Hotărârea nr. 470/2019

Hotărârea nr. 470 - privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 470

din data de 28.11.2019

- privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 19450/2.11.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 19450/2.11.2019inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Văzând adresa nr. 32675/28.10.2019 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 19450/28.10.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 9 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 164/16.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean și nr. 379/26.09.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție/serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu;

Ținând cont de rezultatele examenelor consemnate în procesele verbale înregistrate cu nr. 30871/16.10.2019, nr. 31073/11.10.2019, nr. 31059/9.10.2019, 31160/14.10.2019, 31361/15.10.2019, 31362/15.10.2019, 31576/16.10.2019 și nr. 31719/17.10.2019;

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (8) lit. “a”, art. 173 alin. (1), lit. „a” și „d” și alin.(5) lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatele examenelor organizate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef secție conform Proceselor-Verbale întocmite de Comisia de examinare.

Art.2, - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Gastroenterologie, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.3. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Centru Hemodializă, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.4. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Neurologie, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.5. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.6. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.7, - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Neurochirurgie, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.8. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Oncologie Medicală, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.9. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Cardiologie I, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.10. - Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de:

  • - Șef Secție Șef Secție Gastroenterologie, pentru dna. dr. Coman Felicia-Maria, medic primar, specialitatea gastroenterologie, urmând ca aceasta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • - Șef Secție Șef Centru Hemodializă, pentru dl. dr. Macaveiu Radu, medic primar, specialitatea nefrologie, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • - Șef Secție Clinică Neurologie, pentru dl. dr. Falup-Pecurariu Cristian-Gavril, medic primar, specialitatea neurologie, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • - Șef Secție Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice, pentru dl. dr. Albotă Adrian, medic primar, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • - Șef Secție Clinică Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă, pentru dl. dr. Grigorescu Ovidiu-Dan, medic primar, specialitatea chirurgie plastică și reparatorie, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • - Șef Secție Neurochirurgie, pentru dl. dr. Paripaș Ovidiu Sorin, medic specialist, specialitatea neurochirurgie, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • - Șef Secție Clinică Oncologie Medicală, pentru dl. dr. Gozman Bogdan Ioan, medic primar, specialitatea oncologie medicală, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • - Șef Secție Clinică Cardiologie I, pentru dna. dr. Bobescu Elena, medic primar, specialitatea cardiologie, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.ll. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.