Hotărârea nr. 462/2019

Hotărârea nr. 462 – privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr.102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr.102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.462

din data de 31 octombrie 2019

- privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr. 102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr. 102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 19547/29.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr.19547/29.10.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr. 102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr. 102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 131/26.04.2018 privind reglementarea situației juridice a unor imobile (construcții și teren aferent) în care funcționează sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov, contractul de vânzare-cumpărare nr.l 113/18.07.2019, încheiat între Hidromecanica S.A., în faliment, prin lichidator judiciar CITR SPRL și Județul Brașov și actul adițional încheiat în formă autentică nr.2036/22.10.2019;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.5, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art.879 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.100 din Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, precum și art.173 alin. 1, lit.c și fdin O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alipirea imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr.l02755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr.l02759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE Adrian- loanW'Ște


Contrasemnează,

Secretar Geno/al/âl Județului Maria Dumbrăveanu