Hotărârea nr. 467/2019

Hotărârea nr. 467 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @judbraso v. ro, w w w. j udbraso v. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.467


din data de 28.11.2019

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de

Analizând Referatul de aprobare nr. 21198 din data de 21.11.2019 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 21198 din data de 21.11.2019 întocmit de către Direcția Economică, precum și de Nota Direcției Economice/Serviciul Buget, înregistrată cu nr. Ad.21198/25.11.2019, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019;

Ținând cont de Nota Direcției Economice/Serviciul Buget, înregistrată cu nr. Ad.21198/25.11.2019;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ,4, 6 și nr. 8 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2)) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014 -2020 pe anul 2019, bugetul local - sursa 02, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii pe anul 2019, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE


Contrasemnează,

Secretar gen^r^l al județului Maria Dumbrăveanu


Secretar Generala! Județului, Maria Di/rrwrăveanu


A) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

279.971,85

40,15

280.012,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

1.439,21

105,41

1.544,62

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

259,43

20,20

279,63

Venituri din prestări servicii

33.02.08

105,00

13,16

118,16

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

13,04

0,09

13,13

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

6,00

11,00

17,00

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-60.042,94

-109,71

-60.152,65

TOTAL CHELTUIELI

279.971,85

40,15

280.012,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

65.935,53

0,00

65.935,53

Titlul - Dobânzi

30

3.365,15

83,15

3.448,30

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

37.980,19

-43,00

37.937,19

CAP. 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

3.389,15

83,15

3.472,30

Titlul - Dobânzi

30

3.365,15

83,15

3.448,30

CAP. 65.02 - INVATAMANT

20.083,19

0,00

20.083,19

Titlul - Bunuri și servicii

20

2.549,92

0,00

2.549,92

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Fagaras

1.378,22

0,00

1.378,22

Titlul - Bunuri și servicii

20

865,82

0,00

865,82

20.01.07 - Transport

25,87

-0,25

25,62

20.02 - Reparații curente

151,00

-5,00

146,00

20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0,00

5,25

5,25

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

37.317,83

-43,00

37.274,83

Titlul - Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

14.725,13

-43,00

14.682,13

Județul Brașov, din care:

30.546,13

-43,00

30.503,13

Titlul - Transferuri către instituțiile publice

51

14.725,13

-43,00

14.682,13

67.02.03.03 - Muzee

9.030,74

-43,00

8.987,74

Titlul - Transferuri către instituțiile publice, din care:

51

9.036,04

-43,00

8.993,04

Muzeul Casa Mureșenilor

1.523,71

-43,00

1.480,71

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

DENUMIRE INDICATORI

COD

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

233,929.86

117.00

234,046.86

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

60,042.94

109.71

60,152.65

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

110.22

0.18

110.40

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

192.57

7.11

199.68

TOTAL CHELTUIELI

348,972.16

117.00

349,089.16

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

44,314.84

106.00

44,420.84

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

118,112.53

0.00

118,112.53

Titlul - Active nefinanciare

71

184,123.05

11.00

184,134.05

CAP. 51.02 -AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

18,420.10

0.00

18,420.10

51.02.01.03 - Autoritati executive

18,420.10

0.00

18,420.10

Titlul - proiecte cu finanțare FEN

58

2,189.94

0.00

2,189.94

Cap. 66.02 - SĂNĂTATE

66,616.04

0.00

66,616.04

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

19,623.28

0.00

19,623.28

66.02.06.01 - Spitale generale (Județul Brașov)

66,616.04

0.00

66,616.04

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

19,623.28

0.00

19,623.28

Cap. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

704.56

106.00

810.56

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

541.46

106.00

647.46

Județul Brașov, din care:

541.46

106.00

647.46

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

541.46

106.00

647.46

67.02.03.03 - Muzee

431.00

106.00

537.00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51.01.29

431.00

106.00

537.00

Muzeul Județean de Istorie

194.50

106.00

300.50

CAP. 84.02 -TRANSPORTURI

244,623.47

11.00

244,634.47

Titlul - Active nefinanciare

71

155,510.17

11.00

155,521.17

84.02.06.02 - Aviație civila

81,533.90

11.00

81,544.90

Titlul - Active nefinanciare

71

81,533.90

11.00

81,544.90

DEFICIT

-115,042.30

0.00

-115,042.30

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGĂFITEI 7

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko


Secretar General k\ Județului, Maria Dymbrăveanu

OR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

581.052,49

398,30

581.450,79

Venituri din prestări de servicii, din care:

33.10.08

8.277,86

0,30

8.278,16

Școala Profesională Specială Codlea

1,30

0,30

1,60

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat, din care:

33.10.30

80.009,85

396,00

80.405,85

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

9.042,00

396,00

9.438,00

Alte venituri din care:

36.10.50

366,87

43,00

409,87

Muzeul Casa Mureșenilor

174,90

43,00

217,90

Donații și sponsorizări, din care:

37.10.01

0,00

2,00

2,00

Muzeul de Artă Brașov

0,00

2,00

2,00

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

24.415,41

-43,00

24.372,41

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

1.523,71

-43,00

1.480,71

TOTAL CHELTUIELI

594.030,19

398,30

594.428,49

Titlul - Bunuri și servicii

20

164.787,69

395,30

165.182,99

Titlul - Alte cheltuieli

59

2.847,67

3,00

2.850,67

CAP. 65.10 INVATAMANT

6,57

0,30

6,87

Școala Profesionala Speciala Codlea

6,57

0,30

6,87

Titlul - Bunuri si servicii

20

6,57

0,30

6,87

CAP. 66.10 SĂNĂTATE

564.829,43

396,00

565.225,43

Titlul - Bunuri si servicii

20

157.201,14

393,00

157.594,14

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

29.308,90

396,00

29.704,90

Titlul - Bunuri si servicii

20

14.932,90

393,00

15.325,90

Titlul - Alte cheltuieli

59

91,00

3,00

94,00

CAP. 67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

16.373,15

2,00

16.375,15

Titlul - Bunuri și servicii

20

4.814,55

2,00

4.816,55

Muzeul Casa Mureșenilor

1.711,11

0,00

1.711,11

Titlul - Bunuri si servicii

20

687,13

0,00

687,13

Muzeul de Arta

1.404,95

2,00

1.406,95

Titlul - Bunuri si servicii

20

366,63

2,00

368,63

DEFICIT

-12.977,70

0,00

-12.977,70

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

44.840,58

106,00

44.946,58

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare, din care:

43.10.19

635,70

106,00

741,70

Muzeul de Istorie

194,50

106,00

300,50

TOTAL CHELTUIELI

51.839,16

106,00

51.945,16

CAP 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

541.46

106.00

647.46

Titlul - Active nefinanciare

71

541.46

106.00

647.46

Muzeul de Istorie

194.50

106.00

300.50

Titlul - Active nefinanciare

71

194.50

106.00

300.50

DEFICIT

-6,998.58

0.00

-6,998.58

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate la partea de cheltuieli, în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFlÎEI

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldikd

f

Programul de investiții cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2019, bugetul local - sursa 02

Anexa 3

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 31.10.2019

Valoarea propusă noiembrie 2019

Influențe

+/-

Capitolul 51

2189,94

2189,94

0,00

B - Obiective noi

2189,94

2189,94

0,00

1

îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov, contract de finanțare nr.422/06.09.2019 Cod SIPOCA 681 șicodMySMIS 128663

1.925,97

2.042,00

116,03

2

Sistem de management integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov- contract finanțare nr. 75/14.03.2018 cod SIPOCA 125 și cod MySMIS 110505

263,97

147,94

-116,03

Capitolul 66

56,95

56,95

0,00

B - Obiective noi

56,95

56,95

0,00

1

îmbunătățirea serviciilor sanitare ale ambulatoriului Spitalului Clinic de psihiatrie și neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări, contract de finanțare nr. 4662/20.08.2019, cod SMIS 125703

56,95

0,00

-56,95

2

îmbunătățirea serviciilor sanitare ale ambulatoriului Spitalului Clinic de psihiatrie și neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări, contract de finanțare nr. 4662/20.08.2019, cod SMIS 125706

0,00

56,95

56,95

întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2019

Anexa 4

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 31.10.2019

Valoarea propusă noiembrie 2019

Influențe +/-

Capitolul 84 TOTAL

0,00

11,00

11,00

C - Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

11,00

11,00

1

Logo și Slogan - Aeroportul Internațional Brașov

0,00

11,00

11,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL

» »

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019 mii lei

Anexa 5

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 31.10.2019

Valoarea propusă noiembrie 2019

Influențe +/

Capitolul 67

0,00

MM*

106,00

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE

0,00

106,00

106,00

B - Obiective noi

0,00

106,00

106,00

PT+Execuție Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia

0,00

106,00

106,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona