Hotărârea nr. 490/2019

Hotărârea nr. 490 - privind reluarea procedurii de selecţie pentru un post de membru în Consiliului de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.490

din data de 28 noiembrie 2019

privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.20853 din data de 20.11.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr.ad.20853 din data de 20.11.2019 întocmit de către Direcția Juridică/Compartimentul Guvemanță Corporativă, prin care se propune spre aprobare reluarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.367/29.08.2019 privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Luând în considerare adresa nr.20853/18.11.2019 prin care comisia de selecție comunică Compartimentului Guvemanță Corporativă că a fost depus un singur dosar, candidatul nu a îndeplinit criteriile obligatorii și propune reluarea procedurii de selecție;

în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (3) și alin. (4), ale art. 64a4 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și ale art. 4 alin. (4), art. 8, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23 și art. 28 din H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a înătreprinderilor publice;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.3, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă reluarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.2. - Se desemnează membrii în comisia de selecție a candidaților în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, după cum urmează:

  • - dl. Pascu Lucian, consilier, Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala;

  • - dna. Belu Gabriela, consilier, Serviciul Resurse Umane și Strategii de Informatizare;

  • - dna. Bucur Mariana, consilier. Direcția Economică, Serviciul Financiar-Contabilitate.

Art.3. - Comisia de selecție constituită la art. 2 va avea ca atribuții derularea întregii proceduri de selecție și de propunere a candidaților selectați în lista scurtă. în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, în condițiile H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică.


Contrasemnează,

Secretar General al Județului

Maria yțițmbrăveanu