Hotărârea nr. 485/2019

Hotărârea nr. 485 - privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național ”Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, în vederea înfiinţării Centrului de Criză Phoenix


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.485

din data de 28.11.2019

- privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național "înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, în vederea înființării Centrului de Criză Phoenix

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. Ad. 18544/14.11.2019, completat prin Nota, înregistrată sub nr. Ad. 18544/21.11.2019 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. 18544/14.11.2019 inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. Ad.15678/11.09.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, precum și Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. Ad. Ad. 15678/11.09.2019, inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național "înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, în vederea înființării Centrului de Criză Phoenix; bugetul aferent Programul de Interes Național este de 19.319 mii lei, finanțarea acordată putând fi de maxim 552 mii lei pentru centrul de criză, astfel că, propunerea fiind de înființare a unui centru de criză (tip proiect V), suma maximă ce poate fi solicitată poate fi de 552 mii lei (552 mii lei x 1 centru de criză); din această sumă maximă totală a propunerii de proiect, contribuția proprie a solicitantului va fi de minim 10%. adică minim 55,2 mii lei;

Ținând cont de adresa nr. 74774/10.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov, cu nr. 18544/15.10.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, privind Notificarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 8586/03.10.2019, conform căreia a fost admis spre finanțare “Centrul de Criză Phoenix”;

Văzând Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 676/12.08.2019, prin care s-a lansat Ghidul solicitantului privind Programul de Interes Național "înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”;

Ținând cont de adresele nr. 64722/04.09.2019, precum și nr. 66109/10.09.2019, înregistrate la Consiliul Județean Brașov cu nr. ad. 15678/04.09.2019, respectiv, nr. ad. 15678/11.09.2019, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, ale H.G.R. nr. 798/2019 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, dispozițiile Legii finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.173 alin.(l) lit. „a” și lit. d” și alin.(2), lit. „c” și alin.(5) lit.”b”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național "înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, în vederea înființării Centrului de Criză Phoenix.

Art.2. - Județul Brașov, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov,va participa la Programul de Interes Național, prevăzut în art.l din hotărâre, asigurând finanțarea, cu procent de minimum 10%, în bani, din valoarea finanțării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanțatoare, respectiv, 55,2 mii lei.

Art.3. - Se aprobă înființarea noului serviciu social, prevăzut în art.l din hotărâre și includerea acestuia în organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.4. - Județul Brașov, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.

Art.5. - Județul Brașov, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, asigură sustenabilitatea serviciului social înființat pe o durată de minim 10 ani, în nume propriu sau în parteneriat, de la încetarea convenției de finanțare în cazul achiziției de imobile sau de minim 5 ani, în cazul reabilitării/modemizării unor spații.

Art.6. - Consiliul Județean Brașov, la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, desemnează persoana împuternicită să semneze cererea și convenția de finanțare, respectiv, pe doamna Julieta Aurelia Gîrbacea, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan Veștesj.


Contrasemnează,


al Județului răveanu


Secretar GeneeaK

Maria Dpmo

,/0a L

f 1/ <2