Hotărârea nr. 465/2019

Hotărârea nr. 465 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 noiembrie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 465 din data de 28.11.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 noiembrie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 698/21.11.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019, ora Îl00, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 3 puncte la punctul nr. 34 -„Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 28 noiembrie 2019.

Art. 2. - Se aprobă propunerea Comisiei de specialitate nr. 7, formulată de către domnul Noaghea Nelu Petru, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Brașov, de amânare a punctului nr. 9 din ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 noiembrie 2019.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 noiembrie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 698/21.11.2019.


Contrasemnează,


Secretar general al județului Maria Dmnbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@j ud bra sov. ro, www.j udbra sov. ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.698

din data de 21.11.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019 ora 1100 sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și (2) lit.a) și ale art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2019, ora 1100, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.10.2019.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezvoltare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru perioada 2019-2023.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei modificată a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă pe anul 2019.

 • 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului cu nr. cad. 100868 cu suprafața de 6943 mp, din proprietatea UAT Comuna Sâmbăta de Sus, în domeniul public al Județului Brașov, reprezentând parțial drumul județean DJ 105B (Sâmbăta de Jos (DNl)-Sâmbăta de Sus - Stațiunea Sâmbăta).

 • 17. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.462/2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr. 102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr. 102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.458/2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 11307 mp., înscris in CF nr. 156070 Brașov, cu număr cadastral 156060, cu terenul în suprafață de 1031 mp., înscris în CF nr. 118357 Brașov, cu nr. cadastral 118357 - domeniul public al județului Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilelor cu nr.cad 101743 cu suprafața de 3 mp, cu nr.cad 101747 cu suprafața de 837 mp și cu nr. cad 101751 cu suprafața de 90 mp, din domeniul public al UAT comuna Bunești, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, km 0+000-15+065”.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 7523 mp, înscris în CF nr. 101416 Brașov cu nr cadastral 101416.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național ”înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, în vederea înființării Centrului de Criză Phoenix.

 • 22. Proiect de hotărâre privind schimbarea contribuției proprii a Comunei Viștea de 10% din valoarea proiectului din “natură” în contribuție “financiară” pentru obiectivul de investiție “Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor Cața, Ticuș, Viștea-Lot III Viștea”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, spre finanțare, Ministerului Sănătății pentru anul 2020.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport județean și a graficului de circulație pe traseul Budila-Brașov cuprins în Programul de Transport Județean de Persoane contra cost prin curse regulate la nivel județean, în județul Brașov, valabil până la data de 30.06.2023.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, în județul Brașov.

 • 26. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc SA Brașov, care stă la baza întocmirii declarației de intenție a candidaților conform art.2 pct.6 și 7 din OUG nr. 109/2011.

 • 28. Proiect de hotărâre privind propunerea unui candidat la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.

 • 29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapele internaționale și naționale ale olimpiadelor școlare acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul competițional 2018 -2019, individual și pe echipe”.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României 2019, a cheltuielilor ocazionate de aceste manifestări și a listei invitaților la dineul oferit cu acest prilej.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere cu Asociația Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor Brașov Decembrie 1989 în vederea organizării programului comemorativ și aniversar cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 1/2016 a Consiliului Județean Brașov, cu modificările ulterioare, privind alegerea comisiei de validare.

 • 34. Diverse

  PREȘEDINTE

  Adrian-Ioan Veștea


Contrasemnează,

.ETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Mari a Dumprăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, ww w.judbrasov. ro

Puncte propuse suplimentar pe ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.11.2019

9              ,                                                                                        5                        5

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării sustenabilității cheltuielilor neeligibile ale proiectului “VENUS - împreună pentru o viață în siguranță” din cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4 pe o perioadă de 48 luni de implementare și asigurarea sustenabilității serviciilor înființate după încheierea perioadei de implementare, pentru o perioadă obligatorie de minim 3 ani, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de partener

 • 2. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a terenului aferent drumului de acces, înscris în CF nr. 107121 Râșnov, nr. top. 1708/1/2/8

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 266/20 iunie 2019 privind prelungirea valabilității programului de transport județean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului.


Vicepreț^inte  Alexandru Aiifian Gabor