Hotărârea nr. 487/2019

Hotărârea nr. 487 - privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.487

din data de 28 noiembrie 2019

- privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.20580 din data de 14.11.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr.ad.20580 din data de 19.11.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020;

Luând în considerare adresa nr.20743 din data de 13.11.2019 a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1, nr.2 și nr.7, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (8) lit. “a” și “b”, ale art. 173 alin. (1), lit. “a” și “d”, precum și ale alin. (5) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Sumele la care se face referire la art.l vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Anexa


ANEXA la HCJ Brașov nr._________privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, din fonduri de la Ministerul Sănătății- anul 2020

Director executiv DSAM, Adelina Văsioiu


- MII LEI -

Nr. crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuția Ministerului

Sănătății -90%

Contribuția Consiliului Județean Brașov minimum 10%

1

Aparat dozare gaze sanguine

1

96,00

86,40

9,60

2

Sistem complet ventilație mecanică

1

960,00

864,00

96,00

3

Aparat monitorizare funcții vitale

2

200,00

180,00

20,00

4

Analizor automat substanțe halucinogene

1

330,00

297,00

33,00

TOTAL

1.586,00

1.427,40

158,60

Director executiv Dir.Economică, Gabriela Agafiței j