Hotărârea nr. 466/2019

Hotărârea nr. 466 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31 octombrie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 466 din data de 28.11.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 octombrie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2019

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 octombrie 2019;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3, 4, 6 și 8 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 octombrie 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Contrasemnează,


PREȘEDINTE, Adrian- Ioan Veștea


Secretar general al județului, Maria D^rirfcrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 31 octombrie 2019

A

In conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară pentru astăzi, joi, data de 31 octombrie 2019. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei ședințe ordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora 1100.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 32 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința ordinară din data de 31 octombrie 2019 absentează dl. Paul Enache, dl. Iatan Adrian și dl. Veștea Mihail. în cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi vom începe ședința ordinară din această lună. Din 35 de consilieri județeni care alcătuim consiliul județean avem 3 persoane care lipsesc. Pe ordinea de zi avem 54 de puncte și de asemenea mai avem 3 puncte suplimentare care au apărut ca necesitate din perioada în care noi am publicat ordinea de zi și până astăzi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Vom trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.09.2019. Aveți de făcut completări la procesul-verbal? Neavând completări supun la vot aprobarea procesului-verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.10.2019. Avem de făcut completări la procesul-verbal? Neavând completări supun la vot aprobarea procesului-verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019 a bugetului Județului Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019. Puncte de vedere? Neavând

A puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind modificarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Jibert. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Homorod. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofînanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind modificarea art.15 din Regulamentul pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l-Policilinca Stomatologică. Avem puncte de vedere?

Dl. Kadas Iluna Andrei-Marius

Să se consemneze că nu votez.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată Casa Chris din structura Complexului de Servicii Brădet, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social ”Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” din structura Complexului de Servicii Brădet, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare “Micul Prinț” + Echipa mobilă din structura Complexului de Servicii "Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Pentru acest punct am înțeles că se dorește amânarea.

Dl. Kadas Iluna Andrei-Marius

Am discutat cu serviciile de specialitate, respectiv cu DSAM și conducerea DGASPC-ului și mai trebuie completat cu telefonul copilului. Vă rugăm să reintroduceți punctul pe ordinea de zi pentru plenul următor.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supun la vot amânarea acestui punct. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin coflnanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCJ nr.374/2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, spre finanțare, Ministerului Sănătății - pentru anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării prin reorganizare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență „Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării prin A

reorganizare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență „Sfântul Anton” în structura Complexului de Servicii Timiș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de A

organizare și funcționare a serviciului social Centrul de îngrijire și Asistență „Sf. Anton” din structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de

A

organizare și funcționare a serviciului social Centrul de îngrijire și Asistență

Timișul de Sus din structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Locuință Maxim Protejată "Sfântul Patrick” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Locuință Maxim Protejată ”Casa Irlanda” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind aprobarea desființării prin închidere a Centrului de Plasament ”Albina” Codlea din cadrul Complexului de Servicii ”Măgura” Codlea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte

A de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind aprobarea desființării prin închidere a Centrului de Plasament ”Aurora” Codlea din cadrul Complexului de Servicii "Măgura” Codlea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final în urma analizării noului proiect de management pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, aprobarea proiectului de management al d-lui Rus Vaier și aprobarea duratei contractului de management. Se va vota secret. Culege, voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberarea/înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului-monument istoric, situat în localitatea Hărman, str. Dorobanți, nr. 81, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 108721 Hărman, nr. cadastral 108721-C1. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la

A

vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 34 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 13, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 146146-C1-U5 Brașov, nr. cadastral top 5116/1/6. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 35 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs, precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic șef secție ATI și medic șef laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov. Vă rog doamna Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Stimați colegi, Comisia de sănătate propune pentru postul de la ATI pe doamna Mihaela Șoneriu, iar pe postul de la laborator pe colegul nostru Nelu Noaghea. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, votul este secret. Supunem la vot, culegem voturile, cu 29 de voturi, două abțineri și cineva care probabil nu a votat, s-a aprobat.

Punctul nr. 36 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director — director financiar-contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor. Vă rog domnul Noaghea.

Dl. Noaghea Nelu Petru

Comisia pentru sănătate propune în comisia de examen pe doamna Agafiței Gabriela, Duicu Claudia și Văsioiu Adelina, iar pentru comisia de contestații pe doamna Sandor Ildiko, doamna Colțea Gabriela și doamna Mariana Ciubotaru.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, se va vota secret. Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 37 proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019 pentru aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 38 proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei de școlarizare pentru un număr de maximum 15 cursanți talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2019-2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 39 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2019-2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 40 proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării conducerii interimare a regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” prin numirea membrilor în Consiliul de administrație interimar. Este vot secret. Supunem la vot. Culegem voturile, cu 29 de voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă, s-a aprobat.

Punctul nr.41 proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumul indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Brașov și ale comisiilor de specialitate ale acestora. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 42 proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Vot secret. Culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 43 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică. Domnul Noaghea, vă rog.

DI. Noaghea Nelu Petru

Comisia pentru sănătate propune pe doamna Șoneriu Mihaela.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles. Aveți puncte de vedere? Neavând alte puncte de vedere supun la vot secret. Culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 44 proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2019-2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Wittstock Eberhard-Wolfgang

La acest punct apare o referire la anul 2018.

Dl. Adrian Gabor

Am corectat, a corectat doamna secretar și este în regulă.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Probabil că sunt aceleași drumuri ca în 2017-2018. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 45 proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 108B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget Consiliul Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 46 proiect de hotărâre privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 47 proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 112 G Peștera-Măgura-Zărnești, a sectorului cuprins între km 0+000-3+100 în categoria funcțională de drum de interes local, respectiv de drum comunal. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 48 proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Industrial Parc S.A. Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 49 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 50 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.9 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu, nr. 4, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 143542-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U3. Puncte de vedere? Neavând

A puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 51 proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 11307 mp., înscris in CF nr. 156070 Brașov, cu număr cadastral 156060, cu terenul în suprafață de 1031 mp., înscris în CF nr. 118357 Brașov, cu nr. cadastral 118357 - domeniul public al județului Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 52 proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 233/30.05.2019 repartizarea unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 53 proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCJ nr.364/2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, pe anul 2019. Puncte de vedere? Vă rog doamna Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni-Comsa

Domnule președinte în primul rând în numele Comisiei 7 aș dori să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat investițiilor în sănătate. S-au făcut eforturi foarte mari încă de la începutul mandatului nostru dar în special anul acesta și noi recunoaștem. Aș vrea să le mulțumesc și doamnelor care ne-au ajutat cu toate proiectele și așa mai departe. Toată lumea a fost implicată. Știu că ceea ce a ținut de noi și de această instituție s-a făcut 100%. Acum aș avea o rugăminte la dumneavoastră, mă interesează o situație din care să reiasă stadiul în care se află investițiile pentru 2019 în spitale, cele cofinanțate de noi dar și cele cu finanțare din alte surse. De asemenea mă interesează și felul în care s-au acordat și cuantumul stimulentelor financiare pe care conform legii le acordăm personalului tesa și personalului medical și numărul demisiilor care s-au dat din sistemul de stat din acest an, dacă este posibil. Vă mulțumesc foarte mult.

Di. Adrian-Ioan Veștea

Fiindcă suntem la acest punct aș vrea să înțelegeți că în decursul timpului, atât al anului trecut cât și a acestui an, am făcut în așa fel încât fondurile pentru echipamentele cumpărate de Ministerul Sănătății, în cuantum de 10%, de fapt valorile care au fost aprobate și alocate către spitalele noastre au fost mult mai mici iar aparatele respective aveau o cu totul altă valoare, pentru că tehnologia a evoluat și pentru a putea să le cumpărăm și pentru a nu pierde acești bani, am alocat sume suplimentare, că nu a fost 10 ci poate 15, 20, depinde cât ajung. Până acum era de maxim 10% de acum e minim 10%, deci pentru a nu pierde aceste fonduri am făcut acest lucru. Am fost în toate spitalele noastre, știu că sunt foarte multe lucrări, sunt foarte mulți oameni mulțumiți iar toată implicarea pe care am avut-o în acești trei ani de zile a fost benefică atât din punct de vedere al reabilitării diverselor secții din spitalele noastre cât și datorită cumpărării de echipamente, care fie au venit pe resurse de la Ministerul Sănătății fie le-am cumpărat din resurse proprii, fie am aplicat pe fonduri europene pentru ambulatorii și unitățile de primire urgențe. Dar o să avem o evaluare și o să vedem că, după cum bine știți, ceea ce a însemnat și cred că am fost printre primele consilii județene din România, în momentul în care am avut posibilitatea de a aloca aceste stimulente, le-am pus la dispoziție în urma formulei pe care noi am gândit-o și în funcție de necesitățile pe care le avea fiecare spital în parte, le-am pus la dispoziția consiliilor de administrație. După cum bine știți în consiliile de administrație ale spitalelor avem câte un reprezentant din Comisia de sănătate și cred că fiecare dintre ei a fost părtaș la luarea acelor decizii referitor la repartizarea acestor stimulente.

Trecem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 54 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi “Casa Soarelui” din structura Complexului de Servicii ”Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la cele trei puncte suplimentare pe care le avem pe ordinea de zi, punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr.102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr.102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile, din domeniul public al U.A.T. Comuna Jibert, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean, “Modernizare și reabilitare drum județean DJ104 L, Dacia-Viscri-Bunești, km 0+000-15+065”. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 privind aprobarea participării UAT Județul Brașov, în calitate de membru la constituirea Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară „ITI Microregiunea Țara Făgărașului”, desemnarea reprezentantului legal, aprobarea actului constitutiv și a statutului. Vă rog domnul Gabor.

Dl. Adrian Gabor

îl propun pe domnul președinte al Comisiei economice, pe domnul Mihail Vestea.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Supun la vot, vot secret. Culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Vă mulțumesc.

9

A.

In conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței. Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului,

Dumbrăveanu Maria

. £