Hotărârea nr. 480/2019

Hotărârea nr. 480 - - privind solicitarea trecerii imobilului cu nr. cad.100868, cu suprafaţa de 6943 mp, din proprietatea UAT Comuna Sâmbăta de Sus, în domeniul public al Judeţului Braşov, reprezentând parţial drumul judeţean DJ 105B (Sâmbăta de Jos -DN1) – Sâmbăta de Sus –Staţiunea Sâmbăta )

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 o ff ice @jud brasov. ro, www.j udbra sov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.480

din data de 28.11.2019

- privind solicitarea trecerii imobilului cu nr. cad. 100868, cu suprafața de 6943 mp, din proprietatea UAT Comuna Sâmbăta de Sus, în domeniul public al Județului Brașov, reprezentând parțial drumul județean DJ 105B (Sâmbăta de Jos -DN1) - Sâmbăta de Sus -Stațiunea Sâmbăta)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2019

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrate cu nr. ad. 20598/14.11.2019 și prin care se propune solicitarea trecerii imobilului cu nr. cad. 100868, cu suprafața de 6943 mp, din proprietatea UAT Comuna Sâmbăta de Sus, în domeniul public al Județului Brașov, reprezentând parțial drumul județean DJ 105B (Sâmbăta de Jos -DN1) - Sâmbăta de Sus -Stațiunea Sâmbăta);

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și nr. 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de adresa Comunei Sâmbăta de Sus înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.20598/14.11.2019;

Având în vedere că drumul județean DJ 105B este înscris parțial din eroare în proprietatea UAT Sâmbăta de Sus în CF nr. 100868 Sâmbăta de Sus cu nr. Cad. 100868 în suprafață de 6943 mp, conform act de dezmembrare nr. 16152/09.09.2011;

In conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “c”, art.294, alin.3, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și prevederileart.554, art.858-865 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită trecerea imobilului cu nr. cad. 100868, cu suprafața de 6943 mp, din proprietatea UAT Comuna Sâmbăta de Sus, în domeniul public al Județului Brașov, reprezentând parțial drumul județean DJ 105B (Sâmbăta de Jos -DN1) - Sâmbăta de Sus -Stațiunea Sâmbăta ).

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Biroul Patrimoniu .


Contrasemnează,


Secretar General al Județului


Maria D răveanu