performanțe obținute la concursurile de juniori la competițiile individuale/ pe echipe care îndeplinesc condiția de vârstă peste 18 ani, demonstrate printr-un document de identitate al sportivului.

  • c) Se exceptează de la prevederile lit. b privind condiția de vârstă:

S Juniorii sub 18 ani care au obținut premiile 1, 2, 3 la Campionatele Mondiale, Europene și Festivalul Olimpic al Tineretului European

•S Juniorii sub 18 ani care au obținut premiile 1, 2, 3 la competițiile de seniori sau la competițiile de juniori peste 18 ani

  • d) Pentru performanțele obținute la competițiile individuale/ pe echipe se va acorda un singur premiu, respectiv pentru cea mai înaltă performanță.

Art. 7. Nivelul premiului ce se va acorda echipelor, se stabilește prin înmulțirea valorii premiului acordat individual, în funcție de competițiile prevăzute la Art.12, cu numărul de jucători ai echipei aferent fiecărei discipline sportive, conform Regulamentului federației respective (Ex. Baschet 5, Hochei 6 etc.).

Art. 8. Nivelul premiului ce se va acorda antrenorilor principali pentru performanțele obținute de sportivi, se stabilește după cum urmează:

  • •  antrenorul principal care a pregătit un singur sportiv/ o singură echipă primește un premiu al cărui cuantum este egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/ echipei premiate;

  • •  antrenorul principal care a pregătit mai mulți sportivi premiați primește un premiu al cărui cuantum este egal cu valoarea cea mai mare a premiului individual acordat sportivului premiat pentru performanța cea mai bună.

Art. 9. Premiul echipei va fi transferat către antrenorul echipei sau către o persoană împuternicită de către clubul sportiv, iar în termen de 15 zile de la data primirii premiului va prezenta dovada achitării contravalorii premiului către membrii componenți ai echipei conform unui stat de plată.

Art. 10. Premiile vor fi acordate în baza rezultatelor certificate de Federațiile naționale pentru fiecare categorie de sporturi olimpice.

Art. 11. (1) Pentru a intra în posesia premiilor, sportivii vor depune la Direcția Management Proiecte - Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe copia diplomei obținute, a cărții de identitate și a extrasului de cont. Antrenorii vor depune copia cărții de identitate și a extrasului de cont.

(2) Pentru sportivii minori se vor prezenta în plus următoarele documente: copie după certificatul de naștere, copie după actul de identitate al părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal, documente care atestă existența unui cont bancar deschis pe numele părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal al minorului.

Art. 12. Premiile acordate vor fi în cuantum de: a.) Campionate mondiale, Jocurile INVICTUS:

Performanța

Locul I

Locul II

Locul III

Sportiv

3.500

3.000

2.500

Antrenor principal

3.500

3.000

2.500

b.) Campionate europene:

Performanța

Locul I

Locul II

Locul III

Sportiv

3.000

2.500

2.000

Antrenor principal

3.000

2.500

2.000

c) Campionate naționale:

Performanța

Locul I

Locul II

Locul III

Sportiv/ Echipa

1.500

1.200

1.000

Antrenor principal

1.500

1.200

1.000

Premiile în bani sunt exprimate la valoarea netă.

Capitolul 4. Dispoziții finale

Art. 13. Acordarea stimulentelor financiare se va desfășura într-un cadru festiv, în cadrul Galei Performanței în Sport ce va avea loc la Centrul Cultural Reduta în luna decembrie.

Art.14. Nicio persoană nu poate fi discriminată și nici avantajată cu privire la acordarea stimulentelor financiare pe criterii de religie, sex, rasă, apartenență la organizații legal constituite sau apartenență politică a familiei.

Art. 15. Prevederile prezentului Regulament se aplică de la data aprobării lui prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov.