Hotărârea nr. 472/2019

Hotărârea nr. 472 - privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.472

din data de 28 noiembrie 2019

- privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.20038/12.11.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 20038/12.11.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov nr.23457/06.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.20038/06.11.2019;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, precum și ale H.G.R. nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin.(l) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1, art..6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.136, alin. (8) lit. a, art. 173, alin. (1), lit.a și d, precum și ale alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție la Secția Clinică Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.


Contrasemnează,

Secretar Gei^ra/1 al Județului Maria Dmjnbrăveanu