Hotărârea nr. 468/2019

Hotărârea nr. 468 - privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor publice, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.468

din data de 28.11.2019

privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor publice, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Referarul de aprobare și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 21084/21.11.2019 întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor publice, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile 287, lit. „b”, art. 333, alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 173, alin. (1), lit. ..c" și alin. (4), lit. ,,a’’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se stabilește cota-parte de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, în procent de 50%.

Art.2 - Se stabilește cota-parte de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, în procent de 100% .

Art.3 - Se stabilește cota-parte de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, în procent de 100%.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,

Secretar General afJudețului Brașov

MariaBînnbrăveanu