Hotărârea nr. 461/2019

Hotărârea nr. 461 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi “Casa Soarelui” din structura Complexului de Servicii ”Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 461

din data de 31.10.2019

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi "Casa Soarelui" din structura Complexului de Servicii "Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 16261 din data de 25.09.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 16261 din data de 25.09.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și uncționare a serviciului social Centrul de Zi "Casa Soarelui" din structura Complexului de Servicii "Cristian” 'rașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov,

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 67298/13.09.2019 și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 și 253/20.06.2019 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Hotărârea nr. 52/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, de H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, precum și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor ociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. 2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi “Casa Soarelui” din structura Complexului de Servicii "Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 30 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, art. 34 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția General* de Aslstenț* Social* șl Protecția Copilului Brașov

*tr. luliu MmiIu «w*. «, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

Tolofon/faxi 0200.017.100» «maMi oftico&dga&pcbv.ro wobsltoi                  Cod flocăit 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIANAprobat cf. HOT. C.J. Brașov Nr........../,Secretar General al Județului Mar ia Du


Director executiv Adelinar Mihaela VăsioiuREGULAMENT

de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi “Casa Soarelui” din cadrul Complexului de Servicii ”Cristian”, Brașov

AVIZAT COLEGIUL DIRECTOR

Hotărârea nr. 52 din 09.08.2018


«tr. Ivliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

T*l*fon/faxi 02BS.417.1OO, amaHi ofric*€>dga&pcbv.ro

wabalfat n'M'w.oțpMpefrr./v Cod flăcăii 9870339

COMPLEX DE SERVICE CRISTIAN

Art. I

DEFINIȚIE

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Zi ”Casa Soarelui” din Brașov, în continuare C.Z “Casa Soarelui ” sau Centru/C.Z., aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori,voluntari.

Art. 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social Centrul de Zi “Casa Soarelui” este înființat și administrat de către furnizorul de servicii sociale Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, denumit în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa l).

 • (2) Centrul funcționează ca unitate fără personalitate juridică, conform regulamentului de ordine interioară, care are la bază regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov, având capacitatea de 30 locuri (15 locuri destinate persoanelor cu sidrom Down și/sau alte afecțiuni și 15 locuri destinate beneficiarilor din Locuițele Protejate).

 • (3) Serviciul social Centrul de Zi ”Casa Soarelui”, cod serviciu social 8899 CZ-D-I , înființat și administrat de furnizorul, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014, deține Licență de Funcționare seria LF nr. 0005475 2016 și funcționează conform prevederilor legale, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani,de la data de 08.04.2016 la data de 08.04.2021, pe str. Apullum nr. 3 Brașov, făcând parte din Complexul de Servicii “Cristian”.

Art. 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

 • (l) Scopul serviciului social C.Z. “Casa Soarelui” este menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților persoanei cu dizabilități și ale părinților /reprezentanților legali ai săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea persoanei cu dizabilități de familia sa, promovarea incluziunii sociale si creșterea calității vieții acesteia prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități specifice: îngrijire personală, integrare socială și participare, evaluare, alte servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor cu dizabilități.

Centrul de Zi „Casa Soarelui” este un serviciu social specializat, care cuprinde un ansamblu de activități desfășurate conform programului, pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, in vederea depășirii situațiilor de dificultate, dezvoltării potențialului personal si prevenirii institutionalizarii.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția General* de Aelatenț* Social* șl Protecția Copilului Brațov


Btr. lullu Manlu fir. 5, Brașov, jud. Brașov, cod 50009*1 Tdofon/faxt 02U.417.100, amaNi cfiicwgxigaBpcbv.ro wcbaltm MWM'.dJpMpefrv’./v Cod fiscali 9070339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

(2 ) Beneficiarii serviciilor sociale oferite de C.Z “Casa Soarelui” sunt persoane adulte cu dizabilități, cu sindrom Down și /sau alte afecțiuni.

Art. 4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 • (1) Serviciul social C.Z “Casa Soarelui” în baza reglementărilor în vigoare și prin toate acțiunile și activitățile desfășurate, contribuie la respectarea legislației în vigoare, la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

 • (2) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.Z “Casa Soarelui”, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.Z “Casa Soarelui” , în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) Legislația specifică din domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități, în baza căreia serviciul social funcționează se regăsește în Anexa l.

Art. 5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social C.Z “Casa Soarelui” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul C.Z “Casa Soarelui” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și inteprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia ținâdu-se cont, după caz, de vârsta și gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor diregte, după caz, cu

frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acestei ^zvdltâf l^ături de atașament;                                                             ./            3CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială $1 Protecția Copilului Brașov

str. luliu Manlu nr. 6, Qraqov, Jud. Brașov, cod 600001

Tdofon/faw 02M.417.1O6, «mafii cfftco^d^mpcbv.ro wabaltoi                   Cod fiscali 9870339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitarea responsabiliățtii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicare activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea Centrului cu Serviciul Public de Asistență Socială.

Art. 6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

 • (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Zi „Casa Soarelui” pot fi persoane cu dizabilități, posesori ai certificatului de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care sunt:

din familia biologică și care sunt diagnosticați cu sindrom Down și /sau alte afecțiuni; beneficiarii aflați în sistemul de protecție de tip Locuința Protejata care sunt diagnosticați cu sindrom Down și /sau alte afecțiuni,

aflați pe raza județului Brașov, cu vârsta peste 18 ani.

 • (2) Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

 • a) Acte necesare (după caz):

 • -  cerere de admitere semnată de părinte/reprezentant legal;

 • -  copie certificat naștere și act identitate beneficiar;

 • -  copie a Planului de abilitare-reabilitare, întocmit de către managerul de caz din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • -  copie a contractului cu familia încheiat cu managerul de caz;

 • -  copie documente medicale care atestă boala respectivă (investigații);

 • -  copie act indentitate părinte/reprezentant legal;

Părintele /reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap/persoana adultă cu handicap solicită în scris centrului admiterea care este avizată de șeful de complex și aprobată de directorul general adj. al DGASPC.

în urma aprobării cererii și emiterii dispoziției de admitere, la nivelul centrului se încheie contractul de furnizare de servicii care se găsește la dosarul beneficiarului.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) părintele/reprezentantul legal/beneficiarul solicită încetarea serviciilor (djp=diferite motive)

 • b) părintele/reprezentantul legal al beneficiarului nu respectă regulamentele Centrului

 • c) absența nemotivată pentru o perioada mai mare de 3 luni           l               \


str. Iwliu Manlu nr. 6, Brașav, jud. Brașov, cod 600091

Totafon/faxt 0262.41 7.100, amailt ofnca@dgaspcbv.ro

wabattm www’.dlpMMpcOv’./v Cod flacal: 9979339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN’


 • d) comportamentul beneficiarului pune în pericol viața lui sau a altor beneficiari/personalului.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi „Casa Soarelui" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi „Casa Soarelui” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, (daca este cazul) în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

 • f) Să colaboreze cu personalul Centrului de zi ,Casa Soarelui” în scopul îndeplinirii prevederilor contractului de furnizare servicii.

Art. 7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

 • (1) Principalele funcții ale serviciului social C.Z. “Casa Soarelui” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public județean, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu reprezentantul legal al persoanei beneficiare;

 • > asigură programe specializate în vederea dezvoltării deprinderilor sociale, a comunicării,

reducerea comportamentelor inadecvate social și dezvoltarea abilităților/comportamentelor pe care acești beneficiari ar trebui sa le aibă în raport cu vârsta la care șe află și gradul de dezvoltare al lor;                                                        /

 • >  asigură îngrijirea și formarea deprinderilor de viață independentă; i /


CONSILIUL JUDEJEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


•tr. luiiu Maniu nr. 6, Brașov, juri. Brașov, cod 500001

Tolofon/faxi         7.100, omoMi ofFicat&dgat&pcbv.ro

woboltot                 Cod fiscali 9370339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > asigură Planuri Personalizate adaptate nevoilor si posibilităților persoanei cu dizabilități;

 • >  asigură activități de recuperare, abilitare/reabilitare (kinetoterapie, fizioterapie, masaj, terapie cu parafina, logopedie), medicale;

 • >  asigură activități educaționale, integrare si participare sociala si civica;

 • >  asigură consiliere psihologică;

 • >  asigură consiliere și sprijin pentru părinți/reprezentant legal;

 • >  asigură servicii de suport;

 • >  reprezintă furnizorul de servicii în contractul încheiat cu voluntarii/practicanții.

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >  inițierea și organizarea de acțiuni de informare a comunității;

 • >  existența materialelor promotionale și informative;

 • >  colaborararea cu instituțiile relevante din comunitate;

 • >  existența informațiilor de specialitate la nivelul centrului.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >  elaborarea de materiale de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități (afișe, pliante);

 • >  popularizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități pe site-ul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • >  expoziție de obiecte confecționate de beneficiari;

 • >  informarea părinților/reprezentanților legali ai acestora cu privire la drepturile și responsabilitățile beneficiarilor;

 • >  participarea serviciului social la toate evenimentele organizate de funizorul de servicii cu ocazia promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități .

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • >  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • > realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • > perfecționarea continuă a personalului;

 • >  realizarea de evaluări periodice a personalului de specialitate;

 • >  colaborarea permanentă a personalului cu aparținătorii beneficiarilor centrului.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale C.Z. “Casa Soarelui44 prin realizarea următoarelor activități:

 • > întocmirea regulamentelor;

 • > organizarea periodică de ședințe;

 • > angajarea de personal conform legislației în vigoare;


 • > identificarea nevoilor materiale, financiare si de personal;


5


»tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600001

Telefon/faxs                omatli ofTic»ig>dgaspcbv.ro

wabsttoc N'MrM'.ofetMpcSfrwv Cod fiscali 9070339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


 • > utilizarea fondurilor si materialelor conform legislației și nevoilor centrului;

 • > întocmirea documentelor financiar contabile;

 • > întreținerea permanentă a centrului.

Art. 8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL

 • (1)   Serviciul social C.Z. “Casa Soarelui” funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2.

 • (2)  Structura de personal din cadrul serviciului social C.Z. “Casa Soarelui” este compusă din:

 • a) personal de conducere - Șef Centru;

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență;

 • c) personal cu funcții administrative, de gospodărire, întreținere, reparații, deservire;

 • d) voluntari.

Art. 9

PERSONALUL DE CONDUCERE

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către Șeful de Centru.

 • (2) Atribuțiile Șefului de Centru sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu iși îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului Muncii, etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale și periodice privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) colaborează cu alte Centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a calității serviciilor oferite beneficiarilor;

 • d) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Centrului;

 • e) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • f) desfășoară activități pentru promovarea imaginii Centrului în comunitate;

 • g) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul Centrului și dispune, în limita

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după

caz, formulează propuneri în acest sens;

\\ oCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generali de Asistenți Sociali ți Protecția Copilului Brațov


»tr. Ivllu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600001 Talafon/fam 0269.417.100, amaili ofTica^dgafipcbv.ro wabaltm wvrw.dg44pcbv.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • h) reprezintă Centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și alte instituții publice, organizații ale societății civile, cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, în folosul beneficiarilor;

 • i) întocmirea împreuna cu contabilul centrului a proiectului bugetului propriu al C.R. și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din Regulamentul propriu de Organizare și Funcționare;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • l) asigură încheierea si semnarea contractelor de furnizare a serviciilor sociale cu beneficiarii centrului;

 • m) analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul Centrului;

 • n) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • o) instruiește personalul angajat cu privire la PSI și SSM;

 • p) coordonează si organizează activitatea personalului de specialitate și a voluntarilor din centru.

 • q) întocmește anual raportul de activitate;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcția de Șef de Centru se ocupă prin concurs, în condițiile legii.

 • (4) Șeful de Centru este absolvent de învățământ superior cu diplomă în domeniul psihologie, asistență socială și/sau sociologie și cu vechime de minim 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvent al învățământului superior licențiat în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative și cu o experiență de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a Șefului de Centru se face respectând prevederile legale în vigoare.

Art. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE ÎN ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ. PERSONAL DE SPECIALITATE AUXILIAR.

(1) Personalul de specialitate a

 • a) psiholog specialist

 • b) terapeut occupational

 • c) logoped

 • d) educator principal

 • e) educator principal

 • f) instructor de educație

 • g) îngrijitor


C.Z. “Casa Soarelui “ este format din:

(cod COR 263411)

(cod COR 263419)

(cod COR 226603)

(cod COR 253203)

(cod COR 253203)

(cod COR -263508)

(cod COR 532103)


(2) Atribuțiile generale ale personalului de specialitate sunt:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor soc^je cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament,
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generalâ de Asietențâ Socialâ șl Protecția Copilului Brașov


Btr. Iiillu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOS1 Telefon/faxi0268.417.10^ omaili ofF<ca^dgaf»pcbv.ro wabaltai                   Cod flăcăii 9B78339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • b) colaborează cu specialiști din alte Centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse etc.;

 • c) sesizează conducerii Centrului situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • d) semnalează existența oricărei forme de abuz asupra beneficiarului;

 • e) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • f) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • g) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • h) promovează interesul superior al beneficiarilor;

 • i) respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii C.Z.

 • j) abordează beneficiarii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea și folosind

o formulă de politețe preferată de aceștia;

 • k) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • l) manifestă interes pentru perfecționarea în mod continuu a activității și pregătirii profesionale;

 • m) respectă cerințele documentației Sistemului de Management Integrat în propria activitate și asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • n) efectuează controlul intern după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu

 • o) cunoaște și respectă legislația în domeniul Securității și Sănătății în Muncă precum și în domeniul Situațiilor de Urgență și participă la instructajul periodic;

 • p) cunoaște și respectă Regulamentul de Ordine Interioara (ROI), Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF, Codul etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al Centrului.

 • q) implementează și monitorizează respectarea standardelor minime de calitate prevăzute de Ordinul 82/2019 Standarde specifice minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.

 • r) desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 • s) utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice; utilizează corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, îl înapoiază sau îl pune la locul destinat pentru păstrare;

 • t) oferă relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

(2) Atribuții specifice ale personalului de specialitate sunt:

a) psiholog specialist (cod COR 2634Îl)

> stabilește, împreună cu personalul de educație, programul educațional jiL beneficiarilor care frecventează Centrul;                                                      ', z
str. luliu Manfu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tolofon/fa» 0266.417.100, omaNi ofHca^dfțospcbv.ro wabstto* wvnv.tftwpebtwo Cod flăcăii 9870339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


 • > asigură consilierea psihologică a persoanelor cu dizabilități în scopul dezvoltării încrederii în propria persoană;

 • > evaluează persoana din punct de vedere psihologic, analizează documentația medicală și socială din dosarul persoanei și stabilește metodele de psihodiagnostic pe care le folosește;

 • > recomandă acțiunile pentru recuperarea persoanei cu dizabilități care vor fi cuprinse în programul personalizat de intervenție a persoanei cu dizabilități;

 • > completează dosarul beneficiarului cu rezultatele evaluării psihologice inițiale în termen de 5 zile de la înscrierea beneficiarului în Centru și a reevaluărilor trimestriale sau ori de câte ori este nevoie;

 • > realizează consiliere și terapie copiilor aflați în evidența Centrul de Zi”Casa Soarelui” întocmind rapoarte, note de discuții cu progresele/regresele fiecărui beneficiar pe care le înmânează șefului de centru pentru avizare;

 • > realizează consilierea familiei naturale sau substitutive a beneficiarilor care frecventează Centrul;

 • > implementează obiectivul general intervenția psihologică, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă conform paragrafului respectiv din P.P.

 • > elaborează P.P..-ul intervenției psihologice al beneficiarilor consemnând activitățile zilnice în registrul corespunzător, fișa beneficiarului.

 • > formează împreună cu personalul de specialitate al Centrului, echipa multidisciplinară, care are sarcina de a evalua beneficiarul și de a elabora planul personalizat, prin care se stabilesc, pentru fiecare beneficiar, activitățile și serviciile oferite, intervalele de evaluare, stabilindu-se în același timp și programul zilnic al beneficiarului..

 • > stabilește frecvența și durata consilierilor acordate beneficiarilor, în funcție de tipul problemelor identificate.

 • > solicită sprijinului logopedului în cazul beneficiarilor cu dezvoltare întârziată a limbajului.

 • > propune, către conducerea Centrului, achiziționarea de jucării, materiale educative și didactice, materiale de specialitate necesare stimulării și dezvoltării beneficiarilor Centrului.

 • > întocmește planul de abilitare/reabilitare al beneficiarilor care frecventează Centrul stabilind obiectivele de atins, metode, termene..

 • > oferă consiliere personalului din Centru, pentru buna desfășurare a activității.

 • > mediază conflictele aparute între beneficiari și personalul Centrului.

 • > stabilește, împreună cu personalul de educație, programul educațional al beneficiarilor care frecventează Centrul.

 • > respectă codul deontologic al psihologului

d) terapeut ocupational (cod COR 263419)

 • > ajută persoanele cu dizabilități să îndeplinească independent sarcini care țin de rutina zilnică sau de ocupație;

 • > îmbunatatirea calitatii vieții prin invatarea de noi deprinderi si abjiițăți menite sa mențină

funcționarea psiho-socială optima a beneficiarilor centrului.         /. " .CONSILIUL JUDEJEAN BRAȘOV

Direcția Generali de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


»tr. lullu Msnlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Tal«fon/faxi 0288.417.100, amaili ofFica@dfpispcbv.ro wabslfat Hartv.d^aapcOv.rv Cod flăcăii 9979339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • > recuperarea reabilitarea si reintegrarea persoanelor cu dizabilități prin tehnici specifice terapiei ocupationale(imbogatirea deprinderilor cognitive,fizice si motorii si pentru a spori increderea in sine a beneficiarilor,pentru a dezvolta abilitățile de motricitate fina,de motricitate grosiera,abilitățile oral-motorii,abilitățile de auto-ingrijire etc.)

 • > participa la efectuarea evaluării psiho-medico-sociale (deprinderi, preocupări, interese) a beneficiarilor centrului in cadrul echipei multidisciplinare;

 • > oferă servicii ce se fundamentează pe practica centrata pe beneficiar

 • > efectuează evaluari/reevaluari periodice (inițiala, semestriale/ori de cate ori e nevoie) in vederea inregistrarii progreselor /regreselor sau modificărilor semnificative, completind documentele centrului.

 • > cooperează si colaborează cu echipa multidisciplinara ,cu beneficiarii si familia acestora in vederea abordării si participării individului la viata comunității din care face parte;

 • > contribuie la învățarea de noi deprinderi si abilități menite sa conducă la menținerea unei funcționări psiho-sociale optime a beneficiarilor;

 • > organizează activitatea din sala de terapie

 • > asigura terapia zilnica beneficiarilor ,conform programării.

 • > ia măsuri urgente, dictate de fiecare caz în parte pentru rezolvarea situațiilor deosebite;

 • > solicită reprezentantului legal al beneficiarului toate investigațiile de specialitate pentru a putea stabili activitățile de abilitare-reabilitare pentru fiecare beneficiar

c) logoped (cod COR -226603)

 • > coordonează eforturile, demersurile și activitățile logopedice desfășurate, în interesul superior al copilului.

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.-urilor pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului.

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile intreprinse pe tot parcursul managementului de caz.

 • > asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica beneficiarului pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului.

 • > colaborează cu tot personalul Centrului, voluntari, alte persoane desemnate sau autorizate să desfășoare activități cu beneficiarii, cu reprezentantul legal al acestora.

 • > efectuează evaluarea (diagnosticarea) logopedică a beneficiarului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta și cunoștințele acumulate de acesta.

 • > efectuează stimularea beneficiarului cu dizabilități -pe arii de dezvoltare.

 • > Stabilește diagnosticul tulburării de limbaj pentru fiecare beneficiar și metodele specifice

de corecție a tulbarării de limbaj.

> întocmește fișa logopedică inițială(in termen de 5 zile de la admiterea beneficiarului) a beneficiarului cu tulburări de limbaj completând ori de câte ori este nevoie, pentru fiecare

beneficiar în parte evoluția în activitatea de corectare a acestor tulburări, efectuează reevaluări

semestriale ale beneficiarilor centruluiIO
»tr. Ittllu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, ceti 800091 Talefon/faxi 0200.417.100, oraaHi ofFicotgtâgaapcbv.ro wabaliet wvrvr,tl0*»f>ebv.ro Cod flocăit 0870339

COMPLEX DE SERVICH CRISTIAN


 • > stabilește durata ședințelor de terapie a tulburărilor de limbaj, atât pentru activitățile individuale (20-25min) cât și pentru cele de grup (30 min).

 • > crează un climat afectiv propice desfășurării activităților.

d) educator principal PL (cod COR 253203)

 • > desfasoara activități educative cu beneficiarii centrului ,pe grupe sau individual

 • > implementează obiectivul general pentru educația non - formală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă conform paragrafului respectiv din P.P..

 • > efectuează evaluarea inițială a beneficiarului din punct de vedere educațional (conform nivelului de dezvoltare, vârstei și cunoștințelor acumulate de acesta), în termen de 5 zile de la admiterea beneficiarului și reevaluărilor periodice conform standardelor.

 • > elaborează P.P.- ul pentru educație .

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.-urilor pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului.

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz.

 • > asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica beneficiarului.

 • > implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în formularea obiectivelor cuprinse în P.P.- uri.

 • > participă la activitățile recreative și de socializare însoțind beneficiarii, se implică în organizarea sărbătoririi zilelor de naștere ale beneficiarilor, întocmind rapoarte după fiecare activitate.

 • > efectuează evaluarea educațională a beneficiarului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta și cunoștințele acumulate de acesta.

 • > efectuează stimularea beneficiarului cu dizabilități - pe arii de dezvoltare,dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ,activități de integrare sociala si civica a beneficiarului;

 • > consiliază beneficiarul și familia acestuia în funcție de necesitățile lor .

 • > completează Fisa beneficiarului stabilind activitățile ,durata acestora adaptate fiecărui beneficiar.

 • > urmărește dezvoltarea capacităților, a competențelor dobândite de copii în sistem formal prin intermediul temelor pentru acasă sau în situații de învățare similare create special, precum și cele dezvoltate și exprimate în educația non-formală și în cea informala.

e) educator principal S (cod COR 253203)

 • > desfasoara activități educative cu beneficiarii centrului ,pe grupe sau individual

 • > implementează obiectivul general pentru educația non - formală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă conform paragrafului respectiv din P.P..

 • > efectuează evaluarea inițială a beneficiarului din punct de vedere educațional (conform nivelului de dezvoltare, vârstei și cunoștințelor acumulate de acesta), în termen de 5 zile de la admiterea beneficiarului și reevaluărilor periodice conform standardelor

 • > elaborează P.P.- ul pentru educație .

Îlstr. Ivliu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001

Tolafon/faxi 0202.917.100^ omoMt offic#gldgaspcbv,ro

wabattot                 Cod fiscali OBT8339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.-urilor pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului.

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz.

 • > asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica beneficiarului.

 • > implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în formularea obiectivelor cuprinse în P.P- uri.

 • > participă la activitățile recreative și de socializare însoțind beneficiarii, se implică în organizarea sărbătoririi zilelor de naștere ale beneficiarilor, întocmind rapoarte după fiecare activitate.

 • > efectuează evaluarea educațională a beneficiarului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta și cunoștințele acumulte de acesta.

 • > efectuează stimularea beneficiarului cu dizabilități - pe arii de dezvoltare,dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ,activități de integrare sociala si civica a beneficiarului;

 • > consiliază beneficiarul și familia acestuia în funcție de necesitățile lor .

 • > completează Fisa beneficiarului stabilind activitățile ,durata acestora adaptate fiecărui beneficiar.

 • > urmărește dezvoltarea capacităților, a competențelor dobândite de copii în sistem formal prin intermediul temelor pentru acasă sau în situații de învățare similare create special, precum și cele dezvoltate și exprimate în educația non-formală și în cea informala.

f) instructor de educație M (cod COR -263508)

 • > desfasoara activități educative cu beneficiarii centrului ,pe grupe sau individual

 • > desfășoară activități specifice pentru educația non - formală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă conform paragrafului respectiv din P.P..

 • > efectuează evaluarea inițială a beneficiarului din punct de vedere educațional (conform nivelului de dezvoltare, vârstei și cunoștințelor acumulate de acesta), în termen de 5 zile de la admiterea beneficiarului și reevaluărilor periodice conform standardelor.

 • > elaborează P.P - ul pentru educație .

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.-urilor pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului.

 • > participă la activitățile recreative și de socializare însoțind beneficiarii, se implică în organizarea sărbătoririi zilelor de naștere ale beneficiarilor, întocmind rapoarte după fiecare activitate.

 • > efectuează evaluarea educațională a beneficiarului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta și cunoștințele acumulte de acesta.

 • > efectuează stimularea beneficiarului cu dizabilități - pe arii de dezvoltare, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ,activități de integrare sociala si civica a beneficiarului;

 • > consiliază beneficiarul și familia acestuia în funcție de necesitățile lor...........

 • > completează Fisa beneficiarului stabilind activitățile ,durata acestora adaptate fiecărui beneficiar.


»tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500081 Tatafon/faxt 0289.417.100, amaMs offlco^dgaspcbv.ro wabaltoc                   Cod flăcăii 9870339

COMPLEX DE SERVICD CRISTIAN


g) îngrijitor G (cod COR 532103)

 • > asigurarea zilnica a ingrijirii beneficiarilor si a curățeniei in centru

 • > asigurarea îmbrăcării/dezbrăcării, încălțării/descălțării ,stării de igienă permanentă a beneficiarilor străduindu-se a li se creea deprinderi în acest sens.

 • > asigură asistența pentru hranirea beneficiarului încurajind în același timp hranirea independenta.

 • > stimularea beneficiarilor în formarea deprinderilor de igiena personală, autoservire.

 • > supravegherea în permanență a beneficiarilor pentru evitarea accidentelor .

 • > sesizarea oricăror modificări (a scaunelor, urinei, temperaturii,modificări tegumentare etc.) în starea generală a beneficiarilor și raportarea lor de urgență setului de centru/asi stentei/medicului/educatorului.

 • > însoțirea și ajutarea beneficiarului la grupurile sanitare.

 • > asigurarea spălării rufelor, vesela, ținând cont de normele de igiena in vigoare.

 • > efectuarea curățeniei în Centrul “Casa Soarelui” folosind materiale de curățenie si dezinfectie conform normelor legale in vigoare, cit si in jurul Centrului si completarea documentelor specifice centrului(programul de curățenie).

 • > participă alături de personalul de specialitate, la activitățile de recreere și socializare ale beneficiarilor

 • > efectuează și menține în permanență curățenia în camere, holuri, saloane, birouri, grupurile sanitare, curtea unității

 • > verifică la intrarea în serviciu, starea camerelor, instalațiilor de încălzire, instalațiilor de scurgere - evacuare si semnalează administratorului orice defecțiune apărută;

 • > semnalează psihologului și șefului de centru existenta oricărei forme de abuz, din afara sau din interiorul centrului, asupra copilului;

 • > asigură preluarea deșeurilor colectate selectiv din interiorul clădirii și transferul acestora in recipienții din exteriorul clădirii cel puțin odata la 24 ore sau ori de cite ori este necesar.

 • > urmărește ca în momentul transferului deșeurilor în recipienții din exterior să nu se producă amestecarea diferitelor tipuri de deșeuri.

Art. 11

PERSONAL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚH, DESERVIRE

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare C.Z. “Casa Soarelui” și este alcătuit din:

a)

inspector de specialitate

SI

(cod COR -242203)

b)

referent

MIA

(cod COR -331309)

c)

muncitor calificat

GUI

(cod COR -331309)

d)

paznic

G

(cod COR -962907)

e)

șofer

GI

(cod COR-832201)


str. Itiliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Tolofon/faxa 02U.417.100, stnaNi ofHco&dgaspcbv.ro wabaitm wvrvr.dgoopcbv.ro Cod flocoli 9370339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


Personalul administrativ deservește întreg Complexul ( Centrul de Recuperare “Micul Prinț”+Echipa Mobilă, Centrul de Zi “Casa Soarelui” și Centrul de Zi “Rază de Lumină”).

(2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

a) inspector de specialitate (cod COR-242203)

 • > supraveghează permanent activitatea desfășurată de către personalul administrativ;

 • > urmărește și verifică lucrările de întreținere și reparații din intregul complex de servicii.;

 • > asigură materialele necesare întreținerii și funcționării Centrului;

 • > se îngrijește în permanență de asigurarea condițiilor necesare aplicării măsurilor zilnice de igienă individuală colectivă (apă caldă, căldură, săpun, hârtie igienică) ținând seama de numărul, vârsta și sexul copiilor cuprinși în unitate);

 • > gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar și materialele primite în Centrul de Zi “Casa Soarelui”

 • > întocmește pentru fiecare beneficiar, fișele de evidență pentru materialele consumabile și obiectele de inventar primite

 • > asigură permanent buna funcționare a stingătoarelor de incendiu ale Centrul de Zi “Casa Soarelui”.

 • > la începutul schimbului va controla toate încăperile Centrului, verificând vizual dacă totul este în regulă și nu s-au produs stricăciuni;

 • > este obligat a lua legătura cu muncitorul din schimbul de noapte, pentru a verifica dacă s-au produs stricăciuni sau au dispărut obiecte de inventar, mijloace fixe sau orice bun din Centru;

 • > dacă constată orice neregulă, trebuie să solicite celor de serviciu un referat prin care să arate cauza care a dus la neregula constatată, prezentând mai departe acest referat șefului de Centru;

 • > întocmește foaia de parcurs pentru conducătorul auto al Centrului verificând dacă mașina se află în stare de funcționare și dacă este aprovizionată cu combustibil;

 • > verifică dacă conducătorul auto este odihnit, nu se află sub influența băuturilor alcoolice, dacă este apt pentru a conduce autovehicolul;

 • > întocmește contracte de sponsorizare;

 • > organizează precis pe sectoare și pe sarcini activitatea angajaților din subordine: îngrijitori, mecanic, paznic;

 • > face comenzi către furnizorii cu care avem contracte, în urma consultării cu magazionerul, șeful biroului contabilitate și șeful de Centru;

 • > este răspunzător de ordinea și curățenia din Centru, urmărind ca în orice moment Centrul să arate curat, bine întreținut și în permanență primitor;

 • > întocmește referate de necesitate care vor fi supuse aprobării șefului de cșnțru §i apoi vor fi trimise la D.G.A.S.P.C. Bv. pentru aprobările de rigoare;

L;:';                         “CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția General de Aelstențâ Social* șl Protecția Copilului Brașov

atr. Ivliu Manlu nr. 6, Brașov» jud. Brașov, cod 600001

Tdofon/fa» 02U.417.100, amaHi offtce^dgaspcbv.ro

wabaltai H'W’M'.rffwpcfry./v Cod flacalt 9370339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


 • > răspunde de încadrarea în cotele de benzină alocate, astfel, va semnala șefului de complex orice depășire a acestora;

 • > este obligat să întocmească N.I.R. pentru orice bun intrat direct în gestiunea sa, să opereze în fișele de evidența obiectelor de inventar aflate în folosință cât și în fișele mijloacelor fixe, la rubricile intrări sau restituiri. Atenție! Acest lucru se face în ziua în care are loc operațiunea;

 • > controlează periodic dacă obiectele de inventar aflate în folosință sau mijloacele fixe de pe teren care sunt date în subgestiuni se află faptic la locul lor. Orice mutare a lor dintr-un loc în altul se va evidenția și în listele de inventar care se află pe locuri de folosință;

 • > întocmește bonuri de consum pentru materiale și obiecte de birotică, cât și bonuri de consum când se solicită scoaterea din magazie a unor obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte sau produse ca: detergenți, săpun.

 • > controlează calitatea tuturor lucrărilor care se efectuează în Centru, semnalând șefului de complex pentru orice neregulă;

 • > controlează personalul din subordine pe întreg parcursul programului, putând controla și prin sondaj la anumite ore, modul în care acesta își desfășoară activitatea și cum respectă programul de lucru. Are obligația de a controla și a semnala orice persoană din subordine care se prezintă la serviciu obosită sau în stare de ebrietate. în cazul constatării acestor abateri se va întocmi un raport care va fi prezentat șefului de Centru, care va proceda conform regulamentului de ordine interioară;

 • > întocmește lunar pontajele persoanelor angajate în cadrul complexului, în baza graficelor de lucru confruntate cu condica de prezență, la sfârșitul lunii, pe care le primește de la administrator sau de la persoana desemnată de conducerea complexului, cu atribuții în în acest sens, calculează orele lucrate sambata, duminica și în sărbătorile legale, le înaintează șefului de centru pentru semnare și, în final, le înaintează Serviciului Contabilitate - Salarizare din cadrul DGASPC Brașov; tine evidența, împreună cu contabilul, a concediilor de odihnă și speciale, consemnează pe cererile de concediu ale angajaților aceasta evidență inainte de a fi date la aprobare, către șeful de complex;

 • > aprovizionează centrul cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte și cele necesare activității de învățământ și activităților de timp liber a copiilor ocrotiți în complex; asigurarea cu aparatură, mijloace de transport, alimente, combustibili, lubrifianți și altele, potrivit cerințelor și fondurilor de care dispune unitatea;

 • > asigură păstrarea și justa folosire a tuturor bunurilor instituției;

 • > asigură curățenia, încălzirea și iluminatul imobilelor Centrului;

 • > se îngrijește în permanență de asigurarea condițiilor necesare aplicării măsurilor zilnice de igienă individuală și colectivă, ținând seama de numărul, vârsta și sexul copiilor aflați în centru;

 • > asigură repararea clădirilor și a inventarului instituției;

 • > repartizează pe gestiuni bunurile instituției și controlează sistematic felul în care sunt păstrate și folosite acestea;

 • > ia măsuri pentru asigurarea pazei și a securității instituției, precum si aprovizionarea cu materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

 • > pregătește și asigură operațiile de inventariere anuală și curentă a bunurilor instituției^str. laillu Manlu rw. S, Brașov, jud. Brașov, cod 800091 Totofon/faia O26i.417.1fM, amalii ofFica^df^sspcbv.ro wabattai                 Cod fiscali 0879339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


 • > face propuneri de casare a obiectelor de inventar;

 • > desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice; utilizează corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, îl înapoiază sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

 • > nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, instalațiilor tehnice; utilizează corect aceste dispozitive;

 • > comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • > aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • > cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

 • > cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

 • > își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

 • > oferă relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

b) referent M I A Cod (COR 331309)

 • > realizează evidența operativ-contabilă, întocmește și operează documentele specifice, conform legislației în vigoare și normelor interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > întocmește periodic balanțele analitice și sintetice, precum și contul de execuție bugetară a Centrului de Zi ”Casa Soarelui”, înregistrează cronologic și sistematic documentele justificative ale Centrului, le arhivează și păstrează corespunzător;

 • > efectuează periodic verificări cantitativ-valorice ale bunurilor existente în Centrul de Zi”Casa Soarelui” , conform normelor și prevederilor legale;

 • > efectuează operațiile contabile și organizează evidența contabilă sintetică și analitică pentru Centrul de Zi”Casa Soarelui”;

 • > respectă programul de lucru stabilit;

 • > întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare, planul de venituri și cheltuieli

extrabugetare, precum și orice alte lucrări de planificare financiară, la termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;                                                  >

 • > întocmește documentele contabile cu respectarea formelor și regulilor în vigoare


atr. Itrtlu Manii* nr. 6, tlrațav, jatd. Brașov, cod 500001

TalaforVfaxi         7.100^ amaMi ofrico4gxignspcbv.ro

wabaltet */vrvr.dff*»ț>ci>v.ro Cod flăcăii 9070339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


 • > înregistrează aprovizionarea cu materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe

 • > înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor;

 • > înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre, căsuțe, precum și darea în folosință a acestora

 • > înregistrează facturile de utilități;

 • > înregistrează sponsorizările (, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe);

 • > înregistrează alimentarea și consumul de conbustibil și ține evidența BCF-urilor;

 • > arhivează, păstrează și urmărește clasarea documentelor contabile conform legislației în vigoare;

 • > urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept privind echipamentul, cazarmamentul precum și alocația zilnică de hrană informând lunar șeful de centru de cele constatate iar în nota de fundamentare întocmită de administrator, cu privire la baremele stabilite prin lege pentru beneficiarii din centre, va menționa, de fiecare dată, cât s-a consumat și cât mai este disponibil pentru fiecare barem în parte;

 • > întocmește ordonanțările și borderourile de predare a facturilor și ordonanțărilor;

 • > răspunde pentru modificările pe care le solicită direct în programul de contabilitate și semnează (nume, prenume, semnătură) pentru efectuarea acestor servicii;Răspunde de componența fiecărui sold final al conturilor contabile cu care lucrează, prezentând la fiecare sfârșit de trimestru, în scris, componența acestora, propunând măsuri de diminuare sau majorare a acestora;

 • > respectă termenele transmise de Serviciul Contabilitate - Salarizare din cadrul DGASPC Brașov cu privire la întocmirea situațiilor financiare și răspunde pentru neîntocmirea la timp a acestora;

 • > transmite în scris Serviciului Contabilitate - Salarizare din cadrul DGASPC Brașov perioada în care lipsește din complex - CO, recuperare, învoire, concediu fără plată și telefonic sau prin mail perioada de concediu medical, în vederea preluării atribuțiilor de către alt contabil din sistem;

 • > efectuează lunar confruntări cu gestionarul / administratorul;

 • > întocmește lunar balanța de verificare;

 • > urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept, privind echipamentele și cazarmamentul la care au drept beneficiarii, verificând periodic registrul scadențar;

 • > îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov, Directorul economic, Șeful serviciului contabilitate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, Șeful serviciului financiar, Șeful de centru;

 • > pune la dispoziția organelor de control toate documentele financiar-contabile solicitate;

 • > întocmește propunerile de buget pentru anul următor.

> c) muncitor calificat (Cod COR 331309)

 • > verifică și răspunde de buna funcționare a instalațiilor electrice, de alimentare și sanitare ale Centrul de Zi ”Casa Soarelui”, cu respectarea normelor de Protecția Muncii, Sănătate și Securitate

în muncă, aflate în vigoare;                                                 x ' -

> constată și intervine în efectuarea reparațiilor curente necesare, conform-dompetențelor, pentru remedierea defecțiunilor constatate;


17
str. Ivllu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1

Tolofon/faM 02St.417.100, emaUt ofTSc«Kg>dgaispcbv.ro w»balt*i M'MrtK.flfrMpeftiG/v Cod flocăit 9B79339

COMPLEX DE SERVICU CRISTIAN


 • > aplică cunoștințe și competențe specifice în domenii privind construirea și întreținerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea de unelte sau fabricarea, montarea, întreținerea și repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrărilor specifice de întreținere, intervenție / reparare minoră a clădirilor, mobilierului, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat întreținerea spațiilor verzi, activități gospodărești etc.

 • > efectuează lucrările manual sau cu ajutorul unor unelte cu acționare manuală și al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor.

 • > efectuează sarcinile ce-i revin după o înțelegere deplină a tuturor etapelor intervenției, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.

 • > efectuează lucrări de întreținere, reparații la instalațiile din unitate în condiții de siguranță,conform normelor specifice de lucru;

 • > remediază defecțiuni mecanice, hidraulice și ale instalațiilor de distribuție a agentului termic;

 • > înainte de începerea fiecărei lucrări delimitează zona de lucru conform normelor de Securitate și Sănătate în Muncă și se asigură în cazul lucrului la înălțime;

 • > efectuează operațiuni de sudură, tăiere, dacă are pregătire în domeniu, după obținerea Permisului de Lucru cu Foc;

 • > monitorizează și întreține sistemele de distribuție a apei menajere;

 • > verifică spațiile de lucru precum și spațiile de cazare ale beneficiarilor, în vederea depistării eventualelor defecțiuni;

 • > respectă dozajul tehnic al produselor folosite la lucrările efectuate;

 • > execută lucrări de reparații și întreținere la mobilier, instalații, clădiri, lucrări de amenajare a spațiilor din incinta complexului, pază și supraveghere a unității;

 • > ajută la aprovizionare, deplasarea materialelor/legume-fructe de la locul de depozitare la bucătărie, atunci când este nevoie;

 • > aduce la cunoștința șefului orice stricăciune constatată și ia măsuri de remediere cât mai urgente;

 • > ajută la transportarea beneficiartilor în instituție sau în afara instituției atunci când situația o impune din diverse motive;

d) paznic (cod COR 962907 )

 • > asigură paza și securitatea clădirilor completând următoarele registre:

 • -  Registru predare-primire serviciu de pază;

 • -  Registru de evenimente;

 • -  Registru intrare-ieșire auto;

 • -  Registru intrare -ieșire persoane;

 • > efectuează controlul tuturor spațiilor care aparțin Centrului de Zi”Casa Soarelui”;

 • > verifică intrarea/ieșirea beneficiarilor/vizitatorilor în/din Centru;

e) șofer ( cod COR 832201)

> Asigură transportul de alimente preambalate, materiale și tot ceea ce est^'necesar aprovizionării


*tr. I«|lu Manlu nr. S, Braț ov, jud. Brațov, cod SOOOft!

Talafon/faxi               emafli ofrica^doaapcbv.ro

wabaltai wttnfMtgtwctovjv Cod fiscali M7fi339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


componentelor din cadrul complexului numai cu documente care atestă destinația, denumirea produselor și cantitatea;

 • >  Nu are voie să transporte persoane străine care nu aparțin complexului sau D.G.A.S.P.C Brașov;

 • >  înainte de a pleca în cursă are obligația să verifice starea tehnică a automobilului și nu pleacă în cursă dacă constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului, anunțând imediat șeful de complex/înlocuitorul acestuia și administratorul complexului;

 • >  Folosește cu responsabilitate bonurile valorice pentru aprovizionarea cu combustibil și completează zilnic corect foile de parcurs după care le predă administratorului complexului;

 • >  Respectă cu strictețe itinerariul fixat de șeful de complex/înlocuitorul acestuia la plecarea în cursă;

 • >  Asigură transportul specialiștilor în anchete sociale sau orice altă locație se impune în funcție de nevoile beneficiarilor, în contextul altor activități/deplasări ce țin de organizarea eficientă a complexului;

 • >  întocmește și înaintează către administratorul complexului referate de necesitate, în funcție de problemele tehnice constatate la autoturismul din dotare (revizie tehnică sau ITP);

 • >  Evaluează zilnic starea tehnică a autoturismului;

 • >  Răspunde de integritatea autoturismului din dotare;

 • >  Participă la activitățile de încărcare/descărcare a diferitelor produse;

 • >  Respectă legislația auto în vigoare, precum și normele în domeniu;

 • >  Respectă programul de lucru stabilit și nu părăsește locul de muncă nejustificat;

 • >  Se va prezenta la serviciu la ora fixată în program, în ținută corespunzătoare, odihnit, fără a fi consumat băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene și nici în timpul serviciului;

 • >  Cunoaște și respectă prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice;

 • >  Are obligația ca pe toată durata efectuării transportului să asigure existența la bordul autovehiculului a documentelor impuse de categoria de transport rutierefectuată și de prevederile legale în vigoare, respectiv :

acte personale (permis auto, atestat șofer, asigurare medicală, vizite medicale, aviz psihologic, carte de identitate);

acte pentru autovehicul (foaie de parcurs, certificat de înmatriculare, asigurare auto,

ITP valabilă, delegație pentru sine și respectiv pentru alte persoane transportate, un tabel în cazul transportului de beneficiari);

 • >  Efectuează constant și corect întreținerea zilnică a autoturismului, asigurându-i un aspect agreabil și curat;

 • >  Este direct răspunzător de deteriorarea sau dispariția oricăror accesorii primite în dotare;

 • >  Conduce autoturismul în modul cel mai economic posibil, pentru a avea un consum minim de combustibil;

 • >  Participă la operațiuni de încărcare și descărcare a autoturismului astfel încât încărcătura să fie repartizată uniform;

 • >  Comunică imediat șefului de centru/înlocuitorului acestuia și administratorului telefonic sau prin

orice alt mijloc orice eveniment de circulație în care a fost implicat.        > \

 • >  Colaborează cu întreg personalul complexului indiferent de nivelul ierarhic


str. lultu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Telafcm/faxi 02U.417.1OO, otnaHi offic«^>djpspcbv.ro

wobsttM mrM'.a'fMpcfrtuv Cod fiscali M7S339

COMPLEX DE SERVICH CRISTIAN


 • >  Răspunde personal de integritatea mijlocului de transport pe care îl are în primire;

 • >  Răspunde de integritatea persoanelor transportate precum și de mărfurile transportate;

 • >  întreține și exploatează mijlocul de transport în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în cartea tehnică, informează și se implică în efectuarea la timp a reviziilor.

 • >  asigură, în condiții de maximă siguranță, transportul beneficiarilor și personalului Centrul, conform planificării activităților;

Art. 12

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL C.Z. “Casa Soarelui”

 • (1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a. participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b. asigură comunicarea și colaborarea permanentă între Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c. abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d. respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

(2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu character personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a

*                                                                                                              /A J '      V-'Vm

datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să cpftduc;^ la,difa$garea


str. ImIIu Maniu nr. 6, Brașov, J«td. Brașov, cod 600001

Tdoton/faxi 02St.417.100, omaMi efHcoQd0aspcbv.ro wobaltei                 Cod fiscali 9076339

COMPLEX DE SERVICD CRISTIAN


unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

(3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

(4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., R.O.I.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C.Brașov, cât și la nivel de Centru.

(5) Privind serviciul de permanență:

> personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

Art. 13

FINANȚAREA CENTRULUI DE ZI “CASA SOARELUI”

l) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către Centrul de Zi “Casa Soarelui”, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

2) Finanțarea cheltuielilor C.Z. se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • > bugetul de stat

 • > bugetul local al județului Brașov;

 • > donații, sponsorizări, dsau alte contribuții din partea persoanelor fizice șțur juridice, din țară și/sau străinătate;

 • > fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile,


atr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

Talofon/faxi        7.100, amaMi offica^doaspcbv.ro

wabsitat www.lffJttpcbVM Cod fiscali 9870339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


> alte surse de finanțare, în condițiile legii.

Anexele l și 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa l - Cadrul legal de organizare și funcționare

Anexa 2 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Director General,

Aurelia Julieta GîrbaceaAvizat,

Serviciul Juridic ContenciosAvizat,

Serviciul Resurse Umane

Raluca Hașu

Șef Centru,

Irina Durnă


*tr. lulfai Manlu nr- 6, Brașov, jtad. Brsțov, ood 600001

Taiefon/faxi 0299.417.100, «matti <rfYicaQd0a6pebv.ro

wabaltei mvM'.dlpMpcfrtwv Cod flăcăii 9*70339

COMPLEX DE SERVICn CRISTIAN


ANEXA 1

Cadrul legal de organizare și funcționare:

Serviciul social Centrul de zi „Casa Soarelui” funcționează în baza:

 • 1. Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019 - privind aprobarea Statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, OG. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3.  Ordinul nr. 82/ 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate adulților;

 • 4. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 de aprobare a Regulamentului cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și a Regulamentelor Cadru de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Hotărârea de Guvern nr.476/03.07.2019, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 , privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 876/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția


*tr. iMliw MmiIu nr. 6, Hf ț nv, jtad. Brașov, ood 600001

Tatafonffaxi 0269.417.100, emaUt offtce£daa&i»ctov.ro

wobaltet mrw.ttyufKbvJv Cod flăcăii 9*7*339

COMPLEX DE SERVICH CRISTIAN


persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Director General,

Aurelia Julieta Gîrbacea

Director General Adjunct,

Mihai Septimiu Priboi .Avizat,

Serviciul Juridic Contencios


Avizat,

Serviciul Resurse Umane
Șef Centru,

Irina Dumă
str. Iiilltt Mania nr. •, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOO! Tatafon/fam G2ti.4t7.1QC, anafli «fncaOdgaspcbv.ro wabaltai wwMr.d|^MpG>r^v Cad fiscali M7933B

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


ANEXA2

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:

(l)In conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social Centrul de Zi Casa Soarelui aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 474 din 20.12.2018 este următoarea:

 • a) Personal de conducere: 1 post

Șef Centru S II- 1 post

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență, personal :7

 • • educator principal S ( 253203) - 1

 • • educator principal PL( 263411) - 1

 • • instructor de educație M ( 263508) -1

 • • îngrijitor G (532103) - 1

 • • psiholog specialist S ( 263411) - 1

 • • logoped- 1 S (226603) (vacant)

 • • terapeut ocupational S (263419)532103)-1

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 11 posturi/ Comp lex:

 • • referent M IA (cod COR 331309) -1

 • • inspector de specialitate S I (cod COR 242203) - 1

 • • muncitor calificat GUI (cod COR331309)-5

 • • șofer GI (cod COR 832201) -3

 • • paznic G (cod COR 962907) -1*tr. lulta Manta nr. «, Broșov, jud. Brașov, cod S00001 Tolofon/fojn 026i.417.106, «maUi offica@dgaspcbv.ro wototftot                  Cod flacair 9870339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


(2) Raportul angajat beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate. Raportul angajat beneficar este de 1/4.

Director General,

Director General Adjunct,

Mihai Septimiu Priboi


Avizat,

Serviciul Juridic ContenciosAvizat,

Serviciul Resurse Umane

Raluca Hașu

Irina Dumă