Hotărârea nr. 473/2019

Hotărârea nr. 473 - privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Județul Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 473

din data de 28.11.2019

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 19825/14.11.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 19825/14.11.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Văzând Nota Direcției de Sănătate și Asistență Medicală nr. ad. 19825/21.11.2019 privind completarea Raportului de specialitate nr. ad. 19825/14.11.2019, prin care se menționează că modificările solicitate se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Față de statul de funcții aprobat, se propun promovări, suplimentări și transformări de posturi vacante pentru o mai bună organizare și desfășurare a activității la nivelul spitalului. Față de organigrama aprobată, noua organigramă va fi completată cu un post de medic rezident.

Văzând adresa nr. 8848/4.11.2019 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 167/23.04.2019 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului de Clinic de Boli Infecțioase Brașov și nr. 256/20.06.2019 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, precum și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 180 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și art. 5 alin. (1) pct. 1 din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 167/23.04.2019, privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului de Clinic de Boli Infecțioase Brașov și nr. 256/20.06.2019, privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.


Contrasemnează,

Secretar gen/ral al județului Maria Dunwrăveanu

Consiliul Județean Brașov

Anexa la HCJBV nr.Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tel.422490 Nr.paturi 107

Director executiv Mihaela Adelina Vasioiu

Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0 1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

I

MANAGER

II

medic boli mfectioasae

S

1

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

II

economist

S

1

3

DIRECTOR MEDICAL

II

boli infectioase

S

1

4

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

II

boli infectioase

S

1

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

1

boli infectioase

S

1

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

1

medicina de laborator

S

1

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

S

1

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

PL

1

9

MEDIC

PRIMAR

boli infectioase

S

8,5

10

MEDIC

PRIMAR

medicina de laborator

S

1

11

MEDIC

PRIMAR

radiologie si imagistica medicala

S

1

12

MEDIC

PRIMAR

epidemiologie

S

1

13

MEDIC

SPECIALIST

boli infectioase

S

6,5

14

MEDIC

SPECIALIST

medicina de laborator

S

1

15

FARMACIST

farmacie

S

1

16

PSIHOLOG

PRINCIPAL

s

1

17

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

s

1

18

BIOLOG

PRINCIPAL

biologie medicala

s

1

19

CHIMIST

PRINCIPAL

biochimie medicala

s

1

20

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

s

14

21

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

s

2

22

ASISTENT MEDICAL

medicina de laborator

s

1

23

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

s

2

24

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

medicina generala

s

2

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

PL

23

26

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

PL

8

27

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

medicina generala

PL

1

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

farmacie

PL

1

29

ASISTENT MEDICAL

farmacie

PL

1

30

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

PL

1

31

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

radiologie si imagistica medicala

PL

1

32

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

dietetica

PL

1

33

STATISTICIAN MEDICAL

PRINCIPAL

M

1


34

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

2

35

REGISTRATOR MEDICAL

M

1

36

INFIRMIERA

M

22

37

ÎNGRIJITOARE

G

13

38

SPALATOREASA

G

3

39

BRANCARDIERI

G

1

40

ECONOMIST

IA

economice

Q

4

41

ECONOMIST

1

economice

s

1

42

REFERENT DE SPECIALITATE

1

tehnice

S

3

43

REFERENT DE SPECIALITATE

1

economice

s

1

44

REFERENT DE SPECIALITATE

1

administrație publica

s

1

45

REFERENT DE SPECIALITATE

III

economice

s

1

46

REFERENT DE SPECIALITATE

III

stnntele comunicării

s

1

47

CONSILIER JURIDIC

IA

juridice

s

1

I 48

REFERENT

IA

M

1

49

REFERENT

II

M

1

50

MAGAZINER

1

G

1

51

ȘOFER

1

M

1

52

MUNCITOR CALIFICAT

1

fochist

M

1

53

MUNCITOR CALIFICAT

11

fochist

M

1

54

MUNCITOR CALFICAT

1

zidar

M

I

55

MUNCITOR CALIFICAT

III

instalator

M

1

56

PORTAR

M

1


TOTAL FINAnTARE VlNI’1 URi------------------------------------------

PROPRII                                                               155


B. Finanțare de la Bugetul de Stat

57

MEDIC REZIDENT AN IV

boli infeciioase

s

2

58

MEDIC REZIDENT AN III

bol i infeciioase

s

1

59

MEDIC REZIDENT AN II

boli infectioase

s

2

60

MEDIC REZIDENT AN 1

boli infeciioase

s

3

TOTAL FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT                          8


TOTAL GENERAL

Total posturi aprobate, din care


163


-funcții de conducere         8


-funcții de execuție             I 55


fdl^untteiTi pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise, c-w #*\\

o y a

7 9 IVfAPAGE#,

_> O a- ,;.r i

", ©rUonescli/Ramona Delia


-venituri proprii                 155

-bugetul de stat                   8


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec Olaru Oana Gabriela
Vizat sindical

Scoican MirelaRUNOS

Ref Bogoi Corina

77