Hotărârea nr. 482/2019

Hotărârea nr. 482 - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 458/ 31.10.2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafaţă de 11307 mp, înscris în CF nr.156070 Braşov cu nr. cadastral 156070 cu terenul în suprafaţă de 1031 mp înscris în CF nr. 118357 Braşov cu nr. cadastral 118357 – domeniul public al Judeţului Braşov, prin introducerea unui nou articol după Art.1.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.482

din data de 28.11.2019

- privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 458/ 31.10.2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 11307 mp, înscris în CF nr. 156070 Brașov cu nr. cadastral 156070 cu terenul în suprafață de 1031 mp înscris în CF nr. 118357 Brașov cu nr. cadastral 118357 - domeniul public al Județului Brașov, prin introducerea unui nou articol după Art. 1.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2019

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.15936/18.11.2019, întocmit de către Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr.15936/18.11.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 458/ 31.10.2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 11307 mp, înscris în CF nr. 156070 Brașov cu nr. cadastral 156070 cu terenul în suprafață de 1031 mp înscris în CF nr. 118357 Brașov cu nr. cadastral 118357 - domeniul public al Județului Brașov, , prin introducerea unui nou articol după Art. 1;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și nr. 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza art.25 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 458/31.10.2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 11307 mp, înscris în CF nr. 156070 Brașov cu nr. cadastral 156070 cu terenul în suprafață de 1031 mp, înscris în CF nr. 118357 Brașov, cu nr. cadastral 118357 - domeniul public al Județului Brașov, se completează după cum urmează:

După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1cu următorul cuprins:

“Art.F - Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilului teren cu număr cadastral 159817 situat în Municipiul Brașov, str. Nicopole nr.45 în suprafață de 12.338 mp”.


Contrasem nează, Secretar Genefal al Județului Maria Dumbrăveanu