Hotărârea nr. 488/2019

Hotărârea nr. 488 - privind modificarea Programului de Transport Judeţean şi a graficului de circulaţie pe traseul Budila-Braşov cuprins în Programul de Transport Judeţean de persoane contra cost prin curse regulate la nivel judeţean, în judeţul Braşov, valabil până la data de 30.06.2023


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.488

din data de 28.11.2019

- privind modificarea Programului de Transport Județean și a graficului de circulație pe traseul Budila-Brașov cuprins în Programul de Transport Județean de persoane contra cost prin curse regulate la nivel județean. în județul Brașov, valabil până la data de 30.06.2023

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.1 1.2019

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.21016/20.11.2019. întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Referatul de aprobare nr.ad.21015 /20.11.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov prin care se propune modificarea Programului de Transport Județean și a graficului de circulație pe traseul Budila-Brașov cuprins în Programul de Transport Județean de persoane contra cost prin curse regulate la nivel județean. în județul Brașov, valabil până la data de 30.06.2023;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și nr. 3 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 266/20.06.2019 și art.X (1) din OUG nr. 51/2019;

Având în vedere art.8A1, paragraful 2 lit.”g” din Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările și completările ulterioare, art. 15 din Ordinul nr.l 158/12.08.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare laorganizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean.

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă; în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Programului de Transport Județean și a graficului de circulație pe traseul Budila-Brașov cuprins în Programul de Transport Județean de persoane contra cost prin curse regulate la nivel județean, în județul Brașov, valabil până la data de 30.06.2023, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează,

Secretar General al Județului Maria Dțmbrăveanu

Președinte, Adrian-Ioan Vestea


Secretar General al Județului Maria DumbrăveanuAnexa nr.l


la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de Transport Județean actualizat prin HCJ nr. 266/20.06.2019 pe traseul Budila-Brașov cuprins în Programul de transport de persoane prin curse regulate în trafic județean, în Județul Brașov, valabil până la data de 30.06.2023Nr. rețea

Nr. grupa

Cod traseu

A

B

c

Km pe sens

Nr. curse planificate

Capacitate de transport (locuri)

Nr. vehicule necesare

Program circulație

Zilele de circulație

Autog./ loc.

Loc. intermed.

Autog./ loc.

Dus

întors

active

rezerve

Plecare

Sosire

Plecare

Sosire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

77

077

Budila

Budila

Brașov

19

9

>22

1

A

6:00

6:25

5:30

5:55

1,2,3.4,5,6,7

Poliție

Primărie

ATG 1

7:00

7:25

6:30

6:55

1,2,3.4,5,6,7

9:00

9:25

8:00

8:25

1,2,3,4,5,6,7

11:00

11:25

10:00

10:25

1,2,3,4,5,6,7

13:00

13:25

12:00

12:25

1,2,3,4,5,6,7

15:00

15:25

14:00

14:25

1,2.3,4,5,6,7

17:00

17:25

16:00

16:25

1,2,3,4,5,6,7

19:00

19:25

18:00

18:25

1,2,3,4,5,6,7

20:30

20:55

20:00

20:25

1,2,3,4,5,6,7

23:00

23:25

1,2,3,4,5,6,7


Director ExecUriv

Pascu Mirai,/


Vizat Sef serviciu: Țiplea Nelu: întocmit: Grăjdan Ștefan:. .fr.