Hotărârea nr. 469/2019

Hotărârea nr. 469 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 469 din data de 28.11.2019

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 21314/22.11.2019, întocmit de către Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice și Referatul de aprobare nr. ad. 21314/22.11.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”, finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Brașov;

Văzând devizul general, precum și lista principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare avizul C.T.E. nr. 57/22.11.2019 pentru documentația “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”, Faza Expertiză + D.A.L.I;

Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „b” și alin. (3) lit. „f” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează, Secretar genenfl al județului Maria DumJjrăveanu

ANEXA NR.1

Președinte,
PRINCIPALII INDICATORI TEHNCO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL

Reabilitare,consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia

Jud. Brașov, Municipiul Brașov, str. George Cosbuc, nr. 2, CF nr. 149025-C1 nr. 149025

-Valoare totală investiție 2.219.062,31 lei cu TVA inclus respectiv 1.774.828,74 lei fără TVA, din care :

Valoare C+M: 1,059,144.55 lei cu TVA inclus,respectiv 1.018.609,03 lei, fără TVA

Valoare echipamente tehnologice cu montaj: 176,690.01 lei,cu TVA inclus.respectiv 148.479 lei,fără TVA

Durată execuție :6 luni

Suprafața terenului: 808 mp din care:

Suprafața construită (amprenta la sol): 359.25 mp;

Suprafața construită desfășurată : 1077.75 mp.

Suprafață alei, trotuare, accese, carosabil, parcări, suprafețe betonate = 365 mp

POT existent : 44.50 % ;CUT: 0,09%

Regim de înălțime: S+P+E+Pod(amenajat)

înălțimea maximă la coamă: 22,93 m

Categoria de importanță = "C" (construcții de importanță redusă), conf. HG 766/1997.

Clasa de importanță = "III" (construcții de tip curent), conf. P100/2006 (Y, = 1,0).

Gradul de rezistență la foc = "III", conf. P118/99.

DIRECTOR EXECUTIV>D.D..J.S.P.