Hotărârea nr. 477/2019

Hotărârea nr. 477 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Județul Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.477

din data de 28.11.2019

privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare inițiat de Președintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 20980/20.11.2019, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, înregistrat sub nr. Ad. 20980/20.11.2019, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 316/29.08.2019; în referat se precizează că s-a constatat că este necesară modificarea calității sau structurii pentru unele funcții, ca urmare a promovării în grad profesional, a finalizării perioadei de stagiu și a transformării unor funcții contractuale în funcții publice;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 5 și 8 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 292/24.07.2017, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 11 din 30.01.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 98/22.03.2018 - Anexa nr. 1, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 74/20.02.2019, dispozițiile art. 10, art. 11, alin. (1) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 173, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „c”, art. 388, alin. (1) și alin. (2), art. 405, art. 406, art. 407, art. 409, alin. (1) și (3), art. 474, art. 475, art. 612 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă statul de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, Secretar GenerarfĂl Județului Maria Imptbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat cf. HCJt în ședința din da


Nr.crt

Funcția de conducere

Funcția da execuție

Grad profesional 1

Nivel

Nr. posturi

Func

ii de demnitate publică

3

1

Președinte

s

1

2

Vicepreședinte

s

2

Aparat de Specialitate

3

Administrator public

s

1

Total funcții publice

169

4

Secretar General al Județului

II

s

1

5

Manaqer Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6

Arhitect set

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adiunct

II

s

2

9

Sef serviciu

II

s

10

10

Sef birou Audit

II

s

1

11

Șef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

143

12

Consilier

superior

s

101

13

Consilier achiziții publice

superior

s

8

14

Consilier

principal

s

3

15

Consilier achiziții publice

principal

s

3

16

Consilier

asistent

s

6

17

Consilier

debutant

18

Auditor

superior

s

4

19

Auditor

principal

s

1

20

Consilier juridic

superior

s

12

21

Referent de specialitate

superior

SSD

2

22

Referent

superior

M

1

23

Referent

principal

M

1

Posturi in regim contractual

57

24

Director

II

S

1

25

Sef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

26

Sef Birou

II

S

1

27

Consilier

IA

s

10

28

Consilier

I

s

6

29

Consilier

II

■■■:> sws,.

3

30

Consilier

D

'■-A .'V

31

Inspector de specialitate

IA

: ®S ' H

32

Inspector de specialitate

I

s

1

33

Inspector de specialitate

II

s

1

34

Referent

IA

M

2

35

Casier

M/G

1

36

Șofer

I

M/G

5

37

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

38

Muncitor calificat (leqator manual)

II

M/G

1

39

Muncitor calificat

II

M/G

1

40

Funcționar

M/G

1

41

Salvator montan

I

M

9

42

Salvator montan

III

G

2

43

Inqrijitor

M/G

4

44

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

227

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE Si DEMNITARI

230

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,

Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia Elena             0'*-”