Hotărârea nr. 47/2019

Hotărârea nr.47– aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.47

din data de 20 februarie 2019

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.608/05.02.2019 întocmite de Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov;

Față de organigrama și statul de funcții aprobate se propun modificări privind mutarea unui post de gestionar custode din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Administrativ în cadrul Serviciului Istorie și Literatură și înființarea postului de cercetător științific în cadrul Serviciului Istorie și Literatură, respectiv, transformarea unui post vacant de referent de specialitate, gradul III în cercetător științific, gradul III, pentru îndeplinirea atribuțiilor privind proiectele de cercetare-dezvoltare la nivelul instituției. Modificările propuse se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 382/30.10.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului "Casa Mureșenilor” Brașov;

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.91, alin. (1), lit. „a”, alin. (2), lit.”c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă statul de funcții al Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art. 4 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 382/30.10.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul ”Casa Mureșenilor” Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dnmprăveanu

APROBAI,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SECRET

MARIA DUMB
ORGANIGRAMA MUZEULUI CASA MUREȘENILOR BRAȘOV

'     COMPARTIMENT

MANAGEMENT PROIECTE, U   REStJRSE UMANE ȘI

ACIIIZIȚIT PUBLICE
Total posturi

Funcții de conducere

Funcții execuție


XAGER

S VALERMUZEUL CASA MUREȘENILOR BRAȘOV

APROBAT,


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


SECRETAR,

MARIA DUMELRAVEANU


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Grad/ Treapta

Nr. posturi

1

Manager

S

II

1

2

Contabil șef

S

II

1

3

Șef serviciu

s

II

1

4

Muzeograf

s

IA

4

5

Muzeograf

s

I

1

6

Conservator

s

IA

1

7

Gestionar custode

M

IA

1

8

Restaurator

s

IA

1

9

Supraveghetor muzeu

M;G

3

10

Economist

S

IA

1

11

Cercetător științific

S

III

1

12

Referent de specialitate

S

I

1

13

Administrator

M

I

1

Total

X

X

18

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


CONTABIL ȘEF, TATIANA ©MEORGHE