Hotărârea nr. 489/2019

Hotărârea nr. 489 - privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, în Județul Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice @ j ud b raso v. ro, www.j ud brașov, ro

HOTĂRÂREA Nr.489

din data de 28.11.2019

privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, în Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 20325/11.11.2019 întocmit de către Direcția Drumuri Județene si Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene/U.J.M.S.C.LJ.P.- A.T.J.P., precum și Referatul de aprobare nr. 20325/11.11.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean. în Județul Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 3 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, art. 8A1 lit. “e” din O.G.R. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, art. 24 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, aprobate prin Ordinul comun al ministrului transporturilor și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.158/2.336/2019, Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin.. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “q” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă procedura de atribuire directă a traseelor cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, în Județul Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea ta îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene si Servicii Publice/ Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene.


Contrasemnează,

Secretar generaȚafjudețului Maria Dundbrăveanu

Președinte, Adrian Ioan Veștea


Secretar GeneraLal Județului Maria Dumoraveanu

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre nr......din.

Procedura de atribuire pe bază de anunț public, pe perioadă determinată a unor trasee cuprinse în Programul de transport public județean pentru efecutarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, valabil până la data de 30.06.2023

Procedură de atribuire a unor trasee, pe perioadă de 60 de zile pe bază de anunț public, cu respectarea criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr.3 din Ordinul nr.l 158/2336/2019 al Ministrului Transporturilor și al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru aplicarea Normelor metodologice, privind aplicarea prevederilor referitoare organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru următoarele situații:

-în cazul în care operatorii de transport nu au depus solicitare de prelungire conform art.X alin.(2) din Ordonanța de urgență 50/2019;

-în cazul în care operatorul de transport renunță la executatea transportului fără respectarea termenului de 60 de zile înainte de încetarea efectuării transportului pe traseul respectiv.

Pot participa la atribuirea traseelor, operatorii de transport rutier autorizați, care dețin autovehicule înmatriculate în România, libere de sarcini (pe baza unei declarații pe propria răspundere a operatorului de transport).

Etapele Procedurii de atribuire, pe bază de anunț public

 • 1. Publicarea unui anunț privind traseele județene care se regăsesc în situația prevăzuta de art.24 din Ordinul nr.l 158/2336/2019, atât pe site-ul Consiliului Județean Brașov, Secțiunea Autoritatea Județeană de Transport, cât și într-un ziar la nivel local sau național, cu 10 zile înainte de data organizării ședinței de evaluare.

Anunțul va cuprinde:

Traseele supuse atribuirii;

criteriile de evaluare a operatorului de transport și punctajele care se acordă, sunt cele prevăzute în anexa nr,3 din Ordinul nr.l 158/2336/2019;

data limită pentru depunerea ofertelor;

data afișării rezultatelor;

documentele solicitate :

 • •   cerere/solicitare atribuire traseu

 • •  lista autovehiculelor cu care operatorul de transport participă la procedura de atribuire

 • •  copie Licență pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terț;

 • •  copie conformă pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terț;

 • •  copie certificate de îmatriculare;

 • •  copie carte de indentitate a autovehiculului;

 • •  copie certificate de clasificare,

 • •  copie certificat de înregistrare la registrul comerțului;

 • •  certificate eliberate de autoritățile legale competente, care să ateste lipsa datoriilor restante, către bugetul general consolidate și bugetul local la momentul depunerii acestora;

 • •  asigurarea obligatorie de răspundere civila-RCA;

-asigurare pentru persoane si bagaje;

declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor ;

declarație pe propria răspundere că autovehiculul este liber de alte sarcini de transport; Alte documente prevăzute de legislația în vigoare.

Documentele solicitate vor fi numerotate , întocmindu-se un opis al acestora, și vor fi depuse la registratura instituției, în plic închis pe care se va menționa : denumirea operatorului, date de indentificarea ale operatorului, denumirea traseului județean pentru care se face solicitarea . Plicul va fi însoțit de o adresă de înaitare.

 • 2. Evaluarea ofertelor se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora, de către o comisie numită prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Brașov. Evaluarea va fi făcută conform anexei nr. 4 - Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare a operatorului de transport.

 • 3. Rezultatul atribuirii stabilit de către comisia de evaluare se va comunica în scris ofertanților și se va publica pe site-ul Consiliului Județean Brașov - Secțiunea Autoritatea Județeană de Transport Persoane;

4.0peratorii de transport rutier autorizați, care au participat la atribuire, vor putea contesta rezultatul atribuirii în termen de 2 zile de la comunicarea/afișarea rezultatelor. Soluționarea eventualelor contestații se va efectua în termen de 1 zi, iar rezultatul în urma soluționării eventualelor contestații se va comunica în scris contestatarilor și se va publica pe site-ul Consiliului Județean Brașov - Secțiunea Autoritatea Județeană de Transport Persoane;

 • 5. Atribuirea Licențelor de Traseu și a graficelor de circulație aferente pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pe traseele ofertate se va face prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

 • 6. Licențele de traseu și graficele de circulație aprobate , potrivit actului administrativ percizat la pct.5 vor fi întocmite/ eliberate conform prevederilor art.5 din Ordinul nr.l 158/2336/2019 Ministrului Transporturilor și al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 • 7. în cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se prezintă la consiliul județean în vederea solicitării eliberării licenței de traseu în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor finale după contestații (după caz) sau în cazul în care nu a ridicat licența de traseu în termenul mai sus prevăzut, traseul respectiv va fi atribuit următorului operator de transport rutier clasat. Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată aferent.

Notă:

în cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului județean, traseele care nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se prelungește până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni.

Director Execi

Mihai Pasc1

Vizat Sef serviciu: Nelu Vasile Țiplea : întocmit: Dorina Alexandru :............

Criteriile de evaluare a operatorului de transport și punctajele care se acordă în cazul atribuirii traseelor județene, în conformitate cu anexa nr.3 din Ordinul nr.1158/2336/2019

 • 1. Vechimea parcului de vehicule:

 • • Anul de fabricație (AF) este același cu anul atribuirii (AA) - 35 puncte;

 • • AF = AA -1 - 30 puncte;

 • • AF = AA - 2 - 25 puncte;

 • • AF = AA - 3 - 20 puncte;

•AF = AA - 4 -15 puncte;

 • • AF = AA - 5 -12 puncte;

 • • AF = AA - 6 -11 puncte;

•AF = AA-7-10 puncte;

 • • AF = AA - 8 - 9 puncte;

 • • AF = AA - 9 - 8 puncte;

 • • AF = AA -10 - 7 puncte;

 • • AF = AA -11 - 6 puncte;

 • • AF = AA -12 - 5 puncte;

 • • AF = AA -13 - 4 puncte;

 • • AF = AA -14 - 3 puncte;

•AF = AA -15-2 puncte;

 • • AF = AA -16 -1 punct.

 • 2. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii:

 • • categoria 1-15 puncte;

 • • categoria a ll-a -12 puncte;

 • • categoria a lll-a - 9 puncte;

 • • categoria a IV-a -1 punct.

Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport județean.

 • 3. Dotarea autobuzului cu instalație de aer condiționat - 5 puncte.

 • 4. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor județene, în cazul în care înregistrează obligații restante la bugetul de stat/bugetul local, conform certificatelor de atestare fiscală.

Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare a operatorului de transport

 • 1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare prevăzute la pct. 1-3, precum și îndeplinirea condiției de participare prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 3 la normele metodologice se raportează la data de referință care reprezintă prima zi din calendarul atribuirii electronice.

 • 2. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabilește în funcție de anul de fabricație înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.

 • 3. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică.

 • 4. La criteriul nr. 3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică.

 • 5. Punctajul obținut la criteriile de evaluare 1-3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se cumulează.

 • 6. în cazul în care operatorul de transport rutier nu prezintă dovada că nu are datorii la bugetul local și/sau de stat, nu poate participa la atribuirea traseelor județene.

 • 7. în cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obținute pe fiecare traseu se cumulează și se face media aritmetică.

în cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pentru un traseu, este depunctat cu trei puncte pentru fiecare traseu. în această situație, punctajul obținut la criteriile de evaluare 1-3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se cumulează, iar din totalul rezultat se scad punctele corespunzătoare renunțărilor.

 • 8. în caz de egalitate de puncte la punctajul general, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întrunește punctajul cel mai mare la criteriul 1 din anexa nr. 3 la normele metodologice. în cazul în care se menține egalitatea, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întrunește punctajul cel mai mare la criteriul 2 din anexa nr. 3 la normele metodologice. Dacă și astfel se menține egalitatea, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întrunește punctajul cel mai mare la criteriul 3 din anexa nr. 3 la normele metodologice. în situația în care și după aplicarea algoritmului de calcul anterior menționat există doi sau mai mulți operatori de transport rutier, clasați pe locul 1, care au punctaje identice la toate cele 3 criterii de evaluare, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care are cea mai mare experiență similară.