Hotărârea nr. 476/2019

Hotărârea nr. 476 - privind aprobarea organigramei modificate pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j ud brașov, ro, www.j ud brașov, roJudețul Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.476

din data de 28.11.2019

privind aprobarea organigramei modificate pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 niembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare inițiat de Președintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 20979/20.11.2019, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, înregistrat sub nr. Ad. 20979/20.11.2019, prin care se propune aprobarea modificării organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 315/29.08.2019; în referat se precizează că prin adresa nr. 45649/2019 Agenția Națională a Funcționarilor Publici a comunicat faptul că a luat cunoștință de modificările aduse structurii de funcții publice, prin hotărârea anterior menționată;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „c”, art. 405, art. 406, art. 407, art. 409, alin. (1) și alin. (3), art. 612 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama modificată pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, Secretar General al Județului Maria Bumbrăveanu


g <o   a>

•O ro r- P ro g>

o P -o   2 2.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

P , co -* g ° 2 a

SERVICIUL BUGET

. cd -b cd o

CCOMPARTIMENT CFPP

■o ffi . . OD -*■ " P °

BIROU ADMINISTRATIV

P cn S!

S-o Sa

BIROU AUDIT INTERN

2 f.p. exec

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU

© cn CD -i

CD -o 3 <p

P o g P

CABINET PREȘEDINTE

1 p.c. exec

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, IMAGINE Șl RELAȚII CU PRESA

<-

4 p.c exec.

SECRETARIAT VICEPREȘEDINȚI

p   2? --

x -» 2 -oo

3 -b ? P

SERVICIUL RESURSE UMANE, STRATEGII DE INFORMATIZARE

4 p.c exec

COMPARTIMENT CERTIFICARE AEROPORT
1 pc exec

SECRETARIAT ADMINISTRATOR PUBLICCOMPARTIMENTUL MANAGERI PUBLICI


SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA Șl RELAȚII CU PUBLICUL COMPARTIMENTUL INFORMARE

RELAȚII CU PUBLICUL, -J SECRETARIAT ATOP


COMPARTIMENT SALVAMONT


M-


CD —CD

x —. X _Z CD X CD 4Z? o o n ^5

UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE-AUTORITATEA DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE

5 f.p exec

COMPARTIMENTUL EXECUȚIE Șl EXPLOATARE DRUMURI JUDEȚENE


5 f.p exec

COMPARTIMENTUL GESTIONARE, URMĂRIRE DECONTARE CONTRACTE DE LUCRĂRI

5 f.p exec

COMPARTIMENTUL GESTIONARE, URMĂRIRE DECONTARE CONTRACTE SERVICII PUBLICE


o 70


-<z> CD *"*» co CD

< £2.


—i <n £ m -j — jg-=i o m as m

"U m


<

Șef Serv

O

£Z


8 f.p. exec

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ

CD -*• CD X T-. X -K

CD b5 CD O O O ■

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl MEDICO-SOCIALĂ


VICEPRE

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

RZ)

©

H

Z H

W>

CB

o

Q.

o

c

O

rt-

S.

5

EL

s f5

s

□’

SE’

■o o 5/5

O.

o

CD


O s

CK

I* •

s

s a <■&

<D

Sfi s

W

sa

©