Hotărârea nr. 481/2019

Hotărârea nr. 481 - privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.462/31 octombrie 2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr.102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr.102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr: 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.481

din data de 28 noiembrie 2019

- privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.462/31 octombrie 2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr. 102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr.102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 15936/18.11.2019 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr.15937/18.11.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.462/31 octombrie 2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr. 102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr.102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov, prin introducerea unui nou articol după Art.l;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.2 și nr.5, conform dispozițiilor art.l36, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

In baza art.25 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.60 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art.l82 și art.l96, alin.l, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 462 din data de 31 octombrie 2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr. 102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr.102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov, se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1', cu următorul cuprins:

,’Art.l1.- Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilului teren cu numărul cadastral 161476 situatîn Municipiul Brașov, str. IuliuManiu nr.6 în suprafață de 1899 mp., domeniul privat al Județului Brașov. ”

PREȘEDINTE Adrian- IoanVeștea


Contrasemnează, Secretar Generat al Județului Maria DtnHfrăveanu