Hotărârea nr. 486/2019

Hotărârea nr. 486 - privind aprobarea schimbării contribuției proprii a Comunei Viștea de 10% din valoarea proiectului din „natură” în contribuție „financiară” pentru obiectivul de investiție „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor Cața, Ticuș, Viștea – lot III Viștea”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.486

din data de 28 noiembrie 2019

- privind aprobarea schimbării contribuției proprii a Comunei Viștea de 10% din valoarea proiectului din ..natură” în contribuție „financiară” pentru obiectivul de investiție „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor Cața, Ticuș, Viștea - lot III Viștea”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.20313/11.11.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.20314/11.11.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea schimbării contribuției proprii a Comunei Viștea de 10% din valoarea proiectului din „natură” în contribuție „financiară” pentru obiectivul de investiție „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor Cața, Ticuș, Viștea - lot III Viștea”;

Ținând cont de adresa nr.5998/08.11.2019 transmisă de către Primăria Comunei Viștea, Acordul de asociere nr. 1477/17.02.2010 încheiat între Județul Brașov și Comuna UAT Viștea privind realizarea proiectului..Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor Cața, Ticuș, Viștea - lot III Viștea”, Contractul de finanțare nerambursabilă nr.646/N/23.06.2010 încheiat între Județul Brașov și Administrația Fondului de Mediu București, precum și de Actul adițional nr.3/03.10.2011 Ia Contractul de finanțare nerambursabilă nr.646/N/23.06.2010;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.5 și nr.9, conform dispozițiilor art.136. alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.989/2010 emis de Ministerul Mediului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă schimbarea contribuției proprii a Comunei Viștea de 10% din valoarea proiectului din ..natură" în contribuție „financiară” pentru obiectivul de investiție ..Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor Cața, Ticuș, Viștea — lot III Viștea”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretar General al Județului Maria iMiprfrrăveanu