Hotărârea nr. 492/2019

Hotărârea nr. 492 - privind propunerea unui candidat la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @ j u dbra so v. ro, ww.j udbrasov. ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.492

din data de 28 noiembrie 2019

- privind propunerea unui candidat la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.21006 din data de 20.11.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 20853 din data de 20.11.2019 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune numirea unui candidat la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție;

Luând în considerare adresa nr.20853/20.11.2019 prin care comisia de selecție solicită reluarea procedurii de selecție și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 180/23.04.2019 privind numirea domnului Grosu Constantin ca și candidat la funcția de administrator provizoriu la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.;

Ținând cont de prevederile art. 137A2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de dispozițiile art. 3, pct. 2, lit. “b” și ale art. 64A1 alin.(3) și alin.(4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvemanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.3, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, precum și propunerea formulată de domnul Gabor Alexandru-Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind propunerea domnului Grosu Constantin în calitate de candidat la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin.(l), lit. „a” și alin.(2), lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1), lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă propunerea domnului Grosu Constantin, identificat conform datelor cuprinse în anexă, în calitate de candidat la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și A.G.A. S.C. Metrom Industrial Parc S.A.


Contrasemnează,

retar Genenu ai Județului laria Duțnriraveanu