Hotărârea nr. 478/2019

Hotărârea nr. 478 - privind aprobarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.478

din data de 28.11.2019

- privind aprobarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referarul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat cu nr. 19633/12.11.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.Ad. 19633/12.11.2019, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov;

Văzând adresa emisă de Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 19633/31.10.2019, conform căreia, conducerea acestei instituții propune modificarea organigramei și a regulamentului, având în vedere că au intervenit modificări în structura organizatorică la nivelul instituției;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 381/30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 4 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 3, din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama Bibliotecii Județene "George Barițiu” Brașov modificată, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov, modificat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale, precum și a celorlalte drepturi salariate revine conducătorului instituției, conform prevederilor din Legea-Cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4, - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 381/30.10.2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene "George Barițiu” Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.


Contrasemnează,


Secretar general al județului Maria Dnmbrăveanu


SECRETAR GENERAJ-AL JUDEȚULUI, MARIA DUMB^AVEANU


&

ORGANIGRAMA BIBLIOTECII JUDEȚENE „GEORGE BARIȚIU’" BRAȘOV[ uîțîUOTECj. JUDEȚEANĂ

| ..G. BAFU'i jțj". BRAȘOV


'/ț>'
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

CUPRINS

CAP.I. ORGANIZAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

 • 1.1. Dispoziții generale

 • 1.2. Structura organizatorică

CAP.II. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 2.1. Consiliul de Administrație

 • 2.2. Director

CAP.III. ORGANE DE LUCRU ÎN BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

 • 3.1. Consiliul științific

 • 3.2. Comisia de achiziție carte

 • 3.3. Comisia de Declasare a documentelor de bibliotecă

 • 3.4. Comisia de Recepție a documentelor de bibliotecă

 • 3.5. Comisia de Evaluare a documentelor de bibliotecă

 • 3.6. Comisia de Inventariere fond de carte

 • 3.7. Comisia de Etică

 • 3.8. Comisiei de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

 • 3.9. Comisia de Recepție materiale și obiecte de inventar

 • 3.10. Comitetul de Securitate și sănătate în muncă

 • 3.11. Comisia de inventariere a obiectelor de inventar și mijloace fixe (patrimoniu)

 • 3.12. Comisia de atribuire contracte

 • 3.13. Comisia de concurs pentru angajare pe post vacant

 • 3.14. Comisia de examinare pentru promovare pe treaptă superioară

CAP.IV. ATRIBUȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 4.1. Atribuții generale

CAP.V. ATRIBUȚII SPECIFICE DIRECȚIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR BIBLIOTECII

 • 5.1. Director

 • 5.2. Compartimentul Asistență Juridică

 • 5.3. Director Adjunct

 • 5.3.1. Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe


 • 5.3.2. Serviciul împrumut carte

 • 5.3.3. Serviciul Comunicarea Colecțiilor

 • 5.3.3.1. Sala de lectură carte

 • 5.3.3.2. Sala de lectură periodice

 • 5.3.4 Centru Info-Documentar ”Gemot Nussbăcher”

 • 5.3.5 Compartimentul Mediateca

  • 5.4. Compartimentul Resurse Umane, Secretariat

  • 5.5. Director adjunct

   • 5.5.1. Compartiment Administrativ, întreținere și Achiziții Publice

   • 5.5.2. Compartimentul Financiar Contabil

   • 5.5.3. Serviciul Informatizare

    • 5.5.3.1. Compartimentul Informatizare

    • 5.5.3.2. Compartimentul înscriere unică

    • 5.5.3.3. Compartimentul Metodic

    • 5.5.3.4. Centru Info-Documentar ”Ion Colan”

  • 5.6. Serviciul de Formare și Informare continuă

   • 5.6.1. Centrul de Informare Comunitară.

   • 5.6.2. Centrul de Resurse Educaționale

   • 5.6.3. Centrul de Programe și Proiecte Culturale

   • 5.6.4. Centrul de Excelență pentru pentru copii și tineret

 • 5.6.3.1. împrumut carte și Sector Multimedia

 • 5.6.3.2. Jucărioteca și Sala Calculatoarelor

 • 5.6.5. Centru Info-Documentar "Valeriu Braniște”

 • 5.7. Serviciul Relații Externe

  • 5.7.1. Biblioteca Engleză

  • 5.7.2. Biblioteca Maghiara

  • 5.7.3. Biblioteca Franceză

  • 5.7.4. Centru Info-Documentar ”Monica Andriesei”

 • 5.8. Serviciul Bibliografic. Revista Astra

  • 5.8.1. Compartimentul Colecții speciale

  • 5.8.2. Compartimentul Bibliografic. Revista Astra

  • 5.8.3. Centru Info-Documentar "Alexandru Bogdan”

  • 5.8.4. Compartimentul Legatorie

 • 5.9. Compartiment Depozit legal

CAP.VI. REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

 • 6.1. Serviciile publice asigurate de bibliotecă

 • 6.1.1. Servicii prestate gratuit

 • 6.1.2. Servicii prestate contra cost

 • 6.2. înscrierea și eliberarea permiselor de intrare în bibliotecă

 • 6.3. Condițiile generale privind împrumutul documentelor la domiciliu sau pentru consultarea pe loc

6.3.1. împrumutul documentelor la domiciliu

 • 6.3.2. Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

 • 6.3.3. Regulamentul de funcționare la Sala calculatoarelor si Internet

 • 6.3.4. Regulamentul de funcționare a Compartimentului Colecții Speciale. Sala de studiu

 • 6.3.5. Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică

 • 6.3.6. Regulamentul de funcționare a Serviciului de Relații cu Publicul, Sala de lectură

 • 6.3.7. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Excelență pentru pentru copii și tineret

 • 6.3.8. Regulamentul de accesare a intemetului la Centrul de Informare Comunitară.

 • 6.3.9 Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală a publicațiilor în bibliotecă

 • 6.4. Drepturile utilizatorilor

 • 6.5. Obligațiile utilizatorilor

 • 6.6. Sancțiuni

CAP.VIL OBLIGAȚIILE GENERALE ALE UTILIZATORILOR PENTRU PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

CAP.VIII. DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexa 1 - Taxe și tarife pentru servicii publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene „George Barițiu”

Anexa 2 - Calculul penalităților

Anexa 3 - Fișă contract de împrumut

Anexa 4 - Fișa contract de utlizare

Anexa 5 - Contract (de parteneriat cu privire la serviciile oferite de Biblioteca Județeană “George Barițiu” prin secțiile de jucăriotecă și calculatoare)

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

LI- Secțiunea I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.- (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov - astfel denumită în toate actele și înscrisurile oficiale - este o instituție publică de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Brașov, în temeiul prevederilor Legii bibliotecilor nr.334/2002 cu modificările si completările ulterioare și al Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice din Romania.

 • (2) Biblioteca Județeană “George Barițiu”Brașov este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, în slujba comunității județene; ea permite accesul nelimitat și gratuit la colecții, baze de date și alte surse proprii de informații.

 • (3) Biblioteca asigură egalitatea accesului la informații și la documentele necesare informării, educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate.

 • (4) Principalele atribuții ale bibliotecii publice sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți, publicațiilor seriale, a altor documente de bibliotecă și a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere; inițierea, organizarea și desfășurarea de proiecte și programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societății informației biblioteca are rol de importantă strategică.

Art. 2.- Biblioteca are personalitate juridică, firmă și sigiliu proprii; biblioteca are sediul propriu în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr.35, din anul 1967.

Art. 3. (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov este o instituție non-profit, finanțată de la bugetul județean, iar fondurile de finanțare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau în cele ale instituțiilor tutelare.

 • (2) Biblioteca publică poate fi finanțată și de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum și de persoane fizice, prin donații, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

 • (3) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov poate primi finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul programelor europene.

1.2 - Secțiunea II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 4.-  (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov este o bibliotecă publică, de drept public,

înființată și organizată în subordinea Consiliului Județean Brașov și funcționează potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare, având următoarea structură organizatorică:

 • -  consiliu de administrație

 • -   consiliu științific

director

doi directori adjunct consilier juridic șapte servicii specializate

 • -  25 compartimente și secții specializate

(2) Biblioteca are autonomie organizatorică și de funcționare, se poate afilia la organizații și asociații profesionale de profil, la consorții locale și programe de cooperare în plan local, regional, național sau internațional, fără a accepta însă eventuale ingerințe de ordin propagandistic sau politic.

CAPITOLUL II

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE

“GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

2.1 - Consiliul de Administrație

Art. 5.- Consiliul de Administrație, având rol consultativ, este format din :

director - președinte

doi directori adjuncți

 • -   jurist

trei șefi serviciu reprezentant al Consiliului Județean Brașov referent resurse umane observator sindicat, conform legii

Activitatea de secretariat este asigurată de responsabilul de resurse umane.

Art. 6.- Atribuțiile Consiliului de Administrație:

 • a) Avizează Planul managerial anual și Strategia de dezvoltare pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov propuse de directorul instituției.

 • b) Avizează proiectele de Organigramă și Stat de Funcții

 • c) Aprobă primele salariale stabilite în conformitate cu legea

 • d) Aprobă sancțiunile disciplinare stabilite de comisiile de anchetă

 • e) Avizează memoriile justificative înaintate Consiliului Județean Brașov

 • f)  Are rol consultativ în modificările strategiei de dezvoltare apărute în timpul anului

 • g) Avizează Proiectul de Buget

 • h) Avizează Proiectele de Regulamente

Art. 7.- Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 8.- Consiliul de Administrație adoptă hotărâri valabile în prezența majorității simple.

2.2 - Director

Art. 9.- Directorul este numit, sancționat și eliberat din funcție de Consiliul Județean Brașov.

Art. 10.- Directorul este ordonator de credite și reprezintă instituția în relațiile cu terții în plan intern și internațional.

Art. 11.- Directorul este conducătorul instituției și în această calitate răspunde de organizarea și funcționarea bibliotecii pe baza contractului de management, organigramei, statului de funcții, a


regulamentului de organizare și funcționare precum și a celui de ordine interioară, elaborate în condițiile legii și avizate de Consiliul Județean.

CAPITOLUL III

ORGANE DE LUCRU ÎN BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

3.1 - Consiliul Științific

Art. 12.- Consiliul Științific are rol consultativ și este alcătuit din 9 membri, având în componență membri din principalele servicii/compartimente ale bibliotecii:

Director - președinte;

- Director adjunct;

împrumut carte;

Relații externe;

Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe;

Informatizare;

Comunicarea colecțiilor;

Centrul de Informare și Formare continuă;

Bibliografic. Revista ASTRA;

Art. 13.- Consiliul Științific este abilitat să se pronunțe asupra tuturor problemelor profesionale privind activitatea bibliotecii și are următoarele competențe:

elaborează strategia și stabilește direcțiile de dezvoltare a fondului bibliotecii;

elaborează programe și acțiuni de diversificare și modernizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare și de promovare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale locale; stabilește strategiile privind perfecționarea personalului;

analizează proiectele de acțiuni culturale și propune includerea în Programul acțiunilor culturale pe anul următor;

elaborează programe de studii și cercetări în domeniul biblioteconomiei, științelor informării și sociologiei lecturii;

analizează activitatea de valorificare a colecțiilor.

3.2- Comisia de Achiziții unități de bibliotecă

Art. 14.- Comisia de Achiziții are în componență 9 membri, numiți prin dispoziția directorului.

Art. 15.- Comisia de Achiziții are următoarele atribuții:

stabilește politica de achiziții și necesarul anual, trimestrial și lunar de unități de bibliotecă în limita fondurilor bugetare, a profilului bibliotecii și a ponderii minorităților în cadrul comunității;

analizează și aprobă comenzile lunare cu titlurile de aprovizionat.

Art. 16.- Comisia se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie, lucrând în prezența majorității.

3.3. Comisia de declasare a documentelor de bibiliotecă

Art. 17 - Comisia de declasare a documentelor de bibliotecă are în componența trei membri, are obligația de a verifica propunerile primite din compartimentele/serviciile de specialitate, și iși desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor.

3.4 Comisia de Recepție a documentelor de bibliotecă

Art. 18.- Comisia de Recepție a documentelor de bibliotecă are în componență trei membri, numiți prin dispoziția directorului.

Art. 19.- Comisia efectuează recepția cantitativ-valorică a documentelor de bibliotecă, indiferent de modalitatea procurării acestora.

Art. 20.- Comisia se întrunește în maxim 48 de ore de la intrarea documentelor în bibliotecă.

3.5 Comisia de Evaluare a documentelor de bibliotecă

Art. 21.- Comisia de Evaluare a documentelor de bibliotecă are în componență trei membri, numiți prin dispoziția directorului.

Art. 22.- Comisia stabilește prețul unităților de bilbiotecă intrate tară act însoțitor sau care nu au prețul precizat pe actul însoțitor.

3.6 Comisia de Inventariere fond de carte

Art. 23.- Comisia de Inventariere fond de carte este alcătuită din reprezentanți ai compartimentelor de specialitate. Membrii comisiei sunt numiți de Director, prin rotație, pe bază de dispoziție.

Art. 24.- Comisia de Inventariere fond de carte se întrunește și își desfășoară activitatea conform Legii 334/2002.

3.7 Comisia de Etică

Art. 25.- Comisia de Etică este condusă de un președinte și are în componență cinci membri, din care doi reprezentanți ai conducerii și trei reprezentanți ai salariaților, numiți prin dispoziția directorului.

Art.26.- Comisia de Etică are următoarele atribuții principale:

 • - modifică și completează Codul etic al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov;

 • - cercetează încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită;

 • - prezintă conducerii raportul final asupra sesizării.

3.8 Comisia de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

Art. 27.- Comisia de Monitorizare este alcătuită din 11 membri, reprezentanți din principalele servicii/compartimente ale bibliotecii, numiți prin dispoziția Directorului.

Art.28.- Activitatea Comisiei de monitorizare se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei.

3.9 Comisia de Recepție materiale și obiecte de inventar

Art.29.- Comisia de recepție își va desfășura activitatea în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice .

3.10 Comitetul de Securitate și sănătate în muncă

Art.30.- Comitetul de securitate și sănătate în muncă este format din patru reprezentanți ai Bibliotecii Județene "George Barițiu” Brașov, un reprezentant extern din domeniul medicinei muncii și un reprezentant extern din domeniul sănătății și securității muncii.

Art. 31.- Activitatea Comitetului de securitate și sănătate în muncă se va desfășura în conformitate cu Regulamentul propriu de funcționare.

Art. 32.- Atribuțiile comitetului sunt prevăzute în Legea securității si sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale Capitolului IV din HG 1425/2006.

Art. 33.- Comitetul se întrunește trimestrial.

3.11 Comisia de inventariere a obiectelor de inventar și mijloace fixe (patrimoniu)

Art. 34.- Comisia își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității (republicată) și ale Ordinului M.F.P nr. 2861/02.11.2009 pentru apobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

3.12 Comisia de atribuire contracte

Art.35.- Comisia de atribuire contracte funcționează în baza Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice și ale art. 126 din HG nr. 395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016.

3.13 Comisia de concurs pentru angajare pe post vacant

Art.36.- Membrii comisiei de concurs își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011.

3.14 Comisia de examinare pentru promovare pe treaptă superioară

Art. 37.- Membrii comisiei de concurs/examen își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

4.1- Atribuții generale

Art. 38.- Biblioteca Județeană. “George Barițiu” Brașov, ca instituție de cultură care face parte integrantă din sistemul informațional național, îndeplinește, corespunzător nivelului său de organizare, a resurselor alocate și a cerințelor comunității județene, următoarele atribuții:

 • a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de documente; biblioteca județeană organizează, în condițiile legii, Depozitul legal la nivelul comunității județene Brașov;

 • b) asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare pe loc a colecțiilor de informare comunitară, documentare, lectură și educație permanentă, prin secțiile de la sediu, filiale ori puncte de informare și împrumut, cu respectarea normelor de circulație și evidență a documentelor, precum și a utilizatorilor;

 • c) achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date, organizează cataloage și alte instrumente de comunicare a colecțiilor, în sistem tradițional și /sau automatizat, formează și îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;

 • d) organizează sau oferă, la cerere, activități/servicii de informare bibliografică și documentare, în sistem tradițional sau informatizat; elaborează, editează ori conservă în baze de date bibliografia locală curentă, realizată la nivelul comunității județene;

 • e) facilitează, potrivit resurselor și oportunităților, accesul utilizatorilor și la alte colecții ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar ori servicii de accesare și comunicare la distanță;

 • f) inițiază, organizează sau colaborează la programe și acțiuni de diversificare, modernizare și automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale, de animație culturală și de educație permanentă;

 • g) efectuează, în scopul valorificării colecțiilor, studii și cercetări în domeniul bibliologiei, biblioteconomiei, științelor informării și al sociologiei lecturii, organizează reuniuni științifice de profil, redactează și editează produse culturale necesare membrilor comunității;

 • h) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov are rol de coordonare metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza județului Brașov.

 • i) Realizează programe culturale anuale/strategii multianuale în care se includ proiecte culturale finanțate din fonduri proprii sau alte surse (donații, subvenții, colaborări);

 • j) Organizează/oferă, la cerere, activități/servicii de educație non-formală în sistem tradițional sau de e-learning;

 • k) elaborează și editează produse educaționale.

Art. 39.- Biblioteca publică oferă utilizatorilor, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit disponibilităților și dotărilor existente, în condițiile legii și cu avizul Consiliului Județean, unele servicii, pe bază de tarife, stabilite prin regulamente proprii de organizare și funcționare, constând în principal din: închirieri temporare de spații, copiere și multiplicare de documente indiferent de tipul de suport. Cuantumul tarifelor este stabilit de Consiliul Județean Brașov. Fondurile astfel constituite se utilizează pentru construirea, amenajarea și dezvoltarea spațiilor de bibliotecă, inclusiv pentru informatizarea și dotarea cu documente și echipamente specifice.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE SPECIFICE DIRECȚIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR BIBLIOTECII

5.1 - Director

Coordonează și organizează următoarele activități:

 • a) elaborează și propune spre aprobare proiectul de buget al instituției;

 • b) selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

 • c) negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

 • d) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

 • e) aprobă fisele de post si fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților

 • f)  acționează pentru gospodărirea și gestionarea corespunzătoare a patrimoniului;

 • g) coordonează realizarea proiectelor culturale incluse în Programul anual al acțiunilor culturale;

 • h) conduce Consiliul de Administrație al bibliotecii, în calitate de președinte;

 • i)  numește Consiliul Științific al bibliotecii în calitate de președinte;

 • j)  conduce Consiliul Științific al bibliotecii în calitate de președinte

5.2. Compartimentul Asistență juridică

Compartimentul Asistență juridică este organizat și funcționează în subordinea directă a conducătorului instituției, având următoarele atribuții principale:

- reprezintă Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov în fața instanței judecătorești;

redactează și promovează acțiunile și căile de atac în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată;

asigură consultanță de specialitate;

avizează, la solicitarea conducerii, asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate în desfășurarea activității instituției, precum și a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unității;

avizează angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obiectul de plată înainte de a fi supuse CFPP și alte documente la solicitarea persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu;

 • -  transmite la compartimentele bibliotecii note informative privind legislația nouă sau modificări care interesează compartimentele de specialitate.

 • -   redactează acte și opinii juridice

se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

se conformează procedurilor specifice.

5.3- Director adjunct

Este subordonat directorului instituției.

Coordonează și organizează următoarele activități:

de dezvoltare, conservare, evidențiere și gestionare a colecțiilor bibliotecii,

de prelucrare biblioteconomică a colecțiilor,

de împrumut, de informare și documentare,

de achiziție de unități de bibliotecă,

de valorificare a colecțiilor de documente în scopul efectuării unor studii și cercetări în domeniul bibliologiei și biblioteconomiei,

de împrumut interbibliotecar,

 • -   în lipsa directorului instituției execută atribuțiile delegate prin act de dispoziție, avizează procedurile de lucru aferente activităților din compartimentele pe care le coordonează și se preocupă de implementarea standardelor de management/control intern.

Directorul adjunct de specialitate are în subordine și coordonează următoarele departamente:

 • 1.  Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor,

 • 2. Serviciul de împrumut carte,

 • 3.  Serviciul Comunicarea colecțiilor,

 • 4. Centrul Info-Documentar ”Gemot Nussbăcher”,

 • 5. Compartimentul Mediateca.

5.3.1- Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

Serviciul are următoarele atribuții pe care le exercită conform prevederilor legale: achiziționează unitățile de bibliotecă;

organizează evidența globală și individuală a documentelor în sistem tradițional și automatizat;

 • -   urmărește mișcările (intrări, ieșiri) ale unităților de bibliotecă; raportează lunar și trimestrial mișcarea și structura fondurilor pe gestiuni; prelucrează biblioteconomie unitățile de bibliotecă, pe suport tradițional și electronic, prin efectuarea operațiunilor specifice de catalogare, clasificare, cotare sistematico-alfabetică;

organizează, întreține și actualizează cataloagele bibliotecii; completează baza de date a bibliotecii;

asigură schimbul interbibliotecar;

realizează și întreține catalogul on-line al bibliotecii; creează și actualizează fișierele de autoritate;

furnizează informații și referințe electronice organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților; elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și este deservit de 9 posturi.

5.3.2- Serviciul de împrumut carte

Serviciul de împrumut carte are următoarele atribuții principale: asigură servicii de împrumut la domiciliu tuturor categoriilor de cititori care dețin permis de bibliotecă standard valabil;

asigură prezervarea și conservarea u.b.; gestionează fondul de carte din cadrul serviciului;

acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

efectuează statistica privind frecvența zilnică și trimestrială a cititorilor, precum și frecvența utilizatorilor la evenimentele culturale organizate de serviciu; organizează acțiuni culturale;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților; se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și este deservit de 7 posturi.

5.3.3- Serviciul Comunicarea colecțiilor.

Serviciul Comunicarea colecțiilor este condus de un șef de serviciu, și este deservit de 9 posturi. Serviciul are în componență două compartimente și desfășoară următoarele activități:

asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, controlând condițiile de bună desfășurare a acestora;

asigură prezervarea și conservarea colecțiilor din cadrul serviciului; acordă asistență de specialitate utilizatorilor în procesul de informare și lectură; organizează acțiuni culturale;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților; pune la dispoziția utilizatorilor puncte de acces internet;

asigură împrumutul interbibliotecar; se conformează procedurilor specifice.

5.3.3.I. - Compartimentul Sala de lectură carte

Compartimentul este deservit de 6 posturi și are următoarele atribuții principale:

asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de bibliotecă în Sălile de lectură;

rezolvă cererile de împrumut interbibliotecar; gestionează fondul de carte de la Depozitul General;

asigura îndrumarea și supravegherea în vederea utilizării serviciilor Internet; asigura asistență de specialitate în elaborarea documentelor electronice; efectuează statistica privind frecvența zilnică și trimestrială a utilizatorilor; asigură prezervarea și conservarea colecțiilor de la Depozitul general; se conformează procedurilor specifice.

5.33.2. - Compartimentul Sala de lectură periodice

Compartimentul este deservit de trei posturi cu următoarele atribuții:

asigură servicii de consultare pe loc a publicațiile periodice ale bibliotecii; organizează acțiuni culturale;

asigură servicii de consultare legislativă pe suport tradițional și în format electronic;

asigura îndrumarea și supravegherea în vederea utilizării serviciilor Internet; asigura asistență de specialitate în elaborarea documentelor electronice; gestionează fondul de publicații periodice aflate în sala de lectură și în depozitele compartimentului;

efectuează statistica zilnică și trimestrială privind frecvența cititorilor și a documentelor legislative consultate de către utilizatori;

asigură prezervarea și conservarea colecțiilor din cadrul compartimentului; elaborează și se conformează procedurilor specifice.

5.3.4 - Centrul Info-Documentar ”Gernot Nussbăcher”

Centrul se adresează persoanelor provenite din medii defavorizate și oferă servicii specializate pentru seniori. Situat în str. Prunului nr. 41 (Cartier Noua), Centrul este deservit de doi angajați și are următoarele atribuții principale:

organizează și pune la dispoziția utilizatorilor fondul de carte de care dispune, asigurând servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în secție a publicațiilor;

asigură prezervarea și conservarea colecțiilor;

acordă asistență de specialitate utilizatorilor în procesul de informare și lectură; gestionează fondul de carte al compartimentului;

organizează acțiuni culturale;

efectuează statistica privind frecvența zilnică și trimestrială a cititorilor, precum și frecvența utilizatorilor la evenimentele culturale organizate de centru;

se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

efectuează înscrieri în sistemul integrat de bibliotecă Liberty, în baza completării Fișei contract, pentru categoriile de cititori care beneficiază de gratuitate;

se conformează procedurilor specifice.

5.3.5 - Compartimentul Mediateca

Compartimentul oferă servicii de informare și documentare în vederea dezvoltării creativității și abilităților practice în domeniul artelor plastice și audio-vizuale.

Compartimentul Mediatecii este deservit de doi angajați și are următoarele atribuții principale:

- asigură servicii de împrumut la domiciliu a publicațiilor, indiferent de suport; asigură prezervarea și conservarea colecțiilor;

acordă asistență de specialitate utilizatorilor în procesul de informare și lectură; gestionează fondul de carte al compartimentului;

organizează audiții colective și individuale, precum și alte acțiuni culturale; asigură consultarea publicațiilor electronice ale bibliotecii (CD-uri, DVD-uri etc) în sala de audiții;

asigură consultarea în secție a publicațiilor din fondul de referință;

organizează expoziții de artă plastică;

efectuează statistica privind frecvența zilnică și trimestrială a cititorilor, precum și frecvența utilizatorilor la evenimentele culturale organizate în compartiment; se conformează procedurilor specifice.

5.4 Compartimentul Resurse Umane. Secretariat

Compartimentul Resurse Umane- Secretariat si Depozit legal are următoarele atribuții principale:

evidența personalului, stat funcții, organigramă, fișe de post, evaluarea personalului;

elaborarea referatelor pentru emiterea dispozițiilor de încadrare;

întocmirea situațiilor privind existentul și mișcarea personalului; organizare concursuri;

face parte din comisia de recepție a mărfurilor;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management;

elaborează și se conformează procedurilor specifice;

Compartimentul este deservit de un angajat.

5.5 - Director adjunct

Este subordonat directorului instituției.

Coordonează și organizează următoarele activități specifice:

de efectuare a operațiunilor financiar - contabile;

de evidență a bunurilor;

de asigurare a condițiilor materiale pentru desfășurarea activităților și gospodărirea spațiilor bibliotecii;

organizează activitatea compartimentelor pe care le coordonează, respectiv compartimentul financiar - contabil și compartimentul administrativ și achiziții publice;

elaborează/avizează procedurile de lucru aferente activităților compartimentului financiar-contabil și respectiv procedurile de lucru aferente activităților din compartimentul administrativ și achiziții Publice, și se preocupă de implementarea standardelor de management/control intern;

alte sarcini trasate de directorul instituției.

Coordonează următoarele compartimente și servicii:

Compartimentul Administrativ. întreținere și Achiziții Publice, Compartimentul Financiar-Contabilitate,

Serviciul Informatizare,

Serviciul de Informare și formare continuă.

5.5.1 - Compartimentul Administrativ. întreținere și Achiziții publice.

Compartimentul are următoarele atribuții principale:

asigură achiziționarea materialelor necesare pentru buna desfășurare a activității instituției;

compară oferte și propune încredințări directe; atribuirea contractelor de achiziții publice; administrează și gestionează patrimoniul instituției; răspunde de activitatea de protecție și pază împotriva incendiilor; desfășoară activități de întreținere, reparații și curățenie necesare în interiorul instituției;

asigură multiplicarea și legarea documentelor și publicațiilor; se conformează procedurilor specifice;

în cadrul compartimentului figurează 11 posturi.

5.5.2 - Compartimentul Financiar-Contabilitate

Compartimentul este organizat astfel încât să asigure:

informații directorului unității cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum și pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului propriu; contabilitatea financiară;

contabilitatea de gestiune; întocmirea situațiilor trimestriale și anuale; contabilitatea veniturilor extrabugetare; evidența cheltuielilor pentru încadrarea în bugetele acțiunilor culturale;

 • -  evidența angajamentelor bugetare și legale conform prevederilor Legii 500/2002 , Legii finanțelor publice locale și Legii 273/2006;

respectarea reglementărilor financiar-conabile în vigoare.

In cadrul Compartimentului Financiar-Contabil figurează patru posturi.

5.5.3 - Serviciul Informatizare

Serviciul este condus de un șef de serviciu, este deservit de opt angajați, astfel:

5.5.3.I. - Compartimentul Informatizare

Compartimentul Informatizare este deservit de două posturi și are următoarele atribuții: gestionarea programului de bibliotecă Liberty;

 • -   acordă asistență tehnică pentru exploatarea tehnicii de calcul din bibliotecă; implementează programe, upgrade-uri;

întreține pagina de internet a bibliotecii; alcătuiește materiale publicitare;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților; efectuează statistica trimestrială și anuală a tuturor tranzacțiilor de împrumut, efectuate în sistemul integrat de bibliotecă Liberty, pentru toate compartimentele și centrele bibliotecii;

efectuează statistica trimestrială și anuală privind evidența cititorilor activi și noi înscriși în sistemul unic integrat de bibliotecă Liberty;

se conformează procedurilor specifice.

5.53.2. - Compartimentul înscriere Unică

Compartimentul înscriere Unică este deservit de două posturi și are următoarele atribuții: realizează înscrierea unică a cititorilor în sistem informatizat, centralizează încasările zilnice, actualizează permisele;

furnizează informații despre secțiile, filialele și fondurile de publicații ale instituției;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților; efectuează operațiuni de încasare a sumelor provenite din penalitățile stabilite pentru întârzierea restituirii publicațiilor precum și a publicațiilor pierdute de către cititori;

efectuează operațiuni de încasare a sumelor provenite din vânzarea Revistei ASTRA, precum și a altor publicații editate de bibliotecă;

se conformează procedurilor specifice.

5.5.33 - Compartimentul Metodic

Compartimentul este deservit de un angajat care are următoarele atribuții:

întocmește programele de asistență de specialitate pentru bibliotecile publice din județ și realizează îndrumarea metodologică a bibliotecarilor respectivi; centralizează și transmite date statistice anuale instituțiilor solicitante, de la toate bibliotecile din județ;

inițiază și desfășoară acțiuni culturale în parteneriat cu bibliotecile din județ; se conformează procedurilor specifice.

5.53.4 - Centrul Info-Documentar ”Ion Colan”

Centrul este situat în B-dul Griviței nr.51 și oferă servicii de împrumut la domiciliu din Fondul STEM (Știință, Tehnică, Economie, Matematică). Centrul este deservit de trei angajați.

asigură prezervarea și conservarea u.b.;

acordă asistență de specialitate utilizatorului în procesul de informare și lectură; asigură serviciul de împrumut la domiciliu și consultare în centru a documentelor de bibliotecă;

gestionează fondul de carte al centrului; organizează manifestări culturale;

efectuează statistica privind frecvența zilnică și trimestrială a cititorilor, precum și frecvența utilizatorilor la evenimentele culturale organizate de centru;

promovează activitățile bibliotecii, furnizează în mass-media orice informație de interes public care privește activitatea instituției;

efectuează inscrieri în sistemul integrat de bibliotecă Liberty, în baza completării Fișei contract, pentru categoriile de cititori care beneficiază de gratuitate;

se conformează procedurilor specifice.

5.6 - Serviciul de Informare și Formare continuă

Serviciul de Informare și Formare continuă este condus de un șef serviciu și are în subordine Centrul de informare Comunitara, Centrul Resurse Educaționale, Centrul de Programe și Proiecte Culturale, Centrul de Excelență pentru copii și tineret, Centrul Info-Documentar ”Valeriu Braniște”.

5.6.1- Centrul de Informare Comunitară.

asigură servicii de informare pentru toate categoriile de public pe teme locale și comunitare;

administrează și actualizează baza de date INFOLOCALIA;

elaborează instrumente pentru identificarea nevoilor de informare ale utilizatorilor;

participă la realizarea de produse info-documentare;

se conformează procedurilor specifice.

Centrul este deservit de un angajat.

5.6.2 - Centrul de Resurse Educaționale

identifică nevoile de formare ale adulților din județul Brașov;

elaborează programe de formare continuă a adulților;

elaborează resurse educaționale pentru formarea continuă a adulților; organizează și susține cursuri de formare continuă a adulților;

dezvoltă și administrează cursuri de e-leaming; administrează platforma de e-leaming a bibliotecii;

participă la reuniunile anuale ale instituțiilor sau organizațiilor furnizoare de programe de formare;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Centrul este deservit de un angajat.

5.6.3.- Centrul de Programe și Proiecte Culturale

 • - realizează proiecte culturale/editoriale cu parteneri interni și externi;

 • - organizează și susține activități culturale;

 • - dezvoltă platfomele realizate în cadrul diverselor proiecte și programe culturale;

 • - administrează platfomele culturale aferente proiectelor și porogramelor culturale;

 • - elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Centrul are în componență un angajat.

5.6.4 - Centrul de Excelență pentru copii și tineret

Centru de Excelență este parte a Bibliotecii Județene „George Barițiu” și este situat în str. Iuliu Maniu nr.6.

Scopul Centrului de Excelență este promovarea cunoștințele și aptitudinile ce stau la baza dezvoltării armonioase și sănătoase a copiilor, prin următoarele tipuri de acțiuni:

informare și documentare pe diferite categorii și etape de vârstă și interes de

studiu;

activități de educație non-formală (audiții muzicale, vizionări de filme, expoziții tematice, ateliere, cursuri, dezbateri);

asigură prezervarea și conservarea u.b.;

gestionează fondul de carte aferent centrului;

colaborări și parteneriate cu grupuri, instituții, societăți, fundații la nivel local, județean, național și internațional;

colaborează și diseminează la nivel național exemplele de bune practici ale secțiilor de copii;

elaborează studii și cercetări cu privire la serviciile de bibliotecă oferite copiilor cu vârste între 0-14 ani;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Centrul de Excelență pentru servicii de bibliotecă ofetire copiilor este deservit de 3 angajați și este structurată după cum urmează:

5.6.3.1- împrumut carte și Sector Multimedia

Atribuții principale:

asigură prezervarea și conservarea documentelor de bibliotecă

 • -  gestionează fondul de carte propriu

asigură servicii de împrumut la domiciliu a cărților și a documentelor multimedia tuturor categoriilor de cititori care dețin permis de intrare standard valabil;

asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de bibliotecă;

acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

 • -  promovează fondul compartimentului prin activități specifice: expoziții, audiții, vizionări, cercuri literar-artistice;

organizează acțiuni culturale;

efectuează statistica privind frecvența zilnică și trimestrială a cititorilor, precum și frecvența utilizatorilor la evenimentele culturale organizate de Centrul de Excelență;

efectuează înscrieri în sistemul integrat de bibliotecă Liberty pentru categoriile de cititori care benefiază de gratuitate;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

5.6.3.2- Jucărioteca și Sala Calculatoarelor

Atribuții specifice:

gestionează fondul de jucării;

asigură jocuri și jucării pentru desfășurarea activităților individuale și de grup; asigură desfășurarea atelierelor de lucru instructiv-educative și distractiv-recreative;

 • -  organizează cursuri de inițiere în utilizarea calculatoarelor, pentru copii până la 14 ani;

coordonează activitatea clubului de internet;

organizează acțiuni culturale;

efectuează statistica privind împrumutul zilnic și trimestrial al jocurilor și jucăriilor, precum și frecvența zilnică și trimestrială a utilizatorilor;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

5.6.4- Centrul Info-Documentar ”Valeriu Braniște”

Centrul, situat în str. Berzei nr. 2, are ca specific împrumutul la domiciliu pentru copii și are următoarele atribuții:

asigură prezervarea și conservarea documentelor de bibliotecă;

acordă asistență de specialitate utilizatorilor în procesul de informare și lectură în centru;

 • -  gestionează fondul propriu de documente de bibliotecă;

organizează și pune la dispoziția utilizatorilor documente de bibliotecă, asigurând servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în Centru a acestora;

organizează acțiuni culturale;

se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

se conformează procedurilor specifice.

Centru este deservit de un angajat.

5.7 - Serviciul Relații Externe.

Serviciul are următoarele atribuții principale:

elaborează programe culturale în scopul dezvoltării compartimente culturale aflate în subordine

constituie, organizează, dezvoltă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de publicații în limba română și în limbi străine;

asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sistem de sală de lectură, cu respectarea regimului de circulație a documentelor;

organizează acțiuni culturale care susțin activitatea compartiemntelor ce îl compun;

coordonează activitatea bibliotecilor în limbi străine și a Centrului Info-Documentar ”Monica Andriesei”;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților ce se derulează în cadrul său;

se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are în componență 7 posturi de specialitate.

5.7.1- Biblioteca Engleză

 • -  asigură asistență beneficiarilor în procesul de informare și lectură, pe baza colecției de documente în limba engleză;

asigură prezervarea și conservarea documentelor de bibliotecă; gestionează fondul propriu de documente de bibliotecă;

asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba engleză;

îndrumă și oferă informații specifice utilizatorilor;

propune și organizează acțiuni culturale specifice;

colaborează cu cadre didactice de specialitate de nivel preuniversitare și universitar pentru realizarea obiectivelor compartimentului și pentru satisfacerea cerințelor de informare ale beneficiarilor (gestionează activitatea de difuzare a cărților pentru elevi, in scoli generale si licee prin intermediul bibliobuzului;

organizează manifestări culturale specifice (expoziții, spectacole, serate muzicale, concursuri școlare, ateliere de lectură și creativitate);

consultă cataloage de librării și site-uri , în vederea întocmirii de propuneri de achiziții;

efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor. Are două posturi.

5.7.2- Biblioteca Maghiara

dezvoltă și conduce proiecte culturale pentru conservarea și comunicarea moștenirii culturale a minorităților;

asigură prezervarea și conservarea documentelor de bibliotecă; gestionează fondul propriu de documente de bibliotecă; promovează, prin acțiuni specifice, dialogul interetnic;

întreține parteneriate cu instituții și asociații culturale locale, care au obiective similare;

asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba maghiară;

oferă informații bibliografice;

efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și a utilizatorilor;

consultă cataloage de librării și site-uri în vederea întocmirii propunerilor de achiziții.

Are un post.

5.7.3- Biblioteca Franceză

asigură desfășurarea parteneriatului cu Alianța Franceză din Brașov

pentru a servi cerințele de informare, studiu și lectură ale utilizatorilor, facilitând accesul publicului la documente și lucrări în limba franceză;

asigură prezervarea și conservarea documentelor de bibliotecă; gestionează fondul propriu de documente de bibliotecă;

asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba franceză, indiferent de suport;

gestionează activitatea de difuzare a cărților pentru copii, din colecția secției, în școli prin intermediul bibliobuzului;

organizează manifestări culturale specifice (expoziții, spectacole, serate muzicale, concursuri școlare, lansări de carte, ateliere de lectură și creativitate);

colaborează cu profesorii de limba franceză din școli și universități pentru realizarea obiectivelor secției și pentru satisfacerea necesităților bibliografice ale cititorilor;

efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor; îndrumă și oferă informații specifice utilizatorilor despre examenele de limba franceză (TEF, TEFaQ, TCF, DELF, DALF), testele de evaluare și cursurile de limba franceză organizate de Alianța Franceză;

Consultă cataloage de librării și site-uri în vederea întocmirii propunerilor de achiziții

Are două posturi.

5.7.4 - Centrul Info-Documentar ”Monica Andriesei”

Centrul asigură servicii de bibliotecă mobilă, din care se împrumută periodic publicații bibliotecilor publice din județ, în limba română și în limbi străine.

Centrul, situat în str. Anghel Saligny nr. 15, este deservit de doi angajați și are următoarele atribuții principale:

acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

gestionează fondul de documente de bibliotecă din cadrul centrului; asigură prezervarea și conservarea colecției;

asigură servicii de împrumut la domiciliu;

asigură servicii de consultare a u.b. în centru;

asigură acces internet gratuit pe calculatoarele provenite din Programul BIBLIONET;

organizează manifestări culturale specifice (expoziții, spectacole, serate muzicale, concursuri școlare, lansări de carte, ateliere de lectură și creativitate); se conformează procedurilor specifice.

5.8 Serviciul Bibliografic. Revista ASTRA

Serviciul este condus de un șef de serviciu, este deservit de șapte posturi și cuprinde compartimentele:

5.8.1 Compartimentul Bibliografic și Revista ASTRA cu atribuțiile:

elaborează bibliografia Brașovului și bibliografia retrospectivă a Brașovului; organizează acțiuni culturale;

elaborează studii care valorifică colecțiile bibliotecii și bibliografii tematice; asigurarea serviciului de consultare pe loc a documentelor aflate în gestiunea biroului „Bibliografic”, în regim de sală de lectură cu acces liber la raft; organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  efectuează controlul intern;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Colegiul de redacție stabilește :

 • -  strategia și direcțiile de dezvoltare ale editurii;

 • -  tarifele pentru plata colaboratorilor;

 • -  prețul de vânzare al revistei;

 • -  stabilirea numărului de colaboratori.

Revista ASTRA apare, într-o serie nouă, bianual având programul și direcția de orientare a unei reviste de cultură, literatură și artă.

Revista ASTRA utilizează permanent colaborări cu autori din țară și din străinătate.

Angajații responsabili cu revista ASTRA au următoarele obligații:

 • -  să contacteze și să atragă colaboratori valoroși;

 • -  să pregătească la timp materialele pentru tipar;

 • - să întocmească sumarul fiecărui număr al revistei.

Materialele proprii ale acestor angajați, care nu sunt cuprinse în sarcinile de serviciu, se plătesc în regim de colaboratori.

5.8.2 Compartimentul Colecții Speciale

în cadrul Serviciului Bibliografic. Revista ASTRA funcționează Compartimentul Colecții Speciale este deservit de un angajat și are următoarele atribuții:

asigurarea serviciului de consultare pe loc a documentelor aflate în depozitul de la Colecții speciale ,în regim de sală de lectură;

efectuează statistica privind împrumut zilnic și trimestrial al publicațiilor, precum frecvența zilnică și trimestrială a utilizatorilor participanți la evenimentele culturale organizate de compartiment;

- se conformează procedurilor specifice.

5.8.3 - Centrul Info-Documentar "Alexandru Bogdan”

Centrul oferă servicii specializate pentru adulți activi.

Centrul este situat în str. Soarelui nr. 6, este deservit de un angajat și are următoarele activități specifice:

acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

gestionează fondul de documente de bibliotecă din cadrul centrului;

asigură prezervarea și conservarea colecției;

asigură servicii de împrumut la domiciliu;

asigură servicii de consultare a u.b. în centru;

se conformează procedurilor specifice.

5.8.4 - Compartimentul Legatorie

Compartimentul este deservit de un post și:

asigură legarea documentelor și publicațiilor bibliotecii;

se conformează procedurilor specifice.

5.9.- Compartimentul Depozit legal

Compartimentul Depozit legal are următoarele atribuții principale:

organizează si gestionează depozitul legal;

asigura prezervarea si conservarea colecțiilor de la depozitul legal;

asigura servicii de consultare, la sala de lectură, a unităților de bibliotecă din fondul depozit legal, pe bază de cerere aprobata de Director;

elaborează si se conformează procedurilor specifice;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management.

Compartimentul este deservit de un angajat.

CAPITOLUL VI REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

6.1 - SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE DE BIBLIOTECĂ

Art. 40.- Biblioteca Județeană "George Barițiu” - Brașov, în calitatea ei de instituție de profil cu funcții de informare, educație, cultură, cercetare și recreere asigură următoarele servicii pentru public:

6.1.1 - Secțiunea I - Servicii prestate gratuit:

 • 6.1.1.1. - împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu prin secțiile de împrumut la domiciliu;

 • 6.1.1.2 - Studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură și spații special amenajate în acest scop;

 • 6.1.1.3 - Oferirea de informații pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau în alte baze de date (în sistem tradițional sau informatizat);

 • 6.1.1.4. - Salvarea documentelor consultate pe suport electronic (memory stick);

 • 6.1.1.5. - Navigare pe Internet; accesul nelimitat la internet pe calculatoarele personale prin conexiune WI -FI;

 • 6.1.1.6 - Audierea sau vizionarea discurilor, diafilmelor, diapozitivelor, casetelor video sau audio, CD-ROM-urilor, CD-urilor, DVD -urilor în sala amenajată în acest scop;

 • 6.1.1.7 - împrumutul interbibliotecar de documente, necesare serviciilor instituției;

 • 6.1.1.8 - Studierea și cercetarea documentelor, manuscriselor, cărților rare, iconografiei, hărților etc., în original sau facsimil, fotografii, microfilme, în sala Compartimentului “Colecții Speciale”;

 • 6.1.1.9. - Asistență de specialitate pentru cercetarea și consultarea cataloagelor alfabetice și sistematice pe fișe, în volume sau în sistem informatizat;

 • 6.1.1.10. - Consultații biblioteconomice și privitoare la tehnica muncii intelectuale la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate;

 • 6.1.1.11. - Informarea și documentarea bibliografică, pe baza colecțiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele și bibliografiile existente în colecțiile bibliotecii sau, în perspectivă, prin accesul Online la resursele disponibile în rețeaua națională și internațională;

 • 6.1.1.12. - Organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative etc.

 • 6.1.1.13. - Eliberarea permisului de intrare pentru copiii și tinerii până la 18 ani, șomeri, pensionari și persoane cu nevoi speciale;

 • 6.1.1.14. - Categoriile de cititori menționați la punctul 6.1.1.13 beneficiază de gratuitate în baza unor acte doveditoare (carnet de elev, copie certificat de naștere/C.I., cupon de pensie, carnet șomer sau certificat de persoană cu nevoi speciale.

 • 6.1.1.15. - Cursuri de IT pentru utilizatorii de diferite categorii de vârstă și socio-profesionale.

6.1.2 - Secțiunea II - Servicii prestate contra cost:

 • 6.1.2.1. - Taxa pentru permisul de intrare, eliberat elevilor peste 18 ani si studenti, este redusă cu 50 %, în baza unor acte doveditoare (camer de elev/student).

 • 6.1.2.2. - Imprimarea de acte normative din baza de date legislativă;

 • 6.1.2.3. - Imprimarea de documente privind informații europene și locale și de pe Internet.

 • 6.1.2.4. - Fotocopierea și multiplicarea documentelor existente în colecțiile bibliotecii, respectându-se prevederile Legii nr.8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe;

 • 6.1.2.5. - Inscripționarea CD-ROM cu informații europene și locale;

 • 6.1.2.6. - închirierea de spații: mansarda Casei Baiulescu, camere de oaspeți;

 • 6.1.2.7. - Tarifele se stabilesc prin hotărâre de către Consiliul Județean Brașov și se regăsesc în Anexa 1.

6.2 - ÎNSCRIEREA ȘI ELIBERAREA PERMISULUI DE INTRARE ÎN BIBLIOTECĂ

Art. 41.- Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza "Fișei contract de împrumut" care se încheie la data înscrierii la bibliotecă (anexa nr. 3)

Art. 42.- în baza încheierii " Fișei contract de împrumut" si a taxei menționate in Anexai, se eliberează permisul de intrare.

Art. 43.- Semnarea fișei contract de împrumut implică acceptarea de către utilizator a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a bibliotecii, referitoare la serviciul de împrumut la domiciliu și consultare a publicațiilor în sălile de lectură.

Fisa contract de impumut se întocmește in doua exemplare si are rol de titlu executoriu.

6.2.1 CATEGORII DE PERMISE

Art. 44.- Permisul standard se obține în baza :

 • •  semnării "Fișei contract de împrumut",

 • •  a bonului fiscal pentru achitarea permisului (excepție persoanele prevăzute la punctul 6.1. 1.13)

 • •  actelor de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate) cu dovada domiciului stabil sau flotant în județul Brașov. în cazuri excepționale, cu aprobarea direcțiunii (cerere înregistrată la secretariat, un exemplar păstrat în secții) și altor categorii de persoane.

Art. 44.1 - Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmit de către unul dintre părinți cu specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria______nr.______”, iar permisul va fi eliberat pe numele tânărului.

Art. 44.2 - Permisul este valabil în toate secțiile și centrele bibliotecii.

Art. 44.3 - Permisul de intrare este personal și are o valabilitate de cinci ani. Prin semnarea ”Fișei contract de împrumut” utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate a tuturor tranzacțiilor efectuate cu permisul de intrare. Utilizatorul va anunța pierderea/furtul permisului în cel mai scurt timp. în caz contrar, utilizatorul va suporta consecințele, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Art. 44,4.. - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.

Art. 45.- Pentru persoanele care nu au domiciliul stabil în județul Brașov și nu posedă viză de flotant, se eliberează Permisul de intrare, valabil doar pentru Sala de Lectură, care va avea inscripționat în dreapta jos însemnele SL. Acesta se obține în baza :

 • •  semnării „Fișei contract de împrumut",

 • •  a bonului fiscal pentru achitarea permisului (excepție persoanele prevăzute la punctul 6.1.1.13),

 • •  actelor de identitate (buletin de identitate/carte de identitate/pașaport) indiferent de domiciliu.

Art. 45.1 - Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani

care au buletin de identitate, contractul va fi întocmit de către unul dintre părinți cu specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria______nr.______”, iar permisul va fi eliberat pe numele tânărului.

Art. 45.2 - Permisul cu inscripția SL este valabil în toate sălile de lectură numai dacă este însoțit de actul de identitate.

Art. 45.3. - Permisul cu inscripția SL este personal, netransmisibil și are o valabilitate de cinci ani.

Art. 45.4, - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.

Art. 46. - Cu ocazia evenimentului național Noaptea Bibliotecilor, eliberarea Permiselor standard se face gratuit.

Art. 47.- Pentru categoriile de cititori care beneficiază de gratuitate, se pot elibera permise valabile doar în centrele emitente.

6.3 - CONDIȚIILE GENERALE PRIVIND ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR LA DOMICILIU SAU PENTRU CONSULTAREA PE LOC

A

6.3.1- Secțiunea I - împrumutul documentelor la domiciliu

Art. 48.- împrumutul documentelor de bibliotecă la domiciliu se realizează prin Serviciul de împrumut carte, Compartimentul Mediatecă, Biblioteca Franceză, Biblioteca Engleză, Biblioteca Maghiară, Centrul de Excelență pentru copii și tineret, Centrele Info-Documentare și se adresează tuturor categoriilor de utilizatori adulți, copii și tineri până la 18 ani, care prezintă un Permis de bibliotecă standard valabil.

Art. 49.- După alegerea publicațiilor, utilizatorul se va prezenta cu ele la bibliotecar sau la stația de autoîmprumut (în cazul Serviciului împrumut Carte), împreună cu permisul de bibliotecă, pentru a-i fi înregistrate în fișa personală și pentru a i se comunica data de restituire. Timpul de staționare în sectoarele împrumut carte și împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia este de aproximativ 20 minute.

Art. 50.- Accesul la baza de date a bibliotecii se face sub îndrumarea bibliotecarilor.

Art. 51.- Fiecare utilizator poate împrumuta o dată maximum 3 documente de bibliotecă.

Art. 52.- împrumutul se acordă pe o perioadă de 14 zile. împrumutul publicațiilor se poate prelungi de până la 3 ori. Cererea de prelungire se va face personal, prin telefon sau e-mail, în termenul împrumutului inițial sau prin aplicația de mobil, după primirea de la Compartimentul de înscrieri a parolei de acces.

Art. 53.- Documentele de bibliotecă solicitate vor fi verificate de către utilizatori înainte de efectuarea împrumutului, orice nereguli (pagini lipsă, decupaje, conținut schimbat etc.) vor fi semnalate bibliotecarului, în caz contrar utilizatorul asumându-și răspunderea.

Art. 54.- Bibliotecarul care va prelua documentele restituite de utilizator va verifica starea acestora. Orice neregulă va fi semnalată utilizatorului căruia i se vor aplica sancțiunile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 55.- Angajații Bibliotecii Județene "George Barițiu” beneficiază de împrumutul a până la 10 documente, acesta fiind evidențiat în fișele "bibliotecari". împrumutul se acorda pe o perioada de cel mult 6 luni.

Art. 56.- în cazul utilizatorilor studenți, fișa de lichidare va fi semnată la Serviciul împrumut carte numai după restituirea tuturor unităților de bibliotecă împrumutate din toate secțiile și filialele și după achitarea penalităților pentru întârziere, dacă acestea există în fișa utilizatorului.

6.3.2 - Secțiunea II - Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

Art. 57.- Accesul în vederea consultării documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, audiere sau vizionare se face în baza "Permisului de bibliotecă" și a actului de identitate, care se prezintă bibliotecarului de serviciu.

Art. 58.- Pentru obținerea documentului de bibliotecă, utilizatorul completează câte un "Buletin de cerere" pentru fiecare titlu solicitat. La înmânarea documentului de bibliotecă solicitat, utilizatorul va semna de primire.

Art. 59.- Documentele de bibliotecă care fac parte din fondurile depozitului "Colecțiilor speciale", Depozitul general, precum și din fondurile de referință ale compartimentelor și secțiilor, cat si cele provenite din împrumutul interbibliotecar, pot fi consultate doar pe loc, în regim de sală de lectură, neputând face obiectul împrumutului la domiciliu.

Art. 60.- Publicațiile Depozitului Legal nu fac obiectul imprumutului sau schimbului interbibliotecar, reprezentând fondul intangibil al patrimoniului cultural național mobil. în cazuri excepționale acestea pot fi consultate în regim de sală de lectură numai pe bază de cerere aprobată de conducerea bibliotecii.

Art. 61.- Discurile, casetele video, CD-urile, CD-ROM-urile și DVD-urile se pot împrumuta la domiciliu. De asemenea, acestea se pot viziona și studia în săli special amenajate; pentru obținerea fiecărui document de bibliotecă solicitat se completează un buletin de cerere tipizat.

Art. 62.- Documentele solicitate, care nu se regăsesc în colecțiile bibliotecii, pot fi obținute de la alte biblioteci, prin împrumut interbibliotecar.

6.3.3 - Regulament de funcționare la Sala calculatoarelor și Internet

Biblioteca Județeană “George Barițiu,, Brașov oferă utizatorilor săi înscriși serviciul de acces la Internet pentru înlesnirea activităților educaționale, prin conexiuni WI-FI.

Biblioteca încurajează accesul gratuit la informare al oricărui membru al comunității, dar recunoaște faptul că această sursă poate fi folosită și în scop abuziv sau nelegitim.

Prezentul regulament precizează condițiile de utilizare a calculatoarelor și de accesare a Intemetului în biblioteca publică.

6.3.3.1- Accesul la calculatoare și la Internet

Art. 63.- Utilizatorii au acces la calculatoare și Internet pe baza Permisului de intrare actualizat și a Buletinului de identitate. Fiecare utilizator va semna de luare la cunoștință a prezentului Regulament și va completa formularul pentru utilizarea calculatoarelor cu internet.

Art. 64.- Calculatoarele pot fi utilizate numai după conectarea lor de către bibliotecar.

Art. 65.- Fiecare calculator este protejat cu o parolă pentru a preveni accesul neautorizat. Userul și parola fiecărui calcultor sunt informații strict confidențiale și sunt deținute numai de către personalul de specialitate al bibliotecii.

Art. 66.- Bibliotecarul va verifica în prezența utilizatorului, la închiderea sesiunii de lucru, integritatea echipamentelor periferice ale calculatorului (mouse, tastatură, monitor, cască, cameră web, cablu USB) Art. 67.- Calculatoarele sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri:

 • •  cercetarea catalogului bibliotecii

 • •  acces Internet

 • •  consultarea CD-urilor/DVD-urilor (din colecțiile bibliotecii)

 • •  procesare/tehnoredactare

 • •  înregistrarea pe memory stick a informației solicitate din Internet și baze de date

 • •  scanarea (reproducerea digitala) a documentelor provenite din fondul bibliotecii

Art. 68.- Calculatorul nu poate fi folosit decât de către persoana care a completat formularul pentru utilizarea calculatoarelor cu internet.

Art. 69.- Accesul la Internet este monitorizat; se fac verificări aleatorii ale site-urilor vizitate.

Art. 70.- Biblioteca folosește mecanisme de filtrare și control al accesului la informații pe Internet, dar nu poate fi responsabilă pentru conținut. Unele informații disponibile pe Internet pot fi de natură sexuală explicită, controversate sau ofensatoare. Părinții și tutorii trebuie să-și asume responsabilitatea de a decide ce resurse din cadrul bibliotecii sunt potrivite pentru copiii lor și să-i îndrume în folosirea Intemet-ului și a materialelor la care pot avea acces.

Art. 71.- Este interzisă accesarea site-urilor cu natură pornografică și de comercializare a substanțelor interzise prin lege.

Art. 72.- Salvarea datelor

 • a. Biblioteca nu își asumă răspunderea pentru documentele salvate de către utilizatori pe stațiile locale.

 • b. Toți utilizatorii adulți și părinții sau tutorii utilizatorilor cu vârste între 16 - 18 ani vor fi responsabili, conform legislației pentru drepturile de autor, pentru orice informație preluată de pe Internet, prin intermediul computerelor din bibliotecă, care prejudiciază drepturile de autor.

 • c. Biblioteca nu este responsabilă pentru natura sau acuratețea datelor ori informațiilor preluate și stocate pe Web.

 • d. Biblioteca nu este responsabilă pentru problemele tehnice, care nu depind de ea, ce pot împiedica accesul la Internet.

 • e. Materialele preluate de pe Internet și salvate pe dispozitive de stocare (memory stick) pot conține viruși. Biblioteca nu este responsabilă pentru nici un fel de daune ulterioare provocate de către acești viruși asupra computerelor personale ale utilizatorilor.

Art. 73.- Protecția datelor

Nu vor fi dezvăluite informații privind sursele specifice de Internet folosite de către utilizatorii bibliotecii decât la cererea organelor abilitate de lege, cu scopul de a proba comiterea unui delict.

6.3.3.2-Drepturile utilizatorilor

Art. 74.- Utilizatorii au dreptul la o sesiune gratuită de o oră, după care se poate prelungi in limita locurilor disponibile, fără a depăși însă intervalul de 2 ore.

Art. 75.- Utilizatorii pot solicita ajutorul bibliotecarilor pentru a înregistrarea pe memory stick a informației solicitate din Internet sau baze de date.

Art. 76.- Sunt permise descărcarea și salvarea documentelor pe desktop.

Art. 77.- Documentele descărcate sau create în timpul sesiunii de lucru nu se păstrează în memoria calculatorului. Utilizatorii și le pot transmite prin e-mail.

6.3.3.3- Obligațiile utilizatorilor

Art. 78.- Utilizatorii trebuie să respecte condițiile impuse de Regulamentul de utilizare a calculatoarelor și Internetului de către public.

Art. 79.- Este interzisă accesarea și distribuirea materialelor ilegale sau inacceptabile, cum ar fi forme abuzive de marketing, violență, pornografie sau a materialelor care pot instiga la ură ori discriminarea rasială, religioasă sau sexuală ori accesarea sit-urilor de jocuri de noroc.


Art. 80.- Este interzisă influențarea modului de funcționare a programelor de protecție împotriva virușilor sau orice alt software, hardware sau echipament IT instalat.

Art. 81.- Este interzis cu desăvârșire transferul și facilitarea accesului la informații și date aflate sub protecția dreptului de autor. De asemenea persoanele care folosesc acest serviciu sunt obligate să respecte legile României și să ia la cunoștință legislația privind aspectele legate de Internet (comerț electronic, respectarea vieții private, criminalitate informatică, semnătura electronică etc.).

Art. 82.- Este interzisă cu desăvârșire bruscarea și distrugerea echipamentelor periferice ale calculatorului (mouse, tastatură, monitor, cască, cameră web, cablu USB).

Art. 83.- în zona de acces la PC, nu este permis să se consume alimente, băuturi și semințe.

Art. 84. - Utilizatorii au obligația de a se comporta civilizat fata de ceilalți utilizatori si sa le respecte dreptul la intimitate.

6.3.3.4 - Sancțiuni

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de utilizare a calculatoarelor și

Internetului de către public atrage după sine suspendarea pe o perioadă de un an a dreptului de acces, pe la facilitățile IT ale bibliotecii. Această sancțiune administrativă nu exclude răspunderea materială și penală față de lege și terți în cazul în care aceștia urmează calea juridică.

în caz de bruscare, deteriorare și distrugere a echipamentelor puse la dispoziția utilizatorilor, precum si a unui comportament neadecvat fata de angajați si utilizatori, biblioteca își rezervă dreptul de a suspenda dreptul de acces pe o perioada de 1 an.

Persoanele responsabile de distrugerea echipamentelor sunt obligate la plata contravalorii acestora.

 • 6.3.4 - Regulamentul de funcționare a Compartimentului Colecții Speciale. Sala de studiu Art. 85.- Accesul la sala de studiu a Compartimentului Colecții Speciale va fi permis pe baza buletinului de identitate și permisului de bibliotecă actualizat în baza de date, conform orarului afișat.

Art. 86.- a. Colecțiile speciale sunt accesibile arhiviștilor, bibliotecarilor, cercetătorilor, profesorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

 • b. Accesul la fomdul Colecțiilor speciale este deschis și altor categorii de public, în condițiile unei cereri de lectură și studiu, temeinic motivate.

 • c. Sunt admise persoane de vârsta majoratului, cu studii, cunoscători ai limbilor și alfabetelor vechi și a căror temă să justifice consultarea colecțiilor. Elevii sunt admiși doar dacă solicită publicații românești după 1862 și subiectul lucrării necesită studiul direct pe izvoare.

 • d. în toate situațiile prevăzute la punctele a-b, biblioteca își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru respectarea prevederilor Legii nr.8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. De asemenea, biblioteca își rezervă dreptul de a refuza să permită accesul la publicațiile a căror stare de conservare este deteriorată și se impune păstrarea și restaurarea lor.

Art. 87.- Documentele trebuie solicitate pe baza completării buletinului de cerere și trebuie să corespundă temei indicate.

Art. 88.- Numărul de publicații care poate fi cerut într-o zi: cinci cărți vechi; cinci manustcrise; cinci periodice; 10 dosare; 12 documente istorice; 20 scrisori; 10 cărți poștale ilustrate; trei hărți.

Art. 89.- Utilizatorul poate comanda, contra cost, reproduceri (xerox) după documentele cercetate. Comanda va fi preluată de custodele secției. Reproducerile vor fi executate numai în laboratoarele și de către personalul bibliotecii, fără ca documentele să fie scoase din secție de către cititori.

Art. 90.- Sunt exceptate de la reproducere și copiere documentele care fac obiectul dreptului de autor

prevăzute în Legea 8/1996, cele aflate într-o stare de conservare fragilă și ziarele, întrucât manipularea lor frecventă deteriorează publicațiile. Utilizatorii sunt rugați să rețină informațiile care îi interesează pe fișe și în notițele personale.

Art. 91.- Utilizatorii au datoria să completeze buletinele de cerere, să semneze în registrul de prezență, să predea documentele zilnic, să semnaleze orice lipsă bibliotecarului, să manifeste un comportament civilizat în relațiile cu personalul secției.

Art. 92.- Este interzis:

 • a) accesul în depozitul Colecțiilor Speciale

 • b) scoaterea documentelor din sala de studiu

 • c) accesul cu însoțitori pentru transcrieri sau traduceri

 • d) îndoirea, sublinierea, corectarea, degradarea, sustragerea, distrugerea documentelor

 • e) schimbul de dosare sau documente între cercetători

Art. 93.- Utilizatorul fondului Colecțiilor speciale trebuie să respecte următoarele instrucțiuni de funcționare la sala de studiu :

să predea bibliotecarului custode permisul de bibliotecă, buletinul / cartea de identitate, să lase hainele și lucrurile personale la garderobă și să completeze buletinul de cerere;

să predea materialul studiat custodelui, cu mențiunea reținut sau restituit;

- să nu se sprijine cu coatele sau palmele pe cărți, manuscrise, documente, etc.;

să nu răsfoiască cu putere și cu degetul umed, ci să dea foile cu grijă și folosind buretierele din dotare;

să folosească doar creioanele și hârtia pusă la dispoziție, nu stilourile și pixurile;

să nu noteze nimic pe original, ceea ce este strict interzis;

să nu țină hârtia de scris sau fișele peste manuscrise sau cărți sau să scrie deasupra;

să nu consume alimente sau băuturi în sala de studiu;

să nu întrețină discuții cu voce tare și/sau să primească vizite în sala de studiu; să nu așeze obiecte sau materiale peste documente.

6.3.5 - Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică :

Art. 94.- Sectorul de Informare Bibliografică preia obligatoriu, la prima oră, toate exemplarele din ziarele locale, pentru ca să fie asigurată prelucrarea bibliografiei locale a presei și să nu mai existe riscul de a nu avea la prima oră presa din ziua respectivă. în timp util, exemplarele în plus vor fi predate secțiilor interesate (Periodice, Resurse Umane.Secretariat, Administrativ și achiziții publice).

Art. 95.- Pentru întocmirea bibliografiilor, utilizatorii vor completa un formular de cerere tip.

6.3.6 - Regulamentul de funcționare a Serviciului de Comunicarea colecțiilor- Sala de Lectură

Art. 96.- Cititorii care frecventează sălile de lectură sunt obligați să prezinte bibliotecarului buletinul de identitate și permisul de intrare la sală, actualizat în baza de date. Permisul de bibliotecă va rămâne în

păstrare la bibliotecara de serviciu, până la restituirea publicațiilor împrumutate.

Art. 97.- Cititorii sunt rugați să aștepte în liniște, în sala de lectură, timp de pana la 15 minute publicațiile solicitate, iar în cazul în care, după scurgerea acestui interval de timp, publicațiile nu au sosit, să reclame bibliotecarei acest fapt. Dacă cititorii nu vor asigura liniștea necesară unei săli de lectură, vor fi obligați să părăsească imediat această secție.

Art. 98.- Cititorii au dreptul de a solicita max. trei publicații între orele 900-1430 și alte trei în intervalul 143O-2O00. Ei pot completa mai multe buletine de cerere în cazul în care cărțile se află în raftul de referință. De la Compartimentul Periodice pot fi solicitate șase numere dintr-o publicație sau din publicații diferite. Pot fi solicitate altele șase după ce primele au fost restituite.

Art. 99.- Publicațiile din Compartimentul Sală de lectură carte și Compartimentul Sală de lectură Periodice se consultă numai în sălile de lectură. în cazuri excepționale se pot împrumuta și la domiciliu, cu cerere aprobată de către direcțiune, înregistrată în prealabil la secretariatul instituției.

Art. 100.- Cititorii pot solicita multiplicarea paginilor dorite la fotocopiatoarele din secțiile respective; pentru aceasta bibliotecarul va reține permisul de bibliotecă al utilizatorului, până la restituirea publicațiilor împrumutate.

Art. 101.- Prin Serviciul Comunicarea colecțiilor, biblioteca facilitează împrumutul interbibliotecar, atunci când publicațiile solicitate nu se află în colecțiile instituției. Publicațiile provenite din împrumut interbibliotecar pot fi consultate numai în Sala de lectură.

Art. 102.- Pentru studenții din ultimul an de studiu Sala de lectură asigură serviciul de rezervare de carte.

Art. 103.- în sălile de lectură utilizatorii sunt obligați să nu deterioreze publicațiile, să păstreze integritatea locului în care studiază și să nu îi deranjeze pe ceilalți cititori cu activități neadecvate.

Art. 104.- Este interzis accesul utilizatorilor în sălile de lectură cu telefonul mobil deschis.

Art. 105.- Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, adoptarea unui ton și/sau a unei atitudini necivilizate atrag după sine ridicarea și anularea permisului de acces în bibliotecă.

6.3.7- Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Excelență

Art. 106.- Pentru utilizatorii sectorului Jucăriotecă și Sala Calculatoarelor, biblioteca încheie contracte (Fișe contract de înscriere) cu tutorii legali în condițiile prevăzute deja în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art. 107.- Utilizatorii sectorului Jucăriotecă sunt copii instituționalizați / grădinițe / școli / copii și tineri individuali, după cum urmează:

 • •  Sector jocuri 0 - 10 ani

 • •  Sala calculatoare 5 - 16 ani

Art. 108.- Biblioteca achiziționează jocuri și jucării pentru grupe de vârstă 0-10 ani, având avizul OJPC.

Art. 109.- Utilizatorii sectorului Jucăriotecă și Sala Calculatoare vor respecta următoarele reguli:

- grupele de copii (instituționalizați / grădinițe / școli) au o programare zilnică prealabilă; numărul de copii din grupele programate se trece în contractele de parteneriat; timpul lor de staționare în Jucăriotecă este de 1 oră, sau cel specificat în contract; însoțitorii lor (responsabilii de grup) au obligația de a:

 • ■  lua la cunoștință de Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • ■  răspunde de acțiunea fiecărui copil din grup;

 • ■  supraveghează sănătatea și securitatea corporală a copiilor din grup;

 • ■  suporta consecințele distrugerii unui element de inventar, achitând contravaloarea acestuia;

 • ■  participă efectiv, răspunzând de buna desfășurare a acțiunii pe care și-o propun a o desfășura;

Jucărioteca deține în gestiune elemente de joc pentru grupe de vârstă cuprinse între 0 - 10 ani pe care nu le va împrumuta la domiciliu;

Jucărioteca deține în gestiune calculatoare și jocuri pe calculator pe care nu le va împrumuta la domiciliu;

calculatorul se poate utiliza nelimitat în cadrul programului, dacă nu mai așteaptă nimeni; prelungirea timpului de exploatare se poate face numai dacă nu mai așteaptă nimeni, dar nu mai mult de 2 ore; dacă mai așteaptă cineva, calculatorul se poate folosi 1 oră;

este permis să se copieze/salveze pe diferite suporturi electronice ceea ce se lucrează pe calculator; copierea o execută personalul centrului;

rezervarea pentru calculator se face cu cel puțin o zi înainte de utilizare;

 • -  timpul de rezervare expirat nu poate fi schimbat dacă există altă rezervare imediat următoare; responsabilul-coordonator oferă îndrumare și control utilizatorului

 • -  în acest timp însoțitorul va supraveghea utilizatorul;

numărul utilizatorilor individuali este limitat de spațiul util și de eventuala programare autorizată; Art.110.- Documentele de bibliotecă din colecția împrumut carte și sector media pot fi împrumutate la domiciliu de utilizatorii bibliotecii adulți, copii și tineri până la 18, posesori ai permisului de bibliotecă.

SERVICII PRESTATE GRATUIT

 • -  împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu;

oferirea de informații, documentații, în cadrul secției;

audierea, vizionarea documentelor de mediatecă în zona amenajată în acest scop;

asistența de specialitate pentru consultarea fondului de audiție;

organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative.

6.3.8- Regulamentul de accesare a internetului la Centrul de Informare Comunitară

Art. 111.- Informațiile care pot fi accesate pe Internet în cadrul Centrului de Informare Comunitară sunt locale (informații despre Brașov), comunitare (informații despre Uniunea Europeană, Consiliul Europei și CEDO) și culturale (interne și internaționale).

Art. 112.- Accesul la Internet se face pe baza permisului de bibliotecă și este gratuit.

Art. 113.- La solicitarea utilizatorului, bibliotecarul îi acordă asistență în utilizarea calculatorului.

Art. 114.- Utilizatorul poate solicita imprimarea sau inscripționarea informațiilor pe CD, conform tarifelor în vigoare.

Art. 115.- Utilizatorii au obligația să păstreze integritatea echipamentului de lucru și să anunțe bibliotecarului orice problemă ivită.

 • 6.3.9- Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală a publicațiilor în bibliotecă Art. 116.- Publicațiile împrumutate din secțiile cu sală de lectură pot fi fotocopiate numai la aparatele din incinta instituției, contra cost.

Art. 117.- Utilizatorii sunt obligați să solicite avizul bibliotecarilor din sălile de lectură atunci când doresc să reproducă o publicație.

Art. 118.- Xerocopierea și reproducerea digitală a publicațiilor sunt permise numai utilizatorilor care și-au rezervat un loc într-una din sălile de lectură.

Art. 119.- Xerocopierea și reproducerea digitală sunt permise numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Art. 120.- în vederea protejării colecțiilor bibliotecii, sunt excluse de la xerocopiere următoarele categorii de publicații:

 • a) albume, atlase, hărți, planuri, planșe;

 • b) manuscrise, corespondență, ex-libris-uri;

 • c) ziare legate în volum;

 • d) cărți care au peste 500 de pagini, având o legătură slăbită și o stare de conservare nesatisfacătoare;

 • e) cărți care au formatul mai mare decât A3;

 • f) cărți cu anexe mai mari decât coperțile (planuri, planșe, hărți etc.)

 • g) cărți cu legături fragile sau strânse, cu pagini desprinse sau rupte, fără coperți sau cu coperți rupte.

Art. 121.- Cărțile tipărite înainte de 1900 și/sau bibliofile, coligatele nu pot fi xerocopiate. în acest caz este permisă doar reproducerea digitală, numai pe baza unei cereri scrise, aprobate de conducerea Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov. Aprobarea va fi acordată în funcție de motivația solicitării utilizatorului.

Art. 122.- Pentru toate publicațiile, este permisă reproducerea digitală, cu aparatul personal al utilizatorului, cu aprobarea și sub supravegherea bibliotecarului din sala de lectură. în cazul în care utilizatorul nu dispune de un aparat propriu, biblioteca poate pune la dispoziție varianta pe suport digital și hârtie, executată cu aparatura instituției.

6.4 - DREPTURILE UTILIZATORILOR

Art. 123.- Utilizatorii au dreptul să beneficieze de toate serviciile oferite de Biblioteca Județeană “George Barițiu” - Brașov, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 124.- Utilizatorii au dreptul să solicite asistarea de către bibliotecar asupra modului de regăsire a informațiilor în baza de date electronică, precum și prin intermediul cataloagelor și al lucrărilor de referință.

6.5 - OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 125.- Utilizatorii au obligația să respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 126.- Utilizatorilor nu li se permite:

 • •  să acceseze site-uri cu natură pornografică, de comercializare a substanțelor interzise prin lege, cele care promovează violența și abuzurile de orice natură

 • •  să modifice configurarea calculatoarelor

 • •  să descarce și să instaleze programe

 • •  să ruleze fișiere aduse pe dischete și/sau CD-uri personale altele decât cele produse de firme specializate

Art. 127.- La schimbarea domiciliului, a locului de muncă sau a actelor de identitate, utilizatorul este obligat să comunice modificările în termen de 10 zile.

Art. 128.- Dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnăvește de o boală contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat ca o dată cu restituirea lor să anunțe conducerea bibliotecii pentru a se lua măsuri de dezinfecție sau distrugere, după caz.

Art. 129.- în sălile cu acces liber la raft este interzisă intrarea cu publicații proprii, cu mape, sacoșe, serviete, paltoane etc., acestea urmând a fi depuse la garderobă sau în spațiile special amenajate. Utilizatorii sunt obligați să păstreze ordinea publicațiilor expuse la raftul liber și integritatea acestora.

Art. 130.- Utilizatorii sunt obligați să aibă o atitudine civilizată, care să permită activitatea

de lectură și studiu, să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotecă; de asemenea, utilizatorii sunt obligați să păstreze integritatea și igiena publicațiilor consultate. Comportamentul necivilizat (murdărie,ebrietate, zgomot, violență fizică și verbală) și nerespectarea prezentului regulament aduc după sine suspendarea permisului de acces în bibliotecă pe o perioadă stabilită după caz și în baza unui referat întocmit de către bibliotecarul care a constatat faptele și aprobat de către conducerea instituției.

Art. 131.- Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între utilizatori.

Art. 132.- Utilizatorul este obligat ca în termen de 24 de ore să anunțe pierderea permisului de acces în bibliotecă, în caz contrar urmând să răspundă pentru eventualele operațiuni de împrumut efectuate în baza acelui permis.

Art. 133.- Pentru utilizatorii minori răspunderea civilă revine reprezentanților legali (părinți, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali.

Art. 134.- în cadrul Centrului de Excelență tutorii și supraveghetorii copiilor și tinerilor sunt răspunzători de securitatea acestora înainte și după expirarea timpului petrecut efectiv în instituție și au obligația de a nu expune pe ceilalți utilizatori la posibile îmbolnăviri de boli contagioase.

6.6 - SANCȚIUNI

Art. 135.- Utilizatorul care a deteriorat, a distrus sau a pierdut un document de bibliotecă este obligat să procure un exemplar identic sau să achite valoarea de inventar a documentului, denominată conform legii în vigoare, și actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 2 ori față de prețul astfel calculat. Până la recuperarea fizică sau valorică a documentului pierdut sau deteriorat, orice operațiune de împrumut este suspendată.

Art. 136.- Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume aplicată gradual, conform Anexei nr.2 la rezentul Regulament, până la 50% din valoarea de inventar, denominată conform legislației în vigoare, și actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi. Până la recuperarea prejudiciului, orice operațiune de împrumut este suspendată.

Art. 137.- în cazul nerespectării termenului de împrumut, se expediază prin poștă, la domiciliul utilizatorului restanțier, o somație. Contravoloarea somației precum și plata aplicată documentelor de bibliotecă nerestituite la termen de către utilizatorul restanțier, vor fi suportate de către acesta, urmând a fi achitate la Compartimentul înscriere Unică.


Art. 138.- în cazul unor abateri de la disciplină și de la regulamentul sălii jucăriotecă, a sălii calculatoare, a sălii de audiție, bibliotecarul poate să ceară părăsirea spațiului și poate să propună anularea permisului.

Deteriorarea, distrugerea jucăriilor, jocurilor se sancționează conform contractului încheiat cu supraveghetorul și tutorele legal (anexă).

în cazul deteriorării jocurilor, jucăriilor între reprezentantul instituției și tutorele legal al utilizatorului se încheie un proces verbal care să cuprindă date despre eveniment (data, locul, fapta, valoarea de inventar a obiectului distrus, numele utilizatorului și a tutorelui, nr. Fișei contract încheiate între părți, semnăturile acestora), fiind elemente de constituire a unui dosar de acționare în judecată, dacă utilizatorul (tutorele) nu achită contravaloarea obiectului distrus sau nu-1 înlocuiește în termen de 14 zile. Art. 139.- Utilizatorii acționați în instanță vor trebui să suporte cheltuielile de judecată și cheltuielile efectuate de instituție în vederea urmăririi lor.

CAPITOLUL VII

OBLIGAȚIILE GENERALE ALE UTILIZATORILOR PENTRU PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

Art. 140.- în sensul Legii 307/2006. prin utilizator se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce folosește un bun, cu orice titlu. în interesul său, sau al altuia sau în interes public.

Utilizatorul are următoarele obligații principale:

 • a. să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de conducătorul instituției

 • b. să folosească. în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de conducătorul instituției

 • c. să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară

 • d. să aducă la cunoștința administratorului, conducătorului instituției orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 141.- Prezentul regulament se întregește cu prevederile din Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, precum și cu prevederile Legii 334/2002.

Art. 142.- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Excelență, face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 143.- Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către Consiliul Județean Brașov.

MANAGER

Dr. Daniel

ANEXA 1


TARIFE

pentru servicii publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene George Barițiu și preț de vânzare al Revistei ASTRA pentru anul 2020

Nr. crt.

Unitatea

Taxă

1.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

 • 1.  Multiplicări format A4

 • a)   Față

 • b)  Față-verso

 • 2.  Multiplicări format A3

 • a)   Față

 • b)  Față - verso

0,20 lei/pag.

0,40 lei/filă.

0,30 lei/pag.

0,50 lei/filă

2.

închirierea sălii de festivități

42,00 lei/oră

3.

Eliberarea permisului de cititor

 • a)   Pentru copii, tineri până la 18 ani, șomeri și pensionari

 • b)   Elevi peste 18 ani, studenți și militari în termen

 • c)   Alte categorii

0,00 lei/pers.

3,00 lei/pers.

6,00 lei/pers.

4.

Imprimare documente

 • a)   Față

 • b)  Față - verso

0,30 lei/pag.

0,50 lei/pag.

5.

Inscripționare CD-ROM cu informații europene și locale

3,00 lei/CD

6

Revista ASTRA (istorie)

12 lei

7

Revista ASTRA (istorie) + Carte

20 lei/pachet

8

Supliment Literar

10 lei

9

DVD-fîlm documentar

10 lei

10

Carte - supliment 1 buc/ nr. revista ASTRA

10 lei

11

Revista ASTRA (istorie) + Supliment Literar

19 lei/pachet

12

Revista ASTRA (istorie) + Supliment Literar + Carte

25 lei/pachet

MANAGER,

DIRECTOR ADJUNCT, Claudia ANDREI


Daniel NAZÂRE BIBLIOTECA « JUDEȚEANĂ *


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARIȚIU" BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 35, 500036, BRAȘOV, ROMÂNIA

Cod fiscal 4443159 Cont RO 74 TREZ 13124590220 XXXXX deschis la Trezoreria Brașov

Tel: + 40-268-419338,410801, fax: + 40-268-415079

E-mail: biblgbWdsmaiI.ro

ANEXA 2

CALCULUL PENALITĂȚILOR

9

PENTRU NERESTITUIREA PUBLICAȚIILOR LA TERMEN

Durata întârzierii

Nr.zile

calendaristice

Procent penalizare

din valoarea stabilită la art.136 din R.O.F,

1 zi

1 %

2 zile

2 %

3 zile

3 %

4 zile

4 %

5 zile

5 %

6 zile

7 %

7 zile

9 %

8 zile

11 %

9 zile

13 %

10 zile

15 %

11 zile

18 %

12 zile

21 %

13 zile

24 %

14 zile

27 %

15 zile

30 %

16 zile

34 %

17 zile

38 %

18 zile

42 %

19 zile

46 %

20 zile

50 %

M A N A G E DanielDIRECTOR ADJUNCT, Claudia ANDREI


BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „GEORGE BARIȚIU" BRAȘOV


ANEXA 3

FIȘĂ CONTRACT DE ÎMPRUMUT

Nr.______________/____________________

Subsemnatul______________________________________________, în calitate de________________(părinte, tutore, utilizator), cu

domiciliul în _______________________________________________________________, posesor al B.I. / C.I. seria ________

nr._____________________, eliberat de_____________________, la data de_____________________, pentru _____________________________(fiul /

fiica) ____________________________, posesor al B.I. / C.I. seria_________ nr. ____________________, eliberat de

_____________________________ la data de _____________________, de profesie ______________________________________________, naționalitatea______________________________________

In temeiul acestei fișe contract, a permisului de intrare și a B.I/C.I., fără a mai fi necesară îndeplinirea unei alte formalități, voi împrumuta documentele de bibliotecă puse la dispoziție de Bibliotecă prin Secțiile de împrumut la domiciliu.

Mă oblig să anunț, în cel mai scurt timp, pierderea/ furtul permisului. în caz contrar mă oblig să suport consecințele, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii.

Mă oblig să respect prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare pus la dispoziție spre consultare de Bibliotecă.

în cazul pierderii, distrugerii sau nerestituirii în termen a cărților împrumutate, utilizatorul este de drept în întârziere, fără a mai fi necesară îndeplinirea unei formalități, fiind obligat să achite contravaloarea și penalitățile calculate conform prevederilor Legii 334/2002 modificată și completată prin Legea 593/2004 și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare.

UTILIZATOR,


MANAGER, Daniel NAZARE

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                         ANEXA 3

„GEORGE BARIȚIU"

BRAȘOV

FIȘĂ CONTRACT DE ÎMPRUMUT

Nr.______________/____________________

Subsemnatul______________________________________________, în calitate de________________(părinte, tutore, utilizator), cu

domiciliul în _______________________________________________________________, posesor al B.I. / C.I. seria ________

nr.____________________, eliberat de____________________, la data de____________________, pentru ___________________________(fiul /

fiica) ____________________________, posesor al B.I. / C.I. seria_________ nr. ____________________, eliberat de

____________________________ la data de ____________________, de profesie ___________________________________________, naționalitatea______________________________________

în temeiul acestei fișe contract, a permisului de intrare și a B.I/C.I., fără a mai fi necesară îndeplinirea unei alte formalități, voi împrumuta documentele de bibliotecă puse la dispoziție de Bibliotecă prin Secțiile de împrumut la domiciliu.

Mă oblig să anunț, în cel mai scurt timp, pierderea/ furtul permisului. în caz contrar mă oblig să suport consecințele, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii.

Mă oblig să respect prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare pus la dispoziție spre consultare de Bibliotecă.

în cazul pierderii, distrugerii sau nerestituirii în termen a cărților împrumutate, utilizatorul este de drept în întârziere, fără a mai fi necesară îndeplinirea unei formalități, fiind obligat să achite contravaloarea și penalitățile calculate conform prevederilor Legii 334/2002 modificată și completată prin Legea 593/2004 și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare.

UTILIZATOR,


MANAGER, Daniel NAZARE

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

"G. BARIȚIU" BRAȘOV

FISĂ CONTRACT DE UTILIZARE

NR._______/___________

Subsemnatul________________________________________în calitate de____________________

(părinte/tutore/utilizator), cu domiciliul în____________________________________, posesor al B.I./C.I.

seria_____, nr. _____________, eliberat de_______________________, la data de______________, pentru

_________________ (fiul/fiica) _____________________, posesor al B.I/C.I seria______, nr._______________, eliberat de____________________, la data de________________

Mă oblig să respect prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene "George Barițiu" Brașov.

în cazul pierderii, distrugerii sau nerestituirii jucăriilor, mă oblig să achit contravaloarea acestora sau să înlocuiesc obiectele cu altele de același fel, în caz contrar suportând rigorile legii.

Tutorele utilizatorului este obligat să informeze instituția despre posibile boli contagioase de care suferă acesta.

Utilizator


MANAGER băniei NAZARE

Anexa 4 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

"G. BARIȚIU" BRAȘOV

FIȘĂ CONTRACT DE UTILIZARE

NR._______/___________

Subsemnatul________________________________________în calitate de____________________

(părinte/tutore/utilizator), cu domiciliul în____________________________________, posesor al B.I./C.I.

seria _____, nr. _____________, eliberat de _______________________, la data de ______________, pentru

_________________ (fiul/fiica) _____________________, posesor al B.I/C.I seria ______, nr._______________, eliberat de____________________, la data de________________

Mă oblig să respect prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene "George Barițiu" Brașov.

în cazul pierderii, distrugerii sau nerestituirii jucăriilor, mă oblig să achit contravaloarea acestora sau să înlocuiesc obiectele cu altele de același fel, în caz contrar suportând rigorile legii.

Tutorele utilizatorului este obligat să informeze instituția despre posibile boli contagioase de care suferă acesta.

Utilizator


MANAGER băniei NAZARE

CONTRACT

Nr.__________/_____________

încheiat între Biblioteca Județeană „George Barițiu" Brașov, Bd.Eroilor nr.35, reprezentată prin director Daniel Nazare,

Și

_________________________________________, str.__________________________________reprezentată de____________________________________________________________________________________________.

1. Obiectul contractului

Prezentul contract se încheie în temeiul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene „George Barițiu" Brașov și are ca obiect parteneriatul dintre părți cu privire la serviciile oferite de Biblioteca Județeană prin secțiile sale de Jucăriotecă și Sală calculatoare copiilor și tinerilor reprezentați de

2. Termenul contractului

Prezentul contract se încheie pe termen de 1 an de la data semnării și poate fi prelungit prin acte adiționale.

Activitatea utilizatorului în cadrul secției se va desfășura în limita a unei ore, stabilite cu__________zile înainte.

3. Obligațiile Bibliotecii Județene „George Barițiu" Brașov

Biblioteca Județeană prin reprezentanții săi se obligă să:

Pună la dispoziția utilizatorului spațiul, jucăriile, jocurile/calculatoarele spre a fi utilizate în incinta instituției;

Ofere informații și asistență;

J Pună la dispoziție Regulamentul de Organizare și Funcționare spre consultare;

■J Refuze accesul grupului în sediu în cazul în care tutorele încunoștiințează despre pericolul contaminării cu o boală contagioasă.

4. Obligațiile tutorelui utilizatorului

Tutorele utilizatorului se obligă:

■J Să ia la cunoștințșă de reglementările cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare;

J Să respecte programarea;

Să supravegheze utilizatorii în timpul activității;

Să vegheze asupra integrității corporale și sănătății utilizatorilor;

■S Să răspundă în condițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare de deteriorarea, distrugerea jocurilor, jucăriilor;

■J în cazul în care un copil, tânăr, din grup suferă de o boală contagioasă este obligat să informeze instituția.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

BENEFICIAR

MANAGER,

Daniel NAZARE

Funcția

/ ----------------------------------------------------------------------

Numele

Semnătura