Hotărârea nr. 474/2019

Hotărârea nr. 474 - privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov pentru perioada 2019-2023


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Județul Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.474

din data de 28.11.2019

- privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru perioada 2019-2023

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 20692/14.11.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 20692/14.11.2019 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru perioada 2019-2023;

Văzând adresa nr. 35107/14.11.2019 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 20692/15.11.2019;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov nr. 17/12.11.2019 privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru perioada 2019-2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 5, alin. (2) , pct. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, de dispozițiile art. 1, pct. 1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public, precum și de art. 5, alin. (2), pct. 1 din Contractul de management nr. 9519/05.06.2019, încheiat de către managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov cu U.A.T. Județul Brașov, de art. 187, alin. (10), lit. „c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul de Dezvoltare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru perioada 2019-2023, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează,

Secretar genera} al județului

Maria Dmjnbrăveanu

WlBV

hospbvra x


ANMCS


unttșka sflatM ivi

PROCES 06 ACRSDiTARS


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271

Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Brașov; cod fiscal 4384117

Pagină web: www.hospbv.ro Email: sjbrasov@rdslink.ro
Operator date cu caracter personal 17323


Consiliul Județean BrațovAnexă la HCJBV nr.


.........................din data de.................


Director executiv,

Adelina VăsioiyiSecretar general^ județului, Maria D brăveanuPLAN DE DEZVOLTARE 2019-2023


Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov


CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL I. Prezentarea Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov

1.1.Istoria, misiunea spitalului și caracteristici relevante ale populației deservite

1.2.Structura și activitatea spitalului

1.3.Structura de personal (Resursele umane ale spitalului)

 • 1.4. Activitatea spitalului în perioada 2016-2018

 • 1.5. Situația financiară

 • 1.5.1. Structura bugetului de venituri

 • 1.5.2. Structura bugetului de cheltuieli

 • 1.5.3. Situația datoriilor și arieratelor

 • 1.6. Situația dotării

CAPITOLUL II. Analiza SWOT a spitalului

CAPITOLUL IlI.Prezentare obiective generale și specific, activități resurse,responsabilități,

rezultate așteptate, indicatori de evaluare și monitorizare

3.A. Creșterea accesibilității la serviciile medicale-Obiectiv General

3.Al.Dezvoltarea, modernizarea infrastucturii și dotarea cu aparatură/echipamente

medicale

3.A2.Dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu necesitățile reale

3.A3.Diversificarea serviciilor medicale acordate pacienților

3.A4. Creșterea gradului de informare al pacienților

3.B. Creșterea calității serviciilor medicale-Obiectiv general

3.B1. Asigurarea continuității actului medical, prin creșterea ponderii serviciilor de

specialitate acordate în ambulatoriu

3.B2. Realizarea compatibilității cu spitalele de nivel European

3. B3.Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical

3. B4. Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practică și protocoale clinice

3. B 5. Evaluarea spitalului din perspectiva obținerii acreditării

3.C.îmbunătățirea finanțării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov-Obiectiv General

......................’................’..........................................’..............................................................80 3.D. Creșterea nivelului de satisfacție al pacienților -Obiectiv general

3.Dl Monitorizarea satisfacției pacienților

3.D2. Reducerea și prevenirea infecțiilor nosocomiale

3.D3. Realizarea indicatorilor privind serviciile prestate

Monitorizare și evaluare

Capitolul I. Prezentarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

1.1 Istoria spitalului, misiunea spitalului și caracteristici relevante ale populației deservite

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov începe în anul 1973 când prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.613 din data de 29 mai 1973 s-a aprobat component comisiei de receptive a investiției ”Spitalul general cu 705 paturi cuplat cu policlinica în municipiul Brașov” din planul Consiliului popular al județului Brașov. Prin unificarea Spitalului Județean cu Spitalul Mârzescu, Spitalul de Oncologie, Spitalul de boli dermato-venerice, Spitalele uzinelor Tractorul și Steagu Roșu, Centrul de transfuzii sanguine, Stația de Salvare, Centrul sanitar antiepidemic, Centrul de stomatologie, și mai multe policlinici și dispensare comunale și orășenești, a rezultat un spital cu aproximativ 2000 de paturi și circa 3000 de salariați.

La sfârșitul anului 1990, Spitalul Județean Brașov funcționa independent de Direcția Sanitară Brașov în baza Dispoziției nr.994/1 noiembrie 1990. O parte din structurile spitalului s-au desprins funcționând ca entități cu personalitate juridică proprie: Centrul sanitar antiepidemic (1990), Centrul de sânge (1991), Stația de salvare (1996), dispensarele medicale și de întreprindere, policlinicile Astra și Tractorul, centrele de stomatologie Astra, Tractorul și Diaconu Coresi (în anul 2000). în anul 1991 spitalul avea un număr de 1605 paturi, iar in anul 1992, un număr de 1485 de paturi. în anul 1996 spitalele fostelor uzine Steagu Roșu și Tractorul se desprind din structura Spitalului Județean și formează Spitalul Municipal Brașov, unitate sanitară cu personalitate juridică. în anul 2001 este pusă în funcțiune instalația de rezonanță magnetică RMN Philipps. în anul 2003 are loc o nouă reorganizare prin includerea Spitalului Municipal în Spitalul Județean, astfel secțiile Astra și Tractorul redevin secții ale Spitalului Județean. La 1 martie 2003, Spitalul Județean Brașov devine Spital Județean de Urgență, cu im număr de 1271 paturi. în anul 2004 ca urmare a dezvoltării Facultății de Medicină din cadrul Universității Transilvania Brașov, prin Ordinul MS nr.915, spitalul își schimbă titulatura în Spital Clinic Județean de Urgență.

Misiunea Spitalului

Misiunea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov constă în asigurarea condițiilor optime pentru investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Caracteristici relevante ale populației deservite

Spitalul Clinic Județean de Urgență se află situat în municipiul Brașov, reședința județului Brașov. Amplasarea geografică a unității sanitare în centrul țării, la o distanță de 168 km de capitală, într-o zonă cu potențial turistic uriaș, cu o populație a județului de 633.686 locuitori la 1 ianuarie 2018, în creștere față de anul 2017 și cu aflux important de pacienți români și străini (stațiuni montane de interes național și internațional: Predeal, Poiana Brașov, zona agro-turistică Bran -Moeciu) face ca Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov să dețină un rol important în cadrul regiunii centrale a țării. Din punctul de vedere al populației deservite, aceasta reprezintă o populație relativ stabilă material, variată, compusă din cea a județului, dar și din județele limitrofe Harghita și Covasna. în totalul populație urbane a Regiunii Centru, județul Brașov are o pondere de 29,38% (locul I), urmat de județele Sibiu (19,92%), Mureș (19,73%), Alba (14,41%), Harghita (9,31%) și Covasna (7,26%). In funcție de gradul de adresabilitate, din totalul populației județului deservite de spital, cea mai mare pondere o au persoanele cu vârsta peste 65 de ani, un procent mare de pensionari, populație îmbătrânită, cu posibilități financiare reduse și patologie complexă.

Populație deservita


 • ■ Brașov

 • ■ Sibiu

 • ■ Mure;

 • ■ Alba

 • ■ Harghita

 • ■ Covasna

Sursa:Institutul Național de Statistică

1.2. Structura și activitatea spitalului

Structura unității si relația cu autoritatea public locală, în subordinea căreia funcționează

în raport cu tipul de asistență medicală acordată, cu structura organizatorică, cu dotarea tehnică, cu mijloace de intervenție și tratament și cu încadrarea de personal de specialitate, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov este clasificat ca unitate sanitară de categoria a Il-a și deține un număr total de paturi aprobate de 915, din care 836 funcționale (vezi perioada 2018-2019) și un număr de 25 paturi de zi. Conform Ordonanței de Urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, începând cu 01.07.2010 managementul asistenței medicale al SCJUBv a trecut în subordinea Consiliului Județean Brașov.

în anul 2016, unitatea a primit Certificatul de Acreditare - Nivel Acreditat în baza Ordinului Președintelui A.N.M.C.S. nr.603 din din 29 septembrie.

Structura organizatorică înainte de reabilitare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 148/03.04.2017, iar pe perioada lucrărilor de reabilitare a corpului B din sediul central, este aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.232/21.06.2017. Prin HCJ nr.269/11.07.2019, s-a aprobat o nouă structură provizorie până la încheierea proiectului de reabilitare, cu un număr de 883 de paturi spitalizare continuă și 14 paturi spitalizare de zi, avizată de către Ministerul Sănătății.

După finalizarea lucrărilor de reabilitare va fi propusă o altă structură organizatorică.

Anexa privind structurile organizatorice ale SCJUBv înainte de lucrările de reabilitare și în timpul reabilitării.

STRUCTURA ORGANIZA TORICĂ A SPITAL UL UI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

ÎNAINTE DE LUCRĂRILE DE REABILITARE

Nr. paturi

STRUCTURA APROBATĂ PRIN Hotărârea CJ nr.269/11.07.2019

Nr. paturi

Pavilion Central

Pavilion Central

Calea București nr.25-27

str. Calea București nr.25-27

Secția clinică Medicină Internă I

65

mutată temporar Pavilion Mârzescu

Secția clinică

Cardiologie I

35

mutată temporar Pavilion Astra

Secția clinică

Cardiologie II

35

mutată temporar Pavilion Astra

Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni

10

Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni

15

Comp. Cardiologie intervențională

10

Comp. Cardiologie intervențională

15

Secția clinică Neurologie

25

mutată temporar Pavilion Astra

Secția

Chirurgie Generală I

35

Secția clinică Chirurgie

Generală I

33

Compartiment Chirurgie toracică - 9 paturi

9

Secția

Chirurgie generală II, din care:

comp.chirurgie maxilo-facială - 5 paturi

45

Secția Chirurgie generală II, din care: -comp.chirurgie maxilo-facială - 5 paturi

40

comp, chirurgie vasculară

- 10 paturi

mutat în cadrul Secției clinice Chirurgie Plastică

8

Secția clinică Chirurgie generală III, din care:

40

mutată temporar Pavilion Tractorul

comp, chirurgie toracică -

10 paturi

Secția clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă

34

Secția clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, din care compartiment arși 8 paturi

26

Secția Neurochirurgie

30

Secția Neurochirurgie

30

Secția clinică Ortopedie și Traumatologie

70

Secția clinică Ortopedie și Traumatologie

54

Secția clinică ATI

20

Secția clinică ATI

20

Unitate de Transfuzie Sanguină

Unitate de Transfuzie Sanguină

Secția Gastroenterologie

30

Secția Gastroenterologie

35

Secția Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

25

mutată temporar Pavilion Astra

Secția Hematologie

25

va fi mutată temporar Pavilion Mârzescu

TOTAL

534

TOTAL

285

13 Săli de operație la 254 de paturi cu profil chirurgical - 5 săli de operație în plus

13 Săli de operație

Pavilion Mârzescu (1,5 km)

Pavilion Mârzescu

str.CuzaVodă nr.28

str.Cuza Vodă nr.28

Secția Medicină Internă II, din care:

45

Secția Medicină Internă II, din care:

45

Compartiment Geriatrie și gerontologie -

5 paturi

Compartiment Geriatrie și gerontologie -

5 paturi

Secția clinică ORL

30

Secția clinică ORL

30

Compartiment clinic oftalmologie

15

Compartiment clinic oftalmologie

15

Compartiment Nefrologie

12

Compartiment

Nefrologie

12

Compartiment dializă peritoneală

3

Compartiment dializă peritoneală

3

Compartiment ATI (ORLși Oftalmologie)

5

Compartiment ATI (ORLși Oftalmologie)

5

Camera de gardă

Camera de gardă

Secția clinică Oncologie medicală

50

Secția clinică Oncologie medicală

41

Centrul de Hemodializă

- 8 aparate

Centrul de Hemodializă

- 8 aparate

Secția clinică Medicină Internă I de la Pavilionul central

65

Secția Hematologie de la Pavilionul Central

25

Total

160

Total

241

2 Săli de operatir ORL cu

2 Săli de operație Oftalmo

2 Săli de operație ORL cu 2 săli de operație

(cu 2 Săli in plus)

Oftalmo (cu 2 săli in plus)

Pavilion Astra (200 m)

Pavilion Astra

str.Calea București nr.2

str.Calea București nr.2

Compartiment Endocrinologie

10

Compartiment Endocrinologie

10

Secție Reumatologie

25

Secție Reumatologie

25

Compartiment

Dermatovenerologie

15

Compartiment

Dermatovenerologie

12

Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie I -

25

Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie I

28

Secția Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice de la Pavilionul central

25

Secția clinică Cardiologie I de la Pavilionul Central

33

Secția clinică Cardiologie II de la Pavilionul Central

30

Secția clinică Neurologie de la Pavilionul Central

25

Total

75

Total

188

Pavilion Tractorul

*(2,5 km)

- str.Olteț nr.5

Pavilion Tractorul *(2,5 km)

- str.Olteț nr.2

Secția clinică Medicină Internă III, din care:

60

Secția clinică Medicină Internă III, din care:

60

Compartiment alergologie și imunologie -       5

paturi

Compartiment alergologie și imunologie      5

paturi

Secția recuperare, medicină fizică și balneologie II

25

Secția recuperare, medicină fizică și balneologie II

28

Compartiment Medicina Muncii

6

Compartiment Medicina Muncii

6

Secția clinică Urologie, din care:

-compartiment transplant renal - 5 paturi

50

Secția clinică Urologie, din care:

-compartiment transplant renal

- 5 paturi(nefuncțional)

45

-Compartiment ATI (Urologie)

- 5 paturi

-compartiment ATI (Urologie)

- 5 paturi

Secția clinică Chirurgie III de la Staționarul Central

30

Total

141

Total

169

Bloc operator 2 săli = 1 cistosconie

Total nr. paturi înainte de reabilitare 915

Total renovare 883 paturi

-Unitate de Primire Urgențe (UPU)-SMURD

-Unitate de Primire Urgențe (UPU)-SMURD

Cabinet Medicină Dentară de Urgență

Cabinet Medicină Dentară de Urgență

Punct de lucru-centru multifuncțional Victoria

Punct de lucru-centru multifuncțional Victoria

- Spitalizare de zi hemodializă - 8 paturi

- Spitalizare de zi hemodializă - 8 paturi

- Spitalizare de zi - 25 paturi

- Spitalizare de zi - 14 paturi

- Farmacii cu punct de lucru

- Farmacii cu punct de lucru

- Bloc Operator I - Sediul Central

- Bloc Operator I - Sediul Central

- Bloc Operator II - pavilion Tractorul

- Bloc Operator II - pavilion Tractorul

- Săli de operații - Oftalmologie, ORL

- Săli de operații - Oftalmologie, ORL

- Stația de Sterilizare

- Stația de Sterilizare

- Laborator clinic analize medicale

- Laborator clinic analize medicale

- Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

- Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

- Serviciu Anatomie Patologică

- Serviciu Anatomie Patologie

- Compartiment Citologie

- Compartiment Citologie

- Compartiment Histopatologie

- Compartiment Histopatologie

- Compartiment Prosectură

- Compartiment Prosectură

- Laborator Radioterapie

- Laborator Radioterapie

- Laborator Medicină Nucleară

- Laborator Medicină Nucleară

- Laborator angiografie și cardiologie

- Laborator angiografie și cardiologie intervențională

intervențională

- Serviciul Județean de Medicină Legală

- Serviciul Județean de Medicină Legală

- Compartimente de Explorări funcționale

- Compartimente de Explorări funcționale

- Compartiment Endoscopie

- Compartiment Endoscopie

- Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate

- Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate

Asistenței Medicale

Asistenței Medicale

- Compartimente Recuperare Medicină Fizică și

- Compartimente Recuperare Medicină Fizică și

Balneologie

Balneologie

- Cabinete planificare familială

- Cabinete planificare familială

- Cabinet Medicina Muncii

- Cabinet Medicina Muncii

- Centrul Județean de Diabet Zaharat, Nutriție și

- Centrul Județean de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli

Boli Metabolice

Metabolice

- Cabinet Oncologie medicală

- Cabinet Oncologie medicală

STRUCTURA ACTUALA

STRUCTURA PROVIZORIE

Sediul - Calea București nr.25-27

Sediul - Calea București nr.25-27^

Cabinet Medicină Internă

se mută temporar în Pavilionul Astra

Cabinet Cardiologie

se mută temporar în Pavilionul Astra

Cabinet Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă

Cabinet Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă

Cabinet Ortopedie și Traumatologie

Cabinet Ortopedie și Traumatologie

Cabinet Obstetrică-Ginecologie

se mută temporar în Pavilionul Tractorul

Cabinet Oftalmologie

se mută temporar în Pavilionul Mârzescu

Cabinet ORL

Cabinet ORL

Cabinet Neurologie

se mută temporar în Pavilionul Astra

Cabinet Gastroenterologie

Cabinet Gastroenterologie

Cabinet Chirurgie Generală

Cabinet Chirurgie Generală

Cabinet Chirurgie Orală și Maxilo-Facială

Cabinet Chirurgie Orală și Maxilo-Facială

Cabinet Neurochirurgie

Cabinet Neurochirurgie

Cabinet Hematologie

se mută temporar în Pavilionul Mârzescu

4*

Cabinet Chirurgie toracică

Cabinet Chirurgie toracică

Cabinet Chirurgie vasculară

Cabinet Chirurgie vasculară

Sediul Oltet nr.2(Tractorul)

Sediul Oltet nr.2(Tractorul)

Cabinet Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie

Cabinet Recuperare, Medicină Fizică și

Balneologie

Cabinet Medicină Internă

Cabinet Medicină Internă

Cabinet Urologie

Cabinet Urologie

Cabinet Obstetrică-Ginecologie

Cabinet Obstetrică-Ginecologie

Cabinet Alergologie și Imunologie clinică

Cabinet Alergologie și Imunologie clinică

Sediul Cuza Vodă nr.28 (Mârzescu)

Sediul Cuza Vodă nr.28 (Mârzescu)

Cabinet Oftalmologie

Cabinet Oftalmologie

Cabinet ORL

Cabinet ORL

Cabinet Medicină Internă

Cabinet Medicină Internă

Cabinet Nefrologie

Cabinet Nefrologie

Cabinet Geriatrie

Cabinet Geriatrie

Cabinet Hematologie de la Pavilionul central

Sediul Astra - Calea București nr.2

Sediul Astra - Calea București nr.2

Cabinet Dermatovenerologie

Cabinet Dematovenerologie

Cabinet Endocrinologie

Cabinet Endocrinologie

Cabinet Reumatologie

Cabinet Reumatologie

Cabinet Boli Infecțioase

Cabinet Boli Infecțioase

Cabinet Pneumologie

Cabinet Pneumologie

Cabinet Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie

Cabinet Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie

| Cabinet Cardiologie de la Pavilionul Central

Cabinet Med. Internă de la Pavilionul Central

Cabinet Neurologie de Ia Pavilionul Central

Ambulatoriu pentru Sportivi (ASTRA) Cabinete Medicină Sportivă

Ambulatoriu pentru Sportivi (Tractorul) Cabinete Medicină Sportivă

Compartiment Recuperare Medicină Fizică și Balneologie (bază de tratament)

Compartiment Recuperare Medicină Fizică și Balneologie (bază de tratament)

Aparat Funcțional

Aparat Funcțional

Centrul Județean de Diabet zaharat, Nutriție și Boli Metabolice care funcționează în Pavilionul Tractorul.

Centrul Județean de Diabet zaharat, Nutriție și Boli Metabolice care funcționează în Pavilionul Tractorul.

Total nr. paturi înainte de reabilitare 915

Total paturi renovare    883 paturi

Spitalizare de zi Hemodializă 8 paturi

Spitalizare de zi               14 paturi

1.3. Structura de personal (resursele umane)

Dimensionarea resurselor umane ține cont de nevoile secțiilor, de sursele de finanțare și de normativele de perspnal în vigoare (O.M.S. nr. 1224/2010). Ca în majoriatea spitalelor publice din România, numărul de posture ocupate este mult mai mic decât numărul de posture normate, mai ales pentru medici și personalul mediu sanitar.

Anexa privind structura de personal (posturi normate, aprobate și ocupate) la data de 1 ianuarie 2019 este următoarea:

Funcție

Specialitate medicală

Nr. posturi normate

Nr. posturi aprobate

Nr. posturi ocupate

Medic

Alergologie-imunologie

1

1

1

Anatomie patologică

7

7

6

Anestezie Terapie Intensivă

20

20

18

Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie

4

3

3

Boli Infecțioase

3

3

0

Cardiologie

19

19

17

Chirurgie generală

18

18

16

Chirurgie toracică

3

3

2

Chirurgie vasculară

3

3

3

Chirurgie bucomaxilofacială

3

3

~ 2

Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă

5

5

4

Dermato-venerologie

4.5

4.5

4.5

Diabet Zaharat, nutriție și boli metabolice

5

5

5

Endocrinologie

2

2

2

Eidemiologie

3

3

1.5

Gastroenterologie

4

4

4

Geriatrie, Gerontologie

1

1

1

Hematologie

4

4

3

Medicină de Familie

4

4

3

Medicină de Laborator

10.5

10.5

9.5

Medicină de urgență

29

27

17

Medicină generală

4

4

2

Medicină dentară

3

3

0

Medicină internă

22.5

21.5

18.5

Nefrologie

4

4

3

Medicină Legală

7

7

6

Medicina muncii

2

2

2

Medicina nucleară

1

1

1

Medicina Sportivă

3

3

1

Neurochirurgie

5

4

4

Neurologie

5

5

5

O.R.L.

8

8

7

Obstetrică-Ginecologie

3

3

3

Oftalmologie

4

3.5

2.5

Oncologie medicală

8

8

6

Ortopedie-traumatologie

11

10.5

10.5

Pneumologie

1

1

0

Radiologie și imagistică medicală

18

17

11

Radioterapie

1

1

1

Reumatologie

3

3

2

Urologie

7

6.5

5.5

Asistenți medicalui

854

841

755

Infirmiere

366

353

292

îngrijitoare

155

109

52.5

Brancardieri

94

64

56

Autopsieri

7

7

3

Registratori medicali

- posturi fixe

30

30

23

Statisticieni medicali - posturi fixe

4

4

3

Biologi

4

3.5

3

Biochimiști

2

2

1

Chimiști

2

2

2

Farmaciști

9

8

3

Fizician

2

2

1

F iziokinetoterapeuți

7

7

4.5

Psiholog

1

1

0

Manipulant bunuri

11

11

8

Garderobieri

9

9

5

Șoferi

8

8

7

Muncitori

102

102

89

TESA

Serviciul RUNOS

9

9

9

Financiar/contabilitate

11

11

10

Serviciul Achiziții Publice, Aprovizionare si Contractare

10

10

9

Serviciul Tehnic- Administrativ

12

12

11

Compartiment juridic

2

2

2

Comp securitatea muncii, PSI, Protecție civila si situații de urgenta

2

2

2

Compartiment audit

2

2

1

Compartiment informatica

4

4

4

Compartiment relații cu publicul

1

1

1

Comitet Director

4

4

4

Serv.de management calitate

6

6

2

TOTAL

2000.5

1892.5

1576.5

Sursa: Serviciul RUNOS

în spital se desfășoară și activități de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar, de educație medicală continuă, precum și de cercetare științifică medicală, având încadrați un număr de 263 de medici rezidenți.

Repartiție resurse umane

Sursa: Serviciul RUNOS

1.4. Activitatea spitalului în perioada 2016-2018

Performanțele serviciilor furnizate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov sunt evaluate pe baza unor indicatori, stabiliți prin acte normative (OMS nr. 1567/14.09.2007) și asumați de manager, actualizați în condițiile unor modificări legislative, modificări de structură, etc. Acești indicatori trebuie monitorizați de către toate nivelele de management spitalicesc.

Indicatorii de performanță ai managementului spitalului sunt:

 • -  Indicatori de management ai resurselor umane

 • -   Indicatori de utilizare a serviciilor

 • -  Indicatori economico-financiari

Indicatori de calitate

Indicatorii de management ai resurselor umane realizați în perioada 2016-1018:

Nr.crt.

Indicator

Valoare realizată 2016 (%)

Valoare realizată 2017(%)

Valoare realizată 2018(%)

1.

Proporția medicilor din totalul personalului

11,28

11,07

11,19

2.

Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

56,82

55,62

55,96

3.

Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

45,33

47,24

49,31

4.

Numărul mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu

923,70

616,12

674

5.

Numărul mediu de bolnavi externați (spitalizare continuă) pe un medic

211,14

238,65

227,46

6.

Număr mediu de consultații pe medic în UPU

1.132,04

860,73

521,71

Sursa: Serviciul RUNOS și Serviciul Evaluare Statistică și Informatică Medicală

Se poate remarca numărul mare de consultații/medic în UPU, dar și numărul scăzut de consultații /medic în ambulatoriul de specialitate în anul 2018, gradul de realizare fiind de 56,88%.

Sursa:Serviciul RUNOS și Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală

Indicatorii de utilizare a serviciilor

Activitatea primordiala a spitalului este acoperirea patologiei de urgența. Toate acestea sunt acordate în mod sistematic într-o varietate de specialități medico-sanitare, care își desfășoară activitatea într-o structură organizatorică vastă, compartimentată în secții, secții clinice și laboratoare. Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare și paleative.

Este singurul spital din județ care asigură urgențele majore prin Unitatea de Primire Urgențe (UPU-SMURD).

Anexă indicatori de utilizare a serviciilor

Nr.crt.

Indicator

Valoare realizată 2016

Valoare realizată 2017

Valoare realizată 2018

1.

Numărul de pacienți externați (spital)

34.204

33.172

33.664

2.

Durata medie de spitalizare pe spital

6,73

6,76

6,72

3.

Rata de utilizare a paturilor (%)

72,14

72,66

76,98

4.

ICM

1,6073

1,6317

1,6783

5.

Procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale

83,01

84,42

86,36

6.

Proporția bolnavilor internați din totalul pacienților prezenți la camera de gardă (%)

55,17

53,99

53,85

7.

Proporția bolnavilor internați cu programare din total bolnavi internați

44,83

46,01

46,15

8.

Numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu

85,904

69,005

82,941

9.

Procentul pacienților cu complicații și comorbidități din totalul pacienților externați (%)

96,09

96,36

95,89

Sursa: Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală

Se observă:

 • - trendul ascendent al ICM-ului,

 • - menținerea procentului privind rata de ocupare a paturilor (în contextul în care din luna august 2017 au fost închise pentru reabilitare un număr de 79 paturi).

Anexă - Repartizarea indicatorilor din secțiile de cronici: Medicina muncii, Compartiment Geriatrie, Recuperare Medicină Fizică și Balneologie Astra și Tractorul

Nr.crt.

Indicator

Valoare realizată 2016

Valoare realizată 2017

Valoare realizată 2018

1.

Numărul de bolnavi externați

1704

1757

1902

2.

Durata medie de spitalizare pe spital

40,12

38,74

39,32

3.

Rata de utilizare a paturilor

340,12

330,49

343,99

4.

Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere din total bolnavi internați

400

400

400

Sursa: Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală

Se observă: - creșterea numărului de bolnavi externați, gradul de realizare fiind de 118% față de valoarea asumată.

Anexă indicatori economico-fînanciari

Nr.crt.

Indicator

Valoare realizată 2016

Valoare realizată 2017

Valoare realizată

Valoare negociată și asumată

2018

1.

Execuția bugetară față de bugetul aproba

92,91

89,84

83,24

94

2.

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

56,21

62,48

76,06

61

3.

Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de CAS din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul MS cu această destinație

69,43

79,33

79,74

60

4.

Procentul        cheltuielilor        cu

medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului

12,32

11,73

6,07

18

5.

Costul mediu pe zi de spitalizare

540,47

641,13

857,47

390

6.

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

23,56

20,81

27,63

22

Sursa:Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală

Se remarcă scăderea cheltuielior cu medicamentele, gradul de realizare al acestui indicator, fiind de 18,94%. Totodată a crescut costul mediu pe zi de spitalizare, ponderea este de 219,86% față de nivelul asumat de 390 lei.

Indicatori de calitate

Nr.crt.

Indicator

Valoare realizată 2016

Valoare realizată 2017

Valoare realizată 2018

1.

Rata mortalității intraspitalicești

4,22

4,40

4,87

2.

Rata infecțiilor nosocomiale

0,65

0,67

0,78

3.

Rata bolnavilor reintemați în intervalul de 30 de zile de la externare

11,88

11,31

10,96

4.

Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare

0,7018

0,7593

0,7685

5.

Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați

0,42

0,74

0,81

6.

Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților înregistrate

15

15

25

Sursa: Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală

1.5. Situația financiară a SCJUBv

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, și funcționează pe principiul autonomiei financiare.

1.5.1. Structura bugetului de venituri

Veniturile spitalului, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli provin din următoarele sume:

 • • Venituri din contractele încheiate cu CJAS Brașov pentru servicii medicale și influențe

financiare în vederea acoperirii creșterilor salariale;

 • • Venituri din contractele încheiate cu CJAS Brașov pentru finanțarea programelor

naționale de sănătate finanțate din FNUASS;

 • • Venituri din bugetul Ministerului Sănătății de la bugetul de stat pentru finanțarea

programelor naționale de sănătate;

 • • Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală;

 • • Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Brașov pentru

finanțarea de la bugetul de stat și din venituri proprii ale Ministerului Sănătății, pentru unitatea de primire urgențe (UPU-SMURD), cabinetele de medicină sportivă, cabinetul de planificare familială și medicii rezidenți.

 • • Venituri proprii din diverse surse: copiată, taxe de spitalizare și închirieri spații;

 • • Venituri din contractul încheiat cu Casa Județeană de Pensii.

Structura veniturilor pe anii 2016, 2018 și 2018 se prezintă astfel:

închirierea spațiilor, astfel:

-2016 - s-a încasat suma de 623.689,32 lei -2017- s-a încasat suma de 548.864,42 lei -2018 - s-a încasat suma de 274.327,92 lei
-lei-

Nr.crt

Tip venit

Venituri

2016

Venituri

2017

Venituri

2018

1.

Venituri încheiate cu CJAS Brașov

89.427.466

88.913.351

85.588.818

2.

Venituri din programele de sănătate

11.122.421

13.575.242

8.208.365

3.

CAS-Influențe financiare pentru acoperirea creșterilor salariale

3.006.352

32.856.157

65.491.118

4.

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică

20.991.603

26.518.323

39.427.498

5.

Venituri din contractual încheiat cu

Institutul de Medicină Legală

2.738.000

3.652.000

4.885.000

6.

Venituri Medicina Legală

1.012.276

497.311

949.689

7.

Venituri din contractual încheiat cu Casa Județeană de Pensii

32.937

516.049

655.167

8.

Subvenții de la Consiliul Județean

1.796609

2.911.580

8.882.066

9.

Venituri din taxe spitalizare, copiata

1.420.961

1.461.820

1.407.617

10.

Venituri din fonduri europene

-

-

4.637.118

11.

Excedent din anul precedent

6.439.444

-

-

TOTAL

137.988.069

170.901.833

220.132.456

Deasemenea s-a înregistrat o scădere considerabilă a veniturilor provenite din

Sursa: Serviciul Financiar

Legendă:

 • 1. Venituri încheiate cu CJAS Brașov

 • 2. Venituri din programele de sănătate

 • 3. CAS-Influențe financiare pentru acoperirea creșterilor salariale

 • 4. Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică

 • 5. Venituri din contractual încheiat cu Institutul de Medicină Legală

 • 6. Venituri Medicina Legală

 • 7. Venituri din contractual încheiat cu Casa Județeană de Pensii

 • 8. Subvenții de la Consiliul Județean

 • 9. Venituri din taxe spitalizare, copiata, chirii, taxă concurs

 • 10. Venituri din fonduri europene

 • 11. Excedent din anul precedent

1.5.2.Structura bugetului de cheltuieli

Ponderea cheltuielilor de personal în anul 2018 a ajuns la un procent de 76,06% în bugetul de venituri și cheltuieli. Acest lucru se datorează majorărilor salariale de la data de 1 martie 2018.

Nr. cri.

Tip venit

Cheltuieli

2016

Ponder e în total

(%)

Cheltuieli

2017

Pond ere în total (%)

Cheltuieli

2018

Pon dere în total (%)

1.

Cheltuieli de personal

82.170.867

59,55

116.629.813

66

167.077.594

76,06

2.

Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:

47.373.184

34,33

51.602.295

29,20

43.122.670

19,63

încălzit, iluminat

2.527.990

2.371.258

2.822.259

- apă, canal, salubritate

1.037.884

1.075.509

1.351.556

4

- hrană

2.076.240

2.631.168

2.587.145

- medicamente

17.418.729

20.873.405

13.352.294

- materiale sanitare

9.639.083

9.562.624

8.181.869

- reactivi

3.990.189

3.811.495

2.926.269

- dezinfectanți

791.767

641.053

468.483

-alte cheltuieli

9.891.302

10.635.783

11.432.795

3.

Cheltuieli

Handicap

1.238.283

1

1.264.518

1

1.288.022

1

4.

Investițiii

7.205.735

5,22

7.205.735

4,08

8.175.928

3,72

TOTAL

137.988.06

9

176.702.361

219.664.214

1.5.3.Situația datoriilor și arieratelor

La data de 07.05.2019 s-au înregistrat următoarele obligații de plată, defalcate astfel:

 • a) în termenul de scadență 3.246.291 lei;

 • b) peste termenul de scadență 9.609.907 lei


Obligațiile de plată neachitate, prevăzute mai sus vor fi lichidate după cum urmează (se vor menționa explicit posibilitățile, precum și intervalul în care vor fi lichidate în condițiile legii):

scadente ianuarie 2019 -achitate la data de 19.05.2019 -2.634.758 lei

scadente februarie 2019 -achitate la data de 19.06.2019 - 2.866.382 lei

scadente martie 2019 -achitate la data de 19.07.2019-1.672.995 lei

scadente aprilie 2019 - achitate la data de 19.08.2019-2.435.772 lei.

1.6. Situația dotării SCJUBv

Spitalul dispune de instrumente de diagnosticare de înaltă performanță printre care:computer tomograf (2), RMN, angiograf, compartiment de endoscopie. în cadrul spitalului funcționează un modem laborator de analize medicale.

în ultimii 3 ani au fost cheltuiți pentru aparatură și echipamente medicale:

-7.205.735 lei în anul 2016

-7.205.735 lei în anul 2017

- 8.175.928 lei în anul 2018

A

In cadrul spitalului s-au realizat și sunt în curs de realizare, proiecte cu finanțare din fonduri externe și prin parteneriate cu Ministerul Sănătății, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, Spitalul Municipal Aiud, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Consiliul Județean Brașov, etc..

Acestea sunt:

1. POR/420/8/l/Operațiunea 8.1.A- Ambulatorii

Axa prioritară 8: „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”

Titlul proiectului: “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Regiunea Centru prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”

Beneficiar: Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov Cod proiect: 125230

Buget: 30.238.836,76 lei

 • 2. POR/422/8/2/Operațiunea 8.2.B: Unități de Primiri Urgențe - finanțare prin Banca Mondială

Titlul proiectului:”îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Centru la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”

Beneficiar: Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov Cod proiect: 125222

 • 3. POR/266/8/l/Operațiunea 8.1.A.: Ambulatorii

Titlul proiectului: "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al SCJUBv”

Cod proiect: 126488

 • 4. POR/420/8/l/Operațiunea 8.1.A :Ambulatorii                                A

Titlul proiectului: "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”

Cod proiect: 125244

 • 5. POR/422/8/2/Operațiunea 8.2.B:Unități de primiri urgențe

Titlul proiectului: "îmbunătățirea accesului populației din județul Brașov la servicii medicale de urgențe”

Cod proiect: 125243

La data de 13.08.2019 situația investițiilor aprobate prin HCJ nr.219/30.05.2019 și intrate în SCJUBv cu numărul de înregistrare din data de 18.06.2019 este următoarea:

Subvenții Consiliul Județean Brașov

Nr.buc.

12,382,02 mii lei

Stadiul lucrării

Echipament de încălzire și preparare apa caldă inclusiv instalare și montaj pentru Staționar Mârzescu-corp vechi

1

112,20

executat

Echipament de încălzire și preparare apa caldă inclusiv instalare și montaj pentru Staționar Mârzescu-corp nou

1

148,43

executat

Echipament de încălzire și preparare apa caldă inclusiv instalare și montaj

1

157,69

executat

Sursa neîntreruptibilă de energie (UPS) 120 kva

1

351,05

în pregătire documentație

Retehnologizare post transformare Staționar Tractorul și montat grup generator

1

58,91

în pregătire documentație

Aparat pentru fluoroscopie și grafie digitală

3

3.368,62

contract

Osteodensitometru Dexa

1

226,10

în pregătire documentație

Masă de operații modulară radiotransparentă

1

208,25

în așteptare trimitere la JOUE

Sistem ecografic (doppler vascular, doppler transcranian)

1

178,50

în pregătire documentație

Sistem portabil electroencefalograf (EEG) +sistem monitorizare EEG pe termen lung +video eeg

1

142,80

în pregătire documentație

Ventilator mecanic medical

11

1.439,90

depus în 04.09.2019

Trusa chirurgie endoscopică rino-sinusală

1

123,76

în pregătire documentație

Aparat de ventilație mecanică

2

238

depus în 04.09.2019

Motor ortopedic

1

97,58

în pregătire documentație

Cistoscop și optică

2

190,40

în pregătire documentație

Ventilator mecanic portabil

3

282,03

în pregătire documentație

Mașină automată de spălat și dezinfectat instrumente

2

175,17

în pregătire documentJjp

Trusă de cistoscopie de diagnostic și cateterism

1

69,62

în pregătire documentație

Mașină hemodializă

4

210,88

contract

Defibrilator

7

299,88

în pregătire documentație

Sistem de dezinfecție, purificare, pe bază de ozon

7

292,38

în pregătire documentație

Frigider vertical tip bancă de sânge

2

71,40

în pregătire documentație

Congelator vertical pentru plasmă

1

32,13

în pregătire documentație

Mașină de developat

2

59,50

în pregătire documentație

Spirometru portabil

1

26,18

în pregătire documentație

Dispozitiv mobilizare pasivă membru inferior-genunchi

1

23,80

în pregătire documentație

Cărucior resuscitare

2

19,99

în pregătire documentație

Monitor pacient

1

9,52

în pregătire documentație

Injectomat

40

333,20

în pregătire documentație

Elevator cu targă (macara)

5

35,70

în pregătire documentație

Dermatoscop

1

7,02

în pregătire documentație

Baie de întindere a secțiunilor

2

11,90

în pregătire documentație

„-Cărucior transport decedat cu ridicare

1

4,76

în pregătire documentație

Calculator cu monitor

78

266,86

în pregătire documentație

Paturi cu bare laterale

40

123,76

publicat/Depus oferte la

30.08.2019

Centrifugă

2

6,19

în pregătire documentație

Ecograf

3

358,80

în pregătire documentație

Targă hidraulică tip pat

10

95,20

în pregătire documentație

Ventilator portabil

2

142,80

depus în 04.09.2019

Ventilator mecanic

7

391,51

în pregătire documentație

Targă hidraulică radiotransparentă pentru resuscitare și transfer pacienți

10

214,20

în             pregătire

documentație

Ușă protecție radiologică cu strat de plumb

4

50,18

facturat

EKG

5

62,95

în pregătire documentație

Stație centrală telemetrie cu 10 posturi

1

445,54

în pregătire documentație

SF și PT reabilitare curte Staționar central

1

26,18

în pregătire documentație

SF și PT clădire nouă administrativ (P+l)

1

261,80

în pregătire documentație

SF și PT instalații ventilație și climatizare BO și ATI

1

139,23

în pregătire documentație

SF "Proiectare și execuție extindere corp clădire spital S+P+4E”

1

700

în pregătire documentație

Licențe Windows Professional

78

89,57

în pregătire documentație

Situația investițiilor aprobate prin Hotărârea CJ nr.286/25.07.2019 privind modificarea HCJ nr.364/30.10.2018 privind participarea județului Brașov, prin cofinanțare cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către SCJUBv spre finanțare

MS. Hotărârea a fost înregistrată la secretariat cu nr. 24717 din dai

a de 14.08.2019.

Subvenții Bugetul de Stat prin MS

Nr.buc.

13.367 mii lei din care 1.345 mii lei de la CJ

Stadiul lucrării

Sistem electrofiziologic (90% MS +10%CJ)

1

530,00

în pregătire documentație

Sistem mapping 3D (90%MS +10%CJ)

1

670

în pregătire documentație

Sistem generator de ablație și de pompă de irigare

1

170

în pregătire documentație

Videoduodenoscop cu accesorii

1

202

în pregătire documentație

Aparat phacoemulsificare

1

320

în pregătire documentație

Turn laparoscopie

1

495

în așteptare trimitere la JOUE

Ecograf staționar cu sonde abdominală și cavitară vaginală

1

610

în pregătire documentație

Ventilator mecanic

10

1550

depunere în 04.09.2019

Angiograf biplan neurointervențional, traumă și radiologie

1

5534

anunț de participare publicat;      depunere

oferte 21.08.2019

Trusă instrumente chirurgicale pentru cord deschis

1

305

primit în 13.08.2019

Mașină cord-pulmon

1

564

primit în 13.08.2019

Aparat de anestezie de ultimă generație

1

180

primit în 13.08.2019

Monitor complex pentru hemodinamică

1

145

primit în 13.08.2019

Aparat pentru monitorizarea coagulării

1

48

primit în 13.08.2019

Aparat NIRS

1

85

primit îa 13.08.2019

Monitor

4

68

primit în 13.08.2019

Injectomat TI VA

1

12

primit în 13.08.2019

Injectomat

6

30

primit în 13.08.2019

Infuzomat

2

34

primit în 13.08.2019

Pacemaker bicameral

1

28

primit în 13.08.2019

Ventilator pentru transport

1

127

primit în 13.08.2019

încălzitor rapid pentru sânge, derivate și alte lichide

1

17

primit în 13.08.2019

Bronhoscop

1

96

primit în 13.08.2019

Ecograf cu sonde

1

390

primit în 13.08.2019

Balon intraaortic de contrapulsație

1

300

primit în 13.08.2019

Analizor de gaze și electroliți

1

72

primit în 13.08.2019

Trombelastograf

1

125

primit în 13.08.2019

Pat terapie intensivă de înaltă performanță

5

260

primit în 13.08.2019

Pat terapie intensivă

25

400

primit în 13.08.2019

Venituri proprii

Nr.buc.

4637,12 mii lei

Stadiul lucrării ^1

Ecograf cu sondă vaginală

1

87,29

în pregătire documentație

Imprimantă pentru casete

1

192,78

în pregătire documentație

Histoprocesor

1

182,10

în pregătire documentație

Criotom

1

168,98

în pregătire documentație

Aparat pentru colorat lame

1

136,85

în pregătire documentație

Frigider pentru decedați

1

77,35

în pregătire documentație

Stație de includere la parafină

1

66,76

în pregătire documentație

Ventilator mecanic medical

1

130,90

depunere în 04.09.2019

Aparat de hemodiafiltrare

2

285,60

contract

Server

1

286,44

documentația la validat AN AP

Microsoft Windows server 2016 standard 64 bit 24 coruri

2

12,50

documentația la validat ANAP

Calculator cu monitor

22

75,27

documentația la validat ANAP

Turn laparoscopic cu generator electric și instrumentar aferent pentru chirurgia generală

1

476

în așteptare trimitere ' * JOUE

Turn laparoscopic și trusă instrumentar vast pentru chirurgia toracică

1

345,10

în așteptare trimitere JOUE

Electrocauter chirurgical monopolar și bipolar

2

216,58

în pregătire documentație

Truse cu instrumentar chirurgical

5

524,20

în așteptare trimitere la JOUE

Masă operație

2

302,86

în așteptare trimitere la JOUE

Lampă scialitică

2

166,37

în așteptare trimitere la JOUE

Aspirator chirurgical

4

53,42

în așteptare trimitere la JOUE

Motor ortopedic

1

97,58

în pregătire documentație

Spirometru portabil

3

78,54

în pregătire documentație

Videoduodenoscop cu accesorii

1

201,45

documentația la validat ANAP

Mașină automată de spălat și dezinfectat instrumentar

■ Chirurgical

1

87,59

în pregătire documentație

Dermatoscop

1

7,03

în pregătire documentație

Spirometru

1

7,19

în pregătire documentație

Mașină hemodializă

2

105,44

emisă comandă

Aparat de facoemulsificare și chirurgie vitreo retiniană

1

83,30

documentația la validat ANAP

Electrocauter chirurgical

2

21,42

în așteptare trimitere la JOUE

Targă hidraulică radiotransparentă pentru resuscitare și transfer pacienți bariatrici

2

47,60

în pregătire documentație

Criocauter

1

4,76

în pregătire documentație

Monitorfuncții vitale mobil

1

5,95

în pregătire documentație

Masă autopsie

1

76,66

în pregătire documentație

Licențe Windows Professional 10

22

25,26

documentația la validat ANAP

Pentru reparații curente și igienizare s-a propus suma de 4.744,42 mii lei, defalcată pe staționare astfel:

 • - pentru central -1.123,74 mii lei

 • - pentru Mârzescu -1.208,38 mii lei

 • - pentru Astra -1.179,10 mii lei

 • - pentru Tractorul -873,82 mii lei

 • - desființare construcții neintabulate-staționar central - 359,38 mii lei

CAPITOLUL II

Analiza SWOT a spitalului :puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări

PUNCTE TARI (Strong)

PUNCTE SLABE (Weak)

 • - Adresabilitate ridicată pentru populația

din oraș, rural și turiști

 • - Poziționarea geografică

 • - Prezența cadrelor didactice universitare cu experiență și cu înalt grad de profesionalism

 • - Personal mediu sanitar înalt calificat, cu studii superioare

 • - Adresabilitate crescută în regiunea Centru

 • - Implementata unui sistem integrat de management al calității (ISO 9001:2008) pentru toate activitatile spitalului.

 • - Laborator modem de analize medicale în spital și ambulator acreditat RENAR

 • - Spital acreditat de ANMCS

 • - Tehnică, aparatură medicală și platou imagistic de performanță și înaltă performanță CT, RMN

 • - Existența în cadrul spitalului a unui număr important de specialități medicale și chirurgicale

 • - ICM (Indicele de complexitate a cazurilor) ridicat în anul 2018 și care este de 1,6783

 • - personal insuficient motivat pentru a-și mobiliza și asambla toate resursele intelectuale în interesul spitalului

 • -  pavilioanele exterioare în care se defașoară activitatea sunt clădiri vechi ce necesită modernizări și reparații capitale.

 • - costul mediu /zi de spitalizare foarte ridicat.

 • - deficiențe în asumarea responsabilităților.

 • - lipsa unei culturi organizaționale care să susțină strategiile spitalului.

 • - funcționarea activității în UPU într-un mod care nemulțumește pacientul;

-finanțare injustă a actului medical de către CAS, după un algoritm arbitrar neconform cu realitatea și costurile reale ale actului medical;

-o anume rezistență la reorganizarea structurii și redistribuirea numărului de paturi;

-dimensionarea secțiilor în funcție de indicele și rata de utilizare a paturilor;

-achiziționarea insuficientă cu medicaifî^nte /

 • - Derularea programelor neționale de sănătate, cum ar fi AP-IMA (infarct miocardic), AP-ENDO (endoscopie), AP-AVC (Stroke)-din martie 2019

 • - Specialitatea neurochirurgie care asigură tratamentul bolnavilor din 3 județe: Brașov, Covasna și Harghita.


-supraaglomerarea pavilioanelor în perioada reabilitării.

-activitate redusă în ambulatoriul de specialitate -activitate foarte redusă în ambulatoriul de radiologie-imagistică medicală

-slabă închiriere a spațiilor aferente care aduc venituri insuficiente

-migrația extrem de îngrijorătoare a personalului înalt calificat (medici) și personalul mediu sanitar (asistenți medicali)

-parcare supra-aglomerată în curțile pavilioanelor -ponderea mare a salariilor în total cheltuieli

-lipsa unei anexe sau a unui corp de clădire pentru personalul administrativ (TESA) și care în prezent își desfășoară activitatea într-un container

OPORTUNITĂȚI (0)

AMENINȚĂRI (T)

- Adresabilitate mare din județ și din județele învecinate:Harghita și Covasna;

-Amplasarea spitalului în zona centrală a municipiului care din perspectiva urgențelor, este o oportunitate;

-Accesarea de fonduri europene pentru modernizarea unității spitalicești;

-Creșterea calității actului medical prin programul de educație medicală continuă.

-Posibilitatea accesării unor fonduri europene pe programe de reabilitare a spitalelor și dotare cu echipamente medicale de ultimă generație. -Posibilități de parteneriat public-privat. -Accesarea fondurilor pentru studii clinice

 • - dinamica necontrolată a legislației specific de sănătate și financiară

 • -  dependența financiară crescută de relația contractuală cu CJAS: resurse puține și insuficiente, metodă perimată de calcul a finanțării care se bazează pe complexitatea actului medical;

 • - concurența neloială a acelorași medici din spital în cabinetele private

-comunicare și colaborare deficitară cu medicina primară cu repercursiuni în aglomerarea nejustificată aUPU;

-subfinanțare în raport cu creșterile salariale

CAPITOLUL III

Prezentare obiective generale și specifice, activități resurse, responsabilități, rezultate așteptate, indicatori de evaluare și monitorizare

3.A.Creșterea accesibilității la serviciile medicale -Obiectiv general
 • 3.A1. Obiectiv specific- Dezvoltarea infrastructurii și modernizarea spitalului în urma finalizării procesului de reabilitare și consolidare, cu obiective țintite, în contextul adresabilității, cazuisticii și complexității medicale, reconfigurarea anumitor secții clinice (reduceri de paturi în cazul secțiilor cu indicatori slabi în avantajul secțiilor cu utilizare optimă a paturilor), dezvoltarea mai accentuată a activității de ambulator și dotarea cu aparatură/echipamente medicale.


  Indicator de evaluare

  Anul 2019

  Anul 2020

  Anul 2021

  Anul 2022

  Procent execuție bugetară față de buget aprobat: investiții, reparații curente

  85.4%

  85.4%

  85.4%

  85.5%

ANUL 2019

1 .Reabilitarea, modernizarea secțiilor de spital

Obiectiv /indicator

 • 1. Finalizarea etajului IV-V, cu posibilitatea și a etajului III, din corpul B -sediul central

 • 2. Reparații curente/igienizare etaj IV-V, posibil III din corpul A

 • 3. Reconfigurarea ATI în aripa A, inclusiv cu cele 2 paturi de mari arși; mărirea numărului de paturi din secția clinică ATI din sediul central de la 20 paturi la 40 de paturi, reamenajarea sălilor de operație 9 și 10 din sediul central și mutarea SPA-ului în sălile de operație 1 și 2

 • 4. Amenajarea a 2 săli de operație în sediul Tractorul și mărirea Compartimentului ATI de la 5 paturi la 20 de paturi.

 • 5. Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru un corp nou de clădire care va include blocul operator și ambulatoriul de specialitate.

Responsabili: Comitetul Director, Firma de construcții, Șef serv.Tehnic-Administrativ Termene: 2019-2020

Resurse (previziune bugetară): resurse proprii, fonduri de la Consiliul Județean

Ipoteze posibile (riscuri) care pot apărea în realizarea obiectivului

 • - riscul privind întârzierea lucrărilor de către personalul implicat în realizarea lucrărilor de construcții

 • - riscul și consecințele aferente unor soluții tehnice greșite sau neadaptate;

Stadiul de realizare: în curs

Monitorizare:

 • - Raport săptămânal prezentat managerului de către dirigintele de șantier.

 • - Evaluarea pe stadii fizice de execuție a lucrărilor și a mutării secțiilor

 • - Urmărirea demersurilor de către Manager la CJ, MS, DSP.

 • - Utilizare eficientă și eficace a paturilor din spital

Evaluaremumăr spații amenajate, indicatorii de performanță ai spitalului: de calitate, de utilizare a serviciilor, economico-fmanciari, creșterea gradului de confort și siguranță.

2.Dotarea cu aparatură de înaltă performanță

Obiectiv/ indicator (denumire echipament) Achiziționarea unui angiograf biplan neurointervențional, traumă și radiologie

Responsabili: Comitetul Director, Serviciul de Achiziții Publice, Aprovizionare și Contractare.

Termene: decembrie 2019

Resurse (previziune bugetară, alte surse): fonduri alocate de la bugetul de stat

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului -nerealizarea procedurilor de achiziție publică în cursul anului 2019

Stadiul de realizare -în curs

Monitorizare:

 • - Raport săptămânal prezentat managerului de către DFC și Șef serviciu Achiziții Publice.

 • - Urmărirea demersurilor de către Manager.                                          I \

Evaluare:indicatorii de performanță ai spitalului: de calitate, de utilizare a serviciilor, economico-financiari

3. Dotarea cu echipamentele medicale necesare unui act medical de calitate Obiectiv/ indicator (denumire echipament):

-sistem electrifiziologic

-sistem mapping 3D

-sistem generator de ablație și de pompă de irigare

-videoduodenoscop cu accesorii

-aparat phacoemulsificare și chirurgie vitreoretiniană

-turn laparoscopie

-ecograf staționar cu sonde abdominală și cavitară vaginală

-ventilator mecanic -10 bucăți

-trusă de instrumente chirurgicale pentru cord deschis

-mașină cord-pulmon

-aparat de anestezie de ultimă generație

-monitor complex pentru hemodinamică

 • - aparat ăpentru monitorizarea coagulării

-aparat NIRS

-monitor 4 bucăți

 • - injectomat TI VA

-injectomat -6 bucăți

 • - infuzomat -2 bucăți

-pacemaker bicameral

-ventilator pentru transport

 • - încălzitor rapid pentru sânge, derivate și alte lichide

-bronhoscop

-ecograf cu sonde

-balon intraaortic de contrapulsație

-analizor de gaze și electroliți

-trombelastograf

-pat terapie intensivă de înaltă performanță -5 bucăți

-pat terapie intensivă -25 bucăți

Responsabili: Comitetul Director, Serviciul de Achiziții Publice, Aprovizionare și Contractare.

Termene: decembrie 2019

Resurse (previziune bugetară, alte surse): fonduri alocate de la bugetul de stat

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului -neîntocmirea procedurilor de achiziție publică în cursul anului 2019

Stadiul de realizare -în curs

Monitorizare:

 • - Raport săptămânal prezentat managerului de către DFC și Șef serviciu Achiziții Publice.

 • - Urmărirea demersurilor de către Manager.

Evaluare:indicatorii de performanță ai spitalului: de calitate, de utilizare a serviciilor, economico-financiari, creșterea gradului de confort și siguranță

ANUL 2020

1. Acțiuni de întreprins - Reabilitarea, modernizarea secțiilor de spital

Obiectiv /indicator

 • 1.  Finalizare renovare - etajele 3,2,1, parter

 • 2.  Finalizare igienizare - etajele 3,2,1, parter

 • 3. Finalizare UPU

 • 4.  Relocare secții în Pavilionul central și Pavilionul Tractorul conform noii structuri aprobate

 • 5.  Posibilitatea anvelopării Spitalului Tractorul

 • 6. Amenajarea Ambulatoriului Tractorul - demisol în specialitățile aferente secțiilor; mutarea bazei de tratament la sediul Astra și extinderea acesteia

 • 7.  Propunere structură în sediul central: Secția clinică Chirurgie Plastică va funcționa la parter în sediul central și spitalizarea de zi. Propunerea de structură este următoarea:

  Sediul ASTRA 190 paturi și Spitalizare de zi 15 paturi

  Secție Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie 80 paturi

  Secție Recuperare

  Secție clinică Oncologie 50 paturi

  Secția Hematologie 25 paturi

  Secția Reumatologie 25 paturi, Compartiment Medicina muncii 10 paturi

  Demisol: Spitalizare zi 15 paturi (pentru Hemato, Oncologie ), Baza tratament pentru recuperare și Medicina sportivă, ambulator Recuperare, ambulator Oncologie, Hematologie, Centrul Județean de Diabet  Sediul Central cu 495 paturi și 17 paturi spitalizare de zi

  Etaj

  UPU -SMURD

  Spitalizare de zi 13 paturi: chirurgicale și medicale

  Chirurgia plastica 25 paturi din care Unitate cu arși 4 p și 2 arși gravi pe ATI

  Parter

  Secție Cardiologie acuți 27 paturi,

  Secție Cardiologie intervențională 25 paturi cu USTAAC 13 paturi și Spitalizare zi 4 paturi

  Secție Chirurgie Cardiovasculară

  35 paturi, din care Compartiment

  ChirurgieToracică 12 paturi

  Etaj 1

  Secție Ortopedie și traumatologie 54 paturi

  ATI - 40 paturi din care 2 arși gravi

  Etaj 2

  Secție Chirurgie generală I cu 54 paturi

  Secție Chirurgie generală II cu 40 paturi

  Etaj 3

  Secția clinică Medicină Internă I 58 paturi din care

  Compartiment alergologie, imunologie -5 paturi

  Secție Neurochirurgie 37 paturi

  Etaj 4

  Secție Neurologie 27 paturi din care UAVCA 10 Secția Diabet, Nutriție 25 paturi din care

  Compartiment endocrinologie - 5 paturi

  Secție Gastroenterologie 35 paturi

  Etaj 5

Etaj I corpul H ATI 20

Parter corp H Ambulatoriul integrat

USTAAC 13 p din cadrul Secției cardiologie interventională

Mansardă: Ambulator sportivi, SPIAAM, Planning Familial, Ambulator Reumatologie

TRACTORUL 205 paturi Spitalizare de zi cu 4 paturi

Secția clinică Medicină Internă III 31 paturi, din care Compartiment Geriatrie 5 paturi

Secție clinică Cardiologie II cronici 35 paturi Compartiment dermatovenerologie 10 paturi

Secția clinică ORL 39 paturi, din care compartiment Chirurgie Maxilofacială paturi

Compartiment Oftalmologie 15 paturi

Compartiment Nefrologie 15 paturi

ATI - 20 paturi, din care 5 paturi Compartiment Transplant renal

Secția clinică Urologie 40 paturi

Demisol: Centru de hemodializa 8 aparate, Ambulator integrat (Urologie, Oftalmologie, Nefrologie,Endocrinologie și Dermato)

Etaj I corpul vechi -Spitalizare de zi - 4 paturi, ambulator.

Staționar Mârzescu- 0 paturi

TOTAL 890 paturi

Responsabili: Comitetul Director, Firma de construcții, Șef serviciu Tehnic-Administrativ

Termene: decembrie 2020

Resurse (previziune bugetară): resurse proprii și sponsorizări

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

- nefinalizarea lucrării de către firma de construcții

Stadiul de realizare: în curs

Monitorizare:

 • - Raport săptămânal prezentat managerului de către dirigintele de șantier.

 • - Evaluarea pe stadii fizice de execuție a lucrărilor și a mutării secțiilor

 • - Urmărirea demersurilor de către Manager la CJ, MS, DSP.

 • - Utilizare eficientă și eficace a paturilor din spital

Evaluare:indicatorii de performanță ai spitalului: de calitate, de utilizare a serviciilor, economico-financiari, creșterea gradului de confort și siguranță

2.Dotarea cu aparatură de înaltă performanță

Obiectiv/ indicator (denumire echipament) Dotarea cu echipamente de radiologie intervențională

Dotarea sălii de chirurgie cardiacă

Responsabili: Comitetul Director, Serviciul de Achiziții Publice, Aprovizionare și Contractare. Termene: decembrie 2020

Resurse (previziune bugetară, alte surse): fonduri alocate de la bugetul de stat, proprii

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului -

 • - nefinanțarea echipamentelor

 • - nerealizarea procedurilor de achiziție publică în cursul anului 2019

Stadiul de realizare -în curs

Monitorizare:

23 Raport săptămânal prezentat managerului de către DFC și Șef serviciu Achiziții Publice.

 • - Urmărirea demersurilor de către Manager.

Evaluare:indicatorii de performanță ai spitalului: de calitate, de utilizare a serviciilor, economico-financiari, creșterea gradului de confort și siguranță

 • 3. Dotarea cu echipamentele medicale necesare unui act medical de calitate Obiectiv/ indicator (denumire echipament): dotarea cu echipamente pentru sala de radiologie intervențională și a sălii de chirurgie cardiacă

Responsabili: Comitetul Director, Serviciul de Achiziții Publice, Aprovizionare și Contractare.

Termene: decembrie 2020

Resurse (previziune bugetară, alte surse): fonduri alocate de la bugetul de stat, proprii

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului -

 • - nefinanțarea echipamentelor

 • - nerealizarea procedurilor de achiziție publică în cursul anului 2019

Stadiul de realizare -în curs

Monitorizare:

 • - Raport săptămânal prezentat managerului de către DFC și Șef serviciu Achiziții Publice.

 • - Urmărirea demersurilor de către Manager.

Evaluare: indicatorii de performanță ai spitalului: de calitate, de utilizare a serviciilor, economico-financiari, creșterea gradului de confort și siguranță

ANUL 2021

1. Acțiuni de întreprins - Reabilitarea, modernizarea secțiilor de spital

Obiectiv /indicator

 • 1. Amenajare curte și parcare după finalizarea lucrărilor de reabilitare

 • 2. Amenajarea Ambulatoriului integrat din Staționarul central după mutarea UPUîn noul sediu

 • 3. Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru un nou corp de clădire în locul centralei termice. Responsabili: Comitetul Director

Termene: iunie 2021

Resurse: Banca Mondială, proprii, sponsorizări

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

 • - nefinalizarea UPU

-nefinalizarea lucrărilor de reabilitare

Stadiul de realizare. în evidență

2. Acțiuni de întreprins - Dotarea cu aparatură de înaltă performanță

Obiectiv/ indicator (denumire echipament):

 • - Reînnoirea aparatelor radiologice uzate și care nu vor mai putea funcționa conform normelor CNCAN

Responsabili: Comitetul Director, medic șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

Termene: decembrie 2021

Resurse: proprii

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

 • - nefinanțarea aparatelor

-neachiziționarea aparatelor

Stadiul de realizare. în evidență

Monitorizare:

 • - Raport săptămânal prezentat managerului de către DFC și Șef serviciu Achiziții Publice.

 • - Urmărirea demersurilor de către Manager.

Evaluare indicatorii de performanță ai spitalului: de calitate, de utilizare a serviciilor, economico-financiari, creșterea gradului de confort și siguranță                              /

3. Acțiuni de întreprins Dotarea cu echipamentele medicale necesare unui act medical de calitate

Obiectiv/ indicator (denumire echipament): Dotarea Blocului Operator cu aparatură cu aparatură modernă

Responsabili'. Comitetul Director, coordonator bloc operator

Termene: decembrie 2021

Resurse ', proprii

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

- lipsa finanțării aparatelor

-neachiziționarea aparatelor

Stadiul de realizare: în evidență

Monitorizare:

 • - Raport săptămânal prezentat managerului de către DFC și Șef serviciu Achiziții Publice.

 • - Urmărirea demersurilor de către Manager.

Evaluare:indicatorii de performanță ai spitalului: de calitate, de utilizare a serviciilor, economico-fmanciari, creșterea gradului de confort și siguranță

ANUL 2022

1. Acțiuni de întreprins - Reabilitarea, modernizarea secțiilor de spital

Obiectiv /indicator

1. Demararea construcțiilor corpului nou de clădire 2.Igienizări necesare în sediul central, Tractorul și Astra


Responsabili'. Comitetul Director, firma de construcții Termene: decembrie 2022

Resurse', fonduri europene, Banca Mondială, parteneriat public-privat Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

 • - neînceperea lucrărilor de construcții -nerealizarea planului de igienizări Stadiul de realizare: în evidență

2.Acțiuni de întreprins Dotarea cu aparatură de înaltă performanță

Obiectiv/ indicator (denumire echipament): Reînnoirea aparatelor uzate Responsabili'. Comitetul Director, medic șef

Termene: decembrie 2022

Resurse', proprii

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

 • - nefinanțarea aparatelor -neachiziționarea aparatelor Stadiul de realizare: în evidență

Monitorizare:

 • - Raport săptămânal prezentat managerului de către DFC și Șef serviciu Achiziții Publice.

 • - Urmărirea demersurilor de către Manager.

Evaluare indicatorii de performanță ai spitalului: de calitate, de utilizare a serviciilor, economico-fmanciari, creșterea gradului de confort și siguranță

 • 3.A2. Obiectiv specific- Dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu necesitățile reale

Resursele umane sunt cele mai importante componente în furnizarea de îngrijiri de sănătate. Planificarea resurselor umane, și în special a medicilor trebuie să constituie o .prioritate în sectorul sanitar. Deși nu constituie procentul cel mai reprezentativ din personalul

30/103


medical, medicii simt cei care influențează în cea mai mare măsură calitatea și costurile serviciilor de sănătate.

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul

2020

Anul 2021

Anul

2022

Număr mediu bolnavi externați/ medic

223

225

230

230

Număr mediu de consultații/ medic in UPU

525

530

860

860

Număr mediu de consultații/ medic în ambulator

620

625

923

923

Proporția medicilor din total personal

11,30

11,50

11,50

11,50

Proporția personalului medical din total personal angajat

55

55,50

55,50

55,50

Proporția personalului medical cu studii superioare din total personal medical

45,50

46,00

46,00

46,00

Strategia de dezvoltare a resurselor umane este conformă cu nevoile SCJUBv.

Anul 2019

Acțiuni de întreprins:

 • 1. Angajarea personalului medico- sanitar pe secții si compartimente

Dinamica fluxului de cadre este imprevizibilă. Conducerea spitalului stabilește necesarul de personal în raport cu volumul de activitate, din perspectiva optimizării procesului de furnizare a serviciilor și raportat la normativul de personal. Nevoia de personal este estimată pentru a asigura utilizarea la capacitate optimă a resurselor umane existente.

Indicatori:

 • - proporția medicilor din total personal

 • - proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

 • - proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

 • - proporția personalului auxiliar din personalul medical

 • - număr personal angajat:

-medici = 25

-alt personal superior (farmaciști)=2

-asistenți medicali=30

-personal auxiliar =40

-TESA =5

-Muncitori= 5

Responsabili: Manager, Șef serviciu RUNOS

T ermen :permanent

Resurse (previziune bugetară, alte surse): proprii, bugetul de stat.

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului:                           \ \

- neîntocmirea sau întocmirea eronată statelor de funcții;                                 \

 • - neaprobarea statelor de funcții;

 • - nesolicitarea de la organul ierarhic superior a aprobării pentru organizarea concursului (dacă este cazul)

-neînscrierea candidaților

-nepromovarea concursului

Stadiul de realizare: implementat

Monitorizare:plan de ocupare a posturilor vacante, situație actualizată privind personalul angajat, existent

 • - întocmirea organigramei, a statului de funcții

 • - corespondență între cerințele postului si competențele profesionale pe fise de post selecționate

Evaluare: indicatorii resurselor umane

2. Acțiuni de întreprins: Responsabilitățile si exigentele sunt definite pentru fiecare post și comunicate fiecărui angajat

Indicator: Fișele de post sunt completate și actualizate periodic

Responsabili: Manager, Șef serviciu RUNOS


Termene:permanent

Resurse (previziune bugetară, alte surse): proprii

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului:

 • - neîntocmirea fișelor de post.

Stadiul de realizare: implementat

Monitorizare: evidența fișelor de post la serviciul RUNOS

Evaluare:: număr fișe de post completate, actualizate și semnate de luare la cunoștință

 • 3. întocmirea unui nou regulament intern în concordanță cu cerințele actuale Indicator: Finalizarea Regulamentului Intern

Responsabili: Manager, Șef serviciu RUNOS

T ermen:31.10.2019

Resurse (previziune bugetară, alte surse): proprii

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului:

 • - nefmalizarea regulamentului.

Stadiul de realizare: implementat

Monitorizare: rapoarte lunare în Comitetul Director

Evaluare: indicatorii resurselor umane

Rezultate așteptate:

- creșterea eficienței și calității actului medical;

-creșterea satisfacției pacienților;

-creșterea satisfacției personalului medical;

-atragerea și menținerea personalului valoros;

-asigurarea condițiilor de siguranță și securitate în muncă.

Anul 2020

 • 1.Acțiuni de întreprins: Angajarea personalului medico- sanitar pe secții și compartimente

Angajarea personalului în SCJUBv se face în funcție de dinamica fluxului de cadre la standarde de funcționare optime, la nivel de medici, asistenți medicali, personal auxiliar. Dinamica este imprevizibilă

Indicatori:

- proporția medicilor din total personal


 • - proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

 • - proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

 • - proporția personalului auxiliar din personalul medical

 • - număr personal angajat:

-medici = 25

-alt personal superior (farmaciști)=2

-asistenți medicali=30

-personal auxiliar =40

-TESA =5

-Muncitori= 5

Responsabili: Manager, Șef serviciu RUNOS

Termen :permanent

Resurse (previziune bugetară, alte surse): proprii, bugetul de stat.

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului:

 • - neîntocmirea sau întocmirea eronată statelor de funcții;

 • - neaprobarea statelor de funcții;

 • - nesolicitarea de la organul ierarhic superior a aprobării pentru organizarea concursului (dacă este cazul)

-neînscrierea candidaților

-nepromovarea concursului

Stadiul de realizare: implementat

Monitorizare:plan de ocupare a posturilor vacante, situație actualizată privind personalul angajat, existent

 • - întocmirea organigramei, a statului de funcții

 • - corespondență între cerințele postului si competențele profesionale pe fise de post selecționate

Evaluare: indicatorii resurselor umane

2.Acțiuni de întreprins: Responsabilitățile si exigențele sunt definite pentru fiecare post și comunicate fiecărui angajat

Indicator: Fișele de post sunt completate și actualizate periodic

Responsabili: Manager, Șef serviciu RUNOS

Termene:permanent

Resurse (previziune bugetară, alte surse): proprii

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului:

 • - neîntocmirea fișelor de post.

Stadiul de realizare: implementat

Monitorizare: evidența fișelor de post la serviciul RUNOS

Evaluare: : număr fișe de post completate, actualizate și semnate de luare la cunoștință

Rezultate așteptate:

 • - creșterea eficienței și calității actului medical;

-creșterea satisfacției pacienților;

-creșterea satisfacției personalului medical;

-atragerea și menținerea personalului valoros;

-asigurarea condițiilor de siguranță și securitate în muncă.                              rx

Anul 2021

 • 1. Acțiuni de întreprins: Angajarea personalului medico- sanitar pe secții și compartimente

Angajarea personalului în SCJUBv se face în funcție de dinamica fluxului de cadre la standarde de funcționare optime, la nivel de medici, asistenți medicali, personal auxiliar. Dinamica este imprevizibilă

Indicatori:

 • - proporția medicilor din total personal

 • - proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

 • - proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

 • - proporția personalului auxiliar din personalul medical

 • - număr personal angajat:

-medici = 25

-alt personal superior (farmaciști)=2

-asistenți medicali=30

-personal auxiliar =40

-TESA =5

-Muncitori= 5

Responsabili: Manager, Șef serviciu RUNOS

Termen :permanent

Resurse (previziune bugetară, alte surse): proprii, bugetul de stat.

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului:

 • - neîntocmirea sau întocmirea eronată statelor de funcții;

 • - neaprobarea statelor de funcții;

 • - nesolicitarea de la organul ierarhic superior a aprobării pentru organizarea concursului (dacă este cazul)

-neînscrierea candidaților

-nepromovarea concursului

Stadiul de realizare: implementat

Monitorizare:plan de ocupare a posturilor vacante, situație actualizată privind personalul angajat, existent

 • - întocmirea organigramei, a statului de funcții

 • - corespondență între cerințele postului si competențele profesionale pe fise de post selecționate

Evaluare: indicatorii resurselor umane

2.Acțiuni de întreprins: Responsabilitățile si exigențele sunt definite pentru fiecare post și comunicate fiecărui angajat

Indicator: Fișele de post sunt completate și actualizate periodic

Responsabili: Manager, Șef serviciu RUNOS

T ermene :permanent

Resurse (previziune bugetară, alte surse): proprii

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului:

 • - neîntocmirea fișelor de post.

Stadiul de realizare: implementat

Monitorizare: evidența fișelor de post la serviciul RUNOS

Evaluare:: număr fișe de post completate, actualizate și semnate de luare la cunoștință

Rezultate așteptate:

- creșterea eficienței și calității actului medical;

-creșterea satisfacției pacienților;

-creșterea satisfacției personalului medical;

-atragerea și menținerea personalului valoros;

-asigurarea condițiilor de siguranță și securitate în muncă.

Anul 2022

 • 1. Acțiuni de întreprins: Angajarea personalului medico- sanitar pe secții și compartimente

Angajarea personalului în SCJUBv se face în funcție de dinamica fluxului de cadre la standarde de funcționare optime, la nivel de medici, asistenți medicali, personal auxiliar. Dinamica este imprevizibilă

Indicatori:

 • - proporția medicilor din total personal

 • - proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

 • - proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

 • - proporția personalului auxiliar din personalul medical

 • - număr personal angajat:

-medici = 25

-alt personal superior (farmaciști)=2

-asistenți medicali=30

-personal auxiliar =40

-TESA =5

-Muncitori= 5

Responsabili: Manager, Șef serviciu RUNOS

Termen: permanent

Resurse (previziune bugetară, alte surse): proprii, bugetul de stat.

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului:

 • - neîntocmirea sau întocmirea eronată statelor de funcții;

 • - neaprobarea statelor de funcții;

 • - nesolicitarea de la organul ierarhic superior a aprobării pentru organizarea concursului (dacă este cazul)

-neînscrierea candidaților

-nepromovarea concursului

Stadiul de realizare: implementat

Monitorizare:plan de ocupare a posturilor vacante, situație actualizată privind personalul angajat, existent

 • - întocmirea organigramei, a statului de funcții

 • - corespondență între cerințele postului si competențele profesionale pe fise de post selecționate

Evaluare: indicatorii resurselor umane

2.Acțiuni de întreprins: Responsabilitățile si exigențele sunt definite pentru fiecare post și comunicate fiecărui angajat

Indicator: Fișele de post sunt completate și actualizate periodic

Responsabili: Manager, Șef serviciu RUNOS                                         (

Termene:permanent                                                          \

Resurse (previziune bugetară, alte surse): proprii

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului:

 • - neîntocmirea fișelor de post.

Stadiul de realizare: implementat

Monitorizare: evidența fișelor de post la serviciul RUNOS

Evaluare: : număr fișe de post completate, actualizate și semnate de luare la cunoștință

Rezultate așteptate:

 • - creșterea eficienței și calității actului medical;

-creșterea satisfacției pacienților;

-creșterea satisfacției personalului medical;

-atragerea și menținerea personalului valoros;

-asigurarea condițiilor de siguranță și securitate în muncă.

 • 3.A3. Obiectiv specific- Diversificarea serviciilor medicale acordate pacienților

  Indicator de evaluare

  Anul 2019

  Anul

  2020

  Anul 2021

  Anul

  2022

  Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicești acordate pe spital

  11,30

  11,30

  11,30

  11,30

  Proporția serviciilor de îngrijiri paliative din totalul serv, medicale spitalicești acordate de spital

  0

  0

  0

  0

  Procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale

  85,00

  85,00

  86,00

  86,00

  Indicele de complexitate a cazurilor pe spital

  1,67

  1,67

  1,68

  1,68

  Rata de utilizare a paturilor

  77

  77

  78

  79

  Număr pacienți externați pe total si pe secții

  33.500

  33.750

  34.000

  34.100

  Număr consultații acordate în ambulatoriu

  85.500

  86.000

  86.000

  86.000

  Indice de concordanță intre diagnosticul la internare și diagnosticul la externare

  0,75

  0,75

  0,75

  0,75

  Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați

  0,90

  0,90

  0,90

  0,90

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (servicii medicale)

Responsa bili

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Servicii medicale noi (spitalizare de zi, investigații paraclinice, cabinete ambulator)

Maximizarea utilizării paturilor de spitalizare de zi și diversificarea serviciilor oferite în vederea scăderii costurilor pe spitalizare continua. Lărgirea spectrului explorării funcționale.

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementa t

2

Intervenții chirurgicale din totalul externărilor din secțiile chirurgicale

Internarea pe secțiile chirurgicale cu preponderenț ă a pacienților care necesită intervenții chir.

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementa t

3

Indicele de complexitat e a cazurilor

Profesionalis mul personalului medical, calitatea investigațiilor Și procedurilor conduc la creșterea ICM-ului fiecărei secții. Secțiile care nu ajung cel puțin la ICM

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementa t

național vor trebui monitorizate pentru a crește acest indicator.

4

Rata de utilizare a paturilor

Creșterea ratei de utilizare a paturilor prin modificarea numărului de paturi de pe secții în funcție de activitatea fiecăreia, cu respectarea nr.de paturi pe spital

Manager, Dir. Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementa t

5

Număr pacienți externați

Reducerea duratei medii de spitalizare (DMS) printr-un act medical de calitate și eficient va conduce la creșterea nr.de pacienți care pot beneficia de serviciile medicale spitalicești

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Trim.,

Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementa t

6

Număr consultații acordate în ambulatoriu

Creșterea calității și numărului de servicii medicale din ambulatoriul integrat, astfel încât pacienții cu patologie cronică să fie explorați cât mai complet în

Dir.

Medical, medici ambulator iu,șef Birou Inf.

Trim., Sem., Anual

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementa

t

ambulatoriu. Acest fapt va determina scăderea costurilor și duratei internărilor programate. Introducerea posibilității programărilor on-line pentru micșorarea perioadei de așteptare și confortul pacienților.

7

Indice de concordanță intre diagnosticul la internare Și diagnosticul la externare

Acuitatea consultațiilor din structurile de ambulatoriu integrat, UPU și medici de familie va determina creșterea indicatorului de concordanță.

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Trim.,

Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementa t

8

Bolnavi transferați către alte spitale

Creșterea calității actului medical prin perfecționare a profesională a pers.medical și dotarea spitalului cu aparatură performantă va conduce la scăderea nr.de pacienți transferați la alte spitale

Manager, Dir. Medical, Resurse Umane, șefi secții/com P-

Permanent

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementa t

'A /

Anul 2020

_

Nr

crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator ( servicii medicale)

Responsa bili

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Servicii medicale noi (spitalizare de zi, investigații paraclinice, cabinete ambulator)

Maximizarea utilizării paturilor de spitalizare de zi și diversificarea serviciilor oferite în vederea scăderii costurilor pe spitalizare continua. Lărgirea spectrului explorării funcționale.

Dir.

Medical, șefi secții/comp

Permanent

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementat

2

Intervenții chirurgica le din totalul externării or din secțiile chirurgica le

Internarea pe secțiile chirurgicale cu preponderență a pacienților care necesită intervenții chir.

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementat

3

Indicele de complexit ate a cazurilor

Profesionalism ul personalului medical, calitatea investigațiilor și procedurilor conduc la creșterea ICM-ului fiecărei secții. Secțiile care nu ajung cel puțin la ICM național vor trebui monitorizate pentru a crește acest indicator.

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplicare a personalului

Implemen^

4

Rata de utilizare a paturilor

Creșterea ratei de utilizare a paturilor prin modificarea numărului de paturi de pe secții în funcție de activitatea fiecăreia, cu respectarea nr.de paturi pe spital

Manager, Dir. Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementat

5

Număr pacienți externați

Reducerea duratei medii de spitalizare (DMS) printr-un act medical de calitate și eficient va conduce la creșterea nr.de pacienți care pot beneficia de serviciile medicale spitalicești

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Trim.,

Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementat

6

Număr consultații acordate în ambulator iu

Creșterea calității și numărului de servicii medicale din ambulatoriul integrat, astfel încât pacienții cu patologie cronică să fie explorați cât mai complet în ambulatoriu. Acest fapt va determina scăderea costurilor și duratei internărilor programate. Introducerea posibilității programărilor

Dir.

Medical, medici șef Birou Informatic ă

Trim.,

Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicare

a

personalului

(1

Implementat

d

on-line pentru micșorarea perioadei de așteptare și confortul pacienților.

7

Indice de concordan ță intre diagnostic ul la internare Și diagnostic ul la externare

Acuitatea consultațiilor din structurile de ambulatoriu integrat, UPU și medici de familie va determina creșterea indicatorului de concordanță.

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Trim.,

Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementat

8

Bolnavi transferați către alte spitale

Creșterea calității actului medical prin perfecționarea profesională a pers.medical și dotarea spitalului cu aparatură performantă va conduce la scăderea nr.de pacienți transferați la alte spitale

Manager, Dir.

Medical, Resurse Umane, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplicare a personalului

Implementat

Anul 2021

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (servicii medicale)

Responsa bili

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivul ui

Stadiul de realizare

1

Servicii medicale noi (spitalizare de zi,

Maximizarea utilizării paturilor de spitalizare de zi și

Dir.

Medical, șefi secții/com

_

Permanent

Proprii

Neimplica rea personalul ui

Implementa t

investigații paraclinice, cabinete ambulator)

diversificarea serviciilor oferite în vederea scăderii costurilor pe spitalizare continua. Lărgirea spectrului explorării funcționale.

2

Intervenții chirurgica le din totalul externării or din secțiile chirurgica le

Internarea pe secțiile chirurgicale cu preponderență a pacienților care necesită intervenții chir.

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplica rea personalul ui

Implementa t

3

Indicele de complexit ate a cazurilor

Profesionalism ul personalului medical, calitatea investigațiilor și procedurilor conduc la creșterea ICM-ului fiecărei secții. Secțiile care nu ajung cel puțin la ICM național vor trebui monitorizate pentru a crește acest indicator.

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplica rea personalul ui

Implementa t

4

Rata de utilizare a paturilor

Creșterea ratei de utilizare a paturilor prin modificarea numărului de paturi de pe secții în funcție de activitatea fiecăreia, cu respectarea nr.de paturi pe

Manager, Dir. Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplica rea personalul ui

Implementa t

A i /---------

spital

5

Număr pacienți externați

Reducerea duratei medii de spitalizare (DMS) printr-un act medical de calitate și eficient va conduce la creșterea nr.de pacienți care pot beneficia de serviciile medicale spitalicești

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Trim., Sem., Anual

Proprii

Neimplica rea personalul ui

Implementa t

6

Număr consultații acordate în ambulatori u

Creșterea calității și numărului de servicii medicale din ambulatoriul integrat, astfel încât pacienții cu patologie cronică să fie explorați cât mai complet în ambulatoriu. Acest fapt va determina scăderea costurilor și duratei internărilor programate. Introducerea posibilității programărilor on-line pentru micșorarea perioadei de așteptare și confortul pacienților.

Dir.

Medical, medici ambulator iu,șef Birou Inf.

Trim.,

Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementat

<1

7

Indice de concordan ță intre diagnostic ul la

Acuitatea consultațiilor din structurile de ambulatoriu integrat, UPU

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Trim., Sem., Anual

Proprii

Neimplica rea personalul ui

Implementa t


internare Și diagnostic ul la externare

și medici de familie va determina creșterea indicatorului de concordanță.

8

Bolnavi transferați către alte spitale

Creșterea calității actului medical prin perfecționarea profesională a pers.medical și dotarea spitalului cu aparatură performantă va conduce la scăderea nr.de pacienți transferați la alte spitale

Manager, Dir. Medical, Resurse Umane, șefi secții/com P-

Permanent

Proprii

Neimplica rea personalul ui

Implementa t

Anul 2022

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (servicii medicale)

Responsa bili

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivulu i

Stadiul de realizare

1

Servicii medicale noi (spitalizare de zi, investigații paraclinice, cabinete ambulator)

Maximizarea utilizării paturilor de spitalizare de zi și diversificarea serviciilor oferite în vederea scăderii costurilor pe spitalizare continua. Lărgirea spectrului explorării funcționale.

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

(\

Implemen

tat

2

Intervenții

Internarea pe

Dir.

Permanent

Proprii

Neimplicar

In^lemen

chirurgicale din totalul externărilor din secțiile chirurgicale

secțiile chirurgicale cu preponderență a pacienților care necesită intervenții chir.

Medical, șefi secții/com

P-

ea personalulu i

tat

3

Indicele de complexitat e a cazurilor

Profesionalism ul personalului medical, calitatea investigațiilor și procedurilor conduc la creșterea ICM-ului fiecărei secții. Secțiile care nu ajung cel puțin la ICM național vor trebui monitorizate pentru a crește acest indicator.

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implemen tat

4

Rata de utilizare a paturilor

Creșterea ratei de utilizare a paturilor prin modificarea numărului de paturi de pe secții în funcție de activitatea fiecăreia, cu respectarea nr.de paturi pe spital

Manager, Dir. Medical, șefi secții/com

Permanent

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implemen tat

5

Număr pacienți externați

>

Reducerea duratei medii de spitalizare (DMS) printr-un act medical de calitate și eficient va conduce la creșterea nr.de pacienți care pot beneficia de serviciile medicale spitalicești

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Trim., Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implemen tat

6

Număr consultații acordate în ambulatoriu

Creșterea calității și numărului de servicii medicale din ambulatoriul integrat, astfel încât pacienții cu patologie cronică să fie explorați cât mai complet în ambulatoriu. Acest fapt va determina scăderea costurilor și duratei internărilor programate. Introducerea posibilității programărilor on-line pentru micșorarea perioadei de așteptare și confortul pacienților.

Dir.

Medical, medici ambulator iu, șef Birou Inf.

Trim., Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implemen tat

7

Indice de concordanță intre diagnosticul la internare Și diagnosticul la externare

Acuitatea consultațiilor din structurile de ambulatoriu integrat, UPU și medici de familie va determina creșterea indicatorului de concordanță.

Dir.

Medical, șefi secții/com

P-

Trim., Sem., Anual

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implemen tat

8

Bolnavi transferați către alte spitale

Creșterea calității actului medical prin perfecționarea profesională a pers.medical și dotarea spitalului cu

Manager, Dir. Medical, Resurse Umane, șefi secții/com

P-

Permanent

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implemen tat

w

aparatură performantă va conduce la scăderea nr.de pacienți transferați la alte spitale

 • 3.A4. Obiectiv specific- Creșterea gradului de informare al pacienților

Informarea pacienților se poate realiza prin materiale de prezentare a SCJUBv pe suport de hârtie și PVC-pliante, afișe, broșuri, bannere. De asemenea în cadrul mass-media se realizează prezentări ale unei secții din spital.


Anul 2020

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivulu i

Stadiul de realizare

1

Informare pacienți

Informații standard :dre pturi pacienți, servicii religioase, liste de gărzi

Șef secție Compartiment culte

permanent

proprii

neafișarea listelor, neîntocmir ea listelor de gărzi

Implementat


Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul

2020

Anul 2021

Anul

2022

Număr de broșuri

70

70

80

80

Număr de utilizator care accesează adresa WEB

14505

14570

14570

15300

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Informare pacienți

Informații standard: drepturi pacienți, servicii religioase, liste de gărzi

Șef secție Compartiment culte

permanent

proprii

neafișarea listelor, neîntocmirea listelor de gărzi

Implemen tat

2

Realizare web-site

Birou Informatică

permanent

proprii

virusare pierdere date

Implemen tat •

2

Informare pacienți

Realizare web- site

Birou Informatică

permanent

proprii

virusare pierdere date

Implementat

3

Realizare broșuri, pliante cu serviciile acordate

Prezentare SCJUBv

Manager

Șef

Serv.Man.Calită ții

Compartiment

Informatică

31.12.2020

proprii

netipărirea broșurilor

Implementat

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Informare pacienți

Informații standard: drepturi pacienți, servicii religioase, liste de gărzi

Șef secție Compartiment culte

permanent

proprii

neafișarea listei

Implement

2

Informare pacienți

Realizare web-site

Birou Informatică

permanent

proprii

virusare pierdere date

Implement

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Informare pacienți

Informații standard:drepturi pacienți, servicii religioase, liste de gărzi

Șef secție

Compartiment culte

permanent

proprii

Implement

2

Informare pacienți

Realizare web-site

Birou Informatică

permanent

proprii

virusare pierdere date

Implement

 • 3. B.Obiectiv general - Creșterea calității serviciilor medicale 3.Bl. Obiectiv specific- Asigurarea continuității actului medical prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulator


  Indicator de evaluare

  Anul 2019

  Anul

  Anul 2021

  Anul

  2020

  2022

  Procentul bolnavilor internați cu programare din totalul bolnavilor internați

  46,20

  46,20

  46,20

  46,20

  Procentul bolnavilor internați cu bilete de trimitere din totalul bolnavilor internați

  43,00

  43,00

  43,00

  43,00

  Rata bolnavilor reintemați (fără programare) în intervalul de 30 zile de la externare

  20,00

  20,00

  20,00

  20,00

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Stimularea continuității serviciilor medicale prin programe de planificare a consultațiilor, internărilor, externărilor

Creșterea calității și numărului de servicii medicale din ambulatoriul integrat, astfel încât pacienții cu patologie cronică să fie explorați cât mai complet în ambulatoriu. Acest fapt va determina scăderea numărului, costurilor și duratei internărilor programate.

Dir.

Medical, medici ambulatoriu

Trim.,

Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicarea personalului

Implen^n tat 9

2

Diversificarea serviciilor medicale acordate in ambulator

Diversificarea tipurilor de servicii medicale și explorări funcționale acordate în ambulatoriu pentru a decongestiona activitatea

Dir.

Medical, medici ambulatoriu, șef Birou Inf.

Permanent

Proprii

Neimplicarea personalului

Implemen tat

din spital. Introducerea posibilității programărilor on-line pentru micșorarea perioadei de așteptare și confortul pacienților.

3

Micșorarea numărului de pacienți reintemați

Creșterea calității actului medical prin perfecționarea profesională a pers.medical va conduce la scăderea nr.de pacienți reintemați într-un interval de timp relativ scurt (30 zile).

De asemenea, după externare trebuie continuat actul medical, dacă e cazul, în ambulatoriul integrat.

Dir. Medical, șefi secții, medici ambulatoriu

Trim.,

Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicarea personalului

Implemer tat

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul d realizare

1

Stimularea continuității serviciilor

Creșterea calității și numărului de

Dir.

Medical, medici

Trim.,

Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicarea personalului

Implemei tat /


medicale prin programe de planificare a consultațiilor, internărilor, externărilorde


servicii medicale din ambulatoriul integrat, astfel meat pacienții cu patologie cronică să fie explorați cât mai complet în ambulatoriu. Acest fapt va determina scăderea numărului, costurilor și duratei internărilor programate. Diversificarea tipurilor de servicii medicale și explorări funcționale acordate în ambulatoriu pentru a decongestiona activitatea din spital. Introducerea posibilității programărilor on-line pentru micșorarea perioadei de așteptare și confortul pacienților. Creșterea calității actului medical prin perfecționarea profesională a pers.medical


Dir.

Medical, medici ambulatoriu, șef Birou Inf.


Dir.

Medical, șefi secții, medici ambulatoriu
Neimplicarea personalului


Implemen tat


Trim.,

Sem.,

AnualNeimplicarea personalului


Implemen tat


va conduce la scăderea nr.de pacienți reintemați într-un interval de timp relativ scurt (30 zile).

De asemenea, după externare trebuie continuat actul medical, dacă e cazul, în ambulatoriul integrat.

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Stimularea continuității serviciilor medicale prin programe de planificare a consultațiilor, internărilor, externărilor

Creșterea calității și numărului de servicii medicale din ambulatoriul integrat, astfel meat pacienții cu patologie cronică să fie explorați cât mai complet în ambulatoriu. Acest fapt va determina scăderea numărului, costurilor și duratei internărilor

Dir.

Medical, medici ambulatoriu

Trim.,

Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicarea personalului

Implemen tat

/
Diversificarea serviciilor medicale acordate in ambulator


de


programate. Diversificarea tipurilor de servicii medicale și explorări funcționale acordate în ambulatoriu pentru a decongestiona activitatea din spital. Introducerea posibilității programărilor on-line pentru micșorarea perioadei de așteptare și confortul pacienților. Creșterea calității actului medical prin perfecționarea profesională a pers.medical va conduce la scăderea nr.de pacienți reintemați într-un interval de timp relativ scurt (30 zile).

De asemenea, după externare trebuie continuat actul medical, dacă e cazul, în ambulatoriul


Dir.

Medical, medici ambulatoriu, șef Birou Inf.


Dir.

Medical, șefi secții, medici ambulatoriu


Permanent


Proprii


Neimplicarea personalului


Implemen tat


Trim., Sem., AnualNeimplicarea personalului


..


Implemen tat


integrat.

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul dt realizare

1

Stimularea continuității serviciilor medicale prin programe de planificare a consultațiilor, internărilor, externărilor

Creșterea calității și numărului de servicii medicale din ambulatoriul integrat, astfel meat pacienții cu patologie cronică să fie explorați cât mai complet în ambulatoriu. Acest fapt va determina scăderea numărului, costurilor și duratei internărilor programate.

Dir.

Medical, medici ambulatoriu

Trim.,

Sem., Anual

Proprii

Neimplicarea personalului

Implemer tat

2

Diversificarea serviciilor medicale acordate in ambulator

Diversificarea tipurilor de servicii medicale și explorări funcționale acordate în ambulatoriu pentru a decongestiona activitatea din spital. Introducerea posibilității programărilor on-line pentru micșorarea

Dir.

Medical, medici ambulatoriu, șef Birou Inf.

Permanent

Proprii

Neimplicarea personalului

Implemer tat

/

perioadei de așteptare și confortul pacienților.

3

Micșorarea numărului de pacienți reintemați

Creșterea calității actului medical prin perfecționarea profesională a pers.medical va conduce la scăderea nr.de pacienți reintemați într-un interval de timp relativ scurt (30 zile).

De asemenea, după externare trebuie continuat actul medical, dacă e cazul, în ambulatoriul integrat.

Dir.

Medical, șefi secții, medici ambulatoriu

Trim.,

Sem.,

Anual

Proprii

Neimplicarea personalului

Implemen tat

3.B2. Obiectiv specific- Realizarea compatibilității cu spitalele de nivel european

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul

2020

Anul 2021

Anul

2022

Rata pacienților vindecați respectiv ameliorați la externare

87,00

87,00

88,00

88,00

Nr.mediu investigații paraclinice/ pacient externat

7

8

9

9

Indice concordanță între diagnosticul la internare si cel la externare

0,75

0,75

0,75

0,75

Rata mortalității intraspitalicești

4,90

5,00

5,00

4,90

Proporția pacienților decedați la 24 ore de la internare

1,20

1,20

1,10

1,10

Proporția pacienților decedați la

48 ore de la data intervenției

0,50

0,50

0,40

0,40

chirurgicale

Rata infecțiilor asociate actului medical

0,80

0,90

1,00

1,75

Procentul pacienților transferați către alte spitale din total bolnavi externați

0,90

0,90

0,90

0,90

Anul 2019

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsab iii

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivulu i

Stadiul de realizare

1

Adoptarea de standarde pentru produse medicale, tehnologii medicale, formare profesional ă, crearea de rețele de informare

Creșterea calității actului medical, prin perfecționare a profesională a personalului medical și accesul la istoricul medical al pacientului

Șefi secții/com p.,Resurse Umane

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

2

Introducere a și utilizarea ghidurilor de bună practică și evaluare a tehnologiilo r medicale

Respectarea ghidurilor de bună practică pentru fiecare tip de diagnostic și investigarea medicală conformă acestuia

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

3

Asigurarea calității serviciilor medicale

Acuitatea consultațiilor din structurile de ambulatoriu integrat,

Medici ambulator, UPU, șefi secții/com

P-

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

UPU și medicii din secțiile spitalului va asigura calitatea serviciilor medicale efectuate.

4

Asigurarea de medicament

e, echipament

e, etc

Asigurarea unor servicii medicale și medicamente care să garanteze siguranța pacientului, identificarea și ținerea sub control a riscurilor asociate și prevenirea deteriorării stării acestuia.

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

5

Standardiza rea măsurilor de siguranță a pacienților

Respectarea standardelor și măsurilor care să garanteze siguranța pacientului și ținerea sub control a riscurilor asociate pentru prevenirea deteriorării stării acestuia

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu

i

Implementa t

6

Standardiza rea măsurilor de siguranță a pacienților care au intervenții

Respectarea standardelor și măsurilor care să garanteze siguranța pacientului după

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

chirurgicale

intervenția chirurgicală pentru prevenirea deteriorării stării acestuia

7

Respectarea standardele» r de igienă și curățenie în secții/comp.

Efectuarea de cursuri, ședințe, privind respectarea normelor de igienă, spălatul pe mâini, evaluarea personalului în acest sens

Comitet Director Medici, Șefi secții/com

P-

Asistenți, Șef SPIAAM

permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

8

Asigurarea de servicii medicale de calitate

Creșterea calității actului medical prin perfecționare a profesională a pers.medical și dotarea spitalului cu aparatură performantă va conduce la scăderea nr.de pacienți transferați la alte spitale

Manager, Dir. Medical, Resurse Umane, șefi secții/com

P-

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

Anul 2020

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsab iii

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivulu i

Stadiul de realizare

1

Adoptarea

Creșterea

Șefi

Permane

Proprii

Neimplicar

Implementa

de standarde pentru produse medicale, tehnologii medicale, formare profesional ă, crearea de rețele de informare

calității actului medical, prin perfecționare a profesională a personalului medical și accesul la istoricul medical al pacientului

secții/com p.,Resurse Umane

nt

ea personalulu i

t

2

Introducere a și utilizarea ghidurilor de bună practică și evaluare a tehnologiilo r medicale

Respectarea ghidurilor de bună practică pentru fiecare tip de diagnostic și investigarea medicală conformă acestuia

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

3

Asigurarea calității serviciilor medicale

Acuitatea consultațiilor din structurile de ambulatoriu integrat, UPU și medicii din secțiile spitalului va asigura calitatea serviciilor medicale efectuate.

Medici ambulator, UPU, șefi secții/com

P-

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

4

Asigurarea de medicament eechipamen te, etc

Asigurarea unor servicii medicale și medicamente care să garanteze siguranța pacientului, identificarea

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

și ținerea sub control a riscurilor asociate și prevenirea deteriorării stării acestuia.

5

Standardiza rea măsurilor de siguranță a pacienților

Respectarea standardelor și măsurilor care să garanteze siguranța pacientului și ținerea sub control a riscurilor asociate pentru prevenirea deteriorării stării acestuia

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

6

Standardiza rea măsurilor de siguranță a pacienților care au intervenții chirurgicale

Respectarea standardelor și măsurilor care să garanteze siguranța pacientului după intervenția chirurgicală pentru prevenirea deteriorării stării acestuia

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

7

Respectarea standardelo r de igienă și curățenie A in secții/comp.

Efectuarea de cursuri, ședințe, privind respectarea normelor de igienă, spălatul pe mâini, evaluarea personalului

Comitet Director Medici, Șefi secții/com

P-

Asistenți, Șef SPIAAM

permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

în acest sens

8

Asigurarea de servicii medicale de calitate

Creșterea calității actului medical prin perfecționare a profesională a pers.medical și dotarea spitalului cu aparatură performantă va conduce la scăderea nr.de pacienți transferați la alte spitale

Manager, Dir. Medical, Resurse Umane, șefi secții/com

P-

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

Anul 2021

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsab

iii

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivulu i

Stadiul de realizare

1

Adoptarea de standarde pentru produse medicale, tehnologii medicale, formare profesional ă, crearea de rețele de informare

Creșterea calității actului medical, prin perfecționare a profesională a personalului medical și accesul la istoricul medical al pacientului

Șefi secții/com p.,Resurse Umane

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

2

Introducere a și utilizarea ghidurilor

Respectarea ghidurilor de bună practică

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

de bună practică și evaluare a tehnologiile» r medicale

pentru fiecare tip de diagnostic și investigarea medicală conformă acestuia

3

Asigurarea calității serviciilor medicale

Acuitatea consultațiilor din structurile de ambulatoriu integrat, UPU și medicii din secțiile spitalului va asigura calitatea serviciilor medicale efectuate.

Medici ambulator, UPU, șefi secții/com

P-

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

4

Asigurarea de medicament e, echipament e, etc

Asigurarea unor servicii medicale și medicamente care să garanteze siguranța pacientului, identificarea și ținerea sub control a riscurilor asociate și prevenirea deteriorării stării acestuia.

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

5

Standardiza rea măsurilor de siguranță a pacienților

Respectarea standardelor și măsurilor care să garanteze siguranța pacientului și ținerea sub control

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

0 ,

a riscurilor asociate pentru prevenirea deteriorării stării acestuia

6

Standardiza rea măsurilor de siguranță a pacienților care au intervenții chirurgicale

Respectarea standardelor și măsurilor care să garanteze siguranța pacientului după intervenția chirurgicală pentru prevenirea deteriorării stării acestuia

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

7

Respectarea standardelo r de igienă și curățenie în secții/comp.

Efectuarea de cursuri, ședințe, privind respectarea normelor de igienă, spălatul pe mâini, evaluarea personalului în acest sens

Comitet Director Medici, Șefi secții/com

P-Asistenți,

Șef SPIAAM

permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

8

Asigurarea de servicii medicale de calitate

Creșterea calității actului medical prin perfecționare a profesională a pers.medical și dotarea spitalului cu aparatură performantă va conduce la scăderea

Manager, Dir. Medical, Resurse Umane, șefi secții/com P-

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

nr.de pacienți transferați la alte spitale

Anul 2022

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsab iii

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivulu i

Stadiul de realizare

1

Adoptarea de standarde pentru produse medicale, tehnologii medicale, formare profesional ă, crearea de rețele de informare

Creșterea calității actului medical, prin perfecționare a profesională a personalului medical și accesul la istoricul medical al pacientului

Șefi secții/com p.,Resurse Umane

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

2

Introducere a și utilizarea ghidurilor de bună practică și evaluare a tehnologiilo r medicale

Respectarea ghidurilor de bună practică pentru fiecare tip de diagnostic și investigarea medicală conformă acestuia

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

3

Asigurarea calității serviciilor medicale

Acuitatea consultațiilor din structurile de ambulatoriu integrat, UPU și medicii din

Medici ambulator, UPU, șefi secții/com

P-

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

w

secțiile spitalului va asigura calitatea serviciilor medicale efectuate.

4

Asigurarea de medicament

e, echipament

e, etc

Asigurarea unor servicii medicale și medicamente care să garanteze siguranța pacientului, identificarea și ținerea sub control a riscurilor asociate și prevenirea deteriorării stării acestuia.

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

5

Standardiza rea măsurilor de siguranță a pacienților

Respectarea standardelor și măsurilor care să garanteze siguranța pacientului și ținerea sub control a riscurilor asociate pentru prevenirea deteriorării stării acestuia

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

6

Standardiza rea măsurilor de siguranță a pacienților care au intervenții chirurgicale

Respectarea standardelor și măsurilor care să garanteze siguranța pacientului după intervenția chirurgicală

Șefi secții/com p., medici

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

pentru prevenirea deteriorării stării acestuia

7

Respectarea standardelo r de igienă și curățenie A in secții/comp.

Efectuarea de cursuri, ședințe, privind respectarea normelor de igienă, spălatul pe mâini, evaluarea personalului în acest sens

Comitet Director Medici, Șefi secții/com

P-Asistenți,

Șef SPIAAM

permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

8

Asigurarea de servicii medicale de calitate

Creșterea calității actului medical prin perfecționare a profesională a pers.medical și dotarea spitalului cu aparatură performantă va conduce la scăderea nr.de pacienți transferați la alte spitale

Manager, Dir. Medical, Resurse Umane, șefi secții/com

P-

Permane nt

Proprii

Neimplicar ea personalulu i

Implementa t

3.B3.Obiectiv specific- Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical

Formarea profesională continuă este realizată în baza unui plan de formare anual, adaptat specificului și nevoilor SCJUBv, incluzând sursele de finanțare.

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul

2020

Anul 2021

Anul

2022

îndeplinirea planurilor de pregătire profesională

100%

100%

100%

100%

Numărul de cursuri de perfecționare continuă (număr certificate de absolvire,

588

600

650

650diplome de participare)

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

îmbunătățirea pregătirii profesionale de bază a personalului medical (teoretică și practică)

număr cursuri perfecționare cursuri specializare asistenți=l cursuri dezvoltare abilități profesionale=3 cursuri:EKG, infecții nosocomiale, îngrijiri paliative, radioprotecție

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării neimplicarea personalului

implemen tat

2

zx îmbunătățirea pregătirii de specialitate (teoretică și practică) a medicilor

număr cursuri perfecționare la medici= 140

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării nimplicarea personalului

implemen

tat

3

zx îmbunătățirea pregătirii profesionale continue a personalului medical si administrativ

certificate, diplome

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării neimplicarea personalului

implemen tat

(teoretică și practică)

cursuri dezvoltare abilități profesionale=2 cursuri :EKG, infecții nosocomiale, îngrijiri paliative, radioprotecție

2

Obținerea de către medicii specialiști și primari a unor noi competențe Și supraspecializări

număr cursuri specializare

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării nimplicarea personalului

implen

entat

3

Perfecționarea prin cursuri anuale a personalului medical și administrativ

număr cursuri perfecționare

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării neimplicarea personalului

implen

entat

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizau

1

îmbunătățirea pregătirii profesionale de bază a personalului medical (teoretică și practică)

număr cursuri specializare

Și perfecționare

cursuri :EKG, infecții nosocomiale, îngrijiri paliative, radioprotecție

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării neimplicarea personalului

implem ntat

2

Obținerea de către medicii specialiști și primari a unor noi competențe Și supraspecializări

număr cursuri specializare

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării nimplicarea personalului

Q

implem ntat

'uL

Q

Perfecționarea prin cursuri anuale a

număr cursuri perfecționare

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării neimplicarea

impleme ntat

J

personalului

personalului

medical și

administrativ

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

îmbunătățirea pregătirii profesionale de bază a personalului medical (teoretică și practică)

număr cursuri specializare, perfecționare cursuri specializare asistenți cursuri dezvoltare abilități profesionale cursuri :EKG, infecții nosocomiale, îngrijiri paliative, radioprotecție

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării neimplicarea personalului

impleme ntat

2

Obținerea de către medicii specialiști și primari a unor noi competențe și supraspecializări

număr cursuri specializare

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării nimplicarea personalului

impleme ntat

3

Perfecționarea prin cursuri anuale a personalului medical și administrativ

număr cursuri perfecționare

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării neimplicarea personalului

impleme ntat

Monitorizare : Șef serviciu RUNOS -îndeplinirea planului de formare profesională

3.B4. Obiectiv specific- Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practică și protocoale clinice

Ghidul de practică medicală reprezintă un set de afirmații despre diagnosticul și tratamentul unei anumite afecțiuni.

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul

2020

Anul 2021

Anul

2022

Număr protocoale de practică

26

42

45

45

medicale revizuite

Număr de protocoale de practică medicală actualizate

26

42

45

45

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiu de realiza e

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea, completarea și actualizarea protocoalelor de practică medicală

Creșterea calității actului medical prin revizuirea și actualizarea protocoalelor medicale

Director medical, Șef secție

permanent

proprii

nerevizuirea

Și neactualizarea protocoalelor

Impleir entat

2

Toate secțiile și compartimentele

Proceduri și instrucțiuni de lucru generale și specifice

Comitet Director

permanent

proprii

neîntocmirea procedurilor

Implem entat

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizai e

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea, completarea și actualizarea protocoalelor de practică medicală în specialitățile cardiologie, chirurgie, medicină internă, ATI

Creșterea calității actului medical prin revizuirea și actualizarea protocoalelor medicale

Director medical, Șef secție

permanent

proprii

neconstituirea comisiilor nerevizuirea Și neactualizarea protocoalelor

Implem entat

2

Toate secțiile și compartimentele

Proceduri și instrucțiuni

Comitet Director

permanent

proprii

neîntocmirea procedurilor [

Implem ^ent^tAnul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizai e

1

îmbunătățirea pregătirii profesionale de bază a personalului medical

număr cursuri specializare și perfecționare cursuri specializare asistenți=2

Manager

Șef serv.RUNOS

permanent

proprii

lipsa finanțării neimplicarea personalului

implem entatde lucru generale și specifice

Anu

12021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizar e

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea, completarea și actualizarea protocoalelor de practică medicală în specialitățile cardiologie, chirurgie, medicină internă, ATI

Creșterea calității actului medical prin revizuirea și actualizarea protocoalelor medicale

Director medical, Șef secție

permanent

proprii

neconstituirea comisiilor nerevizuirea ȘΠneactualizarea protocoalelor

Implem entat

2

Toate secțiile și compartimentele

Proceduri și instrucțiuni de lucru generale și specifice

Comitet Director

permanent

proprii

neîntocmirea procedurilor

Implem entat

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

k

de realizar e

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea, completarea și actualizarea protocoalelor de practică medicală în specialitățile cardiologie,

Creșterea calității actului medical prin revizuirea și actualizarea protocoalelor medicale

Director medical, Șef secție

permanent

proprii

neconstituirea comisiilor nerevizuirea

Și neactualizarea protocoalelor

Implem entat

chirurgie, medicină internă, ATI

2

Toate secțiile și compartimentele

Proceduri și instrucțiuni de lucru generale și specifice

Comitet Director

permanent

proprii

neîntocmirea procedurilor

Implen entat

3.B5.Obiectiv specifîc-Evaluarea spitalului din perspectiva obținerii acreditării

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul

2020

Anul 2021

Anul

2022

Calificativ obținut în urma

Nivel

Nivel

Reacreditare

Nivel

acreditării

Acreditat

Acreditat

spital

Acreditat

Anul 2019

N

r.

cr

t.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabil i

Termen

e

Resurse (previziun e bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadi ul de real iz are

1

Implementat a tuturor standardelor și a /indicatorilor ANMCS in vederea acreditării

Identificare/inven tariere activități procedurabile și elaborare proceduri de lucru

RMC/DM/Ș efii de structuri

Perman ent

Nu este cazul

Neimplicarea personalului

Proce s perm anent

2

Analizarea situației spitalului prin prisma standardelor generale de acreditare

Completarea

Fișelor de autoevaluare

Toți șefii de structuri medicale și nemedicale din cadrul S.C.J.U.Bv.

Mai 2019

Nu este cazul

întârzieri in completare

Reali zat

3

Inițierea procedurilor de acreditare

Completarea cererii de înscriere în ciclul II de acreditare

RMC

Mai 2019

Nu este cazul

Nu este cazul

Reali

zat

4.

Raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale acordate pacienților în aplicația CAPESARO

Număr de cazuri

RMC/Medi c șef SPIAAM

Lunar, până la data de 15 pentru luna precede ntă.

Nu este cazul

întârzieri in completare

Reali zat/P erem anent

5.

Raportarea semestrială către ANMCS în cadrul procesului de monitorizare post-acreditare

Completarea machetelor de raportare conform cerințelor ANMCS

RMC

Ultima zi lucrătoa re din luna iulie pentru primul semestr u

Nu este cazul

Dificultăți în obținerea datelor necesare

Reali zat/C onfor m soliei țări lo r ANM CS

6.

Raportarea anuală către ANMCS în cadrul procesului de monitorizare post-acreditare

Completarea machetelor de raportare conform cerințelor ANMCS

RMC

Ultima zi lucrătoa re din luna februari e pentru anul anterior

Nu este cazul

Dificultăți în obținerea datelor necesare

Reali zat/C onfor m soliei tărilo r ANM CS

7.

Menținerea certificării ISO 9001:2015 a S.CJ.U.Bv.

îndeplinirea cerințelor in cadrul auditurilor de supraveghere

RMC/Mana ger

Perman ent

Prevedere

BVC

Nu este cazul

Reali zat/co nfor m cerinț elor SRA C

8.

îmbunătățire a calității serviciilor medicale

îmbunătățirea condițiilor hoteliere, îmbunătățirea calității actului medical, îmbunătățirea comunicării în relația cu pacientul și aparținătorii.

Manager/Șe f structură/înt reg personalul

Perman ent

Prevedere

BVC

Reticența personalului la schimbare.

Perm anent

9.

Introducerea activității de audit clinic la nivelul structurilor clinice si paraclinice

Decizie de constituire a comisiei de audit clinic la nivelul S.CJ.U.Bv.

RMC/Mana ger/DM.

Trim.II

I

Nu este cazul

în curs de realiz are

Anul 2020

Nr cri

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivul ui

Stadiul de realiza re

1

Implementa ta tuturor standardelor generale necesare acreditării

Identificare/inve ntariere activități procedurabile și elaborare proceduri de lucru

RMC/DM/Ș efii de structuri

Permane nt

Nu este cazul

Neimplica rea personalul ui

Proces perma nent

2

Preocupare continuă pentru asigurarea condițiilor propice desfășurării actului medical conform standardelor ANMCS

Conformarea la cerințele standardelor ANMCS

Manager/ RMC/DM/Ș efii de structuri

Permane nt

BVC

Neimplica rea personalul ui

Proces perma nent

3

Demararea procedurilor de acreditare

Desfășurarea în condiții optime a vizitei de evaluare

Manager/ RMC/DM/Ș efii de structuri/într eg personalul

Trim. I

2020

BVC

Neimplica rea personalul ui Lucrări nefinalizat e Structură provizorie

In curs de realiza re

4.

Raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale acordate pacienților în aplicația CAPESAR 0

Număr de cazuri

RMC/Medic șef SPIAAM

Lunar, până la data de 15 pentru luna precede ntă.

Nu este cazul

întârzieri in completare

Perma nent

/

5.

Raportarea semestrială către

Completarea machetelor de raportare

RMC

Ultima zi lucrătoar

Nu este cazul

Dificultăți în obținerea

Conforl solicită

ANMCS în cadrul procesului de monitorizar e post-acreditare

conform cerințelor ANMCS

e din luna iulie pentru primul semestru

datelor necesare

rilor ANM CS

6.

Raportarea anuală către ANMCS în cadrul procesului de monitorizar e post-acreditare

Completarea machetelor de raportare conform cerințelor ANMCS

RMC

Ultima zi lucrătoar e din luna februari e pentru anul anterior

Nu este cazul

Dificultăți A in obținerea datelor

necesare

Confor m solicită rilor ANM CS

7.

Creșterea calității serviciilor medicale

Pacienți mulțumiți

întreg personalul

Permane nt

Preveder iBVC

Dinamica pieței de servicii medicale coroborată cu creșterea nivelului așteptărilo r pacienților

în curs de realiza re

8.

Menținerea certificării ISO 9001:2015 a S.C.J.U.Bv.

îndeplinirea cerințelor in cadrul auditurilor de supraveghere

RMC/Mana ger

Permane nt

Preveder eBVC

Nu este cazul

Realiz at/conf orm cerințe lor SRAC

9.

Efectuarea de activități de audit clinic

Nr. de rapoarte de audit clinic

Membrii comisiei nominalizați prin decizie

Trimestr ial

Nu este cazul

Perma nent

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizai e

1

Implementat a tuturor standardelor generale necesare acreditării

Identificare/inventariere activități procedurabile și elaborare proceduri de lucru

RMC/DM/Șe fii de structuri

Permanent

Nu este cazul

Neimplicarea personalului

Proces permane nt

2

Analizarea situației spitalului prin prisma standardelor generale de acreditare

Completarea Fișelor de autoevaluare

Toți șefii de structuri medicale și nemedicale din cadrul S.C.J.U.Bv.

Mai 2021

Nu este cazul

întârzieri in completare

3

Raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale acordate pacienților în aplicația CAPESARO

Număr de cazuri

RMC/Medic șef SPIAAM

Lunar, până la data de

15 pentru luna precedentă.

Nu este cazul

întârzieri in completare

Permane nt

4.

Raportarea semestrială către ANMCS în cadrul procesului de monitorizar e post-acreditare

Completarea machetelor de raportare conform cerințelor ANMCS

RMC

Ultima zi lucrătoare din luna iulie pentru primul semestru

Nu este cazul

Dificultăți în obținerea datelor necesare

Confor m solicităi ilor ANMC S

Raportarea anuală către ANMCS în cadrul procesului de monitorizare post-acreditare

Completarea machetelor de raportare conform cerințelor ANMCS

RMC

Ultima zi lucrătoare din luna februarie pentru anul anterior

Nu este cazul

Dificultăți în obținerea datelor necesare

Confor m solicitări lor ANMC S

6.

Evaluarea și raportarea periodică a modului de îndeplinire a obiectivelor asumate

Rapoarte periodice in Consiliul Medical și Comitetul Director

RMC

Trimestrial

Nu este cazul

(\ /

Permane nt

7.

Efectuarea de activități de audit clinic

Nr. de rapoarte de audit clinic

Membrii comisiei nominalizați prin decizie

Trimestrial

Nu este cazul

w

Permane nt

8.

zlW

Menținerea câKtifiX3ării ISO ^QOk2015a

îndeplinirea cerințelor in cadrul auditurilor de supraveghere anuale.

RMC/Mana ger

Permanent

Prevedere

BVC

Nu este cazul

Confor m cerinței or

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Monitorizarea implementării tuturor standardelor generale necesare acreditării

Rapoarte de activitate in Comitetul Director și Consiliul Medical

RMC

Trimestrial

Nu este cazul

Permanent

2

Analizarea situației spitalului prin prisma standardelor generale de acreditare

Elaborarea și revizuirea procedurilor, protocoalelor si instrucțiunilor de lucru

RMC/DM/Șefii de structuri medicale și nemedicale

Ori de câte ori este nevoie

Nu este cazul

Neimplicarea personalului

Permanent

3

Raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale acordate pacienților în aplicația CAPESARO

Număr de cazuri

RMC/Medic șef SPIAAM

Lunar, până la data de

15 pentru luna precedentă.

Nu este cazul

întârzieri in completare

Permanent

4.

Raportarea semestrială către ANMCS în cadrul procesului de monitorizare post-acreditare

Completarea machetelor de raportare conform cerințelor ANMCS

RMC

Ultima zi lucrătoare din luna iulie pentru primul semestru

Nu este cazul

Dificultăți în obținerea datelor

necesare

Conform solicitărilor ANMCS

5.

Raportarea anuală către ANMCS în cadrul procesului de monitorizare post-acreditare

Completarea machetelor de raportare conform cerințelor ANMCS

RMC

Ultima zi lucrătoare din luna februarie pentru anul anterior

Nu este cazul

Dificultăți în obținerea datelor necesare

Conform 4 solicitărilor ANMCS

6.

Evaluarea și raportarea periodică a modului de îndeplinire a obiectivelor asumate

Rapoarte periodice in Consiliul Medical și Comitetul Director

RMC

Trimestrial

Nu este cazul

Permanent

7.

Efectuarea de activități de audit clinic

Nr. de rapoarte de audit clinic

Membrii comisiei nominalizați prin decizie

Trimestrial

Nu este cazul

Permanent

Calitatea serviciilor medicale din perspectiva acreditării

Serviciile medicale au caracteristici aparte - nu pot fi testate înainte de beneficiari, variază de la un furnizor la altul, producerea și consumul lor sunt concomitente, se adresează unor clienți cu nevoi și pretenții ce variază larg, sunt influențate de finanțe, tehnologie, știința medicală. De aceea, trebuie sa existe obligatoriu compartimente care să stabilească și să impună măcar standardele minime sub care să nu poată exista posibilitatea furnizării acestora. Cercetătorii din domeniul sanitar au ajuns la un consens cu privire la modul de definire a calității îngrijirilor medicale, afirmând că pentru a dezvolta o definiție utilă este necesară enumerarea tuturor elementelor implicate în obținerea satisfacției pacientului:

 • •  latura tehnică a îngrijirilor de sănătate - se referă la acuratețea procesului de diagnostic și de tratament, iar calitatea sa este evaluată prin comparație cu cel mai bun act medical practicat la un moment dat (benkmarking).

 • •     latura interpersonală a îngrijirilor de sănătate - este reprezentată de elementele umaniste ale îngrijirilor de sănătate și de relațiile sociale și psihologice stabilite între pacient și furnizorul de servicii sanitare, concretizate, precum și explicațiile cu privire la boală și tratament și informațiile primite de furnizor de la pacientul său.

 • •      accesibilitatea - se referă la timpul de așteptare al pacientului pentru a face o programare.

 • •     disponibilitatea resurselor pentru îngrijirile de sănătate - numărul furnizorilor de îngrijiri de sănătate;

 • •      continuitatea îngrijirilor de sănătate - contribuie la obținerea unui beneficiu maxim sau a unei utilizări maximale a resurselor.

Atât aspectul tehnic, cât și cel interpersonal aparțin în egală măsură științei și artei, fără a fi posibil să se traseze o linie de demarcație foarte clară între acestea. Pacienții apreciază prioritar latura umană sau interpersonală a îngrijirilor, considerând-o drept unul dintre cele mai importante aspecte pe care aceștia le iau în considerare atunci când sunt în situația de a evalua calitatea serviciilor medicale. Această afirmație se înscrie în spiritul definiției celei mai acceptate a calității, aplicabilă tuturor serviciilor: calitatea reprezintă satisfacerea necesităților clientului.

Având în vedere că, încet-încet, exigența pacienților a început să crească și calitatea serviciilor medicale de care aceștia beneficiază înregistrează o curbă ascendentă. Spitalul trebuie să-și gândească viitorul nu numai la nivel de supraviețuire, ca până acum, ci și ca ofertant de servicii de calitate și diversificate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverși și cu așteptări noi. Odată cu integrarea europeană, pacientul se află în centrul atenției, așa cum este deja de mulți ani în țările mai vechi membre ale Uniunii Europene, calitatea actului medical, în toate componentele sale, fiind cea care va asigura trăinicia spitalului iar acreditarea unui spital conform standardelor ANMCS reprezintă certificarea calității serviciilor prestate.

Propunem câteva direcții de îmbunătățire a calității serviciilor medicale:

 • •  elaborarea și utilizarea procedurilor și protocoalelor medicale;

 • •  asigurarea unui act medical de calitate pacienților;

 • •  îmbunătățirea permanentă a managementului clinic;

 • •      oferirea posibilității profesioniștilor de a efectua audit medical în vederea evitării tuturor situațiilor de risc clinic;

 • •  participarea cadrelor medicale la programele de Educație Medicală Continuă și

 • •  organizarea unor cursuri de perfecționare în cadrul spitalului în colaborare cu facultatea de medicină din cadrul UNIV. TRANSILVANIA BRAȘOV și OAMGMAMR Brașov;

 • •      stabilirea judicioasă a circuitului pacienților în spital de la internare până în momentul externării;

 • •     eficientizarea, standardizarea și integrarea proceselor în vederea realizării compatibilității sistemelor de sănătate din statele UE.

Pacienții trebuie întrebați ce așteptări au de la medic. Un aspect al îngrijirilor medicale frecvent studiat este extinderea și acuratețea comunicării medic-pacient.

A

3.C. Obiectiv general- îmbunătățirea finanțării spitalului Obiective specifice:
 • -  Evidențierea costurilor reale ale serviciilor medicale versus respectarea prevederilor legale de încadrare în bugetul aprobat;

 • -  Fundamentarea propunerilor de buget inițial la nivelul capacității funcționale a spitalului;

 • -  Plata contravalorii serviciilor medicale pe bază de criterii obiective;

 • -  Evidențierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiază sau a beneficiat;

 • -  Creșterea capacității de control a costurilor;

 • -  îmbunătățirea mecanismelor de finanțare a furnizorilor de servicii de sănătate utilizând metode care să reflecte munca depusă și să stimuleze calitatea actului medical.

  Indicator de evaluare

  Anul 2019

  Anul

  2020

  Anul 2021

  Anul

  2022

  Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

  83,26

  83,26

  84

  85

  Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital

  76,06

  76,06

  76

  77

  Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de CAS BV din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru servicii medicale furnizate precum și din sumele asigurate din bugetul MS

  78,09

  78,09

  78,09

  78,09

  Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului

  6,08

  10

  20

  25

  Cost mediu/ zi de spital/ secție

  860

  880

  890

  899

  Procentul veniturilor proprii din total venituri spital

  27,64

  27,64

  28

  28

Anul 2019

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previzi une bugetar

Ipoteze posibile care pot apărea în

Stadiul de realizare

ă, alte

realizarea

surse)

obiectivului

1

Aprobarea și urmărirea realizării planului anual de achiziții publice

100%

DFC

Șef

Serv.Achiziții

De la data aprobării BVC până la 31 dec.a fiecărui an

proprii (contra cte cu CAS) bugetul de stat

creșterea cheltuielilor

Și diminuarea veniturilor

84%

2

Creșterea resurselor financiare

Identificarea a noi surse de venit

Manager DFC, Dir.Med.

An bugetar

proprii

creșterea cheltuielilor Și diminuarea veniturilor

în curs

3

Reducerea costurilor medii la nivel de secție

reorganizare Și restructurare secții

Comitet Director

31.12.2019

proprii

implementat

4

Analiza cheltuielilor spitalului în funcție de destinația lor - pe spital și pe fiecare secție

100% anual

Comitet Director

31.12.2019

proprii

neefectuarea analizei

implementat

5

Aprobarea BVC cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior

Hotărârea Consiliului Județean Brașov

ordonator principal de credite

anual

la rectificare bugetară

MS CAS Bv IML Proprii CJ

neaprobarea BVC

implementat

6

Urmărirea execuției BVC pe structurile spitalului

100% anual

Comitet Director

Anual Trimestrial

MS CJ CAS IML

neurmărirea execuției

implementat

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Aprobarea și urmărirea realizării planului anual de

100%

DFC

Șef

Serv.Achiziții

De la data aprobării BVC până la 31 dec.a fiecărui an

proprii (contracte cu CAS) bugetul de stat

creșterea cheltuielilor și diminuarea veniturilor

84%

achiziții publice

2

Creșterea resurselor financiare

Identificarea a noi surse de venit: Servicii paraclinice-Investigații CT

Manager DFC, Dir.Med.

An bugetar

proprii

creșterea cheltuielilor Și diminuarea veniturilor

în curs

3

Reducerea costurilor medii la nivel de secție

Reorganizare Și restructurare secții;

Implementare bugete pe secții

Comitet Director

31.12.2020

proprii

implementa t

4

Analiza cheltuielilo r spitalului în funcție de destinația lor - pe spital și pe fiecare secție

100% anual

Comitet Director

31.12.2020

MS Cons.Jud. Fond de Dezvoltare; Contracte CAS, DSP, IML, Venituri proprii

neefectuarea analizei

implementa t

5

Aprobarea BVC cu acordul ordonatoru lui de credite ierarhic superior

Hotărârea Consiliului Județean Brașov

ordonator principal de credite

anual

la rectificare bugetară

MS CAS Bv IML Proprii CJ

neaprobarea BVC

implementa t

6

Aprobarea repartizării BVC pe structurile din spital, pe baza propunerilo r fundamenta te ale șefilor acestor structuri

Proces verbal

Comitet

Director

Comitet Director

anual la rectificare bugetară

MS CAS Bv IML Proprii CJ

nerepartizare a BVC pe secții

în curs

7

Urmărirea execuției BVC pe structurile spitalului

100% anual

Comitet Director

Anual Trimestrial

MS CJ CAS

IML

neurmărirea execuției

implementat

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiu de realizai

1

Aprobarea și urmărirea realizării planului anual de achiziții publice

100%

DFC

Șef

Serv.Achiziții

De la data aprobării BVC până la 31 dec.a fiecărui an

proprii (contracte cu CAS) bugetul de stat

creșterea cheltuielilor și diminuarea veniturilor

100%

2

Creșterea resurselor financiare

Identificarea a noi surse de venit:Servicii paraclinice-Investigații CT

Manager DFC, Dir.Med.

An bugetar

proprii

creșterea cheltuielilor și diminuarea veniturilor

în curs

3

Reducerea costurilor medii la nivel de secție

Reorganizare Și restructurare secții;

Implementare bugete pe secții

Comitet Director

31.12.2021

proprii

implen

ntat

4

Analiza cheltuielilor spitalului în funcție de destinația lor - pe spital și pe fiecare secție

100% anual

Comitet Director

31.12.2021

MS Cons.Jud. Fond de Dezvoltare; Contracte CAS, DSP, IML, Venituri proprii

neefectuarea analizei

implen ntat

5

Aprobarea

BVCcu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior

Hotărârea Consiliului Județean Brașov

ordonator principal de credite

anual

la rectificare bugetară

MS CAS Bv IML Proprii CJ

neaprobarea BVC

implen ntat

6

Aprobarea repartizării BVC pe structurile din spital, pe baza propunerilor

Proces verbal

Comitet

Director

Comitet Director

anual la rectificare bugetară

MS CAS Bv

IML Proprii CJ

nerepartizarea

BVC pe secții

în curs

fundamentate ale șefilor acestor structuri

7

Urmărirea execuției BVC pe structurile spitalului

100% anual

Comitet Director

Anual Trimestrial

MS CJ CAS

IML

neurmărirea execuției

impleme ntat

Anul 2022


Nr. cri.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Aprobarea și urmărirea realizării planului anual de achiziții publice

100%

DFC

Șef

Serv.Achiziții

De la data aprobării BVC până la 31 dec.a fiecărui an

proprii (contracte cu CAS) bugetul de stat

creșterea cheltuielilor și diminuarea veniturilor

84%

2

Creșterea resurselor financiare

Identificarea a noi surse de venit: Servicii paraclinice-Investigații CT, ecografii, spitalizare de zi

Manager DFC, Dir.Med.

An bugetar

proprii

creșterea cheltuielilor și diminuarea veniturilor

în curs

3

Reducerea costurilor medii la nivel de secție

Reorganizare Și restructurare secții; Repartizare bugete pe secții

Comitet Director

31.12.2022

proprii

impleme ntat

4

Analiza cheltuielilor spitalului în funcție de destinația lor - pe spital și pe fiecare secție

100% anual

Comitet Director

31.12.2022

MS Cons.Jud. Fond de Dezvoltare; Contracte CAS, DSP, IML, Venituri proprii

neefectuarea analizei

impleme ntat5

Aprobarea BVCcu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior

Hotărârea Consiliului Județean Brașov

ordonator principal de credite

anual la rectificare bugetară

MS CAS Bv

IML Proprii

CJ

neaprobarea BVC

impleme ntat

5

Aprobarea repartizării BVC pe structurile din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale șefilor acestor structuri

Proces verbal Comitet Director

Comitet Director

anual

la rectificare bugetară

MS CAS Bv

IML Proprii CJ

nerepartizarea

BVC pe secții

în curs

7

Urmărirea execuției BVC pe structurile spitalului

100% anual

Comitet Director

Anual Trimestrial

MS CJ CAS

IML

neurmărirea execuției

impleme ntat

3.D.Obiectiv general- Creșterea nivelului de satisfacție al pacienților

3.D1. Obiectiv specific- Monitorizarea satisfacției pacienților

Satisfacția pacienților

Calitatea se referă în egală măsură la creșterea satisfacției pacientului, la auditul profesional și la îmbunătățirea eficienței sau reducerea costurilor. O importanță deosebită se acordă în prezent în sistemul sanitar ideii de reacție de răspuns din partea pacientului și ideii de a oferi acestuia ceea ce își dorește. Satisfacția pacienților înseamnă evaluare cognitivă și reacție emoțională la elementele structurii (resursele umane, materiale, financiare și mediul spitalicesc), ale procesului (aspecte tehnice și interpersonale), precum și la rezultatele serviciilor medicale furnizate.

Cercetările în domeniu demonstrează că satisfacția se relaționează cu percepția aptitudinilor tehnice, inteligența și calificarea personalului medical. Cu toate acestea, pacienții apreciază prioritar aptitudinile de comunicare interpersonală ale personalului medical. Pacienților trebuie să le fie identificate în primul rând nevoile, pentru ca personalul medical să vină în întâmpinarea acestora, utilizând adecvat tehnicile și procedurile medicale.

Satisfacția pacientului este în strânsă dependență de claritatea informațiilor oferite, și aceasta ar putea fi un semn important al calității comunicării medic - pacient. Evaluările satisfacției pacienților referitoare la calitatea serviciilor medicale primite semnalează faptul că nemulțumirile sunt generate în proporție de peste 70% de deficiențe de ordin organizatoric și administrativ (alimentație, curățenie, încălzire, confort, timp de așteptare) și mult mai puțin de profesionalismul personalului medical (excepție cazurile de malpraxis). Modul cel mai simplu și mai puțin costisitor de evaluare a calității serviciilor de sănătate este măsurarea satisfacției pacienților.                              (

85/103

Propunem astfel o creștere graduală cu un procent de 3% pe an a gradului de completare a chestionarelor de atisfacție a pacientului, până la obținerea unui procentaj relevant de minim 51 % față de prezent.

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul

2020

Anul 2021

Anul

2022

Număr chestionare de satisfacție/ total pacienți externați

42%

45%

48%

51%

Număr de reclamații/ plângeri ale pacienților

20

20

15

15

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Satisfacția pacienților măsurată prin chestionare de evaluare

Creșterea cu un procent de 3% față de anul 2018

RMC/Asistenta șefa sau persoana responsabila cu distribuirea chestionarelor de satisfacție

Decembrie

2019

BVC

Lipsa de interes a pacienților

în curs de realizare

2

Număr reclamații de la pacienți

20

Director medical

permanent

realizat

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Satisfacția pacienților măsurată prin chestionare de evaluare

Creșterea cu un procent de 3% față de anul 2019

RMC/Asistenta șefa sau persoana responsabila cu distribuirea chestionarelor de satisfacție

Decembrie

2020

BVC

Lipsa de interes a pacienților

în curs de realizare

2

Număr reclamații de la pacienți

nr.reclamații

20

DM

permanent

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Satisfacția pacienților măsurată prin chestionare de evaluare

Creșterea cu un procent de 3% față de anul 2020

RMC/Asistenta șefa sau persoana responsabila cu distribuirea chestionarelor de satisfacție

Decembrie

2021

BVC

Lipsa de interes a pacienților

In curs de realizare

2

Număr reclamații de la pacienți

număr reclamații 15

Director medical

permanent

realizat

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Satisfacția pacienților măsurată prin chestionare de evaluare

Creșterea cu un procent de 3% față de anul 2021

RMC/Asistenta șefa sau persoana responsabila cu distribuirea chestionarelor de satisfacție

Decembrie

2022

BVC

Lipsa de interes a pacienților

In curs de realizare

2

Număr reclamații de la pacienți

număr reclamații=15

Director medical

permanent

3.D2. Obiectiv specific- Reducerea și prevenirea infecțiilor asociate actului medical

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul

2020

Anul 2021

Anul

2022

Rata infecțiilor asociate actului medical pe total spital și pe fiecare secție

0,8

0,9

1

1.75

Anul 2019

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsa bili

Termene

Resurse (previziu ne

Ipoteze posibile care pot apărea în

Stadiul de ^ăplizare

bugetară, alte surse)

realizarea obiectivului

1

Implicarea spitalului la toate nivelurile, în politica de prevenire a infecțiilor asociate actului medical

cursuri procese-verbale raport CD

CD Medici ;efi de secție și asist șef

permanent

proprii

neimplicarea personalului în politica de prevenire

Impleme ntat

2

Respectarea circuitelor funcționale Și destinațiilor spațiilor prestabilite prin autorizația sanitară de funcționare

procese verbale de inspecție îmbunătăți re circuite prin ASF ȘI aVIZE

CD

Șef secție

permanent

proprii Consiliul Județean

renovare relocare restrângeri de spațiu

în curs

3

Asigurarea normelor de igienă conform normelor în vigoare

procese verbale teste de autocontro

1

tot personalul permanent

permanent

proprii

ignoranța personalului relocări

realizat

4

Raportarea corectă a infecțiilor asociate asistenței medicale

fișe de supravegh ere

medicii curanți

permanent

0

necooperare a medicilor curanți la declararea infecțiilor

impleme ntat

5

Identificarea zonelor de risc și precizarea strategiilor pentru minimalizar ea sau îndepărtarea acestora

întocmirea hărții riscurilor Izolatoare Dispensere Screeing pe secțiile chirurgical e

Comitet Director Medici Șefi, Asistent șef SPIAAM

permanent

proprii Consiliu Jud

piedici, bani insuficienți pentru crearea izolatoarelor pe pavilioanele exterioare

în curs

6

Intensificare a acțiunilor preventive | pentru

cursuri, ședințe, auditul spălatului

Comitet Director Medici șefi,

permanent

0

neparticipar ea la instruiri

impleme ntat

reducerea infecțiilor asocate asistenței medicale

pe mâini, evaluarea personalul ui

Asistent șef SPIAAM

7

Intensificare a controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezisten te

screening izolatoare controlul consulmul ui de antibiotice

Comitet Director Medici șefi, Asistent șef SPIAAM

permanent

proprii

neprezentare a la concurs a medicilor infectioniști Și necolaborare personalului la policitile controlului la bacteriile multireziste nte

în curs

8

Monitorizare a consumului de antibiotice la nivelul spitalului

ședință de analiză

CD

ȘI Comisia de prevenire IAM

permanent

proprii

neîntrunirea membrilor comisiei

în curs de Impleme ntat

9

Prevenirea transmiterii încrucișate a microorgani smelor

respectarea precațiunil or universale Izolarea pacienților cu germeni

Medici șefi, asiste.șef, CD și întreg personalul

permenent

proprii

nerespectare a precațiunilor universale și nerespectare a izolării pacienților

impleme ntat

10

Supravegher ea microbiologi că a mediului de spital și a personalului medico-sanitar din secțiile cu risc

Număr probe autocontro

1

Medici șefi, asistente șef, spiaam, laborator

permanent

proprii

obstrucționa rea echipei SPIAAM, lipsă reactivi

impleme ntat

11

întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor sanitare, nesanitare și a

procese verbale de maintenață și contracte cu firme de mainteneță

Șef serv.TA Medici șefi, as. șef, Serv.Achi ziții

permanent

proprii

contestații, neîncheierea la timp a contractelor

impleme ntat

A

echipamente lor medicale

12

Realizarea și respectarea planului de curățenie și dezinfecție (DDD)

grafice de curățenie Și nr.acțiuni din registru

agenți DDD, as.sef

permanent

proprii

lipsă agent DDD,

lipsă materiale curățenie și dezinfectant

e

impleme ntat

13

Realizarea periodică a controalelor igienico-sanitare

procese-verbale

SPIAAM CD aSIST.ȘE F și Medic șef

permanent

proprii

obstrucționa rea echipei SPIAAM

ÎMPLE

MENTA

T

14

Implementat a codului de culori pentru materialele și ustensilele utilizate în activitatea de curățenie -dezinfecție spații și echipamente medicale

INSTRUC ȚINI DE LUCRU pentru codurile de culori și grafice de lucru curățenie-dezinfecție

as.sef

permanent

proprii

nerespectare a culorilor și a procedurii de curățenie-dezinfecție

implem mntat

15

Gestionarea corectă a deșeurilor menajere și periculoase

procese verbale igienico-sanitare, instruiri, reinstruiri

tot personalul

permanent

prioprii

ambalaje insufiecte și necunoașter ea procedurii operaționale

impleme ntat

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital, instruirea și perfecționar ea continuă a personalului, accesarea de programe de formare medicală continuă cu finanațare europeană

număr cursuri

Sef secție

permanent

proprii

neparticipar ea la cursuri și puncte EMC insuficiente

impleme ntat

17

Respectarea

instruiri,

medici

permanet

proprii

neparticipar

impleme

precauțiunil or universale de către întreg personalul angajat, inclusiv cel aflat în procesul de învățământ

procese verbale de instruiri și procese verbale de observare directă

șefi, as.sef, DI și

SPIAAM

ea la instruire, nerespectare a precauțiunil or universale

ntat

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectant

e

creșterea cantității de dezinfecta nte

as. șef CD

2020

proprii

buget insuficient

în curs

19

Vaccinarea personalului

număr persoane vaccinate antigripal și hepatită B

farmacie achiziții dfc

permanent

proprii sau excepțio nai DSP

necolaborare a personalului la campanii, resurse financiare insuficiente

impleme ntat

Anul 2020

Nr

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsa bili

Termen e

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizar e

1

Implicarea spitalului la toate nivelurile, în politica de prevenire a infecțiilor asociate actului medical

cursuri procese-verbale raport CD

CD Medici ;efi de secție și asist șef

perman ent

proprii

neimplicarea personalului în politica de prevenire

Implem entat

2

Respectarea circuitelor funcționale și destinațiilor spațiilor prestabilite prin autorizația sanitară de funcționare

procese verbale de inspecție îmbunătățire circuite prin ASF ȘI aVIZE

CD

Șef secție

permane nt

proprii Consiliul

Județean

renovare relocare restrângeri de spațiu

în curs

3

Asigurarea normelor de

procese verbale

tot personalul

perman ent

proprii

ignoranța personalului

realizat

igienă conform normelor în vigoare

teste de autocontrol

permanent

relocări

4

Raportarea corectă a infecțiilor asociate asistenței medicale

fișe de supravegher e

medicii curanți

perman ent

0

necooperare a medicilor curanți la declararea infecțiilor

implem entat

5

Identificarea zonelor de risc și precizarea strategiilor pentru minimalizarea sau îndepărtarea acestora

întocmirea hărții riscurilor Izolatoare Dispensere Screeing pe secțiile chirurgicale

Comitet Director Medici șefi, Asistent șef SPIAAM

perman ent

proprii Consiliu Jud

piedici, bani insuficienți pentru crearea izolatoarelor pe pavilioanele exterioare

în curs

6

Intensificarea acțiunilor preventive pentru reducerea infecțiilor asocate asistenței medicale

cursuri, ședințe, auditul spălatutuilui pe mâini, evaluarea personalului

Comitet Director Medici șefi, Asistent șef SPIAAM

perman ent

0

neparticipar ea la instruiri

implem entat

7

Intensificarea controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezistente

screening izolatoare controlul consulmului de antibiotice

Comitet Director Medici Șefi, Asistent șef SPIAAM

perman ent

proprii

neprezentare a la concurs a medicilor infectioniști Și necolaborare personalului la policitile controlului la bacteriile multireziste nte

în curs

8

Monitorizarea consumului de antibiotice la nivelul spitalului

ședință de analiză

CD

ȘI Comisia de prevenire 1AM

perman ent

proprii

neîntrunirea membrilor comisiei

în curs de Implem entat

9

Prevenirea transmiterii încrucișate a microorganism elor

respectarea precațiunilor universale Izolarea pacienților

Medici

Șefi, asiste.șef, CD și întreg

permen ent

proprii

nerespectare a precațiunilor universale și nerespectare

implem entat

cu germeni

personalul

a izolării pacienților

10

Supravegherea microbiologică a mediului de spital și a personalului medico-sanitar din secțiile cu risc

Număr probe autocontrol

Medici șefi, asistente șef, spiaam, laborator

perman ent

proprii

obstrucționa rea echipei SPIAAM, lipsă reactivi

implem entat

11

întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor sanitare, nesanitare și a echipamentelor medicale

procese verbale de maintenață și contracte cu firme de mainteneță

Șef serv.TA Medici șefi, as. șef, Serv.Achi ziții

perman ent

proprii

contestații, neîncheierea la timp a contractelor

implem

entat

12

Realizarea și respectarea planului de curățenie și dezinfecție (DDD)

grafice de curățenie și nr. acțiuni din registru

agenți DDD, as.sef

perman ent

proprii

lipsă agent DDD, lipsă materiale curățenie și dezinfectant e

implem entat

13

Realizarea periodică a controalelor igienico-sanitare

procese-verbale

SPIAAM CD aSIST.ȘE F și Medic șef

perman ent

proprii

obstrucționa rea echipei SPIAAM

ÎMPLE

MENT AT

14

Implementata codului de culori pentru materialele și ustensilele utilizate în activitatea de curățenie -dezinfecție spații și echipamente medicale

INSTRUCȚ INI DE LUCRU pentru codurile de culori și grafice de lucru curățenie-dezinfecție

as.sef

perman ent

proprii

nerespectare a culorilor și a procedurii de curățenie-dezinfecție

implem mntat

15

Gestionarea corectă a deșeurilor menajere și periculoase

procese verbale igienico-sanitare, instruiri, reinstruiri

tot personalul

perman ent

prioprii

ambalaje insufiecte și necunoașter ea procedurii operaționale

implem entat

16

Creșterea gradului de

număr cursuri

Sef secție

perman ent

proprii

neparticipar ea la cursuri

implem ent^C\

instruire a personalului din spital, instruirea și perfecționarea continuă a personalului, accesarea de programe de formare medicală continuă cu finanațare europeană

și puncte

EMC insuficiente

17

Respectarea precauțiunilor universale de către întreg personalul angajat, inclusiv cel aflat în procesul de învățământ

instruiri, procese verbale de instruiri și procese verbale de observare directă

medici șefi, as.sef, DI și SPIAAM

perman et

proprii

neparticipar ea la instruire, nerespectare a precauțiunil or universale

implem entat

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectante

creșterea cantității de dezinfectant e

as.șef

CD

2021

proprii

buget insuficient

în curs

19

Vaccinarea personalului

număr persoane vaccinate antigripal și hepatită B

farmacie achiziții dfc

perman ent

proprii sau excepțio nai DSP

necolaborare a personalului la campanii, resurse financiare insuficiente

implem

entat

Anul 2021

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsa bili

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizar e

1

Implicarea spitalului la toate nivelurile, în politica de prevenire a

cursuri procese-verbale raport CD

CD Medici ;efi de secție și asist șef

permanent

proprii

neimplicarea personalului în politica de prevenire

Implem entat

infecțiilor asociate actului medical

2

Respectarea circuitelor funcționale și destinațiilor spațiilor prestabilite prin autorizația sanitară de funcționare

procese verbale de inspecție îmbunătățire circuite prin ASF ȘI aVIZE

CD Șef secție

permanent

proprii Consiliul

Județean

renovare relocare restrângeri de spațiu

în curs

3

Asigurarea normelor de igienă conform normelor în vigoare

procese verbale teste de autocontrol

tot personalul permanent

permanent

proprii

ignoranța personalului relocări

realizat

4

Raportarea corectă a infecțiilor asociate asistenței medicale

fișe de supravegher e

medicii curanți

permanent

0

necooperare a medicilor curanți la declararea infecțiilor

implem entat

5

Identificarea zonelor de risc și precizarea strategiilor pentru minimalizarea sau îndepărtarea acestora

întocmirea hărții riscurilor Izolatoare Dispensere Screeing pe secțiile chirurgicale

Comitet Director Medici șefi, Asistent șef SPIAAM

permanent

proprii Consiliu Jud

piedici, bani insuficienți pentru crearea izolatoarelor pe pavilioanele exterioare

în curs

6

Intensificarea acțiunilor preventive pentru reducerea infecțiilor asocate asistenței medicale

cursuri, ședințe, auditul spălatutuilui pe mâini, evaluarea personalului

Comitet Director Medici șefi, Asistent șef SPIAAM

permanent

0

neparticipar ea la instruiri

implem entat

7

Intensificarea controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezistente

screening izolatoare controlul consulmului de antibiotice

Comitet Director Medici șefi, Asistent șef SPIAAM

permanent

proprii

neprezentare a la concurs a medicilor infectioniști Și necolaborare personalului la policitile controlului

în curs

(U

la bacteriile multireziste nte

8

Monitorizarea consumului de antibiotice la nivelul spitalului

ședință de analiză

CD

ȘI

Comisia de prevenire IAM

permanent

proprii

neîntrunirea membrilor comisiei

în curs de Implem entat

9

Prevenirea transmiterii încrucișate a microorganism elor

respectarea precațiunilor universale Izolarea pacienților cu germeni

Medici

Șefi, asiste.șef, CD și întreg personalul

permenent

proprii

nerespectare a precațiunilor universale și nerespectare a izolării pacienților

implem entat

10

Supravegherea microbiologică a mediului de spital și a personalului medico-sanitar din secțiile cu risc

Număr probe autocontrol

Medici

Șefi, asistente șef, spiaam, laborator

permanent

proprii

obstrucționa rea echipei SPIAAM, lipsă reactivi

implem entat

11

întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor sanitare, nesanitare și a echipamentelor medicale

procese verbale de maintenață și contracte cu firme de mainteneță

Șef serv.TA Medici Șefi, as. șef, Serv.Achi ziții

permanent

proprii

contestații, neîncheierea la timp a contractelor

implem entat

12

Realizarea și respectarea planului de curățenie și dezinfecție (DDD) ’

grafice de curățenie și nr. acțiuni din registru

agenți

DDD,

as.sef

permanent

proprii

lipsă agent DDD, lipsă materiale curățenie si

»                 î

dezinfectant e

implem

entat

13

Realizarea periodică a controalelor igienico-sanitare

procese-verbale

SPIAAM CD aSIST.ȘE F și Medic sef

permanent

proprii

obstrucționa rea echipei SPIAAM

ÎMPLE

MENT AT

14

Implementata codului de culori pentru materialele și ustensilele utilizate în

INSTRUCȚ INI DE LUCRU pentru codurile de culori

as.sef

permanent

proprii

nerespectare a culorilor și a procedurii de curățenie-dezinfecție

implem mntat

ry/./.'

activitatea de curățenie -dezinfecție spații și echipamente medicale

și grafice de lucru curățenie-dezinfecție

15

Gestionarea corectă a deșeurilor menajere și periculoase

procese verbale igienico-sanitare, instruiri, reinstruiri

tot personalul

permanent

prioprii

ambalaje insufiecte și necunoașter ea procedurii operaționale

implem entat

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital, instruirea și perfecționarea continuă a personalului, accesarea de programe de formare medicală continuă cu finanațare europeană

număr cursuri

Sef secție

permanent

proprii

neparticipar ea la cursuri și puncte EMC insuficiente

implem

entat

17

Respectarea precauțiunilor universale de către întreg personalul angajat, inclusiv cel aflat în procesul de învățământ

instruiri, procese verbale de instruiri și procese verbale de observare directă

medici șefi, as. sef, DI și SPIAAM

permanet

proprii

neparticipar ea la instruire, nerespectare a precauțiunil or universale

implem entat

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectante

creșterea cantității de dezinfectant e

as. șef

CD

2022

proprii

buget insuficient

în curs

19

Vaccinarea personalului

număr persoane vaccinate antigripal și hepatită B

farmacie achiziții dfc

permanent

proprii sau excepțio nai DSP

necolaborare a personalului la campanii, resurse financiare insuficiente

implem entat

11/

Anul 2022

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsa bili

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizar e

1

Implicarea spitalului la toate nivelurile, în politica de prevenire a infecțiilor asociate actului medical

cursuri procese-verbale raport CD

CD Medici ;efi de secție și asist șef

permane nt

proprii

neimplicarea personalului în politica de prevenire

Implem entat

2

Respectarea circuitelor funcționale și destinațiilor spațiilor prestabilite prin autorizația sanitară de funcționare

procese verbale de inspecție îmbunătățire circuite prin ASF ȘI aVIZE

CD

Șef secție

permane nt

proprii Consiliul

Județean

renovare relocare restrângeri de spațiu

în curs

3

Asigurarea normelor de igienă conform normelor în vigoare

procese verbale teste de autocontrol

tot personalul permanent

permane nt

proprii

ignoranța personalului relocări

realizat

4

Raportarea corectă a infecțiilor asociate asistenței medicale

fișe de supravegher e

medicii curanți

permane nt

0

necooperare a medicilor curanți la declararea infecțiilor

implem

entat

5

Identificarea zonelor de risc și precizarea strategiilor pentru minimalizarea sau îndepărtarea acestora

întocmirea hărții riscurilor Izolatoare Dispensere Screeing pe secțiile chirurgicale

Comitet Director Medici

Șefi, Asistent șef SPIAAM

permane nt

proprii Consiliu

Jud

piedici, bani insuficienți pentru crearea izolatoarelor pe pavilioanele exterioare

în curs

6

Intensificarea acțiunilor preventive jjfcntru

cursuri, ședințe, auditul spălatutuilui

Comitet Director Medici șefi,

permane nt

0

neparticipar ea la instruiri

implem

entat

reducerea infecțiilor asocate asistenței medicale

pe mâini, evaluarea personalului

Asistent șef SPIAAM

7

Intensificarea controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezistente

screening izolatoare controlul consulmului de antibiotice

Comitet Director Medici șefi, Asistent șef SPIAAM

permane nt

proprii

neprezentare a la concurs a medicilor infectioniști Și necolaborare personalului la policitile controlului la bacteriile multireziste nte

în curs

8

Monitorizarea consumului de antibiotice la nivelul spitalului

ședință de analiză

CD

ȘI

Comisia de prevenire IAM

permane nt

proprii

neîntrunirea membrilor comisiei

în curs de Implem entat

9

Prevenirea transmiterii încrucișate a

» microorganism elor

respectarea precațiunilor universale Izolarea pacienților cu germeni

Medici șefi, asiste, șef, CD și întreg personalul

permene nt

proprii

nerespectare a precațiunilor universale și nerespectare a izolării pacienților

implem

entat

10

Supravegherea microbiologică a mediului de spital și a personalului medico-sanitar din secțiile cu risc

Număr probe autocontrol

Medici șefi, asistente șef, spiaam, laborator

permane nt

proprii

obstrucționa rea echipei SPIAAM, lipsă reactivi

implem

entat

11

întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor sanitare, nesanitare și a echipamentelor medicale

procese verbale de maintenață și contracte cu firme de mainteneță

Șef serv.TA Medici șefi, as. șef, Serv.Achi ziții

permane nt

proprii

contestații, neîncheierea la timp a contractelor

implem entat

12

Realizarea și respectarea planului de curățenie și

grafice de curățenie și nr. acțiuni din registru

agenți DDD, as.sef

permane nt

proprii

lipsă agent DDD, lipsă materiale

implem entat

dezinfecție (DDD)

curățenie și dezinfectant e

13

Realizarea periodică a controalelor igienico-sanitare

procese-verbale

SPIAAM CD aSIST.ȘE F și Medic șef

permane nt

proprii

obstrucționa rea echipei SPIAAM

ÎMPLE MENT AT

14

Implementata codului de culori pentru materialele și ustensilele utilizate în activitatea de curățenie -dezinfecție spații și echipamente medicale

INSTRUCȚ INI DE LUCRU pentru codurile de culori și grafice de lucru curățenie-dezinfecție

as.sef

permane nt

proprii

nerespectare a culorilor și a procedurii de curățenie-dezinfecție

implem mntat

15

Gestionarea corectă a deșeurilor menajere și periculoase

procese verbale igienico-sanitare, instruiri, reinstruiri

tot personalul

permane nt

prioprii

ambalaje insufiecte și necunoașter ea procedurii operaționale

implem entat

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital, instruirea și perfecționarea continuă a personalului, accesarea de programe de formare medicală continuă cu finanațare europeană

număr cursuri

Sef secție

permane nt

proprii

neparticipar ea la cursuri și puncte EMC insuficiente

implem entat

17

Respectarea precauțiunilor universale de către întreg personalul angajat, inclusiv cel aflat în

instruiri, procese verbale de instruiri și procese verbale de observare directă

medici șefi, as.sef, DI și SPIAAM

permanet

proprii

neparticipar ea la instruire, nerespectare a precauțiunil or universale

implem entat

procesul de învățământ

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectante

creșterea cantității de dezinfectant e

as.șef CD

2023

proprii

buget insuficient

în curs

19

Vaccinarea personalului

număr persoane vaccinate antigripal și hepatită B

farmacie achiziții dfc

permane nt

proprii sau excepțio nai DSP

necolaborare a personalului la campanii, resurse financiare insuficiente

implem

entat


3.D3.Realizarea indicatorilor privind serviciile medicale prestate

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

Realizarea:

 • a) Indicatori

de management ai resurselor umane

 • b) Indicatori de utilizare a serviciilor

 • c) Indicatori de calitate

100%

Comitet Director

Șefi Secții

 • 31.12.2019

 • 31.12.2020

 • 31.12.2021

 • 31.12.2022

Ministerul

Sănătății

Consiliul

Județean Brașov

Fond de Dezvoltare

Contracte CAS Brașov

Contracte DSP Brașov

Contracte IML

București

Venituri proprii

-

100%

100%

100%

100%Monitorizare și evaluare

Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute se va realiza în mod continuu de către fiecare structură responsabilă, în parte care pot să-și stabilească și alte instrumente specifice de monitorizare și care își vor nominaliza o persoană care va răspunde direct de realizarea monitorizării.

Toate aspectele semnificative vor fi aduse la cunoștința Comitetului Director în vederea ajustării intervențiilor pe măsura ajustării lor.

în urma îndeplinirii activităților prevăzute, structurile responsabile vor întocmi semestrial câte un raport de evaluare pe care îl vor prezenta spre avizare Comitetului Director.

Acesta, după ce va aviza raportul, îl va prezenta Consiliului de Administrație spre aprobare.


Comitet Director


Manager-dr.Călin Pavel Cobelsc

Director Medical - dr. Cătălin Mișarca

Director Financiar-Contabil-ec.Floare Barra

Director de îngrijiri-dr.as.Elena Fereală