Hotărârea nr. 493/2019

Hotărârea nr. 493 - privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapele internaționale și naționale ale olimpiadelor școlare acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.493

din data de 28 noiembrie 2019

- privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapele internaționale și naționale ale olimpiadelor școlare acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.21234/21.11.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.21233/21.11.2019, întocmit de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea „Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapele internaționale și naționale ale olimpiadelor școlare acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”;

Luând în considerare adresele nr. 18559/ 15.10.2019 și 21169/ 21.11.2019 transmise de către Inspectoratul Școlar Județean al Județului Brașov prin care s-a propus premierea elevilor care au obținut distincții în anul școlar anterior la etapele internaționale și naționale ale olimpiadelor pe obiecte de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia;

Ținând cont de Nota cu privire la Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapele internaționale și naționale ale olimpiadelor școlare acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”, întocmit de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, având nr. de înregistrare ad.21233/26.11.2019;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1 și nr.4, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 111, alin.(5) și alin.(5A1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și art. 173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă „Regulamentul privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapele internaționale și naționale ale olimpiadelor școlare acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, Secretar Genmfl al Județului Maria Dumbrăveanu

C-


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 of fice @jud b rasov. ro, www.j ud bra sov. ro


Direcția Management Proiecte


Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe

privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și naționale acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art.l. Promovarea, susținerea performanței în educație și recunoașterea valorilor județene constituie un obiectiv important pentru Consiliul Județean Brașov.

Art.2. Prezentul regulament are drept scop stabilirea criteriilor și a procedurii pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapele internaționale și naționale ale olimpiadele acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora în anul școlar 2018 - 2019.

Art.3. Se premiază performanța școlară obținută la olimpiadele internaționale și naționale acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale, în baza comunicării oficiale transmisă de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov.

Art.4. Sumele aferente premierii se vor aloca din bugetul propriu al județului Brașov.

Capitolul 2. Cadrul legal

Art.5. La baza elaborării acestui regulament stau următoarele prevederi legislative: Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

- Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; Legea 273/2006 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare; Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 211/2017 pentru modificarea și completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Capitolul 3. Criterii de acordare a stimulentelor financiare

Art.6. Se acordă stimulente financiare elevilor care au obținut distincții la etapele internaționale și naționale ale olimpiadelor școlare acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, în funcție de valoarea performanței, în limita bugetului aprobat, astfel:

Olimpiade internaționale

Locul I

Locul II

- Locul III

Mențiune

3.000 lei

2.500 lei

2.200 lei

2.000 lei

Olimpiade naționale

Premii individuale

Locul I

Locul II

Locul III Mențiune


1.500 lei

1.000 lei

600 lei

300 lei


Premii ansambluri, echipe (se acordă pentru fiecare membru al ansamblului, echipei)

Locul I

200 lei

150 Iei

120 lei

100 lei


Locul II

Locul III Mențiune

Cuantumul stimulentelor financiare prevăzute în prezentul Regulament reprezintă valoarea netă.

Art.7. Nivelul maxim al stimulentului financiar ce se poate acorda elevilor și profesorilor care au pregătit elevii care au obținut performanțe în anul școlar 2018 - 2019, se stabilește după cum urmează:

  • - elevul care a obținut mai multe premii la una sau mai multe discipline de învățământ va fi remunerat pentru cea mai bună performanță;

  • - profesorul care a pregătit un singur elev premiat va fi remunerat corespunzător cu elevul premiat;

-profesorul care a pregătit mai mulți elevi premiați va fi remunerat o singură data la valoarea cea mai mare a stimulentului individual acordat elevilor premiați.

  • - colectivele de profesori care au pregătit un elev sau mai mulți elevi premiați vor fi remunerate la valoarea cea mai mare a stimulentului individual acordat elevului/ elevilor premiați care va fi împărțită în mod egal între membrii acestora.

  • - ansamblul va fi remunerat la valoarea care rezultă prin înmulțirea valorii premiului acordat pentru un membru al acestuia cu numărul de membri care fac parte din acesta.

  • - echipa va fi remunerată la valoarea care rezultă prin înmulțirea valorii premiului acordat pentru un membru al acesteia cu numărul de jucători aferent fiecărei discipline sportive, conform Regulamentului de organizare al acesteia (Ex. Handbal 7, Rugby 7 etc.).

-în cazul ansamblurilor și echipelor profesorii vor fi remunerați la valoarea acordată profesorilor în cazul premiilor individuale.

Art.8. Lista elevilor și profesorilor care urmează să primească stimulente financiare se întocmește în baza datelor furnizate de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov.

Art.9. In vederea acordării stimulentelor financiare, se vor depune la Direcția Management Proiecte - Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe următoarele documente:

copie după diploma/ distincția obținută de elev;

copie după actul de identitate al elevului și al profesorului care l-a pregătit pe acesta; documente care atestă existența unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului.

Art.10. Pentru elevii minori premiați se vor prezenta în completarea documentelor de la Art.9 o copie după certificatul de naștere, o copie după actul de identitate al părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal, documente care atestă existența unui cont bancar deschis pe numele părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal al minorului.

Art. 11. Premiul ansamblului sau echipei va fi transferat către cadrul didactic coordonator sau către o altă persoană desemnată de directorul unității de învățământ din care acestea fac parte, în termen de 15 zile de la data primirii premiului, persoana desemnată va prezenta dovada achitării contravalorii premiului către membrii componenți ai ansamblului/ echipei pe baza unui stat de plată. Documentul va fi asumat prin semnătură de directorul unității de învățământ. Dovada achitării premiului se poate face și prin virament bancar către membri componenți ai ansamblului/ echipei.

Capitolul 4. Dispoziții finale

Art. 12. Acordarea stimulentelor financiare se va desfășura într-un cadru festiv, în cadrul Galei Excelenței în Educației ce va avea loc la Centrul Cultural Reduta în luna decembrie.

Art.13. Nicio persoană nu poate fi discriminată și nici avantajată cu privire la acordarea stimulentelor financiare pe criterii de religie, sex, rasă, apartenență la organizații legal constituite sau apartenență politică a familiei.

Art. 14. Prevederile prezentului Regulament se aplică de la data aprobării lui prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Art. 15. Regulamentul se publică pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov, www.iudbrasov.ro.

Vizat: Director executiv DMP Săcuiu Nicolae.......................................


întocmit Șef serviciu: Iureș Nicoleta.........................................