Hotărârea nr. 475/2019

Hotărârea nr. 475 - privind aprobarea statului de funcții şi a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrica – Ginecologie „Dr.I. Sbârcea” Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice @ j ud bra so v. ro, www.j u dbra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.475

din data de 28.11.2019

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrica - Ginecologie „Dr.I. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2019

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.20199/04.11.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr.ad.ad.20199/14.11.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare statului de funcții și a organigramei Spitalului de Obstetrica Ginecologie„Dr.l. Sbârcea”Brașov;

Ținând cont de Nota Direcției de Sănătate și Asistență Medicală înregistrată cu nr. Ad.20199/21.11.2019 prin care se precizează că, modificările solicitate se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Fața de organigrama și statul de funcții aprobate se propun modificări ca urmare a suplimentării transformării, desfințării unor postruri și a promovării unor angajați.;

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr. 7a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, art.(l), pct.2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr 1374/2016 precum și prevederile art. 18, alin.(l) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile alin.(l) Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1384/2010 precum și prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1470/2011

în conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173, alin.(l), lit.d, alin.(2), lit.c și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statui de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrica - Ginecologie „Dr.I. Sbârcea” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Obstetrica - Ginecologie „Dr.I. Sbârcea” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art.4 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/29.08.2019 își va inceta aplicabilitatea și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 199/30.05.2019 se modifică în mod corespunzător.

Art.5 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


ContrasenMiează,

Secretar Genepfl îu Județului Maria iWrpbrăveanu


AN M Oi


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE


Consiliul Județean Brațov


„DR. IOAN AUREL SBARCEA'


BRAȘOV, 500025, Str. G.Barițiu Nr.36


C.U.L 4443183

E-mail: secretariat@maternitatea.ro

Tel. 0368 202012

Fax: 0368 202055

Opeartor de date cu caracter personal nr. 15158


Director Executiv


Adelina Vsioiu — '                            I

Z. 'ASTAT DE FUNCȚII


Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6


A. Finanțare din venituri proprii1

MANAGER

MEDIC

PRIMAR/II

OG

s

1

2

DIRECTOR MEDICAL

MEDIC

PRIMAR/II

OG

s

1

3

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

II

s

1

4

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/II

OG

s

1

5

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

OG

s

3

6

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/II

NEONATOLOGIE

s

1

7

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

PEDIATRIE

s

1

8

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

ATI

s

1

9

SEF FARMACIE

FARMACIST

PRIMAR/l

FARMACIE

S

1

10

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

LABORATOR

s

1

11

SEF SERVICIU

MEDIC

PRIMAR/I

BOLI INFECTIOASE

s

1

12

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

1

13

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

PL

2

14

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

S

6

15

SEF SERVICIU

ECONOMIST

iA/n

S

2

16

SEF SERVICIU

INGINER

ia/h

S

2

17

SEF SERVICIU

REFERENT DE SPECIALITATE

II/II

S

1

18

MEDIC

PRIMAR

OG

S

20.5

MEDIC

SPECIALIST

OG

s

4.5

20

MEDIC

PRIMAR

PED.

s

3

21

MEDIC

PRIMAR

NEONATOLOGIE

s

8

22

MEDIC

SPECIALIST

NEONATOLOGIE

s

4

23

MEDIC

PRIMAR

ATI

s

7

24

MEDIC

SPECIALIST

ATI

S

1

25

FARMACIST

PRIMAR

FARMACIE

26

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA ,

Z'Z -

V.Z /

7-


Page 127

MEDIC

------2-------

SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1

28

MEDIC

PRIMAR

RADIOLOGIE

S

1

29

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

1

30

MEDIC

PRIMAR

LABORATOR

s

4

31

PSIHOLOG

PRIMAR

s

1

32

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

s

48

33

ASISTENT MEDICAL

MG

s

21

34

MOAȘA

PRINCIPAL

OG

s

1

35

MOAȘA

PRINCIPAL

MG

s

1

36

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

s

1

37

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

s

3

38

ASISTENT

SOCIAL

s

1

39

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

SSD

5

40

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

7

41

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

PL

92

42

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

3

43

ASISTENT MEDICAL

MG

PL

74

44

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

FARMACIE

PL

4

45

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

ANATOMIE PATOLOGICA

PL

3

46

ASISTENT MEDICAL

ANATOMIE PATOLOGICA

PL

1

47

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

3

48

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

PL

1

49

ASISTENT MEDICAL

RADIOLOGIE

PL

1

50

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

51

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

1

52

ASISTENT MEDICAL

DIETETICA

PL

1

53

ASISTENT MEDICAL

DIETETICA

s

1

54

KINETOTERAPEUT

PRINCIPALA

s

1

55

AUTOPSIER

M

0.5

56

INFIRMIERA

G

81

57

ÎNGRIJITOARE

G

86.5

58

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

3

59

STATISTICIAN PR.

M

1

60

REGISTRATOR MEDICAL

M

4

61

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

1

62

OPERATOR DATE

M

2

63

ECONOMIST IA

S

4

64

ECONOMIST I

S

2

65

ECONOMIȘTII

S

1

66

CONSILIER JURIDIC IA

s

1

67

INGINERIA

s

1

68

INGINER SISTEM II

s

1

69

REFERENT IA

M

1

70

CONTABIL IA

M

1

71

REFERENT DE SPECIALITATE I

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

1

72

REFERENT DE SPECIALITATE I- ECONOMIST

S

1

73

REFERENT DE SPECIALITATE I-CONSILIER JURIDIC

S

1

74

REFERENT DE SPECIALITATE II

s

1

75

SEF DEPOZIT I

M

1

76

CASIER

M

1

77

MAGAZINER

2

78

TEHNICIAN IA

79

ARHIVAR

7rrfr

V

-.1 Xv

Page 2                      /1 S

/ /                                                         VoA

\fj£

.Xrr-X

\)}

.        ’ vț

>■

2 r
80

SPALATOREASA

z

G

8

81

MUNCITOR CALIFICAT I

G

10

82

ȘOFERI

G

1

83

MUNCITOR CALIFICAT II

G

1

84

MUNCITOR CALIFICAT III

G

3

85

MUNCITOR CALIFICAT IV

G

4

86

MUNCITOR NECALIFICAT

G

7

87

AGENT DDD

G

2

Total venituri proprii

598

1

MEDIC

REZIDENT I

PSIHIATRIE

S

2

2

MEDIC

REZIDENT I

LABORATOR

S

1

3

MEDIC

REZIDENT I

OG

S

3

4

MEDIC

REZIDENT n

PSIHIATRIE

S

1

5

MEDIC

REZIDENT II

OG

S

2

6

MEDIC

REZIDENT III

OTORINOLARINGOLOGIE

S

1

7

MEDIC

REZIDENT III

OG

S

3

8

MEDIC

REZIDENT IV

OG

s

2

9

MEDIC

REZIDENT V

OG

s

2

Total Buget de stat

17

TOTAL GENERAL

615

Total posturi aprobate: 615 din care :                 Conducere: 27

Execuție: 588 venituri proprii: 598
Page 3Director executiv, Adelina Vasiokc