Hotărârea nr. 463/2019

Hotărârea nr. 463 – privind solicitarea trecerii unor imobile, din domeniul public al U.A.T. Comuna Jibert, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes judeţean, «Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104 L, Dacia-Viscri–Buneşti, km 0+000-15+065»

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.463

din data de 31.10.2019

privind solicitarea trecerii unor imobile, din domeniul public al U.A.T. Comuna Jibert, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean, «Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia-Viscri-Bunești, km 0+000-15+065»

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, înregistrat sub nr. Ad. 19387/25.10.2019, precum și Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. 19387/25.10.2019, inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Comuna Jibert, în domeniul public al Județului Brașov a următoarelor imobile: cu nr. Cad. 104035, în suprafață de 2065 m.p.; cu nr. Cad. 104036, în suprafață de 685 m.p. și, respectiv, cu nr. Cad. 104032, în suprafață de 1094 m.p.; această solicitare are ca scop derularea lucrării de utilitate publică de interes județean, «Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia- Viscri -Bunești, km 0+000-15+065»;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Jibert nr. 51/15.10.2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Jibert, a unor suprafețe de teren, precum și Lista imobilelor supuse exproprierii cu sumele aferente despăgubirilor ce urmează a fi acordate proprietarilor, conform Rapoartelor de evaluare înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr. 21492/21.12.2018, întocmite de expert evaluator atestat ANEVAR, Viorica Barbu;

Ținând cont de hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.488/28.11.2017, nr. 210/17.07.2018, nr.291/17.09.2018, nr.345/30.10.2018, nr. 389/30.10.2018, nr. 3/16.01.2019, precum și nr. 29/29.01.2019;

Luând în considerare hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 306/25.07.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri -Bunesti, km 0+000 - 15+065”, precum și Hotărârea nr. 397/26.09.2019 privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia -Viscri - Bunești, km 0+000 - 15+065”;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform ari. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 554, art. 858 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.9, alin. 5A1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, H.G.R. nr. 53/19.01.2011, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin.(l), lit. „c” și ale art. 91, alin. (1), lit. „c”, alin. (4), lit. „a”, art. 294, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cererea de solicitare a trecerii din domeniul public al UAT Comuna Jibert, în domeniul public al Județului Brașov, următoarelor imobile: cu nr. Cad. 104035, în suprafață de 2065 m.p., cu nr. Cad. 104036, în suprafață de 685 m.p. și, respectiv, cu nr. Cad. 104032, în suprafață de 1094 m.p., în vederea derulării lucrării de utilitate publică de interes județean, «Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia- Viscri - Bunești, km 0+000-15+065».

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează,

Secretar generați ăl Județului

Maria Dutnorăveanu