Hotărârea nr. 479/2019

Hotărârea nr. 479 - - privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov pe anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.479

din data de 28 noiembrie 2019

- privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 20712/15.11.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.20713/15.11.2019, întocmit de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe prin care se propune modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov pe anul 2019;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.152/14.02.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de adresa Muzeului de Artă Brașov nr.513/05.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 19936/05.11.2019 prin care se solicită modificarea programului de acțiuni culturale;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.4, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l) lit.d, alin.(5), lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Programul de acțiuni culturale pe anul 2019, modificat pentru Muzeul de Artă Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar Gendral/al Județului Maria Djtpwrăveanu

Consiliul Județean Brașov

Instituția: MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

Nr. ctr.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1.

Programul de expoziții temporare

Programul de expoziții temporare urmărește să prezinte publicului expoziții de artă contemporană, fotodocumentare și de patrimoniu diversificate și atractive, complementare expoziției permanente a muzelui. Totodată, programul își propune itinerarea unor colecții diverse și valoroase din țară și străinătate la Brașov, precum și itinerarea unor expoziții de patrimoniu muzeal în țară și străinătate.

8

 • - Expoziția Centenart

 • - Expoziția Ex-Libris Constantin Brâncuși

 • - Portretul în colecția de pictură a Muzeului de Artă Brașovl599-1918

 • - Expoziția internațională „Deviations”

 • - Expoziția Ingo Glass

 • - Lansare volum Arta din România, din preistorie în contemporaneitate

 • - Expoziția „Hans Mattis-Teutsch. Colecția Muzeului de Artă Brașov”

35500 lei

Subvenție

2.

Programul metamuzeal

Programul metamuzeal are ca obiectiv prezentarea ofertei muzeale prin evenimente neconvenționale capabile să

2

 • - Noaptea Muzeelor

 • - „Muzeul de artă vine la tine!”

9000 lei

Subvenție

atragă un public suplimentar către muzeu.

3.

Programul educațional

Programul educativ își propune să genereze o ofertă educațională complexă, reunind nouă activități educative interactive și modeme realizate în colaborare cu instituții de învățământ din municipiul Brașov și zona metropolitană grupate în cadrul a trei programe educative: „Muzeul copiilor”, „Ateliere creative” și „Literatura și arta”.

9

 • - „Prima mea vizită la muzeul de artă”

 • - „Povestea unui tablou”

 • - „Linii forme și culori”

 • - „Incursiune în arta românească - ghidaj interactiv”

 • - „Mozaic”

 • - „Colaj”

 • - „Abstractul în pictură”

 • - „Jocul descrierii”

 • - „Argumentând cu artă”

3000 lei

Subvenție

TOTAL

47500 lei

Subvenție

Din care: subvenție de la bugetul local: 45.500 lei. venituri provenite din sponsorizare: 2000 lei.


Contabil șef,

Mihaela-Draea Moraru


Șef serviciu ICTSCRE,

Nicoleta Iureș

<7 ty