Hotărârea nr. 484/2019

Hotărârea nr. 484 - privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 7523 mp., înscris în CF nr.101416 Brașov cu număr cadastral 101416


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.484

din data de 28 noiembrie 2019

- privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 7523 mp., înscris în CF nr. 101416 Brașov cu număr cadastral 101416

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.19591/18.11.2019 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr. 19591/18.11.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 7523 mp., înscris în CF nr. 101416 Brașov cu număr cadastral 101416.

Ținând cont de faptul că imobilul (construcții cu teren aferent) situat în municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5 unde funcționează Complexul Agrement Tâmpa, construcțiile componente sunt domeniul public al Județului Brașov iar terenul aferent este domeniul public al Municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare documentația cadastrală de dezmembrare întocmită de expert topo autorizat și avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, conform referatului de admitere nr.19591/30.10.2019;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.2 și nr.5, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art.879 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.131-137 din Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, precum și art.173 alin.l, lit.c și f din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezlipirea imobilului teren, în suprafață de 7523 mp., înscris în CF nr.101416 Brașov cu număr cadastral 101416, astfel:

Nr.cad 161480 situat în Municipiul Brașov cu suprafața de 2657

Nr.cad 161481 situat în Municipiul Brașov cu suprafața de 1537

Nr.cad 161482 situat în Municipiul Brașov cu suprafața de 3329

Art.2. - Președintele Consiliului Județean hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan VeșteaBrașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

Contrasemnează,

Secretar Gfepyral al Județului Maria IMunbrăveanu