Hotărârea nr. 483/2019

Hotărârea nr. 483 - privind solicitarea trecerii unor imobile, din domeniul public al U.A.T. Comuna Buneşti, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes judeţean, «Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104 L, Dacia-Viscri–Buneşti, km 0+000-15+065»


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. ro

HOTĂRÂREA NR.483

din data de 28.11.2019

privind solicitarea trecerii unor imobile, din domeniul public al U.A.T. Comuna Bunești, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean, «Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia-Viscri-Bunești, km 0+000-15+065»

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, înregistrat sub nr. Ad. 20941/19.11.2019, precum și Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. 20941/19.11.2019, inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Comuna Bunești, în domeniul public al Județului Brașov a următoarelor imobile: cu nr. Cad. 101743, în suprafață de 3 m.p.; cu nr. Cad. 101747, în suprafață de 837 m.p. și, respectiv, cu nr. Cad. 101751, în suprafață de 90 m.p.; această solicitare are ca scop derularea lucrării de utilitate publică de interes județean, «Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia- Viscri - Bunești, km 0+000-15+065» ;

Văzând hotărârile Consiliului Local al Comunei Bunești nr. 55/30.10.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale „Dezlipire imobil” înscris în C.F. nr. 101543 Bunești, nr. 56/30.10.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale „Dezlipire imobil” înscris în C.F. 101548 Bunești și respectiv, nr. 57/30.10.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale „Dezlipire imobil” înscris în C.F. 100805 Bunești;

Ținând cont de Lista imobilelor supuse exproprierii cu sumele aferente despăgubirilor ce urmează a fi acordate proprietarilor, conform Rapoartelor de evaluare înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr. 21492/21.12.2018, întocmite de expert evaluator atestat ANEVAR, Viorica Barbu;

Ținând cont de hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.488/28.11.2017, nr. 210/17.07.2018, nr.291/17.09.2018, nr.345/30.10.2018, nr. 389/30.10.2018, nr. 3/16.01.2019, precum și nr. 29/29.01.2019;

Luând în considerare hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 306/25.07.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia-Viscri - Bunești, km 0+000 - 15+065”, precum și Hotărârea nr. 397/26.09.2019 privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000 - 15+065”;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2, nr.3 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 554, art. 858 - 865 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.9, alin. 5A1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, H.G.R. nr. 53/19.01.2011, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin.(l), lit. „c”, art. 286-296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cererea de solicitare a trecerii din domeniul public al UAT Comuna Bunești, în domeniul public al Județului Brașov, următoarelor imobile: cu nr. Cad. 101743, în suprafață de 3 m.p.; cu nr. Cad. 101747, în suprafață de 837 m.p. și, respectiv, cu nr. Cad. 101751, în suprafață de 90 m.p., în vederea derulării lucrării de utilitate publică de interes județean, «Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia- Viscri - Bunești, km 0+000-15+065».

ArL2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Vești


Contrasem nează, Secretar general al Județului Maria Dunrorăveanu